SL | HR | EN

E-PORTAL

Dodiplomski študij

1. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Uvod v mikroekonomijo:
 2. Kako ekonomist razmišlja
 3. Povpraševanje in ponudba
 4. Obnašanje potrošnikov
 5. Produkcija in stroški
 6. Ideal popolne konkurence

II Uvod v makroekonomijo:

 1. Merjenje ekonomske aktivnosti
 2. Brezposelnost in inflacija
 3. Agregatno povpraševanje in ponudba
 4. Klasični in keynesianski model makroekonomskega ravnotežja
 5. Denar, bančništvo in monetarna politika
 6. Stabilizacija gospodarstva
 7. Globalizacija: pomen, prednosti in slabosti

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je posredovati študentom, osnove ekonomskih vprašanj in omogočiti razumeti ter uporabljati osnovne zakonitosti ponudbe in povpraševanja. Poudarek je na praktičnih znanjih za izbor in načrtovanje optimalnega poslovanja in poročanja za računovodske  namene.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. Zgodovinski razvoj računovodstva,
 2. Zakonski in drugi predpisi kot podlaga za računovodenje,
 3. Računovodska načela,
 4. Poslovni sistem in mesto računovodstva v poslovnem sistemu ;
 5. Sestavine računovodstva;
 6. Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo;
 7. Knjigovodstvo in tehnike knjigovodskega evidentiranja; – knjigovodski tok, konto, kontni načrt, enostavne knjižbe, sestavljene knjižbe;
 8. Metode računovodenja: – enostavno računovodstvo, – dvostavno računovodstvo;
 9. Vrste računovodstva: – finančno računovodstvo, -stroškovno računovodstvo, – poslovodno računovodstvo;
 10. Poslovni dogodek, – knjigovodske listine, – poslovne knjige, računovodsko poročanje. 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Poznavanje osnov knjigovodenja (tehnike knjiženja na T kontih, dogodek, listina, poslovne knjige, bilanca) in znanja, ki so potrebna za sestavitev računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskih listin, njihov nastanek in izvor, krogotok knjigovodskih listin za potrebe računovodenja
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Razumevanje poslovnih funkcij in mesto računovodstva v njem
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

 Vsebina:

 1. Osnove informacijskih sistemov: informacije, vrste informacijskih sistemov (IS)
 2. Razvoj informacijskih sistemov: pregled programskih jezikov, strukturni in objektni pristop, arhitekturni stili, monolitne aplikacije, sistemi odjemalec/strežnik, večslojni informacijski sistemi
 3. Predstavitveni nivo: uporabniški vmesnik, portalni sistemi, upravljanje vsebin
 4. Poslovna logika: vloga in pomen sloja poslovne logike, pomen transakcijske integritete, zagotavljanje varnosti dostopa
 5. Trajno stanje podatkov: shranjevanje podatkov, entitetno-relacijskega model, povpraševalni jezik SQL
 6. Življenjski cikli informacijskih sistemov: pregled procesnih modelov, pregled poglavitnih faz življenskega cikla, pregled faze zbiranja zahtev; prototipiranje, orodja CASE
 7. Integracija aplikacij: vrste integracij, namen integracij, izzivi, zanke in pasti, proces integracije, pregled ERP (Emterprise Resource Planning) sistemov, pregled CRM (Customer Relationship Management) in PRM (Partner Relationship Management) sistemov, pregled SCM (Supply Chain Management) sistemov

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Razumevanje osnov informacijskih sistemov, arhitekturnih modelov, načina razvoja informacijskih, CRM, PRM in SCM sistemov, osnov ERP.
 • Razumevanje življenjskega cikla razvoja informacijskih sistemov, zbiranje in specifikacija zahtev in razumevanje prototipiranja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Mateja Gorenc 

Vsebina:

 1. Decimalna števila in ulomki, procentni račun.
 2. Aritmetično in geometrijsko zaporedje, obrestni račun, obrestno obrestni račun, anuitete.
 3. Sistemi linearnih enačb, matrična algebra.
 4. Linearno programiranje, grafično reševanje problemov linearnega programiranja.
 5. Permutacije, variacije in kombinacije, pogojna verjetnost verjetnostni račun.
 6. Funkcije, eksponentna in logaritemska funkcija.
 7. Odvod in njegova uporaba, problemi optimizacije, nedoločeni integral, določeni integral.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje in definicija problema
 • analiza problema
 • analitično reševanje problema
 • razumevanje osnovnih teoretičnih modelov
 • uporaba matematičnih metod pri izpeljavi
 • praktičnih poslovnih analiz
 • pridobivanje splošnih analitičnih sposobnosti
 • logična disciplina

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

ANGLEŠČINA 1

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Marina Štros Bračko

Vsebina:

 1. Ponovitev slovničnih struktur in besedja s področja izobraževanja (opis VŠR šole in dela, šolski sistem, priloga k diplomi).
 2. Terminologija s področja poslovnega sveta, povezana s poslovno komunikacijo, Europass, novosti poslovne korespondence, priprava na razgovor za delovno mesto, opis veščin.
 3. Poslovna terminologija v primerjavi s terminologijo v slovenskem jeziku.
 4. Jezikovno besedišče na nivoju Med BEC Preliminary in BEC Vantage (evropska lestvica med B1 in B2).

Tematski sklopi:

 1. Studying at VŠR, Company structure, Successful companies, Social English.
 2. Business travel, Business correspondence I, Telephonong, Meetings I, Presentations I, Strategies for listening and speaking.

Language skills:

 1. Revision of tenses.
 2. Prepositions of time and place, Numbers, Movements, Adjectives and adverbs, False friends, Countable and uncountable nouns.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence na področju: pisnega sporočanja, govornega sporočanja, govornega sporazumevanja, bralnega razumevanja, slušnega razumevanja, kar spada v skupni evropski referenčni okvir za jezike od stopnje A1-B2.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ


NEMŠČINA 1

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Rosvita Šengelaja 

Vsebina:

 1. Predstavitev sebe in domovine
 2. Poklic računovodje (naloge, delovno okolje, življenjepis, zaposlitveni oglasi, vloga za službo)
 3. Poslovna pisma
 4. Ustna komunikacija računovodje (telefoniranje, dogovori, pogajanja)
 5. Pravne oblike podjetij (organigram)
 6. Slovnica: števniki, tpnik (pasiv), časi

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente osnov nemškega poslovnega jezika.

Študenti bodo spoznali in se učili uporabljati osnovno besedišče in fraze, značilne za poslovni svet.

Pridobili bodo besedišče in znanje o predstavitvi sebe, svoje domovine, svojega poklica in delovnega okolja. Pridobili bodo znanje o pisanju vloge za službo, življenjepisa, poslovnih pisem, osnovno znanje o strukturi podjetij, pravnih oblikah podjetij; naučili se bodo telefonirati, dogovarjati in razpravljati v nemškem jeziku.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • sposobnost samostojnega dela in razmišljanja
 • ustna in pisna komunikacija
 • prezentacije

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vladimir Bukvič

Vsebina:

 1. Uvod v finance in njihova umestitev med poslovne funkcije
 2. Časovna vrednost denarja
 3. Vrednostni papirji in njihovo vrednotenje
 4. Dolgoročno investiranje
 5. Dolgoročno financiranje
 6. Kratkoročno investiranje
 7. Financiranje kratkoročnih naložb (obratni kapital)
 8. Plačilna sposobnost in njeno načrtovanje
 9. Organizacija finančne funkcije v podjetju
 10. Poslovno-finančna etika 

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje financ in nalog finančne funkcije v podjetju in povezanost finančne funkcije z drugimi funkcijami v podjetju.
 • Poznavanje osnovnih denarnih teorij, tveganje in povezanost z donosnostjo, metod analize in napovedovanja poslovanja podjetja, časovna vrednost denarja.
 • Poznavanje virov financiranja in poznavanje kriterijev za njihovo uporabo, seznanitev z naložbami in možnostmi njihovega upravljanja.
 • Poznavanje osnovnih finančnih baz in uporaba finančnega kalkulatorja.
 • Poznavanje zakonodaje, ki ureja finančne trge in finančno funkcijo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Darinka Meško, mag. 

Vsebina:

1. Teorija organizacije:

1.1. Opredelitev organizacije podjetja,

1.2. Temeljna organizacijska razmerja,

1.3. Kultura organizacije,

1.4. Dolgoročni razvoj organizacije;

2. Temelji managementa:

2.1. Upravljanje in poslovodenje,

2.2. Management in podjetništvo,

2.3. Načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje,

2.4. Spremembe v sodobni organizaciji;

3. Značilnosti organizacije v malem podjetju:

3.1. Organizacijski življenjski cikel,

3.2. Organizacijske strukture in strukture organiziranosti,

3.3. Organizacijsko urejanje procesov. 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje temeljev organizacije in poslovodenja ter povezanost informacijskega, odločitvenega in izvedbenega procesa.
 • Razumevanje kulture organizacije in dolgoročni razvoj organizacije.
 • Spoznavanje značilnosti organizacije v malem podjetju kot so: življenjski cikel, strukture organizacije in urejanje procesov.
 • Fleksibilnost uporabljanja pridobljenega znanje v praksi. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik

 Vsebina:

1. Pojmovanje poslovodnega računovodstva (povezava računovodstva z načrtovanjem, pripravljanjem izvajanja:
a) povezava računovodstva z načrtovanjem,
b) povezava računovodstva s pripravljanjem izvajanja in nadziranjem procesov,
c) oblikovanja računovodskih informacij za odločanje.

2. Računovodske informacije in metode za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovodnega računovodstva:
a) računovodske in neračunovodske informacije,
b) odločevalne funkcije, pri katerih so potrebne računovodske informacije,
c) gospodarske kategorije pomembne za odločanje,
d) kalkulacijske metode: delitvene in z dodatki, kalkulacije na podlagi sestavin dejavnosti.

3. Računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje:
a) računovodsko predračunavanje in obračunavanje po SRS,
b) metodika računovodskega predračunavanja,
c) primerjava predračunov in obračunov,
d) celosten predračun podjetja.

4. Sestavljanje računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti:
a) merila za merjenje dosežkov posameznih mest odgovornosti,
b) izračuni odmikov uresničenih ekonomskih kategorij od načrtovanih in standardnih po področjih in mestih odgovornosti.

5. Viri računovodskih informacij:
a) vrste, načini in metode pridobitve računovodskih informacij za potrebe upravljavskega odločanja,
b) poslovne knjige, poslovne listine, računovodska poročila.

6. Odločanje v podjetju.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Razumevanje vsebinskih razlik posameznih sestavin računovodstva v povezavi z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju.
 • Razumevanje medsebojne odvisnosti sestavin računovodstva z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju.
 • Obvladovanje kalkulacijskih metod in sposobnost sestavljanja kalkulacij.
 • Sposobnost oblikovanja računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti.
 • Poznavanje informacijske dimenzije posameznih ekonomskih kategorij.
 • Poznavanje in razumevanje sistema oblikovanja poslovnih odločitev v podjetju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Mojca Gorjak

Vsebina:

 1. Poslovni proces in poslovni sistem (smoter in cilj delovanja poslovnega sistema, vrste poslovnih sistemov glede na naravo poslovnih učinkov, lastništvo itd.)
 2. Gospodarjenje s prvinami poslovnega procesa (delovna sredstva, predmeti dela, storitve, delavci)
 3. Obvladovanje stroškov (vrste, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, stroški in obseg poslovanja, vrednotenje poslovnih učinkov po spremenljivih stroških)
 4. Oblikovanje prodajnih cen
 5. Poslovni izid (pojmovanje posameznih kategorij)
 6. Osnove merjenja uspešnosti poslovanja (kazalniki učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, proizvodnost, gospodarnost, donosnost)
 7. Analiziranje poslovnih sredstev in obveznosti do njihovih virov (osnovni kazalniki)
 8. Osnove odločanja o poslovanju (vrste odločitev, nosilci odločanja, stopnje odločanja).

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje temeljnih ekonomskih vprašanj, načel, pojmov in razmišljanje ekonomista s predmetnega področja.
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij.
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki.
 • Poznavanje virov financiranja in poznavanje kriterijev za njihovo uporabo, seznanitev z naložbami in možnostmi njihovega upravljanja.
 • Oblikovanje prodajne cene.
 • Gospodarjenje s prvinami poslovnega procesa in viri sredstev.
 • Poznavanje vsebine uspeha in osnovne tehnike merjenja poslovanja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

2. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. Pojmovanje finančnega računovodstva:
  • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
  • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;
 2. Načelni okvir finančnega računovodstva:
  • računovodska načela in računovodski standardi;
 3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje:
  • Sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov,
  • Obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem – pripojitev podjetja: dobro in slabo ime,
  • Stroški in odhodki,
  • Vrste prihodkov – Bilančna načela in bilančna politika
 4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja (T konto, tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);
 5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:
  • Bruto bilanca,
  • Zaključni list,
  • Bilanca stanja,
  • Izkaz poslovnega izida,
  • Izkaz finančnega izida,
  • Izkaz gibanja kapitala;
 6. Osnove sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov:
  • pogoji za sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov,
  • namen sestavljanja skupinskih izkazov,
  • metodika izločevanja oziroma uskupinjevanja.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov in pomen skupinskih računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vladimir Bukvič

Vsebina:

 1. Finančna politika, strategija, taktika;
 2. Odločitve o izboru vira financiranja (vrednostni papirji, kreditiranje, najem, dobavitelji, ipd.);
 3. Presojanje kvalitete naložb;
 4. Metode obvladovanja tveganja;
 5. Teorija strukture kapitala in odločanje o strukturi kapitala;
 6. Finančni krizni managament;
 7. Instrumenti za podporo odločitvam v financah podjetja (finančno planiranje, analiza, nadzor, informiranje);
 8. Kupoprodaja podjetij in vrednost podjetja.

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Obvladovanje politike, strategije in taktike na predmetnem področju.
 • Poznavanje različnih virov financiranja, obvladovanje tveganj, povezanih s posameznimi viri.
 • Poznavanje modelov obvladovanja tveganja (CAPM, WACC).
 • Metode ocenjevanja vrednosti kapitala.
 • Planiranje optimalne strukture kapitala (odločanje o strukturi kapitala).
 • Financiranje prvin poslovnega procesa in potrebna kvaliteta za financiranje posameznih prvin.
 • Obvladovanje finančne funkcije v podjetju v krizi.
 • Obvladovanje in uporaba finančnega instrumentarija.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir podjetniške obdavčitve
 2. Teoretični in vsebinski okvir:
 • Davčnega postopka
 • DDV
 • Davka od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnine
 1. Davčna poročila
 2. Spoznavanje davčnih prihodkov in davčnih stroškov.

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je uvod v spoznavanje osnovnih davčnih načel in njihove uporabe. Usmerjen je v osnove podjetniških obdavčitev na področju DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb (zaposlencev) in dobička pravnih oseb. Prav tako spoznavamo temelje davčnih postopkov v Sloveniji (ugotavljanje dejanskega stanja ipd.) Obravnavajo se tudi povezave bilančne politike, finančne politike in davčne politike podjetja. Veliko je namreč primerov, ko tudi davčna zakonodaja vpliva na odločitve poslovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vida Mayr 

Vsebina:

 1. TEMELJNI POJMI O PRAVU: pravne norme, pravne panoge, pravno razmerje, pravni subjekti, pravica, pravni posel, pravni viri, varstvo pravic.
 2. OSNOVE PRAVA EU: pravni viri EU, razmerje med pravom EU in pravom držav članic, temeljne svoboščine, osnovno o institucijah EU.
 3. OSNOVE OBLIGACIJSKEGA PRAVA: temeljna načela, nastanek obveznosti, utrditev in zavarovanje obveznosti, sprememba upnika ali dolžnika. prenehanje obveznosti.
 4. OSNOVE TRŽNEGA PRAVA IN PRAVA VARSTVA POTROŠNIKOV: varstvo konkurence, preprečevanje omejevanja konkurence, varstvo potrošnikov.
 5. OSNOVE STVARNEGA PRAVA: pojem in viri stvarnega prava. temeljni pojmi in načela stvarnega prava, stvarne pravice, posest.
 6. ZAVAROVANJE TERJATEV: stvarna in osebna zavarovanja.
 7. OSNOVE PRAVA O PREKRŠKIH: kazenska odgovornost pravnih oseb in kazenske sankcije, materialno pravo, postopek o prekrških
 8. OSNOVE DELOVNEGA PRAVA: delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, disciplinska odgovornost, uveljavljanje in varstvo pravic, delovna razmerja javnih uslužbencev.
 9. JAVNE KNJIGE: pojem, zemljiška knjiga, sodni register, register neposestnih zastavnih pravic.

Cilj predmeta:

 • Seznaniti študenta s temeljnimi gospodarsko pravnimi pojmi in razmerji.
 • Študent pozna in razume osnovne pravne pojme, vključujoč osnove prava EU, osnove obligacijskega in gospodarskega prava, stvarnega prava, delovnega prava, zavarovanje terjatev in varstvo pravic, osnovne pojme varstva konkurence in varstva potrošnikov, osnovne pojme prava o prekrških.
 • Študent pozna pomen podatkov iz javnih knjig in zna te podatke pridobiti.

Kompetence:

 • študent razume pojme s področja predmeta,
 • študent pri svojem delu uporablja pridobljena predmetna znanja,
 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. mag. Igor Manohin  

Vsebina:

 1. Analiza kot metoda spoznavanja
 2. Tehnični in vsebinski vidiki analize
 3. Mesto analize poslovanja v sistemskem pojmovanju podjetja
 4. Analiza učinkovitosti podjetja:
 5. Analiza uspešnosti podjetja
 6. Analiza plačilne sposobnosti podjetja
 7. Analiza poslovnih funkcij

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize.
 • Sposobnost oblikovanja predračunskih in obračunskih analitskih poročil za potrebe odločanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. MATEMATIČNE OSNOVE: Decimalna števila in ulomki
 2. OSNOVE LINEARNE ALGEBRE: Linearna funkcija
 3. ZAPOREDJA: Aritmetično zaporedje in enakomerna rast, Geometrično zaporedje in geometrijska vrsta
 4. POSLOVNI RAČUNI: Sklepni račun, Enostavni sklepni račun, Sestavljeni sklepni račun, Uporaba linearnih enačb, Verižni račun, delilni račun, Enostavni razdelilni račun, Sestavljeni razdelilni račun, Procentni račun, Obrestni račun, Obrestnoobrestni račun, anuitete, donosnost investicij
 5. OSNOVE STATISTIKE: Temeljni pojmi v statistični analizi
 6. STATISTIČNO RAZISKOVANJE: Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov
 7. RELATIVNA ŠTEVILA: Strukture, Statistični koeficienti, Indeksi
 8. FREKVENČNE PORAZDELITVE
 9. SREDNJE VREDNOSTI

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost uporabe matematičnega znanja pri poslovanju, analizah in poslovnih odločitvah, povezati matematično teoretično in praktično znanje, seznaniti se z matematično-statističnimi pojmi, ki se uporabljajo v finančnem poslovanju
 • Razume in zna uporabljati obrestni račun, anuitete, donosnosti investicij.
 • Spozna in razume decimalna števila, ulomke, linearno funkcijo, aritmetično zaporedje, enakomerno rast, geometrično zaporedje in geometrijsko vrsto.
 • Spozna in razume osnove statistike, statistično raziskovanje, relativna števila, frekvenčne porazdelitve in srednje vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

ANGLEŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Marina Štros Bračko 

Vsebina:

 • študij na VŠR profil diplomanta,
 • prijave za službo, vse v zvezi s službo,
 • odgovornosti v podjetju: kdo je kdo, ustanovitev lastnega podjetja,
 • poslovna korespondenca 2, telefoniranje,
 • prezentacije: na splošno, opis proizvodov/storitev, priprava in izvedba prezentacij,
 • sestanki: glavne značilnosti, medkulturnost in upoštevanje medkulturnih razlik, uporaba angleščine v medkulturnih situacijah, reševanje problemov na sestankih, delegiranje, pogajanja,
 • strategije in učinkoviti zaključki, strategije za učinkovito branje poslovnih besedil, pisanje povzetkov in abstraktov in razlika med njima.

Slovnica:

 • Tenses, Conditionals, Time clauses, Prepositional phrases, Linking words, So and such, Too and enough, Reported speech, False friends II, Typical mistakes of VSR students.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence na področju:

 • pisnega sporočanja,
 • govornega sporočanja,
 • govornega sporazumevanja,
 • bralnega razumevanja,
 • slušnega razumevanja,
 • kar spada v skupni evropski referenčni okvir za jezike od stopnje A1-B2.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ


NEMŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Rosvita Šengelaja

Vsebina:

 1. Računi (vrste računov, cene)
 2. Računovodstvo – osnovni računovodski pojmi (bilanca, izkaz poslovnega izida …)
 3. Skrite rezerve in rezervacije
 4. Poslovna kalkulacija
 5. Načrtovanje likvidnosti
 6. Investicijski načrt

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je naučiti študente osnovne računovodske pojme v nemščini.
 • Študenti bodo spoznali in se učili uporabljati osnovno besedišče, značilne za računovodstvo.
 • Pridobili bodo besedišče in znanje o vrstah računovodstva, o bilancah, zaključnih računih, izkazih poslovnega izida, o skritih rezervah in rezervacijah, o poslovnih kalkulacijah, o načrtovanju likvidnosti, o investicijskem načrtu.
 • Študenti se bodo naučili razumeti avtentična besedila s področja računovodstva.
 • Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
  • sposobnost samostojnega dela in razmišljanja,
  • sposobnost razumevanja avtentičnih besedil s področja računovodstva,
  • prezentacije

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s kadrovsko funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z zaposlovanjem,
  2. učinkovitost dela zaposlenih in obračunavanj plač,
  3. merjenje uspešnosti kadrovske funkcije.
 2. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z naložbami v delovna sredstva,
  2. prodaja in uporaba delovnih sredstev,
  3. merjenje uspešnosti tehnične funkcije.
 3. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z nakupovanjem in držanjem zalog,
  2. merjenje uspešnosti nabavne funkcije.
 4. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s proizvodno funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo proizvodnje,
  2. raziskave in razvoj proizvodnih inovacij,
  3. merjenje uspešnosti proizvodne funkcije.
 5. Oblikovanje v zvezi s prodajno funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo prodaje, prodajnimi cenami,
  2. dnevne informacije o prodajni funkciji,
  3. merjenje uspešnosti prodajne funkcije.
 6. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s financiranjem in odločanjem o njem:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi s kapitalom, dolgovi in naložbami sredstev,
  2. dobičkonosnost in plačilna sposobnost,
  3. dnevne informacije o finančni funkciji,
  4. merjenje uspešnosti finančne funkcije.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju, računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Sposobnost pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje različice poslovne odločitve.
 • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov.
 • Sposobnost povezovanja računovodstva z načrtovanjem, pripravljanjem in oblikovanjem računovodskih informacij za odločanje v obsegu, ki ga potrebujejo posamezne poslovne funkcije v podjetju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

2. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. Pojmovanje finančnega računovodstva:
  • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
  • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;
 2. Načelni okvir finančnega računovodstva:
  • računovodska načela in računovodski standardi;
 3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje:
  • Sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov,
  • Obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem – pripojitev podjetja: dobro in slabo ime,
  • Stroški in odhodki,
  • Vrste prihodkov – Bilančna načela in bilančna politika
 4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja (T konto, tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);
 5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:
  • Bruto bilanca,
  • Zaključni list,
  • Bilanca stanja,
  • Izkaz poslovnega izida,
  • Izkaz finančnega izida,
  • Izkaz gibanja kapitala;
 6. Osnove sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov:
  • pogoji za sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov,
  • namen sestavljanja skupinskih izkazov,
  • metodika izločevanja oziroma uskupinjevanja.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov in pomen skupinskih računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vladimir Bukvič

Vsebina:

 1. Finančna politika, strategija, taktika;
 2. Odločitve o izboru vira financiranja (vrednostni papirji, kreditiranje, najem, dobavitelji, ipd.);
 3. Presojanje kvalitete naložb;
 4. Metode obvladovanja tveganja;
 5. Teorija strukture kapitala in odločanje o strukturi kapitala;
 6. Finančni krizni managament;
 7. Instrumenti za podporo odločitvam v financah podjetja (finančno planiranje, analiza, nadzor, informiranje);
 8. Kupoprodaja podjetij in vrednost podjetja.

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Obvladovanje politike, strategije in taktike na predmetnem področju.
 • Poznavanje različnih virov financiranja, obvladovanje tveganj, povezanih s posameznimi viri.
 • Poznavanje modelov obvladovanja tveganja (CAPM, WACC).
 • Metode ocenjevanja vrednosti kapitala.
 • Planiranje optimalne strukture kapitala (odločanje o strukturi kapitala).
 • Financiranje prvin poslovnega procesa in potrebna kvaliteta za financiranje posameznih prvin.
 • Obvladovanje finančne funkcije v podjetju v krizi.
 • Obvladovanje in uporaba finančnega instrumentarija.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir podjetniške obdavčitve
 2. Teoretični in vsebinski okvir:
 • Davčnega postopka
 • DDV
 • Davka od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnine
 1. Davčna poročila
 2. Spoznavanje davčnih prihodkov in davčnih stroškov.

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je uvod v spoznavanje osnovnih davčnih načel in njihove uporabe. Usmerjen je v osnove podjetniških obdavčitev na področju DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb (zaposlencev) in dobička pravnih oseb. Prav tako spoznavamo temelje davčnih postopkov v Sloveniji (ugotavljanje dejanskega stanja ipd.) Obravnavajo se tudi povezave bilančne politike, finančne politike in davčne politike podjetja. Veliko je namreč primerov, ko tudi davčna zakonodaja vpliva na odločitve poslovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vida Mayr 

Vsebina:

 1. TEMELJNI POJMI O PRAVU: pravne norme, pravne panoge, pravno razmerje, pravni subjekti, pravica, pravni posel, pravni viri, varstvo pravic.
 2. OSNOVE PRAVA EU: pravni viri EU, razmerje med pravom EU in pravom držav članic, temeljne svoboščine, osnovno o institucijah EU.
 3. OSNOVE OBLIGACIJSKEGA PRAVA: temeljna načela, nastanek obveznosti, utrditev in zavarovanje obveznosti, sprememba upnika ali dolžnika. prenehanje obveznosti.
 4. OSNOVE TRŽNEGA PRAVA IN PRAVA VARSTVA POTROŠNIKOV: varstvo konkurence, preprečevanje omejevanja konkurence, varstvo potrošnikov.
 5. OSNOVE STVARNEGA PRAVA: pojem in viri stvarnega prava. temeljni pojmi in načela stvarnega prava, stvarne pravice, posest.
 6. ZAVAROVANJE TERJATEV: stvarna in osebna zavarovanja.
 7. OSNOVE PRAVA O PREKRŠKIH: kazenska odgovornost pravnih oseb in kazenske sankcije, materialno pravo, postopek o prekrških
 8. OSNOVE DELOVNEGA PRAVA: delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, disciplinska odgovornost, uveljavljanje in varstvo pravic, delovna razmerja javnih uslužbencev.
 9. JAVNE KNJIGE: pojem, zemljiška knjiga, sodni register, register neposestnih zastavnih pravic.

Cilj predmeta:

 • Seznaniti študenta s temeljnimi gospodarsko pravnimi pojmi in razmerji.
 • Študent pozna in razume osnovne pravne pojme, vključujoč osnove prava EU, osnove obligacijskega in gospodarskega prava, stvarnega prava, delovnega prava, zavarovanje terjatev in varstvo pravic, osnovne pojme varstva konkurence in varstva potrošnikov, osnovne pojme prava o prekrških.
 • Študent pozna pomen podatkov iz javnih knjig in zna te podatke pridobiti.

Kompetence:

 • študent razume pojme s področja predmeta,
 • študent pri svojem delu uporablja pridobljena predmetna znanja,
 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Mitja Vezovišek 

Vsebina:

 1. Vrste potencialnih naložb posameznika
 2. Finančne institucije in finančni trgi
 3. Vrednost nepremičnine kot naložbe
 4. Življenjska zavarovanja
 5. Zdravstvena in nezgodna zavarovanja
 6. Pokojninska zavarovanja
 7. Obvladovanje tveganj pri osebnih zavarovanjih

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetnospecifične kompetence:

 • za oblikovanje osebnih finančnih odločitev;
 • osnovna znanja potrebna za vrednotenje finančnih instrumentov ter za upravljanje z naložbami posameznika;
 • razumevanje strukture posameznih oblik zavarovanj;
 • opredelitev namena osebnih zavarovanj;
 • poznavanje zavarovalnih procesov.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • poznavanje in poglabljanje temeljnega znanja o financah posameznika;
 • sposobnost kritičnega razmišljanja o financah posameznika, tudi na osnovi študijskega gradiva ter s pomočjo primerov in konkretnih napotkov;
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih finančnih problemov posameznika;
 • sposobnost poznavanja problematike pridobivanja denarnih virov kot tudi upravljanje z njimi;
 • sposobnost pravočasnega prepoznavanja naložbenih tveganj posameznika;
 • sposobnost oblikovanja ustreznih predlogov za izboljšanje naložbenega portfelja;
 • razumevanje celovitega pristopa k povečevanju vrednosti naložbenega portfelja;
 • poznavanje in uporaba finančne teorije in ekonomskih orodij pri sprejemanju naložbenih ali finančnih odločitev posameznika.

Študentje bodo razvili predmetno- specifične kompetence:

 • poznavanje sodobnih modelov in metod merjenja in spremljanja donosnosti naložbenega portfelja posameznika;
 • poznavanje uporabe sodobnih orodij in metod analize naložb posameznika;
 • obvladovanje reševanja praktičnih problemov s področja naložb posameznika;
 • razumevanje načinov za doseganje čim bolj racionalnega gospodarjenja s premoženjem posameznika;
 • obvladovanje analize neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosa, CAMP itd.;
 • poznavanje metod za učinkovito upravljanje z naložbami posameznika.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. mag. Igor Manohin  

Vsebina:

 1. Analiza kot metoda spoznavanja
 2. Tehnični in vsebinski vidiki analize
 3. Mesto analize poslovanja v sistemskem pojmovanju podjetja
 4. Analiza učinkovitosti podjetja:
 5. Analiza uspešnosti podjetja
 6. Analiza plačilne sposobnosti podjetja
 7. Analiza poslovnih funkcij

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize.
 • Sposobnost oblikovanja predračunskih in obračunskih analitskih poročil za potrebe odločanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. MATEMATIČNE OSNOVE: Decimalna števila in ulomki
 2. OSNOVE LINEARNE ALGEBRE: Linearna funkcija
 3. ZAPOREDJA: Aritmetično zaporedje in enakomerna rast, Geometrično zaporedje in geometrijska vrsta
 4. POSLOVNI RAČUNI: Sklepni račun, Enostavni sklepni račun, Sestavljeni sklepni račun, Uporaba linearnih enačb, Verižni račun, delilni račun, Enostavni razdelilni račun, Sestavljeni razdelilni račun, Procentni račun, Obrestni račun, Obrestnoobrestni račun, anuitete, donosnost investicij
 5. OSNOVE STATISTIKE: Temeljni pojmi v statistični analizi
 6. STATISTIČNO RAZISKOVANJE: Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov
 7. RELATIVNA ŠTEVILA: Strukture, Statistični koeficienti, Indeksi
 8. FREKVENČNE PORAZDELITVE
 9. SREDNJE VREDNOSTI

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost uporabe matematičnega znanja pri poslovanju, analizah in poslovnih odločitvah, povezati matematično teoretično in praktično znanje, seznaniti se z matematično-statističnimi pojmi, ki se uporabljajo v finančnem poslovanju
 • Razume in zna uporabljati obrestni račun, anuitete, donosnosti investicij.
 • Spozna in razume decimalna števila, ulomke, linearno funkcijo, aritmetično zaporedje, enakomerno rast, geometrično zaporedje in geometrijsko vrsto.
 • Spozna in razume osnove statistike, statistično raziskovanje, relativna števila, frekvenčne porazdelitve in srednje vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

ANGLEŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Marina Štros Bračko 

Vsebina:

 • študij na VŠR profil diplomanta,
 • prijave za službo, vse v zvezi s službo,
 • odgovornosti v podjetju: kdo je kdo, ustanovitev lastnega podjetja,
 • poslovna korespondenca 2, telefoniranje,
 • prezentacije: na splošno, opis proizvodov/storitev, priprava in izvedba prezentacij,
 • sestanki: glavne značilnosti, medkulturnost in upoštevanje medkulturnih razlik, uporaba angleščine v medkulturnih situacijah, reševanje problemov na sestankih, delegiranje, pogajanja,
 • strategije in učinkoviti zaključki, strategije za učinkovito branje poslovnih besedil, pisanje povzetkov in abstraktov in razlika med njima.

Slovnica:

 • Tenses, Conditionals, Time clauses, Prepositional phrases, Linking words, So and such, Too and enough, Reported speech, False friends II, Typical mistakes of VSR students.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence na področju:

 • pisnega sporočanja,
 • govornega sporočanja,
 • govornega sporazumevanja,
 • bralnega razumevanja,
 • slušnega razumevanja,
 • kar spada v skupni evropski referenčni okvir za jezike od stopnje A1-B2.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ


NEMŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Rosvita Šengelaja

Vsebina:

 1. Računi (vrste računov, cene)
 2. Računovodstvo – osnovni računovodski pojmi (bilanca, izkaz poslovnega izida …)
 3. Skrite rezerve in rezervacije
 4. Poslovna kalkulacija
 5. Načrtovanje likvidnosti
 6. Investicijski načrt

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je naučiti študente osnovne računovodske pojme v nemščini.
 • Študenti bodo spoznali in se učili uporabljati osnovno besedišče, značilne za računovodstvo.
 • Pridobili bodo besedišče in znanje o vrstah računovodstva, o bilancah, zaključnih računih, izkazih poslovnega izida, o skritih rezervah in rezervacijah, o poslovnih kalkulacijah, o načrtovanju likvidnosti, o investicijskem načrtu.
 • Študenti se bodo naučili razumeti avtentična besedila s področja računovodstva.
 • Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
  • sposobnost samostojnega dela in razmišljanja,
  • sposobnost razumevanja avtentičnih besedil s področja računovodstva,
  • prezentacije

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

2. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir podjetniške obdavčitve
 2. Teoretični in vsebinski okvir:
 • Davčnega postopka
 • DDV
 • Davka od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnine
 1. Davčna poročila
 2. Spoznavanje davčnih prihodkov in davčnih stroškov.

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je uvod v spoznavanje osnovnih davčnih načel in njihove uporabe. Usmerjen je v osnove podjetniških obdavčitev na področju DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb (zaposlencev) in dobička pravnih oseb. Prav tako spoznavamo temelje davčnih postopkov v Sloveniji (ugotavljanje dejanskega stanja ipd.) Obravnavajo se tudi povezave bilančne politike, finančne politike in davčne politike podjetja. Veliko je namreč primerov, ko tudi davčna zakonodaja vpliva na odločitve poslovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. mag. Igor Manohin  

Vsebina:

 1. Analiza kot metoda spoznavanja
 2. Tehnični in vsebinski vidiki analize
 3. Mesto analize poslovanja v sistemskem pojmovanju podjetja
 4. Analiza učinkovitosti podjetja:
 5. Analiza uspešnosti podjetja
 6. Analiza plačilne sposobnosti podjetja
 7. Analiza poslovnih funkcij

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize.
 • Sposobnost oblikovanja predračunskih in obračunskih analitskih poročil za potrebe odločanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. MATEMATIČNE OSNOVE: Decimalna števila in ulomki
 2. OSNOVE LINEARNE ALGEBRE: Linearna funkcija
 3. ZAPOREDJA: Aritmetično zaporedje in enakomerna rast, Geometrično zaporedje in geometrijska vrsta
 4. POSLOVNI RAČUNI: Sklepni račun, Enostavni sklepni račun, Sestavljeni sklepni račun, Uporaba linearnih enačb, Verižni račun, delilni račun, Enostavni razdelilni račun, Sestavljeni razdelilni račun, Procentni račun, Obrestni račun, Obrestnoobrestni račun, anuitete, donosnost investicij
 5. OSNOVE STATISTIKE: Temeljni pojmi v statistični analizi
 6. STATISTIČNO RAZISKOVANJE: Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov
 7. RELATIVNA ŠTEVILA: Strukture, Statistični koeficienti, Indeksi
 8. FREKVENČNE PORAZDELITVE
 9. SREDNJE VREDNOSTI

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost uporabe matematičnega znanja pri poslovanju, analizah in poslovnih odločitvah, povezati matematično teoretično in praktično znanje, seznaniti se z matematično-statističnimi pojmi, ki se uporabljajo v finančnem poslovanju
 • Razume in zna uporabljati obrestni račun, anuitete, donosnosti investicij.
 • Spozna in razume decimalna števila, ulomke, linearno funkcijo, aritmetično zaporedje, enakomerno rast, geometrično zaporedje in geometrijsko vrsto.
 • Spozna in razume osnove statistike, statistično raziskovanje, relativna števila, frekvenčne porazdelitve in srednje vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

ANGLEŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Marina Štros Bračko 

Vsebina:

 • študij na VŠR profil diplomanta,
 • prijave za službo, vse v zvezi s službo,
 • odgovornosti v podjetju: kdo je kdo, ustanovitev lastnega podjetja,
 • poslovna korespondenca 2, telefoniranje,
 • prezentacije: na splošno, opis proizvodov/storitev, priprava in izvedba prezentacij,
 • sestanki: glavne značilnosti, medkulturnost in upoštevanje medkulturnih razlik, uporaba angleščine v medkulturnih situacijah, reševanje problemov na sestankih, delegiranje, pogajanja,
 • strategije in učinkoviti zaključki, strategije za učinkovito branje poslovnih besedil, pisanje povzetkov in abstraktov in razlika med njima.

Slovnica:

 • Tenses, Conditionals, Time clauses, Prepositional phrases, Linking words, So and such, Too and enough, Reported speech, False friends II, Typical mistakes of VSR students.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence na področju:

 • pisnega sporočanja,
 • govornega sporočanja,
 • govornega sporazumevanja,
 • bralnega razumevanja,
 • slušnega razumevanja,
 • kar spada v skupni evropski referenčni okvir za jezike od stopnje A1-B2.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ


NEMŠČINA 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Rosvita Šengelaja

Vsebina:

 1. Računi (vrste računov, cene)
 2. Računovodstvo – osnovni računovodski pojmi (bilanca, izkaz poslovnega izida …)
 3. Skrite rezerve in rezervacije
 4. Poslovna kalkulacija
 5. Načrtovanje likvidnosti
 6. Investicijski načrt

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je naučiti študente osnovne računovodske pojme v nemščini.
 • Študenti bodo spoznali in se učili uporabljati osnovno besedišče, značilne za računovodstvo.
 • Pridobili bodo besedišče in znanje o vrstah računovodstva, o bilancah, zaključnih računih, izkazih poslovnega izida, o skritih rezervah in rezervacijah, o poslovnih kalkulacijah, o načrtovanju likvidnosti, o investicijskem načrtu.
 • Študenti se bodo naučili razumeti avtentična besedila s področja računovodstva.
 • Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
  • sposobnost samostojnega dela in razmišljanja,
  • sposobnost razumevanja avtentičnih besedil s področja računovodstva,
  • prezentacije

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Pravni okvir računovodenja v javnem sektorju – ZJF, Zakon o računovodstvu in vsi podzakonski akti, izdani na njegovi podlagi
 2. Vodenje poslovnih knjig pri osebah javnega prava
 3. Uporabniki enotnega kontnega načrta – drugi, določeni
 4. Merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
 5. Ugotavljanje izida poslovanja
 6. Priprava računovodskih izkazov in letnega poročila – posebej za neposredne in posredne proračunske uporabnike
 7. Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
 8.  Sredstva, dana v upravljanje

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje sistema javnega sektorja in procesov v okolju podjetja, sposobnost za analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter posledic.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.
 • Obvladovanje temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova aplikacija pri implementaciji v prakso.
 • Sposobnost pridobivanja, selekcije in evalvacije novih informacij in zmožnost ustrezne interpretacije v kontekstu na področju ekonomije, podjetništva,
  poslovne informatike, človeških virov, kvantitativnih metod, prava in poslovodenja.
 • Razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju s pomočjo s pomočjo praktičnih vaj.
 • Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju upravljanja in poslovanja.
 • Usposobljenost za vodenje oddelka in/ali skupine.
 • Komuniciranje s strokovnjaki z različnih področij gospodarskega in družbenega življenja.
 • Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela (prenosa znanja), obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela ter načrtovanje in obvladovanje sprememb.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Uroš Pinterič

Vsebina:

 1. Zgodovinski razvoj države
 2. Upravljanje teritorija in oblast
 3. Funkcije države
 4. Zgodovina vzpostavljanja uprave v Evropi
 5.  Teoretski okvir razvoja javne uprave
 6. Razvoj javnega sektorja
 7. Pristopi k vlogi države v družbi
 8. Kriza javnih financ in novo upravljanje javnega sektorja (NPM)
 9. Tretja pot in prehod v neo-Weberiansko državo
 10. 3E,5E, transparentnost, dobre prakse ter drugi pristopi k upravljanju z javnim sektorjem
 11. Debirokratizacija v teoriji in praksi
 12.  Institucije javnega sektorja, njihova narava in okolje v katerem delujejo
 13. Javni sektor v virtualnem okolju
 14. Izzivi javnega sektorja v času permanentnega kriznega upravljanja

Cilji in kompetence:
Študent je sposoben:

 • samostojne analize delovanja državnih institucij;
 • prilagajanja strategij delovanja institucij javnega sektorja;
 • upravljanja institucij javnega sektorja v smislu razumevanja ključnih procesov in poslanstva posamezne institucije;
 •  reformiranja institucij javnega sektorja na podlagi prepoznavanja priložnosti za izboljševanje.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Bojan Tičar

Vsebina:

UPRAVNO PRAVO

 • Predmet (materialnega) upravnega prava.
 • Ustavna in filozofska izhodišča upravnega prava.
 • Upravne norme in upravno-pravni akti.
 •  Interni akti uprave.
 • Materialna dejanja upravnih organov.
 • Upravne pogodbe.
 • Odškodninska odgovornost javnih oblasti.
 • Temeljna načela upravnega delovanja.
 • Načelo sorazmernosti.
 • Načelo enakosti.
 • Zanesljivost prava.
 • Javna lastnina in javne stvari.
 • Opredelitev javne lastnine po subjektu in po namenu.
 • Javno dobro.
 • Lastnina oseb javnega prava.
 • Institucije
 • Nadzor nad upravnim delovanjem.
 • Javna uprava v razmerju do državljana.
 • Javna uprava v razmerju do okolja.

UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR

 •  Splošni pojmi.
 • Temeljna načela.
 • Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku.
 • Stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku.
 • Jezik v postopku.
 • Vročanje spisov v upravnem postopku.
 • Vrnitev v prejšnje stanje.
 • Stroški upravnega postopka.
 • Postopek na prvi stopnji
 •  Začetek upravnega postopka in zahtevki strank.
 • Sprememba zahtevka.
 •  Postopek do izdaje odločbe.
 • Dokazovanje.
 •  Upravni akt.
 • Redna in izredna pravna sredstva
 •  Nazor nad izvajanjem zakona.
 • Upravni spor
 • Sodni postopek.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje osnovnih značilnosti upravnega prava in upravnega postopka z elementi sodnega postopka v upravnem sporu.

Po izvedenem predmetu bodo študentje razumeli najpomembnejše pravne elemente upravnega prava in postopka, tudi za nadaljnjo neposredno uporabo v praksi

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

REDNI PREDMETI

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vida Mayr

 Vsebina:

I. STATUS GOSPODARSKIH SUBJEKTOV:statusne značilnosti gospodarskih subjektov, podjetnik,  gospodarske družbe, kapitalska razmerja in organi delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, splošno o prenehanju gospodarskih družb, nekatere druge pravne osebe.

II . OSNOVE INSOLVENČNEGA IN STEČAJNEGA PRAVA: skrbno finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti,  postopki prisilne poravnave,  stečajni postopki, prisilna likvidacija, izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

III. OSNOVE UPRAVNEGA POSTOPKA IN UPRAVNEGA SPORA: temeljni pojmi, načela in potek upravnega postopka, pravna sredstva, temeljni pojmi, načela in potek upravnega spora, pravna sredstva.  

IV. OSNOVE PRAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV: pojem, vrste in prenos vrednostnih papirjev, menica, delnica, nekaterih drugi vrednostni papirji, dematerializacija vrednostnih papirjev. 

V. OSNOVE PRAVA INTELEKTUALNE LASTNINE:

pravice industrijske lastnine (patent, model, znamka, geografska označba), avtorska in sorodne pravice.

VI. NEKATERE POGODBE CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA: prodajna, menjalna,  najemna pogodba, pogodba o leasingu, podjemna pogodba, gradbena pogodba,  posojilna pogodba, mandatna pogodba, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, zavarovalna pogodba,  cesija, pogodba o faktoringu, asignacija, poravnava, prevozne pogodbe, špedicijska pogodba, licenčna pogodba, avtorske pogodbe.

 Cilj predmeta:

·       Je študente seznaniti z osnovnimi pojmi statusnega, insolvenčnega in stečajnega prava, prava intelektualne lastnine, upravnega postopka in upravnega spora ter nekaterimi najpogostejšimi gospodarskimi pogodbami.

·       Poudarek je razumevanju pojmov in  ustrezni uporabi enostavnejših pravnih institutov ter sklepanju enostavnejših pravnih poslov.

Kompetence:

–     študent razume pojme s področja predmeta,

–     študent pri svojem delu uporablja pridobljena predmetna znanja,

–     fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:
1. Zahtevni okvirji podjetniške obdavčitve
2. Problemi dvojnega obdavčevanja
3. Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja
4. Obdavčitev poslovnih enot
5. Davčno načrtovanje v podjetju
6. Transferne cene (davčni vidik)
7. Obdavčitev kapitalskih dobičkov
8. DDV obravnava posebnih poslov

Cilji in kompetence: 

 • Vsebina predmeta so zahtevna poglavja podjetniške obdavčitve in njihove uporabe (DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in dobička pravnih oseb).
 • Podjetja sodelujejo v različnih poslih, zato je pomembno pridobiti znanje o optimalnih podjetniških strukturah, ki imajo tudi davčni vpliv (vidik transfernih cen, poslovne enote, nakupi in prevzemi podjetij).
 • Študenti bodo razumeli pomen Konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 • Študenti se bodo seznanili z vlogo davčnega načrtovanja z vidika načrtovanja poslovnih izidov na nivoju poslovno izidnih enot.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek  

Vsebina:

 1. Poslovne združitve: – pravni in ekonomski okvirji;
 2. Računovodenja poslovnih združitev: – teorije    uskupinjevanja;
 3. Uvod v uskupinjevanje: – bilanca stanja, – uskupinjevanje na dan nakupa, – nakupne premije in popusti (dobro in slabo ime);
 4. Uskupinjevanje po datumu nakupa: – medpodjetniški prihodki in odhodki, – obravnavanje naložb (kapitalska in naložbena metoda), – uskupinjenje na koncu 1. letu in v naslednjih letih;
 5. Uskupinjevanje: – medpodjetniške transakcije, – zemljišča, oprema in zaloge, – obveznice in lizingi;
 6. Uskupinjevanje: – posebna področja, – odvisna podjetja in prednostne delnice, – spremembe lastniškega deleža, – kompleksne lastniške povezave;
 7. Davčni vidiki uskupinjevanja;
 8. Drugi vidiki poslovnih (ra)združitev: – nakupi financirani s posojili (debt-financed acqusitions), – prevzemi preko ožjih skupin (leveraged buyouts – LBO), – preurejanje in preusmerjanje (restructuring & refocusing), – obrambe pred prevzemi (take over defenses)
 9.  Osnovni in izpeljani finančni instrumenti: – vrste in značilnosti (izpeljanih) finančnih instrumentov, – ocenjevanje tveganj pri finančnih instrumentih, – pripoznavanje in merjenje finančnih instrumentov, – knjiženja in razkrivanja finačnih inštrumrentov;
 10.  Uskupinjevanje notranjih poslovnih razmerij (podružnice): – recipročni konti, – prodaje (dobave) podružnicam, – bremenitve podružnic s stroški glavne pisarne, – transakcije med podružnicami, – zaključna knjiženja konec poslovnega  leta, -odtujitev (prodaja) podružnice;
 11. Računovodenje odsekov: – problemi transfernih cen, – razkritja;
 12. Finančne reorganizacije, stečaji likvidacije: – pravni vidiki po ZPPSL, – vrste poročil in izkazov, – računovodski standardi v povezavi z ZPPSL;
 13.  Medletno računovodsko poročanje: – oblika in vsebina medletnih računovodskih izkazov.

Cilji in kompetence: 

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Spoznati in razumeti prvine poslovnih združitev in razumeti računovodenje v pogojih finančne reorganizacije, stečajev in likvidacije
 • Razumeti potek uskupinjevanja, teorije uskupinjevanja, davčni vidiki uskupinjevanja, uskupinjevanje znotraj podjetja.
 • Zna sestaviti skupinske računovodske izkaze.
 • Zna računovodsko obravnavati odseke, finančne reorganizacije, stečaje, likvidacije in podobno.
 • Zna oblikovati medletne računovodske predračunske in obračunske izkaze.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

 

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Funkcija organiziranja
 2. Organizacija kot dinamični proces
 3. Poslovne funkcije
 4. Členjenje
 5. Informacija kot organizacijski resurs
 6. Vloga informacijske tehnologije na projektiranje organizacije
 7. Računalniška obdelava podatkov in organizacija računovodstva
 8. Cilji organiziranja v računovodstvu
 9. Povezanost z drugimi organizacijskimi enotami; 10. Vplivi na izbiro ustrezne organizacije
 10. Kontrola delovanja ustreznosti postavljene organizacije
 11. Analiza organiziranosti računovodstva iz prakse
 12. Kako pristopiti v vlogi organizatorja računovodstva

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora.
 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga.
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za pripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Predavateljica predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik

Vsebina:

1. Pojmovanje stroškovnega računovodstva (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje notranjega področja poslovanja)
2. Računovodstvo osnovnih sredstev (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analize v zvezi z osnovnimi sredstvi in njihovimi stroški),
3. Računovodstvo materiala (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analize v zvezi z materialom in njegovimi stroški),
4. Računovodstvo plač (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni in analize v zvezi s plačami),
5. Računovodstvo proizvodnje pri raznih metodah vrednotenja stroškovnih nosilcev; računovodske listine, poslovne knjige, predaračuni in obračuni ter analize stroškov pri popolnem vrednotenju poslovnih učinkov, vrednotenju po proizvajalnih stroških, vrednotenje po spremenljivih stroških. Pomen in sestavljanje predračunskega oziroma obračunskega lista stroškov in proizvodnje.
6. Računovodstvo proizvodnje v sistemu ocenjevanja in standardnih stroškov razmejevanje stroškov na stalne in spremenljive, standardni stroški in analiza vrednosti, gibljivi predračuni stroškov, analiza odmikov dejanskih stroškov od ocenjenih in standardnih.
7. Računovodstvo proizvodnje in prodaje (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analiza proizvodov in zalog trgovskega blaga ter njihove prodaje.
8. Računovodstvo poslovno izidnih enot (predračuni in obračuni stroškov in učinkov poslovno izidnih enot ter presojanje uspešnosti njihovega delovanja).
9. Organizacija stroškovnega računovodstva s poudarkom na računovodsko obravnavanje podatkov (organizacijska shema, diagrami poteka itd.;
10. Knjigovodsko evidentiranje posameznih vrst stroškov v analitičen in sintetične poslovne knjige.

Cilji in kompetence: 

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje vrst stroškov in njihova vloga v poslovnem procesu in poslovnem sistemu.
 • Razumevanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj s področja stroškov na poslovno izidne kategorije.
 • Poznavanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj o metodah in tehnikah obvladovanja stroškov.
 • Obvladovanje organizacijskih vsebin, povezanih s stroški (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, mesta odgovornosti).
 • Študent bo znal knjižiti stroške v analitičnih in sintetičnih poslovnih knjigah.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek 

Vsebina:

Študentje bodo spoznali računovodsko poročanje, zahtevano po posameznih Slovenskih računovodskih standardih, in sicer:

 • OPREDELITEV INFORMIRANJA IN RAČUNOVODSKEGA INFORMIRANJA: predstavljanje računovodskih podatkov in računovodskih informacij, finančno informiranje, računovodsko informiranje, računovodska poročila;
 • UPORABNIKI INFORMACIJ V RAČUNOVODSKIH POROČILIH: notranji uporabniki računovodskih informacij (izvajalci posameznih nalog v podjetju, poslovodstvo v podjetju od najnižje ravni do uprave, upravljalni in nadzorni organi, zaposlenci v podjetju), zunanji uporabniki računovodskih informacij (zunanji lastniki podjetja, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, država in javnost);
 • OBLIKOVANJE INFORMACIJ V RAČUNOVODSKIH POROČILIH: pogostnost informacij, obsežnost, razumljive, bistvene in primerljive računovodske informacije in pravočasnost računovodskih informacij;
 • RAZKRIVANJE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN DRUGIH RAČUNOVODSKIH POROČILIH: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida in razlagalna računovodska pojasnila;
 • RAZKRIVANJE V PRILOGAH K RAČUNOVODSKIM POROČILOM: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
 • PREVREDNOTEVANJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH POROČILIH;
 • USKUPINJEVANJE RAČUNOVODSKIH POROČIL

Cilji in kompetence:

Cilji:

Naučiti študenta sestavljati računovodska poročila za zunanje in notranje uporabnike. Pri pravi poročil za zunanje uporabnike bo študent tudi spoznal zahteve Zakona o gospodarskih družbah glede poročanja in podrobneje poglavja Slovenskih računovodskih standardov, ki se navezujejo na poročanje oziroma razkrivanje. Pri poročilih za notranje uporabnike bo podrobneje spoznal informacijske potrebe notranjih uporabnikov in tehnike oblikovanja notranjih poročil.

Kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje temeljnih ekonomskih vprašanj, načel, pojmov in razmišljanje ekonomista s predmetnega področja
 • Celovito obvladanje temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba v praksi
 • Sposobnost pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje različice poslovne odločitve.
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Sposobnost izdelave računovodskih poročil in oblikovanja računovodskih informacij za zunanje in notranje uporabnike.

 Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

IZBIRNI PREDMET 1

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Informacijska tehnologija: sodobna programska oprema, upravljanje s podatki in podatkovna baza
 2. Računalniško podprti informacijski sistemi: managerski informacijski sistem, informacijski sistem za podporo pri odločanju, računovodski informacijski sistem, navidezna pisarna, informacijski sistemi znanja
 3. Organizacijski informacijski sistemi: direktorski informacijski sistem, finančni informacijski sistem
 4. Specifikacija poslovnega informacijskega sistema: opis poslovnega procesa, opis procesov informacijskega procesa, procesni diagram, modeliranje procesov (UML)

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi;
 • Poznavanje sodobne programske opreme in orodja za razvoj, upravljanje s podatki in podatkovne baze, računovodski, managerski, direktorski, finančni informacijski sistemi, navidezna pisarna in informacijski sistemi znanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr, univ. dipl. ekon.

Vsebina:

 1. podjetje kot uspešen ali manj uspešen poslovni sistem,
 2. kriza, ukrepi, prenova, strateška prenova, managament prenova,
 3. definicija krize, znaki krize, kako ugotoviti prve znake krize,
 4. finančna reorganizacija (sanacija); dogovorna poravnava, prisilna poravnava, “programirani stečaj”, likvidacija (prisilna in prostovoljna)
 5. analiza stopenjskega izkaza poslovnega izida (ali je naše tekoče poslovanje pozitivno) in analiza bilance stanja,
 6. diagnosticiranje stanja podjetja na podlagi javno dostopnih podatkov (bilanc)
 7. definicija in vrsta prenove, prenova ključnih funkcij, kot so finance, marketing, kadri in proizvodnja, temeljni kratkoročni cilji likvidnosti, preživetje, kriteriji uspešnosti prenove, lastniška statusna oz. organizacijska prenova kot je nakup, prevzem, združitev, prodaja podjetja oz. managerski odkup (MBO).

Cilji in kompetence:

 • Namen predmeta je seznaniti študenta z vsebino krize in njenega vpliva na poslovanje podjetja.
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje in razumevanje krize, krizno vodenje podjetja,  analiza stanja podjetja z opcijami finančne reorganizacije.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Projektno vodenje: opredelitev osnovnih pojmov (projekt, vloge v projektu, mrežno planiranje, operativno planiranje)
 2. Tipi projektnih organizacij
 3. Vloge v projektu: Projektni vodja, oblikovanje projektne skupine
 4. Metodologija vodenja projektov: PRINCE2, modeli za ocenitev obsega, truda in časa.
 5. Tehnično planiranje: dogodki in aktivnosti, razgradnja aktivnosti WBS, mrežni Ganttov diagram, metoda CPM, metoda PERT.
 6. Planiranje kakovosti: modeli kakovosti TQM, kakovost proizvodov, kakovost procesa, kakovost osebja, standard ISO 9000, planiranje presoj
 7. Doktrina uspešnega podjetja, po krizi strmeti k cilju uspešnosti preko jasno definiranega poslanstva, vizije in ostalih elementov strateškega razvojnega načrta, prestrukturiranje kot usposobljenost za notranjo, EU in globalno konkurenčnost,
 8. Managerski model, pristopi, pozitivne izkušnje, priprave, vodnje, organizacije in nadzorne prenove – od zasnove do izvedbe, merjenje rezultatov in ciljev, bistvene točke vodnja in komuniciranje prenove sprememb.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje sodobne programske opreme in orodja za razvoj, upravljanje s podatki in podatkovne baze, računovodski, managerski, direktorski, finančni informacijski sistemi, navidezna pisarna in informacijski sistemi znanja.
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Poznavanje osnovne funkcije in aktivnosti. vodenja informacijskih projektov, prednosti in slabosti različnih projektnih organizacij in zna izbrati primerno.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. FrancBrcar

Vsebina:

 1. Operacijski sistem Windows.
 2. Urejevalnik besedil Word.
 3. Preglednica Excel.
 4. Predstavitev PowerPoint.
 5. Baza podatkov Access.
 6. Programska oprema za statistiko: R, SPSS in SAS/STAT
 7. Internet (ankete, baze sekundarnih podatkov, baze člankov, … ).
 8. Izdelava strokovnega članka.
 9. Ostala programska oprema: Linux, OpenOffice (Write, Calc, Impress, Base), MySQL, …

 

Cilji in kompetence:

 • Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 • Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje metodologije in tehnologije programske opreme.
 • Sposobnost razumevanja programske opreme s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi.
 • Sposobnost uporabe programske opreme pri vsakdanjem delu.
 • Zmožnost izdelati strokovni članek in diplomsko nalogo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Nataša Prah, univ. dipl. ekon. 

Vsebina:

 1. Evropske institucije in njihove glavne vloge
 2. Načine upravljanja s sredstvi Evropskega proračuna: 
 • neposredno,
 • posredno in
 • deljeno upravljanje;
 1. Vsebine, ki jih financira Evropski proračun in postopke razporejanja oziroma dodeljevanja sredstev med državami članicami;
 2. Sredstva Evropskega proračuna, namenjena Sloveniji in sisteme upravljanja teh sredstev, vključno s posebnostmi računovodenja porabe evropskih sredstev;
 3. Načine dodeljevanja sredstev Evropskega proračuna in v zvezi s pravili porabe teh sredstev:
 • določitev upravičenih stroškov,
 • spoštovanje nacionalne in evropske zakonodaje,
 • uporabo poenostavljenih oblik stroškov,
 • spoštovanje politik Skupnosti,
 • doseganje kazalnikov in mejnikov;
 1. Kontrole in revizija porabe EU sredstev:
 • Kontrole in revizije v državi članici;
   • Revizije Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča;
 1. Vlogo Evropskega urada za boj proti goljufijam,
 2. Vlogo evropskih tožilcev.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje glavnih inštitucij EU in razumevanje njihove vloge;
 • Poznavanje in razumevanje delovanja evropskega proračuna ter različnih načinov upravljanja s sredstvi evropskega proračuna;
 • Poznavanje prioritet Evropske unije in s tem usmeritev našega prihodnjega razvoja v širši skupnosti z namenom bodočega aktivnega sodelovanja in prispevka k skupnemu razvoju;
 • Poznavanje sistemov, preko katerih se  dodeljuje evropska sredstva v Sloveniji, in usposabljanje za kritično presojo;
 • Poznavanje osnovnih pravil in načinov dodeljevanja  evropskih sredstev Sloveniji ter usposabljanje za aktivno delovanje;
 • Poznavanje in razumevanje vloge različnih inštitucij nadzora nad porabo evropskih sredstev;
 • Razvoj in sposobnost kritične presoje tako na področju delovanja evropskega proračuna in definiranju potreb na nivoju Evropske unije kot tudi na področju vzpostavljenih sistemov in financiranih vsebin v Sloveniji;
 • Spodbujanje poglobljenega poznavanja zgoraj navedenih vsebin z namenom usposabljanja za raziskovanje tako na področju vzpostavljenih sistemov kot tudi na področju financiranih vsebin.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

IZBIRNI PREDMET 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Pravni in drugi okviri za ocenjevanje vrednosti podjetij v Sloveniji;
 2. Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti;
 3. Načini in metode ocenjevanja vrednosti:
  • Na donosu zasnovan način ocenjevanja (metoda diskontiranja in metoda uglavničenja);
  • Na tržnih primerjavah zasnovan način ocenjevanja (metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi, metoda primerljivih kupoprodaj podjetij);
  • Na sredstvih zasnovan način ocenjevanja (metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti ob predpostavki delujočega podjetja in ob predpostavki likvidacije podjetja);
 1. Pribitki in odbitki za obvladovanje in tržljivost;
 2. Analiza podjetja in njegovega okolja;
 3. Vsebina poročila o ocenjevanju vrednosti;
 4. Ocenjevanje vrednosti za posebne namene.

Cilji in kompetence:

 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi,
 • poznavanje metod ocenjevanja vrednosti podjetij,
 • poznavanje Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Sergeja Planko 

Vsebina:

 1. Pomen ustreznega ravnanja s človeškimi dejavniki za uspešnost organizacije: pomen intelektualnega kapitala organizacije za razvoj in rast.
 2. Kadrovska strategija: namen, cilji, oblikovanje, metodologija, izvajanje. Vpetost kadrovske strategije v strategijo podjetja.
 3. Kadrovski procesi: planiranje kadrov (kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno), kadrovanje in izbor kadrov, razvoj kadrov;
 4. Vodenje zaposlenih: naloge vodenja (organiziranje, komuniciranje, delegiranje, motiviranje, nadzor) in načini vodenja, stili vodenja (stili in moč vodenja).
 5. Razvoj vodenja in sodobne metode za izboljševanje potencialov zaposlenih.
 6. Materialno in nematerialno motiviranje.
 7. Proces usposabljanja in razvoja kariere.
 8. Upravljanje z znanjem in učeča se organizacija.  

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznanitev s pomenom in ustreznimi pristopi k področju ravnanja s človeškimi dejavniki v organizaciji. Ključni poudarek je na praktično uporabni vrednosti pridobljenega znanja s področja poznavanja in razumevanja kadrovske funkcije, kadrovskih procesov in integraciji le-teh v ostale poslovne funkcije.

Ključne kompetence:

 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja.
 • Sposobnost razumevanja kompleksnosti in soodvisnosti proučevanega področja.
 • Razvoj zmožnosti za fleksibilno in samostojno delo.
 • Sposobnost za razvijanje in vzdrževanje korektnih odnosov z različnimi ciljnimi skupinami znotraj organizacije.
 • Poznavanje in razumevanje

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Helena Povše 

Vsebina:

 1. Uvod v mednarodno poslovno okolje
 2. Dejavniki konkurenčnosti v mednarodnem poslovnem okolju
 3. Mednarodni poslovni modeli: načini pristopa na trg in strategije trženja
 4. Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja: oblike plačil, financiranja, zavarovanja, logistika, incotermsi
 5. Kulturni izzivi mednarodnega poslovanja in medkulturna komunikacija
 6. Praktični primeri uspehov in napak v mednarodnem poslovanju 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente splošnih in specifičnih kompetenc:

 • Analiziranja izzivov v mednarodnem okolju in načrtovanja rešitev s strukturnim in procesnim pristopom.
 • Povezovanja v skupino, strpnega sodelovanja, prožnosti in konstruktivne kritike.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev.
 • Razumevanje splošnega dogajanja, povezovanje znanja z različnih področij, reševanja konkretnih primerov in oblikovanja poslovnega modela za konkretni izziv.
 • Razviti občutljivost do drugačnosti in pridobiti veščine za sodelovanje in pogajanje s poslovnimi partnerji, ki imajo drugačne kulturne vrednote in norme.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. Proizvodna podjetja, proizvodna funkcija in proizvodni proces
 2. Tipi proizvodnje
 3. Knjigovodstvo proizvodnje v poslovnem sistemu
 4. Knjigovodske listine v proizvodnji
 5. Načini in modeli vrednotenja zalog
 6. Knjigovodski obračun proizvodnje
 7. Načrtovanje knjigovodstva proizvodnje
 8. Organiziranje knjigovodstva proizvodnje 

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje:

 • Značilnosti proizvodnih podjetij, proizvodnje in proizvodnega procesa
 • Razlikovanje tipov proizvodnje, ki so pomembni za načrtovanje knjigovodstva
 • Sistemski pogled na knjigovodstvo proizvodnje
 • Knjigovodske listine in evidentiranje poslovnih dogodkov v proizvodnji
 • Vrednotenje zalog v proizvodnji po lastni ceni, proizvodnih in temeljnih stroških
 • Spremljanje proizvodnje po modelih dejanskih in stalnih cen
 • Načrtovanje knjigovodstva posamične, serijske in masovne proizvodnje
 • Organiziranje IKT, izkazov, listin in poslovnih knjig v proizvodnji

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Sergeja Planko 

Vsebina:

 1. Uvod v management: pomen, cilji, razsežnosti.
 2. Nivoji vodenja ter obvladovanje notranjega in zunanjega okolja organizacije.
 3. Osnovni managerski procesi: načrtovanje (operativno, strateško), organiziranje, vodenje in kontroliranje.
 4. Obvladovanje sprememb in razvoj organizacije.
 5. Inovativnost kot motor razvoja v organizaciji.
 6. Razvoj managerjev in njihova kariera.
 7. Sodobni pogledi na managiranje in etika v poslovnem svetu. 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da se bodo slušatelji seznanili z osnovnimi znanji s področja strateškega in operativnega managementa, s procesom in vsebino managementa v organizaciji. Poudarek je na specifikah managementa, ki ga lahko zasledimo na področju računovodstva.

Ključne kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov
 • Poznavanje postopkov, metod in tehnik vodenja organizacijske enote.
 • Sposobnost prepoznavanja in razumevanja kadrovskih problemov v organizacijski enoti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

IZBIRNI PREDMET 3

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 2. Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 3. Etični vidik forenzičnega računovodje
 4. Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 5. Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
 6. Drugi vidiki forenzičnega računovodstva. 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente osnov raziskovanja prevar v računovodstvu.

Študenti bodo spoznali in se učili koristno uporabljati tehnike in druge analitične pripomočke za odkrivanje prevar in kaznivih dejanj v računovodski dejavnosti.

Pridobili bodo osnove specifičnim znanj o prevarah in kaznivih dejanjih v računovodski dejavnosti ter o strokovnih in poklicno-etičnih zahtevah za forenzičnega računovodjo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • sposobnost samostojnega dela in sistemskega razmišljanja,
 • ustna in pisna komunikacija,
 • reševanje problemov,
 • neodvisno in nepristransko razumevanje prevar.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Darinka Meško, mag. 

Vsebina:

 1. Osnove notranjega revidiranja: vloga revizorja v informacijskem poslovanju, standardi revidiranja;
 2. Vrste revidiranj: vrste revidiranj, področja revidiranja, obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, revidiranje na temelju dodajanja vrednosti, revidiranje na temelju procesov;
 3. Osnove revidiranja: revizijske ugotovitve, dokazno in delovno gradivo;
 4. Proces revidiranja: izbira področja revidiranja, izdelava revizijske raziskave, planiranje revizije, postavitev revizijskih ciljev, izbira obsega in metodologije, revidiranje, nadzor;
 5. Meritve pri revidiranju: izvedba meritev in poročanja, revizijska učinkovitost, revizijska pravočasnost, revizijska kakovost, zaključki revidiranja področij;
 6. Revizijsko komuniciranje: pisanje revizijskega poročila, uporaba povzetkov, kratko in jedrnato poročanje, poročevalska konferenca, uporaba optičnih pripomočkov;
 7. Prihodnost: razvijajoča se pravila revidiranja. 

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Seznani se z vlogo revizorja v informacijskem sistemu in standardi revidiranja
 • Seznani se z različnimi vrstami notranjega revidiranja (obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, dodajanja vrednosti in temelju procesov).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek Vsebina:
 1. Vloga in pomen revidiranja v družbenem okolju: opredelitev revidiranja in razlogi za revidiranje računovodskih izkazov, revizijski standardi in organizacija stroke;
 2. Revizorjevo etično in pravno okolje: kodeks poklicne etike, zakoni in pravna praksa v zvezi z revizorjevo odgovornostjo;
 3. Naloge revizije in vrste tveganj pri revidiranju: razlaga revizijskega delovanja, revizijsko tveganje pri načrtovanju in izvajanju revizije, pomembnost in revizijsko tveganje;
 4. Revizijski cilji in revizijska dokumentacija: celotni revizijski cilji ter cilji pri kontih in razkritjih, izpeljava revizijskih postopkov iz revizijskih ciljev, revizijska dokumentacija;
 5. Načrtovanje revizije: postopek načrtovanja, razvoj revizijske strategije in revizijski program, razporejanje revizijskega dela;
 6. Ocenjevanje tveganja pri kontroliranju in preizkusi kontrol: pojmovni model, razprava in prikazi, spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja, preizkusi kontrol, poročanje o zadevah, povezanih z ustrojem notranjih kontrol;
 7. Spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja v računalniškem okolju: ustroj notranjega kontroliranja v računalniškem okolju, računalniški kontrolni postopki;
 8. Preizkušanje kontrol v računalniškem okolju: preizkusi kontrol, ki (ne) zahtevajo uporabo računalnika, – ocena tveganja pri kontroliranju in ravni tveganja;
 9. Dokazi za uradne trditve v računovodskih izkazih: filozofija zbiranja dokazov in načini zbiranja dokazov, revizijski cilji in revizijski postopki, revidiranje računovodskih ocen in analitični postopki, tveganje nezadostnih ali oporečnih dokazov, pregled in ocenitev dokazov, poročanje o revizijskih ugotovitvah;
 10. Uporaba vzorčenja za preizkuse podatkov v računovodskih izkazih: metode vzorčenja in izbire (velikosti) vzorca, izvajanje vzorčenja in ovrednotenje izidov, prikaz različnih metod vzorčenja pri izvedbi revidiranja;
 11. Revidiranje postavk v računovodskih izkazih: revizijski cilji in postopki, povzetki ugotovitev in ovrednotenje dokazov;
 12. Uporaba računalnikov pri preizkušanju podatkov: opredelitev in naloge računalniško podprtih programov, ocena in postopki računalniško podprtih programov;
 13. Revizijsko poročanje: standardno poročilo in prilagoditve poročila, druge vrste poročil, ki jih lahko pripravi revizor. 
Cilji in kompetence:
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Seznani se z vlogo revizorja v informacijskem sistemu in standardi revidiranja
 • Seznani se z različnimi vrstami notranjega revidiranja (obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, dodajanja vrednosti in temelju procesov)
Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ¸

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Erna Štefe

Vsebina:

 1. Opredelitev in vrste proračunskih uporabnikov.
 2. Pravni okvir poslovanja proračunskih uporabnikov – temeljni zakoni, podzakonski akti in notranji splošni pravni akti.
 3. Temeljne značilnosti poslovanja proračunskih uporabnikov – ločeno za neposredne in posredne proračunske uporabnike: upravljanje in vodenje, financiranje, izvajanje upravnih nalog, opravljanje javne službe/tržne dejavnosti.
 4. Načrtovanje dela proračunskih uporabnikov: dolgoročni načrti in letni programi dela s finančnim in kadrovskim načrtom, načrtom investicij..
 5. Izvajanje programa dela in finančnega načrta s poudarkom na zakoniti, namenski, pregledni in smotrni rabi javnih sredstev.
 6. Javni razpisi za dodelitev sredstev ter izvajanje sofinanciranih programov.
 7. Vodenje investicijskih projektov.
 8.  Ravnanje s premoženjem: pridobivanje, razpolaganje, upravljanje.
 9. Sistem javnih uslužbencev.
 10. Plačni sistem javnega sektorja.
 11. Informacije javnega značaja.
 12. Varstvo osebnih podatkov.
 13. Načrt integritete in upravljanje tveganj.
 14. Poročanje proračunskih uporabnikov: poročanje pristojnim organom, financerju, ustanovitelju itd., npr. poročila o namenski porabi sredstev, izvajanju načrta integritete, lobiranju, stanju števila zaposlenih, izvajanju investicijskega
  projekta, spremljanju rezultatov in učinkov investicijskega projekta, poročila ob zaključku leta ..

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje vrste proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje predpisov, ki urejajo poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje in razumevanje temeljnih procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno pridobivanje in ovrednotenje informacij za potrebe izvajanja procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno oblikovanje predlogov uvajanja sprememb v poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na različnih področjih delovanja javnega sektorja.
 • Interdisciplinarno povezovanje vsebin znotraj javnega sektorja in z gospodarstvom.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. dr. Erna Štefe

Vsebina:
1. Pomen nadzora nad javnimi financami. 
2. Vrste izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
3. Računsko sodišče Republike Slovenije.
4. Proračunska inšpekcija.
5. Nadzorni odbor občine.
6. Nadzor nad porabo javnih sredstev s strani financerja.
7. Nadzor s strani ustanovitelja proračunskega uporabnika.
8. Nadzor nad porabo sredstev Evropske unije.
9. Notranji nadzor javnih financ.
10. Posebnosti notranjega revidiranja v javnem sektorju.

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje pomena nadzora javnih financ.
 • Poznavanje izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
 • Poznavanje pristojnosti različnih nadzornih organov.
 • Učinkovito komuniciranje in sodelovanje z nadzornimi organi.
 • Razumevanje posledic nezakonite, nenamenske, nepregledne in nesmotrne porabe javnih sredstev.
 • Samostojno analiziranje poročil nadzornih organov.
 • Samostojno oblikovanje predlogov za preprečitev ali odpravo nepravilnosti pri porabi javnih sredstev.
 • Sposobnost kritične presoje porabe javnih sredstev.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO

IZBIRNI PREDMET 4

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant 

Vsebina:

 1. Analiza finančnega položaja podjetja
 2. Model ekonomske dodane vrednosti
 3. Model uravnoteženih kazalnikov
 4. Model poslovne odličnosti 

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov.
 • Poznavanje računovodskega analiziranja s pomočjo računovodskih kazalnikov in ocenjevanje bonitete poslovnih partnerjev.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Jaka Vadnjal 

Vsebina:

 1. Glavne značilnosti rastočih poslov: Dinamično podjetništvo in njegova ekonomska vloga
  • Teorija rasti
  • Modeli rasti
  • Dejavniki rasti
  • Poslovodenje in organizacija v rasti
  • Motivacija za rast podjetja
 2. Financiranje rasti:
  • Od analize podjetja do strategije financiranja
  • Finančni življenjski cikel – faze v financiranju posla
  • Finančni viri za rast podjetja
  • Financiranje vzdržne rasti podjetja
  • Financiranje podjetja v različnih fazah življenjskega cikla
 3. Žetev v podjetništvu:
  • Kaj je žetvena strategija
  • Financiranje rasti glede na izbrano žetveno strategijo 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje zakonitosti v financiranju najbolj dinamičnih podjetij
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek 

Vsebina:

Normativni okvir računovodenja specifičnih zavezancev:

  • Računovodske rešitve v bankah
  • Računovodske rešitve v zavarovalnicah
  • Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih
  • Računovodske rešitve pri zadrugah
  • Računovodske rešitve pri izvajalcih gospodarske javne službe
  • Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
  • Računovodske rešitve pri nepridobitnih organizacijah
  • Računovodske rešitve v socialnih podjetjih
  • Računovodske rešite v podjetjih v stečaju ali likvidaciji 

Cilj predmeta je:

 • usposobiti študente za vodenje računovodstva specifičnih zavezancev;
 • usposobiti študente za vodenje poslovnih knjig in pri tem uporabiti znanja in vedenja, ki se nanašajo na gospodarske poslovne subjekte

Kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Spoznati in razumeti računovodenje osebnih družb, samostojnih podjetnikov in ustavljenega delovanja
 • Poznavanje specifik pri računovodenju proračunskih uporabnikov
 • Zna računovoditi v proračunskih uporabnikih, pravnih osebah javnega prava, pravnih osebah zasebnega prava, bankah, zavarovalnicah in drugih specifičnih zavezancih

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag Dejan Petkovič

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir mednarodne obdavčitve
 2. Opredelitev pojmov (rezidentstvo pravnih in fizičnih oseb, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj, odbitek tujega davka)
 3. Transferne cene in Vodila OECD
 4. Dokumentacija za transferne cene
 5. Odprava dvojne obdavčitve (metoda izvzema, metoda odbitka)
 6. Direktive Evropske Unije s področja direktnih in indirektnih davkov
 7. OECD Modelna konvencija in sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 8. Pogled v mednarodne elemente slovenske davčne zakonodaje
 9. Odprava dvojne obdavčitve v slovenski davčni zakonodaji
 10. Drugi pojmi mednarodne obdavčitve (CFC pravila, avtonomna obdavčitev) 

Cilji in kompetence:

 • Vsebina predmeta je uvod v mednarodno obdavčitev, pri čemer je potrebna uvodna seznanitev s pojmi, ki se pri tem uporabljajo: rezidentstvo, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj in odbitek tujega davka.
 • Eno najbolj aktualnih področij mednarodne obdavčitve so transferne cene, ki so teoretično opredeljene v Vodilih OECD. Podjetja, ki poslujejo s tujino, morajo pripraviti dokumentacijo za transferne cene.
 • Dvojna obdavčitev ni zaželena, zato obstajajo ukrepi za njeno odpravo/znižanje. Ukrepe vsebujejo tako nacionalna zakonodaja kot tudi posamezni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Sporazumi temeljijo na Modelni Konvenciji OECD.
 • Slovenska davčna zakonodaja vsebuje nekatere rešitve za odpravo mednarodne obdavčitve.
 • Nujno je poznavanje tudi pojmov oziroma rešitev, ki jih slovenska zakonodaja še ne vsebuje, lahko pa jih bo vsebovala v prihodnosti (CFC pravila, avtonomna obdavčitev).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu mag. Darinka Kamenšek

Vsebina

Študentje bodo spoznali računovodsko poročanje zahtevano po posameznih Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, in sicer:

 1. Sestavine računovodskih izkazov o katerih se poroča (izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb kapitala, izkaz finančnega izida, pojasnila k računovodskim izkazom, druga razkritja),
 2. Splošna izhodišča oz. zahteve, ki se upoštevajo v računovodskih izkazih (pošteno predstavljanje in skladnost z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, računovodske usmeritve, delujoče podjetje, na temeljnih dogodkih zasnovano računovodstvo, doslednost predstavljanja, bistvenost in združevanje, pobotanje, primerljive informacije),
 3. Sestava in vsebina računovodskih izkazov o katerih poročamo (opredelitev računovodskih izkazov, poročevalno obdobje, pravočasnost);
 4. Razkrivanje zalog v računovodskih izkazih,
 5. Poročanje o finančnih tokovih iz poslovanja, poročanje o finančnih tokovih iz naložbenja in vlaganja, poročanje o finančnih tokovih po medsebojnem pobotanju, druga razkritja v zvezi z izkazom finančnih tokov,
 6. Razkrivanje dogodkov po datumu bilance stanja (datum odobritve za objavo),
 7. razkrivanje pogodb o gradbenih delih;
 8. predstavljanje terjatev za davek in obveznosti za davek ter odhodka za davek, razkrivanje davka iz dobička,
 9. Poročanje po odsekih (temeljna oblika poročanja, dodatne informacije po odsekih, zgledi razkritja po odsekih, drugo),
 10. najnujnejša razkritja glede informacija, ki obsegajo učinke spreminjanja cen,
 11. razkrivanje opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih.

Cilji in kompetence: 

 •  Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje obveznosti podjetja glede računovodskega poročanja po MRSP.
 • Zna oblikovati računovodska poročila po MRSP.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

REDNI PREDMET

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant 

Vsebina:

 1. Analiza finančnega položaja podjetja
 2. Model ekonomske dodane vrednosti
 3. Model uravnoteženih kazalnikov
 4. Model poslovne odličnosti 

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov.
 • Poznavanje računovodskega analiziranja s pomočjo računovodskih kazalnikov in ocenjevanje bonitete poslovnih partnerjev.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Draško Veselinović

Vsebina:

 1. Finančno okolje. Definicija.
 2. Finančni instrumenti in njihov trg (borze). Definicije.
 3. Potrebne finančne institucije. Definicija.
 4. Opredelitev nekaterih pojmov, pomembnih za razumevanje delovanja ti. neposrednih financ.
 5. Opredelitev in tovrstne možnosti financiranja različnih dejavnosti.
 6. Različne nacionalne in mednarodne finančne institucije. Njihov namen in smisel na splošno ter za uporabo različnih finančnih instrumentov in njihovih (organiziranih) trgov (borz).
 7. Različni viri financiranja oz. različni finančni instrumenti. Vrste (lastniški viri kapitala, dolžniški viri kapitala; kratkoročni viri, dolgoročni viri; trg denarja, trg kapitala, itd.).
 8. Delovanje različnih borz (npr. borz vrednostnih papirjev). Definicija in razumevanje vsebine in bistva. Praktični primeri ter teoretično ozadje.

Cilji in kompetence: 

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanje nenehno se spreminjajočega nacionalnega in mednarodnega poslovnega okolja v povezavi s financami,
 • razumevanje mesta in vloge ti. neposrednih financ v poslovnem okolju in procesu,
 • sposobnost pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov s področja neposrednega financiranja z uporabo različnih finančnih instrumentov,
 • sposobnost timskega reševanja uporabe finančnih instrumentov in delovanja borz,
 • poznavanje vsebine in pomena ti. neposrednih  financ ter delovanja finančnih trgov v organizirani obliki prek borz,
 • razumevanje teoretičnih in konkretnih (praktičnih) podlag tovrstnih oblik financiranja,
 • uporaba temeljnih znanj s področja financ za reševanje konkretnih delovnih problemov,
 • razvoj veščin in spretnosti na področju neposrednega financiranja,
 • sposobnost poslovanja in komuniciranja v okolju neposrednih financ.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vida Mayr

 Vsebina:

I. STATUS GOSPODARSKIH SUBJEKTOV:statusne značilnosti gospodarskih subjektov, podjetnik,  gospodarske družbe, kapitalska razmerja in organi delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, splošno o prenehanju gospodarskih družb, nekatere druge pravne osebe.

II . OSNOVE INSOLVENČNEGA IN STEČAJNEGA PRAVA: skrbno finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti,  postopki prisilne poravnave,  stečajni postopki, prisilna likvidacija, izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

III. OSNOVE UPRAVNEGA POSTOPKA IN UPRAVNEGA SPORA: temeljni pojmi, načela in potek upravnega postopka, pravna sredstva, temeljni pojmi, načela in potek upravnega spora, pravna sredstva.  

IV. OSNOVE PRAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV: pojem, vrste in prenos vrednostnih papirjev, menica, delnica, nekaterih drugi vrednostni papirji, dematerializacija vrednostnih papirjev. 

V. OSNOVE PRAVA INTELEKTUALNE LASTNINE:

pravice industrijske lastnine (patent, model, znamka, geografska označba), avtorska in sorodne pravice.

VI. NEKATERE POGODBE CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA: prodajna, menjalna,  najemna pogodba, pogodba o leasingu, podjemna pogodba, gradbena pogodba,  posojilna pogodba, mandatna pogodba, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, zavarovalna pogodba,  cesija, pogodba o faktoringu, asignacija, poravnava, prevozne pogodbe, špedicijska pogodba, licenčna pogodba, avtorske pogodbe.

 Cilj predmeta:

·       Je študente seznaniti z osnovnimi pojmi statusnega, insolvenčnega in stečajnega prava, prava intelektualne lastnine, upravnega postopka in upravnega spora ter nekaterimi najpogostejšimi gospodarskimi pogodbami.

·       Poudarek je razumevanju pojmov in  ustrezni uporabi enostavnejših pravnih institutov ter sklepanju enostavnejših pravnih poslov.

Kompetence:

–     študent razume pojme s področja predmeta,

–     študent pri svojem delu uporablja pridobljena predmetna znanja,

–     fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič 

Vsebina:
1. Zahtevni okvirji podjetniške obdavčitve
2. Problemi dvojnega obdavčevanja
3. Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja
4. Obdavčitev poslovnih enot
5. Davčno načrtovanje v podjetju
6. Transferne cene (davčni vidik)
7. Obdavčitev kapitalskih dobičkov
8. DDV obravnava posebnih poslov

Cilji in kompetence: 

 • Vsebina predmeta so zahtevna poglavja podjetniške obdavčitve in njihove uporabe (DDV, obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in dobička pravnih oseb).
 • Podjetja sodelujejo v različnih poslih, zato je pomembno pridobiti znanje o optimalnih podjetniških strukturah, ki imajo tudi davčni vpliv (vidik transfernih cen, poslovne enote, nakupi in prevzemi podjetij).
 • Študenti bodo razumeli pomen Konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 • Študenti se bodo seznanili z vlogo davčnega načrtovanja z vidika načrtovanja poslovnih izidov na nivoju poslovno izidnih enot.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Izvajalec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Jaka Vadnjal

Vsebina:

Temeljni namen študija predmeta je študenta spoznati s sodobnimi modeli merjenja in upravljanja finančnih tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno. Pri tem je namen usposobiti študenta tudi za opredeljevanje ukrepov za izboljšanje upravljanja finančnih tveganj.

Študentom se skuša praktično prikazati, kako naj podjetja obvladujejo finančna tveganja, kot so tržno in kreditno tveganje. Pomemben cilj je tudi čim bolj konkretno podati, kako naj vodstva podjetij opredelijo odnos do finančnih tveganj, kako naj jih merijo in upravljajo. Cilj je tudi izdelati analizo možnih področnih politik obvladovanja finančnih tveganj podjetja, ki je lahko splošno uporabna za vsako gospodarsko družbo v Sloveniji, pri čemer jo mora le-ta nadalje podrobneje razdelati, seveda upoštevajoč tudi specifičnost njenega poslovanja in specifičnost izpostavljenosti posamezni vrsti finančnih tveganj.

Vsebina: 

Vrste finančnih tveganj podjetja: 

 • opis in posledice posameznega finančnega tveganja, določanje prioritete in zadolženosti ter možnih ukrepov za obvladovanje posameznega finančnega tveganja;
 • ukrepi za obvladovanje trgovalnega, valutnega, likvidnostnega, obrestnega in kreditnega tveganja podjetja;
 • sprejemanje konkretnih odločitev in zadolžitev posameznih oseb oziroma organizacijskih enot podjetja za konkretizacijo področnih politik obvladovanja finančnih tveganj;
 • vzpostavljanje notranjih kontrol in ukrepov za obvladovanje finančnih tveganj;
 • pregled posameznih vrst finančnih tveganj, posledic neobvladovanja tveganja ter pregled konkretnih možnih ukrepov za obvladovanje teh tveganj.

Tržno tveganje: 

 •  ugotavljanje izpostavljenosti podjetja trgovalnemu tveganju;
 • ugotavljanje izpostavljenosti podjetja valutnemu tveganju;
 • ugotavljanje izpostavljenosti podjetja obrestnemu tveganju;
 • ugotavljanje izpostavljenosti podjetja likvidnostnemu tveganju.

Kreditno tveganje: 

 • kreditno tveganje na ravni posameznega podjetja in na ravni portfelja dolžnikov;
 • ugotavljanje izpostavljenosti podjetja kreditnemu tveganju.

Področne politike obvladovanja finančnih tveganj: 

 • vzpostavljanje notranjih kontrol;
 • opis in posledice posameznega finančnega tveganja;
 • prioriteta in zadolženost glede posameznega finančnega tveganja;
 • ukrepi za obvladovanje posameznega finančnega tveganja.

Ukrepi za obvladovanje trgovalnega tveganja:  

 • priprava naložbene politike podjetja za dolgoročno obdobje in za posamezno poslovno leto (cilji: ciljna donosnost naložb, tveganje naložb, likvidnost, čas nalaganja, davčni okvir, zakonske omejitve, izredne okoliščine);
 • dnevno spremljanje makroekonomskega okolja;
 • spremljanje gibanja obrestnih mer;
 • spremljanje gibanja deviznih tečajev;
 • izdelava modelov »VaR« oziroma tvegane vrednosti, itd.

Ukrepi za obvladovanje likvidnostnega tveganja: 

 •  sprejem strategije za upravljanje z likvidnostnim tveganjem;
 • sprejem politike za upravljanje z likvidnostnim tveganjem;
 • vzpostavitev delovanja likvidnostne komisije;
 • vzpostavitev informacijske podpore – enoten in aplikativno podprt način spremljanja likvidnosti ter izobraževanje zaposlenih na tem področju.

Notranje kontrole in ukrepi za upravljanje finančnih tveganj podjetja: 

 • likvidnostno tveganje: likvidnostna politika; načrtovanje denarnih tokov; delovanje likvidnostne komisije; izračun količnika likvidnosti za podjetje; določitev limitov za plasmaje po vrstah naložb; usklajenost ročnosti naložb z ročnostjo obveznosti; vzpostavitev sistema poročanja; uvajanje obveznega odobravanja nakazil; razmejitev dolžnosti; informacijska podpora;
 • valutno tveganje: pisne usmeritve za obvladovanje valutnega tveganja; načrtovanje devizne (ne)usklajenosti; usklajevanje valutne strukture; izdelava modela merjenja tvegane vrednosti iz naslova valutnega tveganja; postavitev limitov za devizno odprtost; sistem poročanja vodstvu in nadzornemu svetu;
 • obrestno tveganje: implementacija modela merjenja trajanja virov in sredstev (»Duration model«); razvoj modela merjenja vpliva sprememb posameznih vrst obrestnih mer na neto obrestne prihodke podjetja; merjenje/spremljanje zapadlosti virov in sredstev; izdelava raznih simulacij; analiza občutljivosti obrestnih prihodkov podjetja;
 • tveganje dolžnikov pri naložbah podjetja: sprejem dolgoročne naložbene politike in naložbene politike za posamezno leto; pisna opredelitev  postopka  za odobravanje naložb in nadzor; vzpostavljen mehanizem tekočega spremljanja poslovanja dolžnikov; razmejitev funkcij sprejema naložbenih odločitev, izvajanja, evidentiranja in poravnave; pooblastila za izvajanje in tudi za odobritev nakazil; določitev limitov za posamezne plasmaje; sistem ugotavljanja bonitete dolžnikov (interpretacija bilančnih podatkov, analiza in projekcija denarnih tokov, 5C analiza kreditnega tveganja); opredelitev politike izterjave zapadlih, neplačanih terjatev; opredelitev politike zavarovanj;
 • tveganje kupcev podjetja: spremljanje terjatev do kupcev podjetja; sistem ugotavljanja bonitete kupcev; določena enotna politika izterjave in spremljanja učinkovitosti izterjave terjatev; določena enotna politika za vložitev tožb;
 • tveganja makroekonomskega  okolja (inflacija, devizni tečaj, obrestne mere itd.): izdelava analiz makroekonomskega okolja; prilagajanje strategije podjetja spremembam v makroekonomskem okolju; sprotno spremljanje denarne politike Banke Slovenije ter prilagajanje strategije podjetja.

Obvladovanje finančnih tveganj in izvedeni vrednostni papirji: 

 • vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov (pozitivna ali negativna vrednost glede na nakup/prodajo osnovnega instrumenta);
 • izvedeni finančni instrumenti na obrestno mero;
 • izvedeni finančni instrumenti na devizni tečaj;
 • izvedeni finančni instrumenti na lastniške vrednostne papirje.

Cilji in kompetence 

Študenti pridobijo naslednje kompetence: 

 •  Dobro prakso za upravljanje finančnih tveganj v gospodarskem in drugih sektorjih: obvladovanje implementacije varnostne politike predvsem na področju finančnih tveganj (seznanitev s temeljnimi koncepti poslovnih financ in upravljanja s tveganji družbe).
 • Dobro znanje za obvladovanje finančnih tveganj in procesov na področju finančne funkcije podjetja, in sicer kot pomembnim segmentom celovitega zagotavljanja korporacijske varnosti podjetja.
 • Obvladovanje ukrepov za preprečevanje škod in potencialnih izgub pri poslovanju podjetja (razumevanje teoretičnih osnov metod merjenja in upravljanja različnih vrst finančnih tveganj ter seznanitev z načinom postavitve področnih politik obvladovanja tveganj in krovne strategije obvladovanja tveganj podjetja – s poudarkom na finančnih tveganjih; poznavanje modelov merjenja in upravljanja obrestnega, valutnega, kreditnega in drugih finančnih tveganj).
 • Zna presojati financiranje, stroške in koristi varovanja pred finančnimi tveganji podjetja.
 • Pridobi strateško in strokovno usmerjenost ter zmožnost analitične presoje problemov izpostavljenosti podjetja finančnim tveganjem in ustrezno, pravočasno odzivanje.

Študentje bodo razvili tudi splošne kompetence: 

 •  sposobnost pojasnjevanja metod merjenja izpostavljenosti finančnim tveganjem;
 • sposobnost pravočasnega prepoznavanja finančnih tveganj podjetja (npr. v zvezi z njegovo plačilno sposobnostjo);
 • sposobnost oblikovanja ustreznih predlogov za izboljšanje plačilne sposobnosti podjetja;
 • sposobnost oblikovanja konkretnih predlogov za izboljšanje upravljanja finančnih tveganj podjetja;
 • razumevanje celovitega pristopa k upravljanju finančnih tveganj podjetja;
 • poznavanje in uporaba finančne teorije in ekonomskih orodij pri sprejemanju poslovnih odločitev podjetja na področju upravljanja finančnih tveganj;
 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih modelov merjenja izpostavljenosti različnim vrstam finančnih tveganj;
 • sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v praksi podjetja.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence: 

 • poznavanje sodobnih modelov in metod merjenja in spremljanja določenih vrst finančnih tveganj podjetja;
 • poznavanje uporabe sodobnih orodij in metod analize poslovanja podjetja na finančnem področju;
 • obvladovanje izračuna VaR različnih vrst finančnih tveganj (za izpostavljenost valutnemu tveganju, obrestnemu tveganju, trgovalnemu tveganju, itd.);
 • razumevanje koncepta upravljanja različnih vrst finančnih tveganj podjetja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Jaka Vadnjal 

Vsebina:

 1. Glavne značilnosti rastočih poslov: Dinamično podjetništvo in njegova ekonomska vloga
  • Teorija rasti
  • Modeli rasti
  • Dejavniki rasti
  • Poslovodenje in organizacija v rasti
  • Motivacija za rast podjetja
 2. Financiranje rasti:
  • Od analize podjetja do strategije financiranja
  • Finančni življenjski cikel – faze v financiranju posla
  • Finančni viri za rast podjetja
  • Financiranje vzdržne rasti podjetja
  • Financiranje podjetja v različnih fazah življenjskega cikla
 3. Žetev v podjetništvu:
  • Kaj je žetvena strategija
  • Financiranje rasti glede na izbrano žetveno strategijo 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje zakonitosti v financiranju najbolj dinamičnih podjetij
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

IZBIRNI PREDMET 1

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Informacijska tehnologija: sodobna programska oprema, upravljanje s podatki in podatkovna baza
 2. Računalniško podprti informacijski sistemi: managerski informacijski sistem, informacijski sistem za podporo pri odločanju, računovodski informacijski sistem, navidezna pisarna, informacijski sistemi znanja
 3. Organizacijski informacijski sistemi: direktorski informacijski sistem, finančni informacijski sistem
 4. Specifikacija poslovnega informacijskega sistema: opis poslovnega procesa, opis procesov informacijskega procesa, procesni diagram, modeliranje procesov (UML)

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi;
 • Poznavanje sodobne programske opreme in orodja za razvoj, upravljanje s podatki in podatkovne baze, računovodski, managerski, direktorski, finančni informacijski sistemi, navidezna pisarna in informacijski sistemi znanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr, univ. dipl. ekon.

Vsebina:

 1. podjetje kot uspešen ali manj uspešen poslovni sistem,
 2. kriza, ukrepi, prenova, strateška prenova, managament prenova,
 3. definicija krize, znaki krize, kako ugotoviti prve znake krize,
 4. finančna reorganizacija (sanacija); dogovorna poravnava, prisilna poravnava, “programirani stečaj”, likvidacija (prisilna in prostovoljna)
 5. analiza stopenjskega izkaza poslovnega izida (ali je naše tekoče poslovanje pozitivno) in analiza bilance stanja,
 6. diagnosticiranje stanja podjetja na podlagi javno dostopnih podatkov (bilanc)
 7. definicija in vrsta prenove, prenova ključnih funkcij, kot so finance, marketing, kadri in proizvodnja, temeljni kratkoročni cilji likvidnosti, preživetje, kriteriji uspešnosti prenove, lastniška statusna oz. organizacijska prenova kot je nakup, prevzem, združitev, prodaja podjetja oz. managerski odkup (MBO).

Cilji in kompetence:

 • Namen predmeta je seznaniti študenta z vsebino krize in njenega vpliva na poslovanje podjetja.
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje in razumevanje krize, krizno vodenje podjetja,  analiza stanja podjetja z opcijami finančne reorganizacije.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Operacijski sistem Windows.
 2. Urejevalnik besedil Word.
 3. Preglednica Excel.
 4. Predstavitev PowerPoint.
 5. Baza podatkov Access.
 6. Programska oprema za statistiko: R, SPSS in SAS/STAT
 7. Internet (ankete, baze sekundarnih podatkov, baze člankov, … ).
 8. Izdelava strokovnega članka.
 9. Ostala programska oprema: Linux, OpenOffice (Write, Calc, Impress, Base), MySQL, …

 

Cilji in kompetence:

 • Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 • Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje metodologije in tehnologije programske opreme.
 • Sposobnost razumevanja programske opreme s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi.
 • Sposobnost uporabe programske opreme pri vsakdanjem delu.
 • Zmožnost izdelati strokovni članek in diplomsko nalogo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Nataša Prah, univ. dipl. ekon. 

Vsebina:

 1. Evropske institucije in njihove glavne vloge
 2. Načine upravljanja s sredstvi Evropskega proračuna: 
 • neposredno,
 • posredno in
 • deljeno upravljanje;
 1. Vsebine, ki jih financira Evropski proračun in postopke razporejanja oziroma dodeljevanja sredstev med državami članicami;
 2. Sredstva Evropskega proračuna, namenjena Sloveniji in sisteme upravljanja teh sredstev, vključno s posebnostmi računovodenja porabe evropskih sredstev;
 3. Načine dodeljevanja sredstev Evropskega proračuna in v zvezi s pravili porabe teh sredstev:
 • določitev upravičenih stroškov,
 • spoštovanje nacionalne in evropske zakonodaje,
 • uporabo poenostavljenih oblik stroškov,
 • spoštovanje politik Skupnosti,
 • doseganje kazalnikov in mejnikov;
 1. Kontrole in revizija porabe EU sredstev:
 • Kontrole in revizije v državi članici;
   • Revizije Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča;
 1. Vlogo Evropskega urada za boj proti goljufijam,
 2. Vlogo evropskih tožilcev.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje glavnih inštitucij EU in razumevanje njihove vloge;
 • Poznavanje in razumevanje delovanja evropskega proračuna ter različnih načinov upravljanja s sredstvi evropskega proračuna;
 • Poznavanje prioritet Evropske unije in s tem usmeritev našega prihodnjega razvoja v širši skupnosti z namenom bodočega aktivnega sodelovanja in prispevka k skupnemu razvoju;
 • Poznavanje sistemov, preko katerih se  dodeljuje evropska sredstva v Sloveniji, in usposabljanje za kritično presojo;
 • Poznavanje osnovnih pravil in načinov dodeljevanja  evropskih sredstev Sloveniji ter usposabljanje za aktivno delovanje;
 • Poznavanje in razumevanje vloge različnih inštitucij nadzora nad porabo evropskih sredstev;
 • Razvoj in sposobnost kritične presoje tako na področju delovanja evropskega proračuna in definiranju potreb na nivoju Evropske unije kot tudi na področju vzpostavljenih sistemov in financiranih vsebin v Sloveniji;
 • Spodbujanje poglobljenega poznavanja zgoraj navedenih vsebin z namenom usposabljanja za raziskovanje tako na področju vzpostavljenih sistemov kot tudi na področju financiranih vsebin.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

IZBIRNI PREDMET 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Pravni in drugi okviri za ocenjevanje vrednosti podjetij v Sloveniji;
 2. Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti;
 3. Načini in metode ocenjevanja vrednosti:
  • Na donosu zasnovan način ocenjevanja (metoda diskontiranja in metoda uglavničenja);
  • Na tržnih primerjavah zasnovan način ocenjevanja (metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi, metoda primerljivih kupoprodaj podjetij);
  • Na sredstvih zasnovan način ocenjevanja (metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti ob predpostavki delujočega podjetja in ob predpostavki likvidacije podjetja);
 1. Pribitki in odbitki za obvladovanje in tržljivost;
 2. Analiza podjetja in njegovega okolja;
 3. Vsebina poročila o ocenjevanju vrednosti;
 4. Ocenjevanje vrednosti za posebne namene.

Cilji in kompetence:

 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi,
 • poznavanje metod ocenjevanja vrednosti podjetij,
 • poznavanje Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Sergeja Planko 

Vsebina:

 1. Pomen ustreznega ravnanja s človeškimi dejavniki za uspešnost organizacije: pomen intelektualnega kapitala organizacije za razvoj in rast.
 2. Kadrovska strategija: namen, cilji, oblikovanje, metodologija, izvajanje. Vpetost kadrovske strategije v strategijo podjetja.
 3. Kadrovski procesi: planiranje kadrov (kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno), kadrovanje in izbor kadrov, razvoj kadrov;
 4. Vodenje zaposlenih: naloge vodenja (organiziranje, komuniciranje, delegiranje, motiviranje, nadzor) in načini vodenja, stili vodenja (stili in moč vodenja).
 5. Razvoj vodenja in sodobne metode za izboljševanje potencialov zaposlenih.
 6. Materialno in nematerialno motiviranje.
 7. Proces usposabljanja in razvoja kariere.
 8. Upravljanje z znanjem in učeča se organizacija.  

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznanitev s pomenom in ustreznimi pristopi k področju ravnanja s človeškimi dejavniki v organizaciji. Ključni poudarek je na praktično uporabni vrednosti pridobljenega znanja s področja poznavanja in razumevanja kadrovske funkcije, kadrovskih procesov in integraciji le-teh v ostale poslovne funkcije.

Ključne kompetence:

 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja.
 • Sposobnost razumevanja kompleksnosti in soodvisnosti proučevanega področja.
 • Razvoj zmožnosti za fleksibilno in samostojno delo.
 • Sposobnost za razvijanje in vzdrževanje korektnih odnosov z različnimi ciljnimi skupinami znotraj organizacije.
 • Poznavanje in razumevanje

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Draško Veselinović

Vsebina:   

 • Osnove mednarodnih financ.
 • Mendarodna menjava kot osnova za mednarodne finance
 • Plačilna bilanca
 • Vrste deviznih tečajnih režimov, njihov smisel
 • Mednarodni finančni trgi in njihovo delovanje
 • Pomembne mednarodne finančne informacije
 • Medn. finančne institucije
 • Medn. Finančne transakcije

Cilji in kompetence 

 • sposobnost razumevanje nenehno se spreminjajočega mednarodnega poslovnega okolja v povezavi s financami,
 • razumevanje mesta in vloge mednarodnih financ v poslovnem okolju in procesu,
 • sposobnost analitičnega reševanja problemov s področja medn. financ,
 • sposobnost timskega reševanja problemov s spodročja mednarodnih financ,
 • poznavanje vsebine in pomena mednarodnih  financ,
 • razumevanje teoretičnih in konkretnih (praktičnih) podlag mednarodnih oblik financiranja,
 • uporaba temeljnih znanj s področja medn. financ za reševanje konkretnih delovnih problemov,
 • razvoj veščin in spretnosti na področju mednarodnih financ

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag Tomaž Glažar

Vsebina:

 • Splošno o storitvah
 • Trženje storitev
 • Storitve ponudnikov računovodskih storitev
 • Naročniki računovodskih storitev
 • Zaposleni pri ponudnikih računovodskih storitev
 • Informacijska tehnologija za opravljanje računovodskih storitev
 • Velikost izvajalcev računovodskih storitev
 • Trženje računovodskih storitev
 • Priprava in uvajanje cenika računovodskih storitev
 • Stanje računovodskih storitev v Sloveniji
 • Zbornica računovodskih servisov
 • Vprašanja pomembna za delovanje ponudnikov računovodskih storitev

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje:

 • O lastnostih storitev in značilnostih njihovega trženja
 • O storitvah,ki naj bi  jih ponujali računovodski servisi
 • O naročnikih računovodskih storitev
 • O zaposlovanju primernih ljudi
 • O izbiri in uporabi informacijske tehnologije za opravljanje računovodskih storitev
 • O primerni velikosti računovodskih servisov za določene naročnike
 • O zunanjem, notranjem in odzivnem trženju računovodskih storitev
 • O izdelavi cenika računovodskih storitev
 • O slabostih računovodskih servisov in vzrokih za slab uspeh dejavnosti v Sloveniji
 • O pomenu največje organizacije, ki v Sloveniji združuje ponudnike računovodskih storitev
 • O vprašanjih na katera si mora odgovoriti vsak vodja in ustanovitelj računovodskega servisa, če hoče postaviti uspešen računovodski servis

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

IZBIRNI PREDMET 3

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr 

Vsebina:

 1. Finančne transakcije:
  • z vidika goljufij
  • zunanje grožnje goljufij
  • analiziranja in upravljanja s finančnimi informacijami
  • Ocena tveganja goljufij:
 2. Pravni elementi goljufije v financah
 3. Pranje denarja:
  • Osnove pranja denarja
  • Tradicionalne metode pranja denarja
  • Nujne plačilne metode in sheme
  • Zaznavanje
  • preiskava pranja denarja
  • Pravna ureditev pranja denarja
  • Poročanje, reševanje in odprava posledic v zvezi s pranjem denarja
  • praktični primeri
 4. Uvod v tehnike analiziranja in prepoznave podatkov o goljufijah
 5. Analiza podatkov – proces
 6. Analiza podatkov – testi za odkrivanje goljufij
 7. Poročanje 

Cilji in kompetence:

Uporaba analize podatkov za odkrivanje prevar vpelje študenta v osnove analize finančnih transakcij in v uporabo tehnik kot del preiskave goljufij. Ta predmet omogoča spoznavanje s številnimi analizami podatkov, ki se lahko uporabljajo za odkrivanje različnih finančnih shem goljufij. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako pregledati in interpretirati rezultate teh testov za ugotavljanje pomembnih goljufij.

Pranje denarja je skupno mnogim goljufijam, korupciji in primerom financiranja terorizma in ima gospodarski vpliv na večino podjetij in vladnih organizacij. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavnosti načinov pranja je vedno več goljufij in skrivanja nezakonito pridobljenih sredstev. Te metode in tehnike so predmet obravnave.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Darinka Meško, mag. 

Vsebina:

 1. Osnove notranjega revidiranja: vloga revizorja v informacijskem poslovanju, standardi revidiranja;
 2. Vrste revidiranj: vrste revidiranj, področja revidiranja, obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, revidiranje na temelju dodajanja vrednosti, revidiranje na temelju procesov;
 3. Osnove revidiranja: revizijske ugotovitve, dokazno in delovno gradivo;
 4. Proces revidiranja: izbira področja revidiranja, izdelava revizijske raziskave, planiranje revizije, postavitev revizijskih ciljev, izbira obsega in metodologije, revidiranje, nadzor;
 5. Meritve pri revidiranju: izvedba meritev in poročanja, revizijska učinkovitost, revizijska pravočasnost, revizijska kakovost, zaključki revidiranja področij;
 6. Revizijsko komuniciranje: pisanje revizijskega poročila, uporaba povzetkov, kratko in jedrnato poročanje, poročevalska konferenca, uporaba optičnih pripomočkov;
 7. Prihodnost: razvijajoča se pravila revidiranja. 

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Seznani se z vlogo revizorja v informacijskem sistemu in standardi revidiranja
 • Seznani se z različnimi vrstami notranjega revidiranja (obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, dodajanja vrednosti in temelju procesov).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag Dejan Petkovič

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir mednarodne obdavčitve
 2. Opredelitev pojmov (rezidentstvo pravnih in fizičnih oseb, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj, odbitek tujega davka)
 3. Transferne cene in Vodila OECD
 4. Dokumentacija za transferne cene
 5. Odprava dvojne obdavčitve (metoda izvzema, metoda odbitka)
 6. Direktive Evropske Unije s področja direktnih in indirektnih davkov
 7. OECD Modelna konvencija in sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 8. Pogled v mednarodne elemente slovenske davčne zakonodaje
 9. Odprava dvojne obdavčitve v slovenski davčni zakonodaji
 10. Drugi pojmi mednarodne obdavčitve (CFC pravila, avtonomna obdavčitev) 

Cilji in kompetence:

 • Vsebina predmeta je uvod v mednarodno obdavčitev, pri čemer je potrebna uvodna seznanitev s pojmi, ki se pri tem uporabljajo: rezidentstvo, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj in odbitek tujega davka.
 • Eno najbolj aktualnih področij mednarodne obdavčitve so transferne cene, ki so teoretično opredeljene v Vodilih OECD. Podjetja, ki poslujejo s tujino, morajo pripraviti dokumentacijo za transferne cene.
 • Dvojna obdavčitev ni zaželena, zato obstajajo ukrepi za njeno odpravo/znižanje. Ukrepe vsebujejo tako nacionalna zakonodaja kot tudi posamezni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Sporazumi temeljijo na Modelni Konvenciji OECD.
 • Slovenska davčna zakonodaja vsebuje nekatere rešitve za odpravo mednarodne obdavčitve.
 • Nujno je poznavanje tudi pojmov oziroma rešitev, ki jih slovenska zakonodaja še ne vsebuje, lahko pa jih bo vsebovala v prihodnosti (CFC pravila, avtonomna obdavčitev).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Erna Štefe

Vsebina:

 1. Opredelitev in vrste  proračunskih uporabnikov.
 2. Pravni okvir poslovanja proračunskih uporabnikov.
 3. Temeljne značilnosti poslovanja proračunskih uporabnikov – ločeno za neposredne in posredne proračunske uporabnike: upravljanje in vodenje, financiranje, izvajanje upravnih nalog, opravljanje javne službe/tržne dejavnosti.
 4. Načrtovanje dela proračunskih uporabnikov.
 5. Izvajanje programa dela in finančnega načrta s poudarkom na zakoniti, namenski, pregledni in smotrni rabi javnih sredstev.
 6. Poročanje proračunskih uporabnikov.
 7. Sistem javnih uslužbencev.
 8. Plačni sistem javnega sektorja.
 9. Integriteta in upravljanje tveganj.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje vrste proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje predpisov, ki urejajo poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje in razumevanje temeljnih procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno pridobivanje in ovrednotenje informacij za potrebe izvajanja procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno oblikovanje predlogov uvajanja sprememb v poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na različnih področjih delovanja javnega sektorja.
 • Interdisciplinarno povezovanje vsebin znotraj javnega sektorja in z gospodarstvom.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. dr. Erna Štefe

Vsebina:
1. Pomen nadzora nad javnimi financami. 
2. Vrste izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
3. Računsko sodišče Republike Slovenije.
4. Proračunska inšpekcija.
5. Nadzorni odbor občine.
6. Nadzor nad porabo javnih sredstev s strani financerja.
7. Nadzor s strani ustanovitelja proračunskega uporabnika.
8. Nadzor nad porabo sredstev Evropske unije.
9. Notranji nadzor javnih financ.
10. Posebnosti notranjega revidiranja v javnem sektorju.

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje pomena nadzora javnih financ.
 • Poznavanje izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
 • Poznavanje pristojnosti različnih nadzornih organov.
 • Učinkovito komuniciranje in sodelovanje z nadzornimi organi.
 • Razumevanje posledic nezakonite, nenamenske, nepregledne in nesmotrne porabe javnih sredstev.
 • Samostojno analiziranje poročil nadzornih organov.
 • Samostojno oblikovanje predlogov za preprečitev ali odpravo nepravilnosti pri porabi javnih sredstev.
 • Sposobnost kritične presoje porabe javnih sredstev.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer FINANCE

IZBIRNI PREDMET 4

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s kadrovsko funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z zaposlovanjem,
  2. učinkovitost dela zaposlenih in obračunavanj plač,
  3. merjenje uspešnosti kadrovske funkcije.
 2. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z naložbami v delovna sredstva,
  2. prodaja in uporaba delovnih sredstev,
  3. merjenje uspešnosti tehnične funkcije.
 3. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z nakupovanjem in držanjem zalog,
  2. merjenje uspešnosti nabavne funkcije.
 4. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s proizvodno funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo proizvodnje,
  2. raziskave in razvoj proizvodnih inovacij,
  3. merjenje uspešnosti proizvodne funkcije.
 5. Oblikovanje v zvezi s prodajno funkcijo in odločanje o njej:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo prodaje, prodajnimi cenami,
  2. dnevne informacije o prodajni funkciji,
  3. merjenje uspešnosti prodajne funkcije.
 6. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s financiranjem in odločanjem o njem:
  1. predračuni, obračuni in analize v zvezi s kapitalom, dolgovi in naložbami sredstev,
  2. dobičkonosnost in plačilna sposobnost,
  3. dnevne informacije o finančni funkciji,
  4. merjenje uspešnosti finančne funkcije.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju, računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Sposobnost pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje različice poslovne odločitve.
 • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov.
 • Sposobnost povezovanja računovodstva z načrtovanjem, pripravljanjem in oblikovanjem računovodskih informacij za odločanje v obsegu, ki ga potrebujejo posamezne poslovne funkcije v podjetju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Funkcija organiziranja
 2. Organizacija kot dinamični proces
 3. Poslovne funkcije
 4. Členjenje
 5. Informacija kot organizacijski resurs
 6. Vloga informacijske tehnologije na projektiranje organizacije
 7. Računalniška obdelava podatkov in organizacija računovodstva
 8. Cilji organiziranja v računovodstvu
 9. Povezanost z drugimi organizacijskimi enotami; 10. Vplivi na izbiro ustrezne organizacije
 10. Kontrola delovanja ustreznosti postavljene organizacije
 11. Analiza organiziranosti računovodstva iz prakse
 12. Kako pristopiti v vlogi organizatorja računovodstva

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora.
 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga.
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za pripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Mateja Gorenc

Vsebina:

 1. Osnove diferencialnega in integralnega računa (funkcije, odvajanje, integriranje, funkcije več spremenljivk, Taylorjeva vrsta)
 2. Linearna algebra za finance (matrike, lastne vrednosti in vektorji, razcepi matrik, metoda glavnih komponent)
 3. Verjetnost in statistika (osnove verjetnosti, porazdelitve– diskretne ter zvezne- enodimenzionalne in večdimenzionalne, kovarianca in korelacija, statistično sklepanje, interval zaupanja, centralno limitni izrek, preizkušanje domnev)
 4. Cenilke največjega verjetja, stohastični procesi
 5. Linearna regresija
 6. Numerične metode v financah 

Cilji in kompetence:

 • Pojasniti želimo najpomembnejše statistične in numerične metode, ki se uporabljajo v financah.
 • Opisati želimo uporabo kvantitativne metode analize podatkov za napovedovanje in odločitve v zvezi z investicijami in portfelji.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

REDNI PREDMET

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Saša Jazbec Vsebina:
 1. Evropske institucije in njihove glavne vloge
 2. Načine upravljanja s sredstvi Evropskega proračuna:
 • neposredno,
 • posredno in
 • deljeno upravljanje;
 1. Vsebine, ki jih financira Evropski proračun in postopke razporejanja oziroma dodeljevanja sredstev med državami članicami;
 2. Sredstva Evropskega proračuna, namenjena Sloveniji in sisteme upravljanja teh sredstev, vključno s posebnostmi računovodenja porabe evropskih sredstev;
 3. Načine dodeljevanja sredstev Evropskega proračuna in v zvezi s pravili porabe teh sredstev:
 • določitev upravičenih stroškov,
 • spoštovanje nacionalne in evropske zakonodaje,
 • uporabo poenostavljenih oblik stroškov,
 • spoštovanje politik Skupnosti,
 • doseganje kazalnikov in mejnikov;
 1. Kontrole in revizija porabe EU sredstev:
 • Kontrole in revizije v državi članici;
   • Revizije Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča;
 1. Vlogo Evropskega urada za boj proti goljufijam,
 2. Vlogo evropskih tožilcev.
Cilji in kompetence:
 • Poznavanje glavnih inštitucij EU in razumevanje njihove vloge;
 • Poznavanje in razumevanje delovanja evropskega proračuna ter različnih načinov upravljanja s sredstvi evropskega proračuna;
 • Poznavanje prioritet Evropske unije in s tem usmeritev našega prihodnjega razvoja v širši skupnosti z namenom bodočega aktivnega sodelovanja in prispevka k skupnemu razvoju;
 • Poznavanje sistemov, preko katerih se  dodeljuje evropska sredstva v Sloveniji, in usposabljanje za kritično presojo;
 • Poznavanje osnovnih pravil in načinov dodeljevanja  evropskih sredstev Sloveniji ter usposabljanje za aktivno delovanje;
 • Poznavanje in razumevanje vloge različnih inštitucij nadzora nad porabo evropskih sredstev;
 • Razvoj in sposobnost kritične presoje tako na področju delovanja evropskega proračuna in definiranju potreb na nivoju Evropske unije kot tudi na področju vzpostavljenih sistemov in financiranih vsebin v Sloveniji;
 • Spodbujanje poglobljenega poznavanja zgoraj navedenih vsebin z namenom usposabljanja za raziskovanje tako na področju vzpostavljenih sistemov kot tudi na področju financiranih vsebin.
Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Erna Štefe

Vsebina:

 1. Opredelitev in vrste  proračunskih uporabnikov.
 2. Pravni okvir poslovanja proračunskih uporabnikov.
 3. Temeljne značilnosti poslovanja proračunskih uporabnikov – ločeno za neposredne in posredne proračunske uporabnike: upravljanje in vodenje, financiranje, izvajanje upravnih nalog, opravljanje javne službe/tržne dejavnosti.
 4. Načrtovanje dela proračunskih uporabnikov.
 5. Izvajanje programa dela in finančnega načrta s poudarkom na zakoniti, namenski, pregledni in smotrni rabi javnih sredstev.
 6. Poročanje proračunskih uporabnikov.
 7. Sistem javnih uslužbencev.
 8. Plačni sistem javnega sektorja.
 9. Integriteta in upravljanje tveganj.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje vrste proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje predpisov, ki urejajo poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Poznavanje in razumevanje temeljnih procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno pridobivanje in ovrednotenje informacij za potrebe izvajanja procesov v proračunskih uporabnikih.
 • Samostojno oblikovanje predlogov uvajanja sprememb v poslovanje proračunskih uporabnikov.
 • Učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na različnih področjih delovanja javnega sektorja.
 • Interdisciplinarno povezovanje vsebin znotraj javnega sektorja in z gospodarstvom.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Nataša Prah, univ. dipl. ekon. 

Vsebina:

 1. Evropske institucije in njihove glavne vloge
 2. Načine upravljanja s sredstvi Evropskega proračuna: 
 • neposredno,
 • posredno in
 • deljeno upravljanje;
 1. Vsebine, ki jih financira Evropski proračun in postopke razporejanja oziroma dodeljevanja sredstev med državami članicami;
 2. Sredstva Evropskega proračuna, namenjena Sloveniji in sisteme upravljanja teh sredstev, vključno s posebnostmi računovodenja porabe evropskih sredstev;
 3. Načine dodeljevanja sredstev Evropskega proračuna in v zvezi s pravili porabe teh sredstev:
 • določitev upravičenih stroškov,
 • spoštovanje nacionalne in evropske zakonodaje,
 • uporabo poenostavljenih oblik stroškov,
 • spoštovanje politik Skupnosti,
 • doseganje kazalnikov in mejnikov;
 1. Kontrole in revizija porabe EU sredstev:
 • Kontrole in revizije v državi članici;
   • Revizije Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča;
 1. Vlogo Evropskega urada za boj proti goljufijam,
 2. Vlogo evropskih tožilcev.

Cilji in kompetence:

  • Poznavanje glavnih inštitucij EU in razumevanje njihove vloge;
  • Poznavanje in razumevanje delovanja evropskega proračuna ter različnih načinov upravljanja s sredstvi evropskega proračuna;
  • Poznavanje prioritet Evropske unije in s tem usmeritev našega prihodnjega razvoja v širši skupnosti z namenom bodočega aktivnega sodelovanja in prispevka k skupnemu razvoju;
  • Poznavanje sistemov, preko katerih se  dodeljuje evropska sredstva v Sloveniji, in usposabljanje za kritično presojo;
  • Poznavanje osnovnih pravil in načinov dodeljevanja  evropskih sredstev Sloveniji ter usposabljanje za aktivno delovanje;
  • Poznavanje in razumevanje vloge različnih inštitucij nadzora nad porabo evropskih sredstev;
  • Razvoj in sposobnost kritične presoje tako na področju delovanja evropskega proračuna in definiranju potreb na nivoju Evropske unije kot tudi na področju vzpostavljenih sistemov in financiranih vsebin v Sloveniji;
  • Spodbujanje poglobljenega poznavanja zgoraj navedenih vsebin z namenom usposabljanja za raziskovanje tako na področju vzpostavljenih sistemov kot tudi na področju financiranih vsebin.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. dr. Erna Štefe

Vsebina:
1. Pomen nadzora nad javnimi financami. 
2. Vrste izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
3. Računsko sodišče Republike Slovenije.
4. Proračunska inšpekcija.
5. Nadzorni odbor občine.
6. Nadzor nad porabo javnih sredstev s strani financerja.
7. Nadzor s strani ustanovitelja proračunskega uporabnika.
8. Nadzor nad porabo sredstev Evropske unije.
9. Notranji nadzor javnih financ.
10. Posebnosti notranjega revidiranja v javnem sektorju.

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje pomena nadzora javnih financ.
 • Poznavanje izvajalcev nadzora nad javnimi financami.
 • Poznavanje pristojnosti različnih nadzornih organov.
 • Učinkovito komuniciranje in sodelovanje z nadzornimi organi.
 • Razumevanje posledic nezakonite, nenamenske, nepregledne in nesmotrne porabe javnih sredstev.
 • Samostojno analiziranje poročil nadzornih organov.
 • Samostojno oblikovanje predlogov za preprečitev ali odpravo nepravilnosti pri porabi javnih sredstev.
 • Sposobnost kritične presoje porabe javnih sredstev.
 • Usposobljenost za delo v javnem sektorju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Sašo Matas

Vsebina:

 1. Sistem javnega naročanja v Sloveniji in EU
 2.  Pravni akti v javnem naročanju
 3. Državni organi na področju javnega naročanja
 4.  Temeljna načela javnega naročanj
 5. Evidenčna naročila
 6. Izjeme od uporabe pravil javnega naročanja
 7. Mejne vrednosti in ocenjena vrednost
 8. Postopki javnega naročanja
 9. Tehnike javnega naročanja
 10. Skupno javno naročanje vlade
 11.  Pravila objav javnega naročanja
 12. Pogoji za izključitev
 13. Merila za ocenjevanje ponudb
 14. ESPD
 15. Oddaja javnega naročila
 16. Spremembe pogodb o izvajanju javnih naročil
 17. Prekrški
 18. Strateški vidiki javnega naročanja (socialno, zeleno in skrb za MSP)
 19. Informatizacija javnega naročanja
 20.  Javno naročanje na področju obrambe in varnosti
 21.  Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in odločanje upravnega sodišča v teh postopkih

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje sistema javnega naročanja v Sloveniji
 • Poznavanje in razumevanje vključitve sistema javnega naročanja v slovenski in pravni red EU
 •  Poznavanje zakonodaje s področja javnega naročanja
 •  Poznavanje različnih postopkov in tehnik javnega naročanja
 • Poznavanje in uporabe različnih pogojev in meril javnega naročanja
 • Poznavanje osnovnih ekonomskih zakonitosti javnega naročanja
 • Poznavanje pravil izbire ponudnika in sprememb pogodb v času trajanja naročila
 • Poznavanje osnov javnega naročanja kohezijskih sredstev
 • Poznavanje temeljev pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • Spoštovanje temeljnih načel in etike
 • Sposobnost tvornega sodelovanja z različnimi deležniki
 •  Sposobnost odločanja in določanja osnovnih meril in pogojev za izvedbo naročila

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ. 

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

IZBIRNI PREDMET 1

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Informacijska tehnologija: sodobna programska oprema, upravljanje s podatki in podatkovna baza
 2. Računalniško podprti informacijski sistemi: managerski informacijski sistem, informacijski sistem za podporo pri odločanju, računovodski informacijski sistem, navidezna pisarna, informacijski sistemi znanja
 3. Organizacijski informacijski sistemi: direktorski informacijski sistem, finančni informacijski sistem
 4. Specifikacija poslovnega informacijskega sistema: opis poslovnega procesa, opis procesov informacijskega procesa, procesni diagram, modeliranje procesov (UML)

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi;
 • Poznavanje sodobne programske opreme in orodja za razvoj, upravljanje s podatki in podatkovne baze, računovodski, managerski, direktorski, finančni informacijski sistemi, navidezna pisarna in informacijski sistemi znanja.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr, univ. dipl. ekon.

Vsebina:

 1. podjetje kot uspešen ali manj uspešen poslovni sistem,
 2. kriza, ukrepi, prenova, strateška prenova, managament prenova,
 3. definicija krize, znaki krize, kako ugotoviti prve znake krize,
 4. finančna reorganizacija (sanacija); dogovorna poravnava, prisilna poravnava, “programirani stečaj”, likvidacija (prisilna in prostovoljna)
 5. analiza stopenjskega izkaza poslovnega izida (ali je naše tekoče poslovanje pozitivno) in analiza bilance stanja,
 6. diagnosticiranje stanja podjetja na podlagi javno dostopnih podatkov (bilanc)
 7. definicija in vrsta prenove, prenova ključnih funkcij, kot so finance, marketing, kadri in proizvodnja, temeljni kratkoročni cilji likvidnosti, preživetje, kriteriji uspešnosti prenove, lastniška statusna oz. organizacijska prenova kot je nakup, prevzem, združitev, prodaja podjetja oz. managerski odkup (MBO).

Cilji in kompetence:

 • Namen predmeta je seznaniti študenta z vsebino krize in njenega vpliva na poslovanje podjetja.
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje in razumevanje krize, krizno vodenje podjetja,  analiza stanja podjetja z opcijami finančne reorganizacije.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar

Vsebina:

 1. Projektno vodenje: opredelitev osnovnih pojmov (projekt, vloge v projektu, mrežno planiranje, operativno planiranje)
 2. Tipi projektnih organizacij
 3. Vloge v projektu: Projektni vodja, oblikovanje projektne skupine
 4. Metodologija vodenja projektov: PRINCE2, modeli za ocenitev obsega, truda in časa.
 5. Tehnično planiranje: dogodki in aktivnosti, razgradnja aktivnosti WBS, mrežni Ganttov diagram, metoda CPM, metoda PERT.
 6. Planiranje kakovosti: modeli kakovosti TQM, kakovost proizvodov, kakovost procesa, kakovost osebja, standard ISO 9000, planiranje presoj
 7. Doktrina uspešnega podjetja, po krizi strmeti k cilju uspešnosti preko jasno definiranega poslanstva, vizije in ostalih elementov strateškega razvojnega načrta, prestrukturiranje kot usposobljenost za notranjo, EU in globalno konkurenčnost,
 8. Managerski model, pristopi, pozitivne izkušnje, priprave, vodnje, organizacije in nadzorne prenove – od zasnove do izvedbe, merjenje rezultatov in ciljev, bistvene točke vodnja in komuniciranje prenove sprememb.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje sodobne programske opreme in orodja za razvoj, upravljanje s podatki in podatkovne baze, računovodski, managerski, direktorski, finančni informacijski sistemi, navidezna pisarna in informacijski sistemi znanja.
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Poznavanje osnovne funkcije in aktivnosti. vodenja informacijskih projektov, prednosti in slabosti različnih projektnih organizacij in zna izbrati primerno.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. FrancBrcar

Vsebina:

 1. Operacijski sistem Windows.
 2. Urejevalnik besedil Word.
 3. Preglednica Excel.
 4. Predstavitev PowerPoint.
 5. Baza podatkov Access.
 6. Programska oprema za statistiko: R, SPSS in SAS/STAT
 7. Internet (ankete, baze sekundarnih podatkov, baze člankov, … ).
 8. Izdelava strokovnega članka.
 9. Ostala programska oprema: Linux, OpenOffice (Write, Calc, Impress, Base), MySQL, …

 

Cilji in kompetence:

 • Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 • Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje metodologije in tehnologije programske opreme.
 • Sposobnost razumevanja programske opreme s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi.
 • Sposobnost uporabe programske opreme pri vsakdanjem delu.
 • Zmožnost izdelati strokovni članek in diplomsko nalogo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

IZBIRNI PREDMET 2

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Pravni in drugi okviri za ocenjevanje vrednosti podjetij v Sloveniji;
 2. Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti;
 3. Načini in metode ocenjevanja vrednosti:
  • Na donosu zasnovan način ocenjevanja (metoda diskontiranja in metoda uglavničenja);
  • Na tržnih primerjavah zasnovan način ocenjevanja (metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi, metoda primerljivih kupoprodaj podjetij);
  • Na sredstvih zasnovan način ocenjevanja (metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti ob predpostavki delujočega podjetja in ob predpostavki likvidacije podjetja);
 1. Pribitki in odbitki za obvladovanje in tržljivost;
 2. Analiza podjetja in njegovega okolja;
 3. Vsebina poročila o ocenjevanju vrednosti;
 4. Ocenjevanje vrednosti za posebne namene.

Cilji in kompetence:

 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi,
 • poznavanje metod ocenjevanja vrednosti podjetij,
 • poznavanje Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Sergeja Planko 

Vsebina:

 1. Pomen ustreznega ravnanja s človeškimi dejavniki za uspešnost organizacije: pomen intelektualnega kapitala organizacije za razvoj in rast.
 2. Kadrovska strategija: namen, cilji, oblikovanje, metodologija, izvajanje. Vpetost kadrovske strategije v strategijo podjetja.
 3. Kadrovski procesi: planiranje kadrov (kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno), kadrovanje in izbor kadrov, razvoj kadrov;
 4. Vodenje zaposlenih: naloge vodenja (organiziranje, komuniciranje, delegiranje, motiviranje, nadzor) in načini vodenja, stili vodenja (stili in moč vodenja).
 5. Razvoj vodenja in sodobne metode za izboljševanje potencialov zaposlenih.
 6. Materialno in nematerialno motiviranje.
 7. Proces usposabljanja in razvoja kariere.
 8. Upravljanje z znanjem in učeča se organizacija.  

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznanitev s pomenom in ustreznimi pristopi k področju ravnanja s človeškimi dejavniki v organizaciji. Ključni poudarek je na praktično uporabni vrednosti pridobljenega znanja s področja poznavanja in razumevanja kadrovske funkcije, kadrovskih procesov in integraciji le-teh v ostale poslovne funkcije.

Ključne kompetence:

 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja.
 • Sposobnost razumevanja kompleksnosti in soodvisnosti proučevanega področja.
 • Razvoj zmožnosti za fleksibilno in samostojno delo.
 • Sposobnost za razvijanje in vzdrževanje korektnih odnosov z različnimi ciljnimi skupinami znotraj organizacije.
 • Poznavanje in razumevanje

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Helena Povše 

Vsebina:

 1. Uvod v mednarodno poslovno okolje
 2. Dejavniki konkurenčnosti v mednarodnem poslovnem okolju
 3. Mednarodni poslovni modeli: načini pristopa na trg in strategije trženja
 4. Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja: oblike plačil, financiranja, zavarovanja, logistika, incotermsi
 5. Kulturni izzivi mednarodnega poslovanja in medkulturna komunikacija
 6. Praktični primeri uspehov in napak v mednarodnem poslovanju 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente splošnih in specifičnih kompetenc:

 • Analiziranja izzivov v mednarodnem okolju in načrtovanja rešitev s strukturnim in procesnim pristopom.
 • Povezovanja v skupino, strpnega sodelovanja, prožnosti in konstruktivne kritike.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev.
 • Razumevanje splošnega dogajanja, povezovanje znanja z različnih področij, reševanja konkretnih primerov in oblikovanja poslovnega modela za konkretni izziv.
 • Razviti občutljivost do drugačnosti in pridobiti veščine za sodelovanje in pogajanje s poslovnimi partnerji, ki imajo drugačne kulturne vrednote in norme.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. Proizvodna podjetja, proizvodna funkcija in proizvodni proces
 2. Tipi proizvodnje
 3. Knjigovodstvo proizvodnje v poslovnem sistemu
 4. Knjigovodske listine v proizvodnji
 5. Načini in modeli vrednotenja zalog
 6. Knjigovodski obračun proizvodnje
 7. Načrtovanje knjigovodstva proizvodnje
 8. Organiziranje knjigovodstva proizvodnje 

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje:

 • Značilnosti proizvodnih podjetij, proizvodnje in proizvodnega procesa
 • Razlikovanje tipov proizvodnje, ki so pomembni za načrtovanje knjigovodstva
 • Sistemski pogled na knjigovodstvo proizvodnje
 • Knjigovodske listine in evidentiranje poslovnih dogodkov v proizvodnji
 • Vrednotenje zalog v proizvodnji po lastni ceni, proizvodnih in temeljnih stroških
 • Spremljanje proizvodnje po modelih dejanskih in stalnih cen
 • Načrtovanje knjigovodstva posamične, serijske in masovne proizvodnje
 • Organiziranje IKT, izkazov, listin in poslovnih knjig v proizvodnji

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Sergeja Planko 

Vsebina:

 1. Uvod v management: pomen, cilji, razsežnosti.
 2. Nivoji vodenja ter obvladovanje notranjega in zunanjega okolja organizacije.
 3. Osnovni managerski procesi: načrtovanje (operativno, strateško), organiziranje, vodenje in kontroliranje.
 4. Obvladovanje sprememb in razvoj organizacije.
 5. Inovativnost kot motor razvoja v organizaciji.
 6. Razvoj managerjev in njihova kariera.
 7. Sodobni pogledi na managiranje in etika v poslovnem svetu. 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da se bodo slušatelji seznanili z osnovnimi znanji s področja strateškega in operativnega managementa, s procesom in vsebino managementa v organizaciji. Poudarek je na specifikah managementa, ki ga lahko zasledimo na področju računovodstva.

Ključne kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov
 • Poznavanje postopkov, metod in tehnik vodenja organizacijske enote.
 • Sposobnost prepoznavanja in razumevanja kadrovskih problemov v organizacijski enoti.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

IZBIRNI PREDMET 3

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 2. Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 3. Etični vidik forenzičnega računovodje
 4. Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 5. Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
 6. Drugi vidiki forenzičnega računovodstva. 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti študente osnov raziskovanja prevar v računovodstvu.

Študenti bodo spoznali in se učili koristno uporabljati tehnike in druge analitične pripomočke za odkrivanje prevar in kaznivih dejanj v računovodski dejavnosti.

Pridobili bodo osnove specifičnim znanj o prevarah in kaznivih dejanjih v računovodski dejavnosti ter o strokovnih in poklicno-etičnih zahtevah za forenzičnega računovodjo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • sposobnost samostojnega dela in sistemskega razmišljanja,
 • ustna in pisna komunikacija,
 • reševanje problemov,
 • neodvisno in nepristransko razumevanje prevar.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: Darinka Meško, mag. 

Vsebina:

 1. Osnove notranjega revidiranja: vloga revizorja v informacijskem poslovanju, standardi revidiranja;
 2. Vrste revidiranj: vrste revidiranj, področja revidiranja, obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, revidiranje na temelju dodajanja vrednosti, revidiranje na temelju procesov;
 3. Osnove revidiranja: revizijske ugotovitve, dokazno in delovno gradivo;
 4. Proces revidiranja: izbira področja revidiranja, izdelava revizijske raziskave, planiranje revizije, postavitev revizijskih ciljev, izbira obsega in metodologije, revidiranje, nadzor;
 5. Meritve pri revidiranju: izvedba meritev in poročanja, revizijska učinkovitost, revizijska pravočasnost, revizijska kakovost, zaključki revidiranja področij;
 6. Revizijsko komuniciranje: pisanje revizijskega poročila, uporaba povzetkov, kratko in jedrnato poročanje, poročevalska konferenca, uporaba optičnih pripomočkov;
 7. Prihodnost: razvijajoča se pravila revidiranja. 

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Seznani se z vlogo revizorja v informacijskem sistemu in standardi revidiranja
 • Seznani se z različnimi vrstami notranjega revidiranja (obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, dodajanja vrednosti in temelju procesov).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek Vsebina:
 1. Vloga in pomen revidiranja v družbenem okolju: opredelitev revidiranja in razlogi za revidiranje računovodskih izkazov, revizijski standardi in organizacija stroke;
 2. Revizorjevo etično in pravno okolje: kodeks poklicne etike, zakoni in pravna praksa v zvezi z revizorjevo odgovornostjo;
 3. Naloge revizije in vrste tveganj pri revidiranju: razlaga revizijskega delovanja, revizijsko tveganje pri načrtovanju in izvajanju revizije, pomembnost in revizijsko tveganje;
 4. Revizijski cilji in revizijska dokumentacija: celotni revizijski cilji ter cilji pri kontih in razkritjih, izpeljava revizijskih postopkov iz revizijskih ciljev, revizijska dokumentacija;
 5. Načrtovanje revizije: postopek načrtovanja, razvoj revizijske strategije in revizijski program, razporejanje revizijskega dela;
 6. Ocenjevanje tveganja pri kontroliranju in preizkusi kontrol: pojmovni model, razprava in prikazi, spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja, preizkusi kontrol, poročanje o zadevah, povezanih z ustrojem notranjih kontrol;
 7. Spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja v računalniškem okolju: ustroj notranjega kontroliranja v računalniškem okolju, računalniški kontrolni postopki;
 8. Preizkušanje kontrol v računalniškem okolju: preizkusi kontrol, ki (ne) zahtevajo uporabo računalnika, – ocena tveganja pri kontroliranju in ravni tveganja;
 9. Dokazi za uradne trditve v računovodskih izkazih: filozofija zbiranja dokazov in načini zbiranja dokazov, revizijski cilji in revizijski postopki, revidiranje računovodskih ocen in analitični postopki, tveganje nezadostnih ali oporečnih dokazov, pregled in ocenitev dokazov, poročanje o revizijskih ugotovitvah;
 10. Uporaba vzorčenja za preizkuse podatkov v računovodskih izkazih: metode vzorčenja in izbire (velikosti) vzorca, izvajanje vzorčenja in ovrednotenje izidov, prikaz različnih metod vzorčenja pri izvedbi revidiranja;
 11. Revidiranje postavk v računovodskih izkazih: revizijski cilji in postopki, povzetki ugotovitev in ovrednotenje dokazov;
 12. Uporaba računalnikov pri preizkušanju podatkov: opredelitev in naloge računalniško podprtih programov, ocena in postopki računalniško podprtih programov;
 13. Revizijsko poročanje: standardno poročilo in prilagoditve poročila, druge vrste poročil, ki jih lahko pripravi revizor. 
Cilji in kompetence:
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Seznani se z vlogo revizorja v informacijskem sistemu in standardi revidiranja
 • Seznani se z različnimi vrstami notranjega revidiranja (obvladovanje premoženja in notranje kontrole, revidiranje na temelju tveganj, dodajanja vrednosti in temelju procesov)
Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ¸

Dodiplomski študij

3. LETNIK

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
smer RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

IZBIRNI PREDMET 4

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant 

Vsebina:

 1. Analiza finančnega položaja podjetja
 2. Model ekonomske dodane vrednosti
 3. Model uravnoteženih kazalnikov
 4. Model poslovne odličnosti 

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov.
 • Poznavanje računovodskega analiziranja s pomočjo računovodskih kazalnikov in ocenjevanje bonitete poslovnih partnerjev.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Jaka Vadnjal 

Vsebina:

 1. Glavne značilnosti rastočih poslov: Dinamično podjetništvo in njegova ekonomska vloga
  • Teorija rasti
  • Modeli rasti
  • Dejavniki rasti
  • Poslovodenje in organizacija v rasti
  • Motivacija za rast podjetja
 2. Financiranje rasti:
  • Od analize podjetja do strategije financiranja
  • Finančni življenjski cikel – faze v financiranju posla
  • Finančni viri za rast podjetja
  • Financiranje vzdržne rasti podjetja
  • Financiranje podjetja v različnih fazah življenjskega cikla
 3. Žetev v podjetništvu:
  • Kaj je žetvena strategija
  • Financiranje rasti glede na izbrano žetveno strategijo 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje zakonitosti v financiranju najbolj dinamičnih podjetij
 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek 

Vsebina:

Normativni okvir računovodenja specifičnih zavezancev:

  • Računovodske rešitve v bankah
  • Računovodske rešitve v zavarovalnicah
  • Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih
  • Računovodske rešitve pri zadrugah
  • Računovodske rešitve pri izvajalcih gospodarske javne službe
  • Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
  • Računovodske rešitve pri nepridobitnih organizacijah
  • Računovodske rešitve v socialnih podjetjih
  • Računovodske rešite v podjetjih v stečaju ali likvidaciji 

Cilj predmeta je:

 • usposobiti študente za vodenje računovodstva specifičnih zavezancev;
 • usposobiti študente za vodenje poslovnih knjig in pri tem uporabiti znanja in vedenja, ki se nanašajo na gospodarske poslovne subjekte

Kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Spoznati in razumeti računovodenje osebnih družb, samostojnih podjetnikov in ustavljenega delovanja
 • Poznavanje specifik pri računovodenju proračunskih uporabnikov
 • Zna računovoditi v proračunskih uporabnikih, pravnih osebah javnega prava, pravnih osebah zasebnega prava, bankah, zavarovalnicah in drugih specifičnih zavezancih

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag Dejan Petkovič

Vsebina:

 1. Teoretični in vsebinski okvir mednarodne obdavčitve
 2. Opredelitev pojmov (rezidentstvo pravnih in fizičnih oseb, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj, odbitek tujega davka)
 3. Transferne cene in Vodila OECD
 4. Dokumentacija za transferne cene
 5. Odprava dvojne obdavčitve (metoda izvzema, metoda odbitka)
 6. Direktive Evropske Unije s področja direktnih in indirektnih davkov
 7. OECD Modelna konvencija in sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 8. Pogled v mednarodne elemente slovenske davčne zakonodaje
 9. Odprava dvojne obdavčitve v slovenski davčni zakonodaji
 10. Drugi pojmi mednarodne obdavčitve (CFC pravila, avtonomna obdavčitev) 

Cilji in kompetence:

 • Vsebina predmeta je uvod v mednarodno obdavčitev, pri čemer je potrebna uvodna seznanitev s pojmi, ki se pri tem uporabljajo: rezidentstvo, stalna poslovna enota, davčni odtegljaj in odbitek tujega davka.
 • Eno najbolj aktualnih področij mednarodne obdavčitve so transferne cene, ki so teoretično opredeljene v Vodilih OECD. Podjetja, ki poslujejo s tujino, morajo pripraviti dokumentacijo za transferne cene.
 • Dvojna obdavčitev ni zaželena, zato obstajajo ukrepi za njeno odpravo/znižanje. Ukrepe vsebujejo tako nacionalna zakonodaja kot tudi posamezni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Sporazumi temeljijo na Modelni Konvenciji OECD.
 • Slovenska davčna zakonodaja vsebuje nekatere rešitve za odpravo mednarodne obdavčitve.
 • Nujno je poznavanje tudi pojmov oziroma rešitev, ki jih slovenska zakonodaja še ne vsebuje, lahko pa jih bo vsebovala v prihodnosti (CFC pravila, avtonomna obdavčitev).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu mag. Darinka Kamenšek

Vsebina

Študentje bodo spoznali računovodsko poročanje zahtevano po posameznih Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, in sicer:

 1. Sestavine računovodskih izkazov o katerih se poroča (izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb kapitala, izkaz finančnega izida, pojasnila k računovodskim izkazom, druga razkritja),
 2. Splošna izhodišča oz. zahteve, ki se upoštevajo v računovodskih izkazih (pošteno predstavljanje in skladnost z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, računovodske usmeritve, delujoče podjetje, na temeljnih dogodkih zasnovano računovodstvo, doslednost predstavljanja, bistvenost in združevanje, pobotanje, primerljive informacije),
 3. Sestava in vsebina računovodskih izkazov o katerih poročamo (opredelitev računovodskih izkazov, poročevalno obdobje, pravočasnost);
 4. Razkrivanje zalog v računovodskih izkazih,
 5. Poročanje o finančnih tokovih iz poslovanja, poročanje o finančnih tokovih iz naložbenja in vlaganja, poročanje o finančnih tokovih po medsebojnem pobotanju, druga razkritja v zvezi z izkazom finančnih tokov,
 6. Razkrivanje dogodkov po datumu bilance stanja (datum odobritve za objavo),
 7. razkrivanje pogodb o gradbenih delih;
 8. predstavljanje terjatev za davek in obveznosti za davek ter odhodka za davek, razkrivanje davka iz dobička,
 9. Poročanje po odsekih (temeljna oblika poročanja, dodatne informacije po odsekih, zgledi razkritja po odsekih, drugo),
 10. najnujnejša razkritja glede informacija, ki obsegajo učinke spreminjanja cen,
 11. razkrivanje opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih.

Cilji in kompetence: 

 •  Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje obveznosti podjetja glede računovodskega poročanja po MRSP.
 • Zna oblikovati računovodska poročila po MRSP.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Magistrski študij

1. LETNIK

FORENZIČNE PREISKAVE V
FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Bojan Tičar 

Vsebina:

 1. Uvod v pravo – Temeljni pojmi pravoznanstva – družba, država, pravo: Pojem, funkcija in oblike države in državne ureditve, Socialna in pravna država, Pojem prava, Razvoj prava
 2. Mesto prava v sodobni družbi in razmerje prava do drugih družboslovnih disciplin
  Sistemizacija prava – temeljne razvrstitve

Vpogled v različne pravne sisteme, obravnavanje njihovih temeljnih razlik in značilnosti

 1. Splošni pravni pojmi:
 • pravni red – pojem in razvrstitve
 • pravna norma (pravilo): Značilnosti pravne norme in njene strukture, Vrste pravnih norm
 • pravno razmerje: Pravni subjekt, Pravica predmet pravnega razmerja, Pravni akt
 • pravni akti ter njihova medsebojna razmerja (hierarhija)
 1. Pravni viri
 • značilnosti, vrste in delitev: ustava kot temeljni pravni akt, njen pomen in struktura
 • zakon, podzakonski viri, običaj, etika, morala
 1. Spoznavanje slovenskega pravnega reda in posameznih pravnih vej
 2. Posamezna pravna področja: Struktura in temeljni instituti mednarodnega prava, Struktura in temeljni instituti evropskega prava, Struktura in temeljni instituti kazenskega materialnega in procesnega prava, Struktura in temeljni instituti upravnega materialnega in procesnega prava
 3. Uvod v civilno pravo – temeljni instituti civilnega materialnega in procesnega prava: Uvod v stvarno pravo, Uvod v obligacijsko pravo, Uvod v gospodarsko pravo
 4. Razumevanje pomena in implementacije splošnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi)

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje temeljnih pravnih institutov in pravnih ureditev,
 • spoznavanje slovenskega pravnega reda in posameznih pravnih vej,
 • spoznavanje pomena in hierarhije pravnih virov,
 • razumevanje in pomen mednarodnega in evropskega prava v slovenskem pravnem redu,
 • spoznavanje uvoda in splošnega dela civilnega prava,
 • osvojitev bistvenih institutov civilnega prava (primarno osebnostnega in stvarnega prava),
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje vloge prava v družbenem življenju,
 • sposobnost razumevanja temeljev države in pravne ureditve,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge zasebnega prava (civilnega in gospodarskega) v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja pravosodnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije splošnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet je zaradi svoje splošnosti namenjen podajanju temeljnega pravnega znanja študentu, ki ga bo nadgrajeval pri pravnih predmetih v nadaljevanju študija,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo splošnega pravnega znanja v njegovem profesionalnem delu.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Gorazd Meško 

Vsebina:

 1. Raziskovanje na področju kriminologije in kazenskega pravosodja
 2. Zgodovinski razvoj raziskovanja v kriminologiji
 3. Kvalitativne in kvantitativne raziskave
 4. Pozitivizem in konstruktivizem
 5. Proces in raziskovalni problemi v kriminologiji
  5.1 Osnovni znanstveni in etični postulati
  5.2 Konceptualizacija in merjenje
  5.3 Spremenljivke
  5.4 Merjenje, veljavnost, zanesljivost
  5.5. Vzorčenje
 6. Raziskovalni dizajn
  6.1 Koncepti, spremenljivke
 7. Eksperiment
  7.1 Vrste eksperimentov
  7.2 Veljavnost
  7.3 Etične dileme
 8. Vprašalniki/ankete
  8.1 Vsebina in dizajn
 9. Kvalitativne metode – analiza
  9.1 Prednosti in slabosti
 10. Zgodovinska in sekundarna analiza
 11. Evaluacijsko raziskovanje
 12. Kvantitativna analiza statističnih podatkov
 13. Triangulacija
 14. Poročanje in razširjanje rezultatov raziskovanja in evalvacija
 15. Kriminološko raziskovanja in kriminalitetnopolitične implikacije
 16. Etika v kriminološkem in KP raziskovanju 

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje in izvajanje raziskovalnega dela v kriminologiji s poudarkom na študiju izbranih tem na področju metodologije in etike.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant 

Vsebina:

 1. Vrste prevar in njihove značilnosti
 2. Oblike prevar
 3. Prevarantsko poročanje
 4. Vzroki in dejavniki prevar
 5. Pristopi in splošne metode odkrivanja prevar
 6. Opozorilni znaki prevarantskega poročanja
 7. Preprečevanje prevar in obvladovanje tveganja prevar  

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj je razumevanje dejavnikov prevarantskega delovanja v poslovanju poslovnih subjektov in usposobitev za oceno tveganja prevar.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Doc. dr. Lidja Robnik 

Vsebina:

 1. Uvod v računovodske izkaze in goljufivo poročanje
 2. Odgovornost poslovodstva in revizorja
 3. Nepravilno pripoznavanje prihodkov
 4. Nepravilno razmejevanje stroškov in odhodkov
 5. Nepravilno merjenje sredstev
 6. Nepravilno razvidovanje obveznosti in kapitala
 7. Neustrezna razkritja
 8. Problematika goljufivega finančnega izida
 9. Odkrivanje goljufij v računovodskih izkazih
 10. Kako se skrivajo sredstva
 11. Postopek sledenja sredstev
 12. Metode iskanja sredstev
 13. Informacijski viri in metode pridobivanja informacij
 14. Vrste informacije, ki so uporabne za iskanje premoženja
 15. Knjigovodski zapisi in njihovo raziskovanje
 16. Uporaba interneta za sledenje sredstev
 17. Analiza informacij o zasledovanju sredstev
 18. Sledenje sredstev v tujini
 19. Primeri 

Cilji in kompetence:

Preiskovalci bodo boljše razumeli številke in izboljšali svoje sposobnosti za odkrivanje znakov goljufije.

Pridobljena znanja bodo omogočala sledenje sredstev, demistificirala proces iskanja skritih sredstev in omogočila uporabo orodij, ki so potrebna za uspeh v tem zapletenem delu. Obravnava se vrsta pristopov k iskanju sredstev doma in preko meja, ter omogoča vzpostavljanje najboljše prakse in priporočila, specifična za iskalce

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Izvajalec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Darja Gregorčič Bernik

Vsebina:

 1. Različne vrste davkov
 2. Davčni sistem v Republiki Sloveniji in vrste davčnih prihodkov
 3. Davčni sistem EU
 4. DDV zakonodaja v Sloveniji in v EU
 5. Zakonodaja o davku od dohodka pravnih oseb v Sloveniji in EU (tudi v povezavi s transfernimi cenami)
 6. Davčno računovodstvo (vključno s pripravo obračuna davka od dohodka pravnih oseb – DDPO)
 7. Sporazumi o preprečevanju dvojne obdavčitve (vključno z obravnavo vzorčnega sporazuma)
 8. Zakon o dohodnini (v RS)
 9. Davek na premoženje ter zakonodaja v RS
 10. Davčna strategija (vključno z obravnavo primerov) 

Cilji in kompetence:

 • Študente spoznati z različnimi vrstami davkov in davčnim sistemom v Republiki Sloveniji ter v EU.
 • Pri študentih doseči visoko raven poznavanja davčne zakonodaje, tako da jo bodo znali uporabiti tudi v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Bojan Dobovšek 

Vsebina:

 1. Kriminalistična načela, deontologija in korelacije.
 2. Predkazenski postopek, ukrepi in dejavnosti splošno.
 3. Zbiranje obvestil, taktika pri delu, posebnosti taktike zbiranja obvestil.
 4. Opazovanje, istovetnost, pregled, identifikacija.
 5. Vabilo, priznanje, prepoznava, sočasno zbiranje obvestil, poligraf.
 6. Nujna preiskovalna dejanja, Ogled, taktika ogleda.
 7. Hišna in osebna preiskava, zaseg predmetov in odreditev izvedenskega dela.
 8. Indici in indicijalne metode.
 9. Kriminalistični spoznavni proces, verzije, načrtovanje.
 10. Mednarodno sodelovanje pri zatiranju kriminalitete.
 11. Odkrivanje kriminalitete, statistični pregled.
 12. Preventiva pri delu.
 13. Kriminalističnotehnična opravila.
 14. Vloga kriminalističnotehničnega strokovnjaka, pomen sledov, vrste sledov, oprema.
 15. Kriminalistična metodika, povezanost s kriminalistično tehniko, taktiko in strategijo ter sodno medicino.
 16. Posebne oblike kriminalitete, (organizirana in gospodarska kriminaliteta)
 17. Tipične pojavne oblike, primerjava s tujino, ugotavljanje razlik in vzroki zanje (Umori, seksualni delikti, premoženjski delikti, droge, organizirani kriminal, gospodarski kriminal ipd.).
 18. Problematika dokazovanja.
 19. Problematika mednarodnega sodelovanja. 

Cilji in kompetence:

Študenti se navadijo primerjati in izbirati ukrepe in dejavnosti, ki se jih izvaja v skladu z zakonodajo. Glede na pridobljena znanja zna izdelati analitično oceno pridobljenih informacij ter na podlagi ocene sklepa o nadaljnji taktiki zbiranja obvestil. Svoje prejšnje splošno znanje o kriminaliteti poglobi in dopolni z novimi spoznanji o taktiki ogleda kraja kaznivega dejanja.

Poseben poudarek je posvečen zakonskimi podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja kriminalnih dejavnosti spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav.

Pri vajah analizirajo posamezne primere in se usposobijo za samostojno operativno delo s praktično ponazoritvijo nekaterih preiskovalnih dejanj, značilnih za kriminaliteto.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: izr. prof. dr. Zlatan Dežman 

Vsebina:

 1. Splošni pojmi kazenskega procesnega prava in kazenskega postopka: pojem in vloga kazenskega procesnega prava v pravnem sistemu, tipi kazenskega postopka, organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, viri in temeljna načela kazenskega procesnega prava.
 2. Subjekti kazenskega postopka: državni tožilec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec, obdolženec, policija, odvetništvo, sodni izvedenci, priče, drugi procesni subjekti.
 3. Objekti kazenskega postopka: premoženjskopravni zahtevek, predhodna vprašanja, stroški kazenskega postopka.
 4. Procesna dejanja v kazenskem postopku: vodenje kazenskega postopka, odločanje, dokazovanje, ekskluzija dokazov, ukrepi procesne prisile v kazenskem postopku s poudarkom na priporu in ukrepih za zagotovitev dokazov.
 5. Predkazenski postopek.
 6. Redni kazenski postopek: preiskava, obtoževanje, glavna obravnava, redna pravna sredstva.
 7. Skrajšani kazenski postopek: posebnosti v primerjavi z rednim postopkom, postopek za izdajo kaznovalnega naloga.
 8. Izredna pravna sredstva: zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka, zahteva za izredno omilitev kazni.
 9. Posebni kazenski postopki. 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je spoznavanje kazenskega postopka kot družbenega instrumenta za preprečevanje kriminalitete in mehanizmov za zagotavljanje varstva človekovih pravic v njem. Med študijem se študenti seznanijo s splošnimi pojmi ter pravnimi instituti kazenskega procesnega prava, pri čemer se poudarja zlasti dosledno spoštovanje načela zakonitosti, strokovnosti in dostojanstva vseh udeležencev v kazenskem postopku.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Mojca Gornjak 

Vsebina:

 1. Opredelitev podjetja kot gospodarskega subjekta
 2. Produkcijski faktorji in prvine poslovnega procesa
 3. Pretvorba produkcijskih faktorjev v produkte
 4. Produkcijski stroški
 5. Oblikovanje ponudbe podjetja
 6. Ocenjevanje funkcije povpraševanja in napovedovanje bodočega povpraševanja
 7. Tržna cena in tržno stanje
 8. Ekonomski učinki obdavčitve
 9. Ekonomska analiza in razlaga računovodskih izkazov 

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • se seznanijo z ekonomiko poslovnega procesa v podjetju,
 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost gospodarskega subjekta,
 • se naučijo ekonomske analize poslovnih poročil.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Magistrski študij

2. LETNIK

FORENZIČNE PREISKAVE V
FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Bojan Dobovšek 

Vsebina:

 1. Gospodarska kriminaliteta, pojem in definicije z mednarodnim elementom.
 2. Kriminaliteta na bančnem trgu.
 3. Kriminaliteta na področju zavarovalnic.
 4. Kriminaliteta na področju trga vrednostnih papirjev in družb za upravljanje.
 5. Finančni inženiringi oz. kvazi finančne institucije.
 6. Mednarodne finančne goljufije
 7. Pranje denarja.
 8. Zatajitve finančnih obveznosti.
 9. Vdori v informacijske sisteme finančnih in drugih institucij.
 10. Zaščita finančnih interesov države in Evropske unije.
 11. Kriminaliteta na področju delovanja državnih organov in institucij.
 12. Kriminaliteta na področju poslovanja gospodarskih družb in osnove statusnega prava.
 13. Kriminaliteta na področju javnega sektorja
 14. Finančna kriminaliteta
 15. Kriminaliteta v zvezi s stečaji
 16. Javna naročila in EU skladi 

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo sodobne oblike ogrožanja na področju gospodarske kriminalitete. Zato podrobno analizirajo in spoznajo posebne oblike gospodarskega kriminala doma in v svetu. Seznanijo se s posameznimi indikatorji, ki jim omogočajo prepoznavo posameznih oblik gospodarske kriminalitete. Poseben poudarek je posvečen zakonskimi podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja gospodarskih kriminalnih dejavnosti spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav.

Pri seminarjih analizirajo posamezne primere in se usposobijo za samostojno operativno delo s praktično ponazoritvijo nekaterih preiskovalnih dejanj, značilnih za gospodarsko kriminaliteto.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr 

Vsebina:

 1. Finančne transakcije
  • z vidika goljufij
  • zunanje grožnje goljufij
  • analiziranja in upravljanja s finančnimi informacijami
 1. Ocena tveganja goljufij
 2. Pravni elementi goljufije v financah
 3. Pranje denarja
  • Osnove pranja denarja
  • Tradicionalne metode pranja denarja
  • Nujne plačilne metode in sheme
  • Zaznavanje
  • Preiskava pranja denarja
  • Pravna ureditev pranja denarja
  • Poročanje, reševanje in odprava posledic v zvezi s pranjem denarja
  • Praktični primeri
 1. Uvod v tehnike analiziranja in prepoznave podatkov o goljufijah
 2. Analiza podatkov – proces
 3. Analiza podatkov – testi za odkrivanje goljufij
 4. Poročanje 

Cilji in kompetence:

Uporaba analize podatkov za odkrivanje prevar vpelje študenta v osnove analize finančnih transakcij in v uporabo tehnik kot del preiskave goljufij. Ta predmet omogoča spoznavanje s številnimi analizami podatkov, ki se lahko uporabljajo za odkrivanje različnih finančnih shem goljufij. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako pregledati in interpretirati rezultate teh testov za ugotavljanje pomembnih goljufij.

Pranje denarja je skupno mnogim goljufijam, korupciji in primerom financiranja terorizma in ima gospodarski vpliv na večino podjetij in vladnih organizacij. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavnosti načinov pranja je vedno več goljufij in skrivanja nezakonito pridobljenih sredstev. Te metode in tehnike so predmet obravnave.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr 

Vsebina:

Preiskovalne tehnike:

 • Načrtovanje preiskave
 • Analitični pristopi k raziskavi
 • Pravni okvir
 • Računalniška podpora preiskave
 • Uporaba intervjujev
 • Prepoznavanje in zbiranje dokazov
 • Poročanje v preiskovalnem primeru
 • Priprava primera za sprožitev sodnih postopkov
 • Napredne metode preizkušanja
 • Proti goljufijski programi, preprečevanje goljufij

Revizija za potrebe notranjih preiskav:

 • Uvod v revidiranje za potrebe preiskave
 • Revizorjeva odgovornost za prevare
 • Kje so revizorji?
 • Ocena tveganja za prevare
 • Viharjenje za potrebe preiskave: nastavitev bistvenih izhodišč revidiranja

Opravljanje notranjih preiskav:

 • Uvod v notranje preiskave
 • Pravni okvir notranjih preiskav
 • Uporaba računalnika pri notranjih preiskavah
 • Zbiranje in analiziranje notranjih listin
 • Zbiranje zunanjih listin
 • Intervjuvanje prič
 • Povzetki preiskave
 • Preizkus ugotovitev

Načela preiskave:

 • Načrtovanje preiskave
 • Intervjuvanje prič
 • Preprečevanje in vzroki prevar
 • Vrednotenje izsledkov
 • Načrtovanje intervjujev
 • Pridobivanje podpisanih izjav
 • Pisanje poročila

Preiskovalne tehnike:

 • Odkrivanje prevar s pomočjo revizije
 • Odkrivanje konflikta interesov

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Pridobili boste izkušnje in znanje, ki so potrebna za preiskovanje. S pomočjo študija primerov, boste usposobljeni številne vidike preiskave in uporabljati preiskovalne tehnike. Kot revizor boste spoznali, da je preiskava prevar del vaše profesionalne obveznosti. Revizija notranjih goljufij vam bo pomagala razviti in izpopolniti obstoječe znanje tehnik, ki so potrebne za učinkovito odkrivanje goljufij. Pri ugotavljanju goljufij boste spoznali in znali uporabiti osnove revidiranja goljufij, s poudarkom na razumevanju skupne sheme, tehnike odkrivanja in metodah preprečevanja goljufij pri delu.
 • Na vsakem koraku notranje preiskave boste sposobni prepoznati potencialne goljufije.
 • Pripravljeni boste raziskovati štiri osnovna področja preiskave prevar: a) preprečevanje in svarilo proti goljufijam, b) pravni elementi prevar, c) lažne finančne transakcije in d) preiskava goljufije.

Študentje bodo razvili specifične kompetence:

 • načrtovanje in izvedba kompleksnih preiskav goljufij
 • Uporaba funkcionalnih znanj o naprednih pravnih vprašanjih, ki se nanašajo na preiskavo
 • Izboljšanje sposobnosti presojanja pomembnosti postavk, njihovo zbiranje in razlaga
 • Izvajanje naprednih analitičnih tehnik za odkrivanje sistemov goljufij
 • Izpopolnitev sposobnosti uporabe najsodobnejših tehnologij in najnovejše računalniške programske opreme
 • Usposobitev za izvedbo pogovorov s pričami in osumljenci, ki se nanašajo na preiskovalni primer.
 • Potrebna znanja za opredelitev vrste, stroškov, določitev pomebnosti na področju notranjih sistemov goljufij, vključno z: Goljufivimi računovodskimi izkazi, • Podkupovanjem in korupcija ter poneverbe sredstev
 • Zavedanje odgovornosti revizorja za izogib tveganja ugotovitve goljufije in morebitne zlorabe
 • Zavedanje ovir pri iskanju prevar in izogibanju načinov, kako se jim izogniti
 • Znajo vključiti viharjenje povezano z goljufijami v načrtovanje revizije
 • Uporaba tehnik analize podatkov, da bi našli prevare
 • Oblikovanje odgovorov, ko se ugotovi goljufija v postopku revizije
 • Uporaba metod za preprečevanje in obvladovanje goljufij pri delu
 • Implementirati postopke za notranjo preiskavo
 • Izslediti pravna vprašanja, ki se lahko pojavijo med notranjo preiskavo
 • Načrtovanje in izvedba kompleksnih preiskav goljufij
 • Usposobljenost zbiranja dokazov in postavk, ki so pomembne in njihova interpretacija
 • Izvajati sodobne analitične tehnike za odkrivanje sistema goljufij
 • Sposobnost interpretiranja vzrokov prevar in prepoznava aktivnosti, ki so potrebne za njihovo prihodnjo preprečitev
 • odkrivanje goljufivih finančnih transakcij in vodenje obvladovanja
 • sposobnost identifikacije shem goljufije in zunanjih groženj po goljufiji
 • sposobnost analiziranja in upravljanja informacij in prevar v računovodskih izkazih

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant 

Vsebina:

 1. Vsebina in vloga analize poslovanja
 2. Temeljna orodja analize poslovanja
 3. Analiza učinkovitosti
 4. Analiza uspešnosti
 5. Analiza plačilne sposobnosti
 6. Analiza znakov težav v poslovanju
 7. Analitično poročilo

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj je usposobiti študenta za spoznavanje vzrokov poslovnih dogodkov v poslovnem subjektu in ugotavljanje prvih znakov težav v poslovanju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: red. prof. dr. Bojan Dobovšek 

Vsebina:

1. del: STATUSNO PRAVO

 1. SAMOSTOJNI PODJETNIK
 2. GOSPODARSKE DRUŽBE
 • Splošno
 • Pravna sposobnost in dejavnost
 • Premoženje in odgovornost za obveznosti
 • Firma
 • Sedež
 • Zastopanje
 • Sodni register
 • Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved
 • Prenehanje družbe
  • (Redna) likvidacija
  • Stečaj
  • Prisilna poravnava
 1. POSAMEZNE DRUŽBE
 • Družba z omejeno odgovornostjo
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Razmerja med družbeniki
  • Odgovornost za obveznosti
 • Delniška družba
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice
 1. DRUGE ORGANIZACIJE NA PODROČJU GOSPODARSTVA
 • Banke in druge finančne organizacije
 • Zavarovalnice
 • Zadruge
 • Zavodi

 II. del: EVROPSKO PRAVO

 1. ZGODOVINA IN RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI
 • Razmejitev pojmov
 • Pravo EU
 • Pravo Evropske skupnosti
 • Pravo Unije
 1. RAZMERJE MED PRAVOM SKUPNOSTI IN PRAVNIMI REDI DRŽAV ČLANIC
 • Avtonomnost prava EU
 • Primarnost prava EU
 • Neposredna uporabnost prava EU
 • Delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in državami članicami
 1. ŠTIRI TEMELJNE EKONOMSKE SVOBOŠČINE   
 • Prost promet blaga
 • Prosto gibanje delavcev
 • Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja storitev
 • Prost pretok kapitala in plačil

III. del: POGODBENO PRAVO – osnove

 1. UVOD V POGODBENO PRAVO
 • vrste pogodb
 • značilnosti gospodarskih pogodb
 1. PRODAJNA POGODBA
 • uvod
 • sestavine
 • trgovinske klavzule
 • dunajska konvencija
 1. POGODBE O STORITVAH
 • podjemniška pogodba
 • gradbena pogodba
 • mandat
 1. POGODBE AVTONOMNEGA GOSPODARSKEGA PRAVA
 2. POTROŠNIŠKO PRAVO
 • pravna ureditev varstva potrošnikov
 • pravni viri
 • potrošnik kot družbena in pravna kategorija
 • gibanje za varstvo potrošnikov
 • potrošniško pravo v nekaterih tujih državah
 • posamezni pravni instituti
  • odgovornost za produkt in za storitve
  • nepošteni pogodbeni pogoji
  • posebno varstvo potrošnika pri kupni pogodbi
  • varstvo turista 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na področju pravne ureditve gospodarskega prava in mednarodnega gospodarskega prava. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in zajema materialnopravne in procesnopravne vidike. Na praktični ravni se predvideva osvojitev poglobljene analitične zmožnosti interpretacije različnih področij, kot so kontrakti, konkurenca, korporacije, javna naročila, pravo intelektualne lastnine ipd. in zahtevnejših procesnih opravil v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Magistrski študij

2. LETNIK

FORENZIČNE PREISKAVE V
FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

IZBIRNI PREDMET 1

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Doc. dr. Aleksij Mužina 

Vsebina:

 1. Obligacijsko pravo in viri gospodarskega pogodbenega prava

1.1. Monizem ali dualizem pogodbenega in gospodarskega pogodbenega prava

2.2. Razlogi za drugačno ureditev gospodarskih pogodb

1.3 Poslovni običaji

1.4 Avtonomna pravila gospodarskega pogodbenega prava

 1. Priprave na sklenitev pogodbe

2.1. Priprave na sklenitev pogodbe

2.2. Pogajanja

2.2.1. pojem

2.2.2. pravni učinki

2.2.3. predpogodbena odgovornost, culpa in contrahendo

III.              Pogodbe

3.1. Uvod v pogodbeno pravo

3.2. Vrste pogodb

3.3. Značilnosti gospodarskih pogodb

3.4. Pogodbe o odsvojitvi

3.5. Prodajna pogodba

3.5.1. Uvod

3.5.2. Sestavine

3.5.3. Cena

3.5.4. Obveznosti in pravice strank

3.5.5. Garancija

3.5.6. Modalitete prodajne pogodbe

3.5.6.1. Kup na poskušnjo

3.5.6.2. Prodaja po vzorcu ali modelu

3.5.6.3. Prodaja s specifikacijo

3.5.6.4. Prodaja na obroke

3.6. Menjalna pogodba

3.7. Darilna pogodba

3.8. Posojilna pogodba

3.9. Pogodba o dosmrtnem preživljanju

3.10. Pogodba o izročitvi premoženja

3.11. Pogodba o preužitku

3.12. Pogodbe o storitvah

3.12.1.Podjemniška pogodba

3.12.2. Gradbena pogodba

3.12.3. Mandat

3.13. Pogodba o posredovanju

3.14. Pogodba o trgovskem zastopanju

3.15. Špediterska pogodba

3.16. Komisijska pogodba

3.17. Pogodba o kontroli blaga in storitev

3.18. Hramba

3.19. Skladiščna pogodba

3.20. Turistične pogodbe

 1. Pogodbe o uporabi

4.1. Posodbena pogodba

4.2. Rabokupna pogodba

 1. Pogodbe o udeležbi

5.1. Societetna pogodba

 1. Pogodbe avtonomnega gospodarskega prava

6.1. Uvodno

6.2. Pogodba o leasingu

6.3. Pogodba o factoringu in pogodba o forfeitingu

6.4. Pogodba o franchisingu

6.5. Pogodba o know-howu

6.6. Pogodba o inženiringu

6.7. Pogodba o managementu in consultingu

6.8. Pogodba o ustanovitvi poola

6.9. Pogodba o plasmaju kreditnih kartic

 1. Druge pogodbe
 2. Plačila in zavarovanje plačil

4.1. Pomen zavarovanja obveznosti

4.2. Dokumentarni akreditiv

4.3. Bančna garancija

       – poroštvo

       – pogodbena garancija

       – neodvisna bančna garancija

 1. Novejši pogodbeni tipi

5.1. Uvodno

5.2. Pogodba o leasingu

5.3. Pogodba o factoringu in pogodba o forfeitingu

5.4. Pogodba o franchisingu

5.5. Pogodba o know-howu

5.6. Pogodba o inženiringu

5.7. Pogodba o managementu in consultingu

5.8. Pogodba o ustanovitvi poola

5.9. Pogodba o plasmaju kreditnih kartic

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na področju pravne ureditve modernih gospodarskih pogodb. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in zajema materialnopravne in procesnopravne vidike. Na praktični ravni se predvideva osvojitev poglobljene analitične zmožnosti interpretacije različnih področij in zahtevnejših procesnih opravil v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Jaka Vadnjal

Vsebina:

 1. Pojmovanje poslovodnega računovodstva (povezava računovodstva z načrtovanjem, pripravljanjem izvajanja):
  • povezava računovodstva z načrtovanjem,
  • povezava računovodstva s pripravljanjem izvajanja in nadziranjem procesov,
  • oblikovanja računovodskih informacij za odločanje;
 2. Računovodske informacije in metode za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovodnega računovodstva;
  • računovodske in neračunovodske informacije,
  • odločevalne funkcije, pri katerih so potrebne računovodske informacije,
  • gospodarske kategorije pomembne za odločanje,
  • kalkulacijske metode: delitvene in z dodatki, kalkulacije na podlagi sestavin dejavnosti;
 3. Računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje:
  • ačunovodsko predračunavanje in obračunavanje po SRS,
  • metodika računovodskega predračunavanja,
  • primerjava predračunov in obračunov,
  • celosten predračun podjetja;
 4. Sestavljanje računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti:
  1. merila za merjenje dosežkov posameznih mest odgovornosti,
  2. izračuni odmikov uresničenih ekonomskih kategorij od načrtovanih in standardnih po področjih in mestih odgovornosti;
 5. Viri računovodskih informacij;
  • Vrste, načini in metode pridobitve računovodskih informacij za potrebe upravljavskega odločanja,
  • poslovne knjige, poslovne listine, računovodska poročila, drugo;
 6. Odločanje v podjetju. 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Razumevanje vsebinskih razlik posameznih sestavin računovodstva v povezavi z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju.
 • Razumevanje medsebojne odvisnosti sestavin računovodstva z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju.
 • Obvladovanje kalkulacijskih metod in sposobnost sestavljanja kalkulacij.
 • Sposobnost oblikovanja računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti.
 • Poznavanje informacijske dimenzije posameznih ekonomskih kategorij.
 • Poznavanje in razumevanje sistema oblikovanja poslovnih odločitev v podjetju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Bojan Tičar

Vsebina:

 1. Upravno pravo
 • Predmet (materialnega) upravnega prava:
 • Ustavna in filozofska izhodišča upravnega prava.
 • Upravne norme in upravno-pravni akti.
 • Interni akti uprave.
 • Materialna dejanja upravnih organov.
 • Upravne pogodbe.
 • Odškodninska odgovornost javnih oblasti.
 • Temeljna načela upravnega delovanja:
 • Načelo sorazmernosti.
 • Načelo enakosti.
 • Zanesljivost prava.
 • Javna lastnina in javne stvari.
 • Opredelitev javne lastnine po subjektu in po namenu:
 • Javno dobro.
 • Lastnina oseb javnega prava.
 • Institucije
 • Nadzor nad upravnim delovanjem.
 • Javna uprava v razmerju do državljana.
 • Javna uprava v razmerju do okolja.
 1. Upravni postopek in upravni spor
 • Splošni pojmi.
 • Temeljna načela.
 • Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku.
 • Stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku.
 • Jezik v postopku.
 • Vročanje spisov v upravnem postopku.
 • Vrnitev v prejšnje stanje.
 • Stroški upravnega postopka.
 • Postopek na prvi stopnji.
 • Začetek upravnega postopka in zahtevki strank.
 • Sprememba zahtevka.
 • Postopek do izdaje odločbe.
 • Dokazovanje.
 • Upravni akt.
 • Redna in izredna pravna sredstva.
 • Nazor nad izvajanjem zakona.
 • Upravni spor
 • Sodni postopek.

 Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje osnovnih značilnosti upravnega prava in upravnega postopka z elementi sodnega postopka v upravnem sporu.

Po izvedenem predmetu bodo študentje razumeli najpomembnejše pravne elemente upravnega prava in postopka, tudi za nadaljnjo neposredno uporabo v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Aleksij Mužina 

Vsebina:

Pravo javnih naročil

 • Predstavitev osnov predmeta (razvrstitev področja, razlogi za urejanje, viri …)
 • Evropske direktive o javnih naročilih in naročilih na infrastrukturnem sektorju
 • Nacionalna ureditev javnih naročil in naročil na infrastrukturnem sektorju
 • Evropske direktive o pravnem varstvu in nacionalna ureditev o pravnem varstvu

Koncesije

 • Predstavitev osnov predmeta (razvrstitev področja, razlogi za urejanje, viri …)
 • Opredelitev koncesij v slovenskem pravnem redu ter definiranje pojma po evropskem pravu
 • Nastajanje, vsebina in prenehanje koncesijskega razmerja

Javno-zasebno partnerstvo

 • Opredelitev pojma javno-zasebno partnerstvo in ureditev v slovenskem ter evropskem pravnem redu 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih razmerij na področju koncesij ter sposobnosti za njihovo analizo,
 • poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih razmerij na področju javno-zasebnih partnerstev ter sposobnosti za njihovo analizo,
 • sposobnost zaznati značilnosti koncesijskih razmerij,
 • sposobnost zaznati značilnosti razmerij javno-zasebnih partnerstev,
 • razumevanje celovitosti procesov podelitve koncesij in sklepanja javno-zasebnih partnerstev,
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifična kompetence:

 • razumevanje temeljnih pojmov s področja koncesij – pojem koncesije po nacionalnem in po evropskem pravu, nastajanje, vsebina in prenehanje koncesijskih razmerij,
 • razumevanje temeljnih pojmov s področja javno-zasebnih partnerstev – oblike javno-zasebnih partnerstev, postopek sklepanja javno-zasebnih partnerstev, nadzor, pravno varstvo v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
 • uporaba in kombiniranje znanj s področij koncesijskih razmerij in razmerij javno-zasebnih partnerstev v praksi,
 • sposobnost uporabe literature in virov.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

 

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Franc Brcar 

Vsebina:

 1. Uvod v forenzične preiskave v informatiki
 2. Kriptologija in informacijska varnost
 3. Osnove digitalne forenzike
 4. Preiskovalni procesi digitalne forenzike
 5. IKT forenzične preiskave (računalniki, podatkovni mediji, baze podatkov, mobilne naprave, omrežja, internet, e-oblak, e-pošta)
 6. Forenzične preiskave v e-poslovanju
 7. Pravni vidiki digitalne forenzike 

Cilji in kompetence:

Glavni cilj predmeta je seznaniti študente, da razumejo pomen in principe delovanja digitalne forenzike. Študenti pridobijo osnovna znanja o forenzičnih preiskavah v informatiki in razumejo vlogo digitalnih forenzikov v preiskovalnih procesih. Seznanijo se z osnovami kriptologije in osnovami informacijske varnosti. Spoznajo in  ločijo forenzične  metode pri delu z računalniki, podatkovni mediji, bazami podatkov, mobilnimi napravami, omrežji,internetom, e-oblakom ter e-pošto.

Spoznajo tudi forenzične preiskave v e-poslovanju in razumejo pravno problematiko digitalne forenzike.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Mateja Gorenc 

Vsebina:

 1. Splošno o uporabi statistike v forenzičnem računovodstvu
 2. Statistične metode pregledovanja podatkov
 3. Osnove verjetnostnega računa, diskretne in zvezne porazdelitve
 4. Vzorčenje
 5. Statistika sklepanja na podlagi vzorca
 6. Regresija in korelacija 

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • uporaba osnovnih statističnih metod pri forenzičnem preiskovanju v računovodstvu in financah,
 • razumevanje in definicija problema,
 • analiza problema,
 • uporaba statističnih metod za detekcijo goljufij,
 • razumevanje teoretičnih modelov.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Izr.prof.dr.Branko Semolič

 Vsebina:

Vsebina predmeta predstavlja del mednarodnega ICA programa »LENS Living Lab Projektnih šol®«, ki so namenjene strokovnjakom in managerjem, ki se ukvarjajo z inovacijsko-razvojno dejavnostjo.

 1. Značilnosti sodobnega poslovnega okolja Industrije 4.0 in digitalizacija poslovanja,
 2. Poslovni ekosistem sodobne organizacije,
 3. Procesi sodobne agilne in učeče organizacije,
 4. Inovacije in management inovacijskih procesov,
 5. Inovacijsko-razvojni projekti in programi,
 6. Vrste in značilnosti sodobnih inovacijsko-razvojnih projektov,
 7. Razvojna strategija organizacije in projekti
 8. Osnove upravljanja in managementa inovacijsko-razvojnih projektov in programov,
 9. Mednarodni standardi ISO 56000 in ISO 21500,
 10. Panožni in strokovni standardi,
 11. Usposobljenost za upravljanje in management projektov in programov,
 12. Poslovna in projektna odličnost,
 13. Izhodišča za forenzično presojo ustreznosti opazovanega primera managementa projekta ali programa

 Cilji in kompetence:

 1. Poznavanje poslovnega okolja in zakonitosti procesov sodobne agilne organizacije;
 2. Poznavanje inovacijsko-projektnih procesov;
 3. Poznavanje upravljanja in managementa razvojno inovacijskih projektov;
 4. Poznavanje mednarodnih in strokovnih standardov upravljanja ter managementa projektov;
 5. Poznavanje koncepta projektne odličnosti;
 6. Sposobnost praktične forenzične presoje ustreznosti upravljanja in managementa predlaganih ali/in izvedenih inovacijsko-razvojnih projektov.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

 

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof.dr. Bojan Tičar

Vsebina

 1. Pravna ureditev prekrškov
 2. Hitri postopek prekrškovnega organa (podrobno)
 3. Nekatere dileme prekrškovnega prava v Sloveniji (pravica do poštenega sojenja, načelo zakonitosti, pravica do pritožbe…)
 4. Različni postopki za obravnavanje prekrškov
 5. Sankcije za prekrške

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje temeljnih pravnih institutov in pravnih ureditev prekrškovnega prava,
 • spoznavanje slovenskega pravnega reda in posameznih pravnih vej,
 • spoznavanje pomena in hierarhije pravnih virov,
 • razumevanje in pomen mednarodnega in evropskega prava v slovenskem pravnem redu ,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
 • poznavanje in razumevanje vloge prava v družbenem življenju,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge prekrškovnega prava v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja pravosodnega sistema,
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet bo omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo pravnega znanja v  njegovem profesionalnem delu.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

OBVEZNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 • Podjetje kot poslovni sistem
 • Pravno organizacijske oblike poslovanja
 • Poslovne funkcije
 • Podjetje in njegovo okolje
 • Poslovni procesi
 • Poslovni tok
 • Organiziranje poslovanja
 • Centri odgovornosti in poročanja
 • Kontroling
 • Obvladovanje tveganj
 • Notranja revizija
 • Vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študent loči podjetje od pravno organizacijske oblike poslovanja in zna aktivno sodelovati pri organiziranju informacijskega sistema kot sestavine podjetja.

Študent bo:

 • Znal ločiti podjetje od njegove pravno organizacijske oblike
 • Znal organizirati ali sodelovati pri organiziranju informacijskega sistema podjetja (organiziranje poslovni izidnih enot, SM, mesta odgovornosti itd.)
 • Poznal poslovni tok in ga znal umestiti v poslovanje kot celoto
 • Poznal pravila obvladovanja tveganj
 • Vedel, kako pomemben je pri obvladovanju tveganj vzpostavljen sistem notranjih kontrol in delujoča notranje revizijska služba

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 • Načrtovanje kot sestavina podjetništva
 • Načrtovanje kot poslovna funkcija
 • Vrste načrtov glede na vsebino in ročnost (načrtovanje poslovanja, strateški, srednjeročni in operativni načrti)
 • Predračunski računovodski izkazi kot sestavina poslovnega načrta
 • Načrtovanje posameznih ekonomskih kategorij
 • Tehnika načrtovanja in poslovni načrt
 • Metode budgetiranja
 • Letno načrtovanje dobička
 • Izdelava poslovnega načrta za priložnost X

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so naučiti slušatelje izdelovati poslovne načrte za različne namene (strateške, operativne, poslovne itd.)

 • Ključne kompetence so študenta so:
 • pozna vrste poslovnih načrtov in njihov namen
 • zna načrtovati posamezne ekonomske kategorije
 • zna koordinirati skupino, ki pripravlja različne načrte
 • zna predstaviti načrt
 • pozna pomen in vsebino dinamičnega načrtovanja
 • pozna metode načrtovanja
 • pozna tehnike izdelave različnih vrst načrtov
 • pozna osnove budgetiranja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 • Sistemsko pojmovanje podjetja
 • Analiza kot metoda, njeno mesto in vloga
 • Analiza učinkovitosti poslovanja (proizvodnost, gospodarnost in dobičkonosnost, povezava s poslovnim in finančnim vzvodom)
 • Analiza poslovnega izida
 • Analiza sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Analiza finančnih in poslovnoizidnih tokov
 • Analiza kapitala podjetja
 • Analiza plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja
 • Analiza učinkovitosti temeljnih poslovnih funkcij podjetja
 • Analiza uspešnosti podjetja
 • Diagnoza finančnega položaja in boniteta podjetja 

Cilji in kompetence:

Kandidat:

 • spozna vlogo in pomen analize pri oblikovanju informacij za poslovno odločanje
 • se nauči uporabe temeljnih orodij in metod analize poslovanja
 • se usposobi za prepoznavanje tveganj v zvezi s finančnim položajem in za oblikovanje ustreznih predlogov
 • se usposobi za pojasnjevanje dobljenih rezultatov
 • se usposobi za pripravljanje gradiv za odločevalce
 • si razvija sposobnosti sodelovanja pri oblikovanju ustreznih informacij za odločanje in s tem tudi vživljanja v probleme poslovanja podjetja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 • Računovodska načela
 • Poslovni sistem in mesto računovodstva v poslovnem sistemu
 • Sestavine računovodstva
 • Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo
 • Pravila stroškovnega računovodstva (obravnavanje temeljnih pravil stroškovnega računovodstva)
 • Razporejanje stroškov na stroškovna mesta in stroškovne nosilce
 • Prikaz povezave med poslovanjem in stroški
 • Pojmovanje stroškovnega računovodstva (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje notranjega področja poslovanja)
 • Računovodstvo osnovnih sredstev (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analize v zvezi z osnovnimi sredstvi in njihovimi stroški)
 • Računovodstvo materiala (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analize v zvezi z materialom in njegovimi stroški)
 • Računovodstvo plač (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni in analize v zvezi s plačami)
 • Računovodstvo proizvodnje pri raznih metodah vrednotenja stroškovnih nosilcev; računovodske listine, poslovne knjige, predračuni in obračuni ter analize stroškov pri popolnem vrednotenju poslovnih učinkov, vrednotenju po proizvajalnih stroških, vrednotenje po spremenljivih stroških. Pomen in sestavljanje predračunskega oziroma obračunskega lista stroškov in proizvodnje.
 • Računovodstvo proizvodnje v sistemu ocenjevanja in standardnih stroškov razmejevanje stroškov na stalne in spremenljive, standardni stroški in analiza vrednosti, gibljivi predračuni stroškov, analiza odmikov dejanskih stroškov od ocenjenih in standardnih.
 • Računovodstvo proizvodnje in prodaje (računovodske listine, poslovne knjige, predračuni, obračuni in analiza proizvodov in zalog trgovskega blaga ter njihove prodaje)
 • Računovodstvo poslovno izidnih enot (predračuni in obračuni stroškov in učinkov poslovno izidnih enot ter presojanje uspešnosti njihovega delovanja)
 • Organizacija stroškovnega računovodstva s poudarkom na računovodsko obravnavanje podatkov (organizacijska shema, diagrami poteka itd)
 • Knjigovodsko evidentiranje posameznih vrst stroškov v analitičen in sintetične poslovne knjige

 Cilji in kompetence:

 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Razumevanje poslovnih funkcij in mesto računovodstva v njem
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje vrst stroškov in njihova vloga v poslovnem procesu in poslovnem sistemu.
 • Razumevanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj s področja stroškov na poslovno izidne kategorije.
 • Poznavanje in sposobnost uporabe pridobljenih znanj o metodah in tehnikah obvladovanja stroškov.
 • Obvladovanje organizacijskih vsebin, povezanih s stroški (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, mesta odgovornosti).

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vladimir Bukvič
 

Vsebina:

 • Finančna politika, strategija, taktika
 • Odločitve o izboru vira financiranja (vrednostni papirji, kreditiranje, najem, dobavitelji, ipd.)
 • Presojanje kvalitete naložb
 • Metode obvladovanja tveganja
 • Teorija strukture kapitala in odločanje o strukturi kapitala
 • Finančni krizni managament
 • Instrumenti za podporo odločitvam v financah podjetja (finančno planiranje, analiza, nadzor, informiranje)
 • Kupoprodaja podjetij in vrednost podjetja
 • Finančni učinki združitve gospodarskih družb
 • Davčno optimiranje (z vidika davčnih izdatkov)
 • Upravljanje davčnih tvegan
 • Dividendna politika z vidika financ in davkov, odločanje o bilančnem dobičku

 Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Obvladovanje politike, strategije in taktike na predmetnem področju. Slušatelji bodo pridobili sposobnost oblikovanja finančne strategije podjetja, ki mora, ob zahtevi po donosnosti poslovanja in obvladovanju tveganja, temeljiti na urejeni finančni strukturi in nenehnem iskanju poti za povečanje kapitala.
 • Slušatelji bodo znali reševati probleme pri investiranju in dezinvestiranju sredstev ter pri dokapitalizaciji in dekapitalizaciji.
 • Poznavanje različnih virov financiranja, obladovanje tveganj povezanih s posameznimi viri
 • Poznavanje modelov obvladovanja tveganja (CAPM, WACC).
 • Poznavanje povezav med pogostimi finančnimi kazalci ter donosnostjo kapitala na eni in plačilno sposobnostjo na drugi strani.
 • Planiranje optimalne strukture kapitala (odločanje o strukturi kapitala)
 • Financiranje prvin poslovnega procesa in potrebna kvaliteta za financiranje posameznih prvin. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

I.

1. Pojmovanje poslovodnega računovodstva (povezava računovodstva z načrtovanjem, pripravljenem izvajanja):

 • povezava računovodstva z načrtovanjem,
 • povezava računovodstva s pripravljanjem izvajanja in nadziranjem procesov,
 • oblikovanja računovodskih informacij za odločanje;

2. Računovodske informacije in metode za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovodnega računovodstva:

 • računovodske in neračunovodske informacije,
 • odločevalne funkcije, pri katerih so potrebne računovodske informacije,
 • gospodarske kategorije pomembne za odločanje,
 • kalkulacijske metode: delitvene in z dodatki, kalkulacije na podlagi sestavin dejavnosti;

3. Računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje:

 • računovodsko predračunavanje in obračunavanje po SRS,
 • metodika računovodskega predračunavanja,
 • primerjava predračunov in obračunov,
 • celosten predračun podjetja;

4. Sestavljanje računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti:

 • merila za merjenje dosežkov posameznih mest odgovornosti,
 • izračuni odmikov uresničenih ekonomskih kategorij od načrtovanih in standardnih po področjih in mestih odgovornosti;

5. Viri računovodskih informacij:

 • vrste, načini in metode pridobitve računovodskih informacij za potrebe upravljavskega odločanja,
 • poslovne knjige, poslovne listine, računovodska poročila, drugo;

6. Odločanje v podjetju.

II.

1. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s kadrovsko funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z zaposlovanjem,
 • učinkovitostjo dela zaposlenih in obračunavanjem plač,
 • merjenje uspešnosti kadrovske funkcije;

2. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z naložbami v delovna sredstva,
 • prodaja in uporaba delovnih sredstev,
 • merjenje uspešnosti tehnične funkcije

3. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z nakupovanjem in držanjem zalog,
 • merjenje uspešnosti nabavne funkcije;

4. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s proizvodno funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo proizvodnje,
 • raziskavami in razvojem proizvodnih inovacij,
 • merjenje uspešnosti proizvodne funkcije;

5. Oblikovanje v zvezi s prodajno funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo prodaje, prodajnimi cenami,
 • dnevne informacije o prodajni funkciji,
 • merjenje uspešnosti prodajne funkcije;

6. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s financiranjem in odločanjem o njem:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi s kapitalom, dolgovi in naložbami sredstev,
 • dobičkonosnost in plačilna sposobnost,
 • dnevne informacije o finančni funkciji,
 • merjenje uspešnosti finančne funkcije.

III.

Pri oblikovanju poslovnih odločitev so v pomoč tehnike oblikovanja predlogov poslovnih odločitev, predvsem:

 • CVP analiza (stroški, obseg delovanja, dobiček),
 • ABC metoda obvladovanja stroškov
 • analiza poslovnega in finančnega vzvoda,
 • metoda kalkuliranja cen,
 • analiza finančnega položaja,
 • uporaba metod diskontiranja,
 • analiza občutljivosti naložbenih projektov,
 • analiza kapitalske ustreznosti,
 • metode oblikovanja bilančno-davčne politike
 • analiza računovodskih poročil za zunanje uporabnike in na njeni podlagi oblikovanje odločitev o odloženem plačilu, odloženem nakupu, o smotrnosti vlaganja v različne naložbe itd.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je kandidata usposobiti za praktično oblikovanje predlogov poslovnih odločitev na različnih ravneh poslovanja. V ta namen uporablja različne tehnike oblikovanja poslovnih odločitev.

Študent bo:

 • uporabljal različne tehnike oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
 • razumel informacijsko dimenzijo računovodskih poročil in jih uporabljal pri svojem delu,
 • znal oblikovati predloge poslovnih odločitev po posameznih poslovnih funkcija in za podjetje kot celoto,
 • poznal in razumel procese v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja,
 • usposabljal za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • fleksibilno uporabljal pridobljeno znanja v praksi,
 • razumel vsebinske razlike posameznih sestavin računovodstva v povezavi z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju,
 • razumel medsebojne odvisnosti sestavin računovodstva z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju,
 • obvladoval kalkulacijske metode in sposoben bo sestavljati kalkulacije,
 • sposoben bo oblikovati računovodske predračune in obračune za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti,
 • poznal informacijske dimenzije posameznih ekonomskih kategorij,
 • poznal in razumel sistem oblikovanja poslovnih odločitev v podjetju,
 • poznal in razumel procese v poslovnem okolju organizacije in jih znal analizirati.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

IZBIRNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr Bojn Tičar, dr. Nevenka Ribič

Vsebina:

 • Pravni pojmi gospodarskega prava in etika v organizacijski kulturi
 • Vsebine organizacijske kulture
  Kultura in subkulture
 • Raziskovanje organizacijske kulture
 • Nekateri vidiki povezanosti organizacijske kulture in uspešnosti podjetja
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture
 • Korporacijsko upravljanje v javnem (non for profit) sektorju
 • Korporacijsko upravljanje v zasebnem (profitnem) sektorju
 • Osebne in kapitalske družbe
 • Pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov v vseh treh sektorjih

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje slovenskega pravnega upravljanja organizacij,
 • razumevanje in pomen primerjalnega in EU prava upravljanja organizacij,
 • osvojitev bistvenih institutov pravno-ekonomskega vidika upravljanja korporacij,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pravnega položaja poslovodnih oseb pri upravljanju korporacij in pomen etike in morale
 • sposobnost razumevanja temeljev statusnega prava,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge prava v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja poslovnega pravnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije posebnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo pravnega znanja v njegovem profesionalnem delu

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Vrste prevar in njihove značilnosti
 2. Oblike prevar
 3. Prevarantsko poročanje
 4. Vzroki in dejavniki prevar
 5. Pristopi in splošne metode odkrivanja prevar
 6. Opozorilni znaki prevarantskega poročanja
 7. Preprečevanje prevar in obvladovanje tveganja prevar

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj je razumevanje dejavnikov prevarantskega delovanja v poslovanju poslovnih subjektov in usposobitev za oceno tveganja prevar. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Franc Brcar

Vsebina:

1. Operacijski sistem Windows.
2. Urejevalnik besedil Word.
3. Preglednica Excel.
4. Predstavitev PowerPoint.
5. Baza podatkov Access.
6. Programska oprema za statistiko: R, SPSS in SAS/STAT
7. Internet (ankete, baze sekundarnih podatkov, baze člankov, … ).
8. Izdelava strokovnega članka.
9. Ostala programska oprema: Linux, OpenOffice (Write, Calc, Impress, Base), MySQL, …

Cilji in kompetence

Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.

 • Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje metodologije in tehnologije programske opreme.
 • Sposobnost razumevanja programske opreme s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi.
 • Sposobnost uporabe programske opreme pri vsakdanjem delu.
 • Zmožnost izdelati strokovni članek in diplomsko nalogo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

REDNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Vrste prevar in njihove značilnosti
 2. Oblike prevar
 3. Prevarantsko poročanje
 4. Vzroki in dejavniki prevar
 5. Pristopi in splošne metode odkrivanja prevar
 6. Opozorilni znaki prevarantskega poročanja
 7. Preprečevanje prevar in obvladovanje tveganja prevar

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj je razumevanje dejavnikov prevarantskega delovanja v poslovanju poslovnih subjektov in usposobitev za oceno tveganja prevar. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr,

Darinka Meško, predavateljica, Mojca Koder, predavateljica

Vsebina:

 1. Preiskovalne tehnike
 2. Revizija za potrebe notranjih preiskav
 3. Opravljanje notranjih preiskav
 4. Načela preiskave
 5. Preiskovalne tehnike
 6. Uvod v notranjo revizijo
 7. Povezave, vplivi med zunanjo revizijo, notranjo revizijo in forenzičnimi preiskavami na področju računovodstva in financ

Cilji in kompetence:

 1. Pridobili boste izkušnje in znanje, ki so potrebna za preiskovanje. S pomočjo študija primerov, boste usposobljeni za številne vidike preiskave in uporabljati preiskovalne tehnike.
 2. Na vsakem koraku notranje preiskave boste sposobni prepoznati potencialne goljufije.
 3. Pripravljeni boste raziskovati štiri osnovna področja preiskave prevar:

 • preprečevanje in svarilo proti goljufijam,
 • pravni elementi prevar,
 • lažne finančne transakcije in
 • preiskava goljufije.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr, mag.Vladimir Bukvič, višji predavatelj

Vsebina:

Pojem in predmet poslovnih financ ter finančno okolje

Časovna vrednost denarja in vrednostnice:

 • Časovna vrednost denarja
 • Odnos med tveganjem in donosnostjo
 • Naložbe
 • Vrednotenje delnic in obveznic
 • Vrednostni papirji kreditnega in plačilnega prometa

Dolgoročno investiranje organizacij:

 • Značilnosti in pomen odločitev o dolgoročnih naložbah
 • Proces odločanja o dolgoročnih naložbah
 • Drugi dejavniki odločitev o dolgoročnih naložbah

Dolgoročno financiranje:

 • Financiranje z lastniškim kapitalom
 • Financiranje z dolžniškim kapitalom
 • Dolgoročno zunaj bilančno financiranje

Kratkoročno investiranje organizacij:

 • Upravljane z denarjem
 • Kratkoročne finančne naložbe
 • Terjatve do kupcev in politika kreditiranja kupcev

Financiranje kratkoročnih naložb:

 • Upravljanje s terjatvami
 • Financiranje organizacij s kratkoročnim dolgom
 • Financiranje z izdajo komercialnih zapisov
 • Kratkoročno zadolževanje pri organizacijah
 • Kratkoročno zunaj bilančno financiranje

Temeljne računovodske informacije za financiranje

Plačilna sposobnost in načrtovanje

Poslovno-finančna etika

 • Obvladovanje finančnih tveganj (izvedeni finančni instrumenti)
 • Finančno prestrukturiranje
 • Organizacija v finančni krizi
 • Možni viri financiranja in dostop do njih
 • Finančne transakcije:
  • z vidika goljufij
  • zunanje grožnje goljufij
  • analiziranja in upravljanja s finančnimi informacijami
  • ocena tveganja goljufij
 • Pravni elementi goljufije v financah
 • Pranje denarja:
  • Osnove pranja denarja
  • Tradicionalne metode pranja denarja
  • Nujne plačilne metode in sheme
  • Zaznavanje
  • preiskava pranja denarja
  • Pravna ureditev pranja denarja
  • Poročanje, reševanje in odprava posledic v zvezi s pranjem denarja
  • praktični primeri
 • Uvod v tehnike analiziranja in prepoznave podatkov o goljufijah
 • Analiza podatkov – proces
 • Analiza podatkov – testi za odkrivanje goljufij
 • Poročanje

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo splošne in predmetno specifične kompetence:

 • Nadgradijo osnovno znanje o poslovnih financah, pridobljeno na dodiplomskem študiju
 • Spoznajo pomen in težo poslovnih financ kot temeljne poslovne funkcije tako v vidu pridobivanja denarnih virov kot tudi in predvsem v vidu upravljanja z njimi
 • Spoznajo najsodobnejše metode, tehnike in orodja na področju poslovnih financ in se usposobijo za razumevanje in reševanje praktičnih problemov s področja finančnega poslovanja organizacije
 • So usmerjeni k ustvarjalnemu razmišljanju za doseganje čim bolj racionalnega gospodarjenja z denarnimi sredstvi
 • Si razširijo horizont poslovnih financ v podjetniškem okolju (poslovne finance kot imanentna funkcija vsakega podjetnika in menedžerja)
 • Pridobijo znanja, ki so potrebna za preiskovanje na področju upravljanja s finančnimi sredstvi. S pomočjo študij primerov se usposobijo za razumevanje značilnosti posameznih finančnih instrumentov, njihove vloge v organizacijah in širše (finančni sistem).
 • Se seznanijo s temeljnimi poslovno-finančnimi in etičnimi načeli (med drugim pridobijo sposobnost prepoznavati lažne finančne transakcije).
 • Uporaba analize podatkov za odkrivanje prevar vpelje študenta v osnove analize finančnih transakcij in v uporabo tehnik kot del preiskave goljufij. Ta predmet omogoča spoznavanje s številnimi analizami podatkov, ki se lahko uporabljajo za odkrivanje različnih finančnih shem goljufij. Udeleženci bodo spoznali tudi, kako pregledati in interpretirati rezultate teh testov za ugotavljanje pomembnih goljufij.
 • Pranje denarja je skupno mnogim goljufijam, korupciji in primerom financiranja terorizma in ima gospodarski vpliv na večino podjetij in vladnih organizacij. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavnosti načinov pranja je vedno več goljufij in skrivanja nezakonito pridobljenih sredstev. Te metode in tehnike so predmet obravnave.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

Študenti bodo s področja finančnega računovodstva spoznali:

1. Pojmovanje finančnega računovodstva:

 • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
 • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;

2. Načelni okvir finančnega računovodstva: računovodska načela in računovodski standardi;

3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje:

 • sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov,
 • obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem – pripojitev podjetja: dobro in slabo ime,
 • stroški in odhodki,
 • vrste prihodkov – Bilančna načela in bilančna politika

4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja (T konto, tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);

5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:

 • Bruto bilanca,
 • Zaključni list,
 • Bilanca stanja,
 • Izkaz poslovnega izida,
 • Izkaz finančnega izida,
 • Izkaz gibanja kapitala;

6. Osnove sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov:

 • pogoji za sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov,
 • namen sestavljanja skupinskih izkazov,
 • metodika izločevanja oziroma uskupinjevanja.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov in pomen skupinskih računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.

 Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Živko Bergant

Vsebina:

 1. Vsebina in vloga analize poslovanja
 2. Temeljna orodja analize poslovanja
 3. Analiza učinkovitosti
 4. Analiza uspešnosti
 5. Analiza plačilne sposobnosti
 6. Analiza znakov težav v poslovanju
 7. Analitično poročilo

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj je usposobiti študenta za spoznavanje vzrokov poslovnih dogodkov v poslovnem subjektu in ugotavljanje prvih znakov težav v poslovanju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 • Uvod v računovodske izkaze in goljufivo poročanje
 • Odgovornost poslovodstva in revizorja
 • Nepravilno pripoznavanje prihodkov
 • Nepravilno razmejevanje stroškov in odhodkov
 • Nepravilno merjenje sredstev
 • Nepravilno razvidovanje obveznosti in kapitala
 • Neustrezna razkritja
 • Problematika goljufivega finančnega izida
 • Odkrivanje goljufij v računovodskih izkazih
 • Kako se skrivajo sredstva
 • Postopek sledenja sredstev
 • Metode iskanja sredstev
 • Informacijski viri in metode pridobivanja informacij
 • Vrste informacije, ki so uporabne za iskanje premoženja
 • Knjigovodski zapisi in njihovo raziskovanje
 • Uporaba interneta za sledenje sredstev
 • Analiza informacij o zasledovanju sredstev
 • Sledenje sredstev v tujini
 • Primeri

Cilji in kompetence:

Preiskovalci bodo boljše razumeli številke in izboljšali svoje sposobnosti za odkrivanje znakov goljufije.

Pridobljena znanja bodo omogočala sledenje sredstev, demistificirala proces iskanja skritih sredstev in omogočila uporabo orodij, ki so potrebna za uspeh v tem zapletenem delu. Obravnava se vrsta pristopov k iskanju sredstev doma in preko meja, ter omogoča vzpostavljanje najboljše prakse in priporočila, specifična za iskalce skritih sredstev. Ta predmet bo tudi okrepil učinkovitost pri delu z ljudmi iz različnih disciplin in okolij.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr Bojan Tičar, dr. Nevenka Ribič

Vsebina:

Pravni pojmi gospodarskega prava in etika v organizacijski kulturi:

 • Pojem korporacijskega upravljanja pravnih oseb.
 • Pojem pravne osebe (statusna oblika, firma, dejavnost, sedež ipd.).
 • Razmejitev pravnih oseb skozi sektorsko organizacijsko shemo.
 • Opredelitev javnega, zasebnega in tretjega sektorja.
 • Statusna opredelitev teritorialnih in funkcionalnih pravnih oseb javnega sektorja, ki skrbijo za javni interes (non- for-profit organizations)
 • Statusna opredelitev funkcionalnih pravnih oseb zasebnega sektorja, ki zasledujejo zasebni ekonomski interes ustanoviteljev po dobičku (profit organizations).
 • Statusna opredelitev asociativnih pravnih oseb tretjega sektorja, ki zasledujejo interes zasebnega voluntarizma (non-profit organizations
 • Nekateri temeljni pojmi (etika, morala, olika, moralna dilema, moralne norme)
 • Temeljne smeri v etiki
 • Utilitarizem-etika koristnosti
 • Deontologija-etika dolžnosti
 • Etika vrline
 • Temeljne človekove pravice
 • Postmodernistična etika
 • Poslovna etika in vzroki za njen nastanek
 • Odnos med podjetništvom in etiko
 • Nekatere vrste družbene odgovornosti podjetij
 • Značilnosti ravnanj etičnih podjetij
 • Etika v vodenju
 • Pomen etičnih kodeksov
 • Etični kodeksi nekaterih poklicev (poklic računovodje, poslovnega finančnika, zunanjega revizorja)
 • Prednosti družbeno odgovornih podjetij
 • Znanje in ravnanje za udejanjanje etičnosti

Vsebine organizacijske kulture:

 • Kaj je organizacijska kultura (opredelitev različnih avtorjev Edgar Schein, Geert Hofstede, Steven J. Ott)
 • Učinki organizacijske kulture
 • Značilne lastnosti in viri oblikovanja organizacijske kulture
 • Nekatere pomembne vsebine organizacijske kulture (temeljne predpostavke, vrednote, norme, stališča, značilni obrazci vedenja)

Kultura in subkulture:

 • Dejavniki oblikovanja subkultur v podjetju
 • Odnosi med kulturo podjetja in subkulturami

Raziskovanje organizacijske kulture:

 • Metode raziskovanja
 • Raziskava Geerta Hofstede

Nekateri vidiki povezanosti organizacijske kulture in uspešnosti podjetja:

 • Močna kultura in uspešnost podjetja
 • Strateška ustreznost organizacijske kulture
 • Okoljsko prilagodljiva organizacijska kultura
 • Participativna kultura
 • Kultura, ki pospešuje ustvarjalnost in kreativnost v podjetju

Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture:

 • Vzdrževanje organizacijske kulture
 • Spreminjanje organizacijske kulture
 • Nekateri modeli spreminjanja organizacijske kulture (Lewinov model, Scheinov model)

Korporacijsko upravljanje v javnem (non for profit) sektorju:

 • Poslovodni organi in organi nadzora v javnem sektorju.
 • Pravna razmerja med poslovodnimi in nadzornimi organi v javnem sektorju.
 • Nadzor nad delom poslovodnih organov in vrste nadzora v javnem sektorju.

Korporacijsko upravljanje v zasebnem (profitnem) sektorju:

 • Statusna ureditev gospodarskih družb po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
 • Pravna struktura gospodarskih družb.

Osebne in kapitalske družbe:

 • Statusne značilnosti posamezne družbe.
 • Korporacijsko upravljanje kapitalskih družb.
 • Dvotirni sistem upravljanja in pravna ureditev nadzornega sveta v delniških družbah.
 • Enotirni sistem upravljanja in pravna ureditev upravnega odbora v delniških družbah.
 • Pravni položaj poslovodnih organov pri statusnih spremembah in prenehanju gospodarskih družb.

Pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov v vseh treh sektorjih:

 • Pojem in vrste odgovornosti v pravu.
 • Osebna in korporacijska odgovornost vseh subjektov pri poslovanju pravnih oseb.
 • Civilno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Delavno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Uslužbensko-pravna odgovornost poslovodnih oseb v javnem sektorju.
 • Kaznovalno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje slovenskega pravnega upravljanja organizacij,
 • razumevanje in pomen primerjalnega in EU prava upravljanja organizacij,
 • osvojitev bistvenih institutov pravno-ekonomskega vidika upravljanja korporacij,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pravnega položaja poslovodnih oseb pri upravljanju korporacij in pomen etike in morale
 • sposobnost razumevanja temeljev statusnega prava,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge prava v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja poslovnega pravnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije posebnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo pravnega znanja v njegovem profesionalnem delu

 Učna enota s področja etike prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih ciljev in kompetenc:

 • splošni cilj je prikazati študentom načela, ki jih je treba upoštevati pri poslovnih odločitvah, pripravljanju informacij za poslovno odločanje ter pri analiziranju poslovanja z etičnega vidika;
 • seznaniti študente z vsebino organizacijske kulture in njenimi možnimi vplivi na poslovanje organizacije z upoštevanjem organizacijske kulture poslovnih partnerjev (kar je posebej pomembno pri poslovanju s tujimi organizacijami);
 • sposobnost presoje, kako vpliva etično ravnanje posameznikov na uspešnost organizacije;
 • sposobnost presoje vpliva (ne)etičnega ravnanja na prevare pri predstavljanju uspešnosti organizacije;
 • sposobnost presoje koristi, ki jih prinaša etični vidik pri odločanju za organizacijo in
 • posameznika;
 • poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju podjetja in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
 • sposobnost odkrivanja ravnanj neskladnih z etičnimi normami;
 • avtonomnost, samokritičnost, samorefleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost v medsebojnih odnosih v podjetju;
 • etična refleksija in zavezanost k profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v podjetju in njegovem okolju;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi deležniki;
 • razumevanje splošne strukture družboslovnih ved in povezanost z njenimi poddisciplinami, (predvsem z ekonomijo, poslovodenjem, poslovnimi, organizacijskimi) z vidika etičnih norm, ki veljajo v družbenem okolju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

IZBIRNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Darja Bernik

Vsebina:

 • Različne vrste davkov in davčni pojmi
 • Davčni sistem v Republiki Sloveniji in EU ter vrste davčnih prihodkov
 • DDV zakonodaja v Sloveniji in v EU v luči davčnih prevar
 • Zakonodaja o davku od dohodka pravnih oseb v Sloveniji in EU v luči davčnih prevar
 • Sporazumi o preprečevanju dvojne obdavčitve
 • Zakon o dohodnini (v RS) v luči davčnih prevar
 • Davki na premoženje ter druge spremembe zakonodaje v RS v povezavi s preprečevanjem davčnih prevar
 • Davčna strategija (vključno z obravnavo primerov)

Cilji in kompetence:

 • Študente spoznati z različnimi vrstami davkov, davčnimi pojmi ter davčnim sistemom v Republiki Sloveniji ter v EU
 • Pri študentih doseči visoko raven poznavanja davčne zakonodaje v povezavi z davčnimi prevarami

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: red. prof. dr. Gorazd Meško

Vsebina:

 1. Raziskovanje na področju kriminologije in kazenskega pravosodja
 2. Zgodovinski razvoj raziskovanja v kriminologiji
 3. Kvalitativne in kvantitativne raziskave
 4. Pozitivizem in konstruktivizem
 5. Proces in raziskovalni problemi v kriminologiji
  1. Osnovni znanstveni in etični postulati
  2. Konceptualizacija in merjenje
  3. Spremenljivke
  4. Merjenje, veljavnost, zanesljivost
  5. Vzorčenje
 6. Raziskovalni dizajn
  1. Koncepti, spremenljivke
 7. Eksperiment
  1. Vrste eksperimentov
  2. Veljavnost
  3. Etične dileme
 8. Vprašalniki/ankete
  1. Vsebina in dizajn
 9. Kvalitativne metode – analiza
  1. Prednosti in slabosti
 10. Zgodovinska in sekundarna analiza
 11. Evaluacijsko raziskovanje
 12. Kvantitativna analiza statističnih podatkov
 13. Triangulacija
 14. Poročanje in razširjanje rezultatov raziskovanja in evalvacija
 15. Kriminološko raziskovanja in kriminalitetnopolitične implikacije
 16. Etika v kriminološkem in KP raziskovanju

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje in izvajanje raziskovalnega dela v kriminologiji s poudarkom na študiju izbranih tem na področju metodologije in etike. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Bojan Dobovšek

Vsebina:

I. del: STATUSNO PRAVO

1. SAMOSTOJNI PODJETNIK

2. GOSPODARSKE DRUŽBE

 • Splošno
 • Pravna sposobnost in dejavnost
 • Premoženje in odgovornost za obveznosti
 • Firma
 • Sedež
 • Zastopanje
 • Sodni register
 • Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved
 • Prenehanje družbe:
  • (Redna) likvidacija
  • Stečaj
  • Prisilna poravnava

3. POSAMEZNE DRUŽBE

 • Družba z omejeno odgovornostjo:
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Razmerja med družbeniki
  • Odgovornost za obveznosti
 • Delniška družba:
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice

4. DRUGE ORGANIZACIJE NA PODROČJU GOSPODARSTVA

 • Banke in druge finančne organizacije
 • Zavarovalnice
 • Zadruge
 • Zavodi

II. del: EVROPSKO PRAVO

1. ZGODOVINA IN RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI

 • Razmejitev pojmov
 • Pravo EU
 • Pravo Evropske skupnosti
 • Pravo Unije

2. RAZMERJE MED PRAVOM SKUPNOSTI IN PRAVNIMI REDI DRŽAV ČLANIC

 • Avtonomnost prava EU
 • Primarnost prava EU
 • Neposredna uporabnost prava EU
 • Delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in državami članicami

3. ŠTIRI TEMELJNE EKONOMSKE SVOBOŠČINE

 • Prost promet blaga
 • Prosto gibanje delavcev
 • Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja storitev
 • Prost pretok kapitala in plačil

III. del: POGODBENO PRAVO – osnove

1. UVOD V POGODBENO PRAVO

 • vrste pogodb
 • značilnosti gospodarskih pogodb

2. PRODAJNA POGODBA

 • uvod
 • sestavine
 • trgovinske klavzule
 • dunajska konvencija

3. POGODBE O STORITVAH

 • podjemniška pogodba
 • gradbena pogodba
 • mandat

4. POGODBE AVTONOMNEGA GOSPODARSKEGA PRAVA

5. POTROŠNIŠKO PRAVO

 • pravna ureditev varstva potrošnikov
 • pravni viri
 • potrošnik kot družbena in pravna kategorija
 • gibanje za varstvo potrošnikov
 • potrošniško pravo v nekaterih tujih državah
 • posamezni pravni instituti
  • odgovornost za produkt in za storitve
  • nepošteni pogodbeni pogoji
  • posebno varstvo potrošnika pri kupni pogodbi
  • varstvo turista

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na področju pravne ureditve gospodarskega prava in mednarodnega gospodarskega prava. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in zajema materialnopravne in procesnopravne vidike. Na praktični ravni se predvideva osvojitev poglobljene analitične zmožnosti interpretacije različnih področij, kot so kontrakti, konkurenca, korporacije, javna naročila, pravo intelektualne lastnine ipd in zahtevnejših procesnih opravil v praksi. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Franc Brcar

Vsebina:

1. Operacijski sistem Windows.
2. Urejevalnik besedil Word.
3. Preglednica Excel.
4. Predstavitev PowerPoint.
5. Baza podatkov Access.
6. Programska oprema za statistiko: R, SPSS in SAS/STAT
7. Internet (ankete, baze sekundarnih podatkov, baze člankov, … ).
8. Izdelava strokovnega članka.
9. Ostala programska oprema: Linux, OpenOffice (Write, Calc, Impress, Base), MySQL, …

Cilji in kompetence

Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.

 • Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 • Obvladovanje metodologije in tehnologije programske opreme.
 • Sposobnost razumevanja programske opreme s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi.
 • Sposobnost uporabe programske opreme pri vsakdanjem delu.
 • Zmožnost izdelati strokovni članek in diplomsko nalogo.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI FINANČNI RAČUNOVODJA

REDNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Mag. Nataša Pustotnik, višja predavateljica

Vsebina:

 1. Uvod: zakonski in drugi predpisi kot podlaga za računovodenje, računovodska načela, sestavine računovodstva in vrste računovodstva;
 2.  Poslovni sistem in mesto računovodstva v poslovnem sistemu ;
 3. Knjigovodstvo in tehnike knjigovodskega evidentiranja, knjigovodske listine in poslovne knjige, temeljni računovodski izkazi
 4. Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo;
 5. Vpliv poslovnih dogodkov na računovodske izkaze, osnove branja računovodskih poročil

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Spoznati koncept dvostavnega knjigovodstva in razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij
 • Poznavanje knjigovodskih listin, njihov nastanek in izvor, krogotok knjigovodskih listin za potrebe računovodenja
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Razumevanje poslovnih funkcij in mesto računovodstva v njem
 • Pozna vsebino in razume namen temeljnih računovodskih izkazov za različne uporabnike računovodskih informacij
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Mag. Nataša Pustotnik, višja predavateljica

Vsebina:

 1. Vloga knjigovodstva v okviru notranjega in zunanjega poročanja
 2. Tehnike dvostavnega knjigovodenja
 3. Evidentiranje poslovnih dogodkov:
 • gotovinske in brezgotovinske prodaje proizvodov in storitev kupcem
 • nabave materiala, trgovskega blaga in storitev od domačih in tujih dobaviteljev
 • stroškov materiala in storitev
 •  obračunanih plač zaposlenih, obračunanih drugih pogodbenih prejemkov, obračunanih prispevkov pri samostojnih podjetnikih
 • nabave, uporabe in odtujitve opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 •  stroškov amortizacije, spoznali bomo tudi metode amortiziranja
 • vodenja zalog materiala, proizvodov in trgovskega blaga
 •  enostavnejših primerov obračuna proizvodnje
 •  časovnih razmejitev in dolgoročnih rezervacij
 • pridobivanja finančnih naložb in z njimi povezanih prihodkov
 • finančnih obveznosti in z njimi povezanih odhodkov
 • povezanih s kapitalom podjetja

4. Zaključevanje obračunskega obdobja:

 • Vloga bruto bilance v knjigovodstvu
 • Računovodske kontrole ob zaključku obračunskega obdobja
 • Zaključevanje razredov in ugotovitev poslovnega izida

Cilji in kompetence:

 • Načrtovanje in organiziranje delovnega procesa v knjigovodstvu
 • Poznavanje koncepta dvostavnega knjigovodstva, okvira SRS in kontnega načrta.
 • Poznavanje računovodskih obračunov, namenjenih zunanjim in notranjim uporabnikom informacij.
 • Razumevanje in praktično evidentiranje posameznih poslovnih dogodkov
 • Razumevanje vpliva posameznega poslovnega dogodka na računovodska poročila
 • Poznavanje potrebnih knjigovodskih postopkov ob zaključevanju obračunskega obdobja
 • Razumeti in praktično ugotoviti in razporediti poslovni izid

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Mag Dejan Petkovič, višji predavatelj 

 1. Poročanje o davkih
 2. Sestavitev rednih in izrednih DDPO obračunov
 3. Sestavitev obračunov DDV
 4. Odložene terjatve in obveznosti za davke
 5. Koriščenje ugodnosti iz Konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 6. Obdavčitev poslovnih enot in davčna obravnava
 7. Poslovanje med povezanimi osebami, evidentiranje in obdavčitev

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je spoznati davčno poročanje kot pomemben del finančnega računovodstva (davčni obračuni) in praktična sestavitev teh obračunov (DDV, obdavčitve dohodkov iz dejavnosti fizičnih oseb in dobička pravnih oseb).

Študent mora spoznati tudi druge specifične primere, kot so davčno poročanje v primeru poslovanja s povezanimi osebami, pri poslih nakupov podjetij in prenehanj podjetij (statusna preoblikovanja in prenehanje zaradi likvidacij)

Prav tako se praktično izdela in analizira obračun davka od dohodka pravnih oseb in obračun davka na dodano vrednost. Spoznali bodo tudi davčne obveznosti rezidenčnih (svetovni dohodek) in nerezidenčnih družb

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Višja predavateljica mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. Pojmovanje finančnega računovodstva:
 • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
 • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;

2. Načelni okvir finančnega računovodstva 

 • računovodska načela in podrobna seznanitev s slovenskimi računovodskimi standardi;

3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje v povezavi s slovenskimi računovodskimi standardi (nadgradnja pridobljenega znanja pri Uvodu v računovodstvu):

 • Sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov, itd.
 • Obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem
 • Stroški in odhodki,
 • Vrste prihodkov
 • Bilančna načela in bilančna politika

4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja ( tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);

5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:

 •  Bruto bilanca,
 • Zaključni list,
 • Bilanca stanja,
 • Izkaz poslovnega izida,
 • Izkaz finančnega izida,
 • Izkaz gibanja kapitala;
 • Izkaz denarnih tokov (nadgradnje pridobljenega znanja pri Uvodu v računovodstvo)

6. Metode in tehnike oddaje statističnih poročil na AJPES

7. Podrobno določila posameznih računovodskih standardov in jih povezali s primeri iz prakse.

8. Vpliv posameznih poslovnih dogodkov glede na uporabljeno metodo vrednotenja v skladu s posameznim računovodskim standardom in priprava ustreznih prikazov učinkov izbrane računovodske usmeritve za poslovodstvo.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in razumevanje določil SRS v povezavi z vrednotenjem posameznih kategorij sredstev in obveznosti
 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje obravnave ekonomske kategorije v povezavi s poslovnim dogodkom in različnimi metodami vrednotenja.
 • Posledično zna pripraviti in prikazati učinke posameznih izbranih računovodskih usmeritev na poslovni izid in strukturo posameznih sredstev in obveznosti v BS za potrebe odločanja poslovodstva
 •  Zna uporabiti pridobljenega znanja v praksi na način, da pripravi ustrezna poročila za različne uporabnike računovodskih poročil
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Zna poiskati rešitve računovodenja za poslovne dogodke, ki niso neposredno opisani v SRS
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.
 • Zna pripraviti in oddati računovodske izkaze za potrebe statističnega poročanja na AJPES

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Višja predavateljica mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

 1. OPREDELITEV INFORMIRANJA IN RAČUNOVODSKEGA INFORMIRANJA: predstavljanje računovodskih podatkov in računovodskih informacij, finančno informiranje, računovodsko informiranje, računovodska poročila;
 2. UPORABNIKI INFORMACIJ V RAČUNOVODSKIH POROČILIH: notranji uporabniki računovodskih informacij (izvajalci posameznih nalog v podjetju, poslovodstvo v podjetju od najnižje ravni do uprave, upravljalni in nadzorni organi, zaposlenci v podjetju), zunanji uporabniki računovodskih informacij (zunanji lastniki podjetja, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, država in javnost);
 3. OBLIKOVANJE INFORMACIJ V RAČUNOVODSKIH POROČILIH: pogostnost informacij, obsežnost, razumljive, bistvene in primerljive računovodske informacije in pravočasnost računovodskih informacij;
 4.  RAZKRIVANJE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN DRUGIH RAČUNOVODSKIH POROČILIH: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida in razlagalna računovodska pojasnila;
 5. RAZKRIVANJE V PRILOGAH K RAČUNOVODSKIM POROČILOM: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
 6. PREVREDNOTEVANJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH POROČILIH;
 7.  Analiza učinkovitosti podjetja.
 8. Analiza uspešnosti podjetja
 9.  Analiza plačilne sposobnosti podjetja
 10. OBLIKOVANJE INFORMACIJ V RAČUNOVODSKIH POROČILIH IZ PODROČJA TRAJNOSTNEGA POROČANJA

Cilji:

Naučiti študenta sestavljati računovodska poročila za zunanje in notranje uporabnike. Pri pravi poročil za zunanje uporabnike bo študent tudi spoznal zahteve Zakona o gospodarskih družbah glede poročanja in podrobneje poglavja slovenskih računovodskih standardov, ki se navezujejo na poročanje oziroma razkrivanje. Pri poročilih za notranje uporabnike bo podrobneje spoznal informacijske potrebe notranjih uporabnikov in tehnike oblikovanja notranjih poročil.

Kompetence:

 • Usposobljen je za pripravo računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Zna prepoznati potrebe zunanjih uporabnikov po informacijah, ki jih potrebujejo za odločanje
 • Usposobljen je za pripravo računovodskih poročil za notranje uporabnike
 • zna prepoznati potrebe notranjih uporabnikov po informacijah, ki jih potrebujejo za odločanje
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje različice poslovne odločitve.
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodsko poročanje
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize in izsledke analize vključiti v računovodska poročila
 • Zna pripraviti in povezati informacije o trajnostnem poslovanju z učinki posameznih postavk v računovodstvu

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Igor Manohin

Vsebina 

I. PREDSTAVITEV EXCELA KOT ORODJA ZA OBDELAVO PODATKOV; predstavitev osnovnih funkcionalnosti Excela in navigiranja

II. UVOZ PODATKOV ZA OBDELAVO V EXCELU; izvoz podatkov iz informacijskega sistema, ki se uporablja za računovodenje, čiščenje in preoblikovanje podatkov, kontrola popolnosti in pravilnosti uvoženih podatkov, osveževanje podatkov;

III. OBDELOVANJE PODATKOV V EXCELU;
• Uporaba enostavnih funkcij
• Formatiranje, upravljanje tekstovnih in datumskih podatkov
• Nadzor (kontrola) podatkov
• Uporaba zahtevnejših funkcij in formul
• Izogibanje ponavljajočim se korakom

IV. ANALIZIRANJE PODATKOV V EXCELU;
• Tabele, sortiranje, filtriranje
• Analiziranje s pomočjo Pivot tabel
• Scenariji in iskanje ciljev
• Upravljanje varnosti

V. PREDSTAVITEV PODATKOV;
• Oblikovanje tabel
• Pogojno oblikovanje in vizualizacija
• Uporaba grafov
• Predstavitev v Wordu in Powerpointu (za pripravo računovodskih poročil)
• Upravljanje večjezičnosti

VI. RAZNI NASVETI, BLIŽNJICE IN TRIKI

 

Cilji:

Naučiti študenta skozi praktično uporabo Excela izvoziti podatke iz svojega računovodskega programa, jih preveriti, preoblikovati, analizirati in ustrezno predstaviti za zunanje in notranje poročanje. Študent zna uporabljati enostavnejše in zahtevnejše funkcije v Excelu, analizirati podatke s pomočjo vrtilnih tabel, in jih na ustrezen način (tabelarično, grafično, tekstualno) predstaviti v obliki poročil, ki jih v samem računovodskem programu ni mogoče kreirati.

Kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju analiziranja računovodskih podatkov ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Celovito obvladanje temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba v praksi
 • Sposobnost pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje podlag za različne poslovne odločitve.
 • Sposobnost izdelave računovodskih poročil in oblikovanja računovodskih informacij za zunanje in notranje uporabnike.
 • Sposobnost analiziranja poslovanja podjetja z uporabo metod računovodske analize
 • Razumevanje pomembnosti strukturiranja problema in iskanja ustreznih rešitev

Študent bo:

 • Znal uporabljati ključne temeljne in napredne funkcionalnosti programskega orodja Excel za računovodske namene (predvsem računovodsko analiziranje in računovodsko poročanje)
 • Usposobil se za preoblikovanje računovodskih podatkov v ustrezne informacije za posamezne skupine uporabnikov informacij.
 • Znal analizirati računovodske podatke na različne načine (z uporabo različnih tehnik in metod)
 • Usposobil se za učinkovito in jasno predstavitev podatkov in informacij
 • Pri svojem delu uporabljal pridobljena znanja pri predmetu

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Certificirani program

CERTIFICIRANI FINANČNI RAČUNOVODJA

IZBIRNI PREDMETI

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Dr. Sergeja Planko

Vsebina:

 • Uvod v management: pomen, cilji, razsežnosti.
 • Nivoji vodenja ter obvladovanje notranjega in zunanjega okolja organizacije.
 • Osnovni managerski procesi:načrtovanje (operativno, strateško), organiziranje, vodenje in kontroliranje.
 • Obvladovanje sprememb in razvoj organizacije.
 • Inovativnost kot motor razvoja v organizaciji.
 • Razvoj managerjev in njihova kariera.
 • Sodobni pogledi na managiranje in etika v poslovnem svetu.

Cilji in kompetence:

Ključne kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Sposobnost dela z ljudmi in zaznavanje socialne situacije ter razvoj komunikacijske spretnosti z lastniki in vodstvom podjetja
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter možnost strpnega dialoga
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov
 •  Poznavanje postopkov, metod in tehnik vodenja organizacijske enote.
 • Sposobnost prepoznavanja in razumevanja kadrovskih problemov v organizacijski enoti

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Višja pred. mag. Darinka Kamenšek 

Vsebina:

 1. Sestavine računovodskih izkazov o katerih se poroča (izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb kapitala, izkaz finančnega izida, pojasnila k računovodskim izkazom, druga razkritja),
 2. Splošna izhodišča oz. zahteve, ki se upoštevajo v računovodskih izkazih (pošteno predstavljanje in skladnost z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, računovodske usmeritve, delujoče podjetje, na temeljnih dogodkih zasnovano računovodstvo, doslednost predstavljanja, bistvenost in združevanje, pobotanje, primerljive informacije),
 3. Sestava in vsebina računovodskih izkazov o katerih poročamo (opredelitev računovodskih izkazov, poročevalno obdobje, pravočasnost);
 4. Razkrivanje zalog v računovodskih izkazih,
 5. Poročanje o finančnih tokovih iz poslovanja, poročanje o finančnih tokovih iz naložbenja in vlaganja, poročanje o finančnih tokovih po medsebojnem pobotanju, druga razkritja v zvezi z izkazom finančnih tokov,
 6. Razkrivanje dogodkov po datumu bilance stanja (datum odobritve za objavo),
 7. Razkrivanje pogodb o gradbenih delih;
 8.  Predstavljanje terjatev za davek in obveznosti za davek ter odhodka za davek, razkrivanje davka iz dobička
 9. Poročanje po odsekih (temeljna oblika poročanja, dodatne informacije po odsekih, zgledi razkritja po odsekih, drugo),
 10. Najnujnejša razkritja glede informacija, ki obsegajo učinke spreminjanja cen,
 11. Razkrivanje opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
 • Poznavanje obveznosti podjetja glede računovodskega poročanja po MRSP.
 • Zna oblikovati računovodska poročila po MRSP.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Darinka Kamenšek, višja predavateljica

Vloga in pomen revidiranja v družbenem okolju:

 • opredelitev revidiranja in razlogi za revidiranje računovodskih izkazov,
 •  revizijski standardi in organizacija stroke;

2. Revizorjevo etično in pravno okolje: – kodeks poklicne etike,

 • zakoni in pravna praksa v zvezi z revizorjevo odgovornostjo

 

3. Naloge revizije in vrste tveganj pri revidiranju:

 • razlaga revizijskega delovanja,
 • revizijsko tveganje pri načrtovanju in izvajanju revizije,
 • pomembnost in revizijsko tveganje;


4. Revizijski cilji in revizijska dokumentacija:

 • celotni revizijski cilji ter cilji pri kontih in razkritjih,
 • izpeljava revizijskih postopkov iz revizijskih ciljev,
 • revizijska dokumentacija;


5. Načrtovanje revizije:

 • postopek načrtovanja,
 • razvoj revizijske strategije in revizijski program, 
 • razporejanje revizijskega dela;


6. Ocenjevanje tveganja pri kontroliranju in preizkusi kontrol:

 • pojmovni model,
 • razprava in prikazi,
 • spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja,
 • preizkusi kontrol,
 • poročanje o zadevah, povezanih z ustrojem notranjih kontrol;

 

7. Spoznavanje ustroja notranjega kontroliranja v računalniškem okolju:

 • ustroj notranjega kontroliranja v računalniškem okolju,
 • računalniški kontrolni postopki;

 

8. Preizkušanje kontrol v računalniškem okolju:

 • preizkusi kontrol, ki (ne) zahtevajo uporabo računalnika,
 • ocena tveganja pri kontroliranju in ravni tveganja;


9. Dokazi za uradne trditve v računovodskih izkazih: 

filozofija zbiranja dokazov in načini zbiranja dokazov,

 • revizijski cilji in revizijski postopki, 
 • revidiranje računovodskih ocen in analitični postopki,
 •  tveganje nezadostnih ali oporečnih dokazov,
 • pregled in ocenitev dokazov,
 • poročanje o revizijskih ugotovitvah;


10. Uporaba vzorčenja za preizkuse podatkov v račun. Izkazih:

 • metode vzorčenja in izbire (velikosti) vzorca,
 • izvajanje vzorčenja in ovrednotenje izidov,
 •  prikaz različnih metod vzorčenja pri izvedbi revidiranja;


11. Revidiranje postavk v računovodskih izkazih:

 • revizijski cilji in postopki,
 • povzetki ugotovitev in ovrednotenje dokazov;


12. Uporaba računalnikov pri preizkušanju podatkov:

 • opredelitev in naloge računalniško podprtih programov,
 • ocena in postopki računalniško podprtih programov;


13. Revizijsko poročanje:

 • standardno poročilo in prilagoditve poročila,
 • druge vrste poročil, ki jih lahko pripravi revizor.

Cilji in kompetence:

 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Prizadevanje za kontrolo in poznavanje nadzora
 • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju
 •  Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Spozna in razume pomen zunanjega revidiranja (revizijski standardi, organizacija stroke).
 • Spozna način zbiranja revizijskih dokazov in pomembnost ustroja notranjega kontroliranja za določitev obsega revidiranja.
 • Seznani se tudi z možnostjo uporabe informacijske tehnologije pri revidiranju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Nataša Prah

Vsebina:

 1. Evropske institucije in njihove glavne vloge
 2. Načine upravljanja s sredstvi Evropskega proračuna:
  – neposredno,
  – posredno in
  – deljeno upravljanje;
 3. Vsebine, ki jih financira Evropski proračun in postopke razporejanja oziroma dodeljevanja sredstev med državami članicami;
 4. Sredstva Evropskega proračuna, namenjena Sloveniji in sisteme upravljanja teh sredstev, vključno s posebnostmi računovodenja porabe evropskih sredstev;
 5. Načine dodeljevanja sredstev Evropskega proračuna in v zvezi s pravili porabe teh sredstev:
  – določitev upravičenih stroškov,
  – spoštovanje nacionalne in evropske zakonodaje,
  – uporabo poenostavljenih oblik stroškov,
  – spoštovanje politik Skupnosti,
  – doseganje kazalnikov in mejnikov;
 6. Kontrole in revizija porabe EU sredstev:
  – Kontrole in revizije v državi članici;
  – Revizije Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča;
 7. Vlogo Evropskega urada za boj proti goljufijam,
 8. Vlogo evropskih tožilcev

Cilji in kompetence

 • Poznavanje glavnih inštitucij EU in razumevanje njihove vloge;
 • Poznavanje in razumevanje delovanja evropskega proračuna ter različnih načinov upravljanja s sredstvi evropskega proračuna;
 • Poznavanje prioritet Evropske unije in s tem usmeritev našega prihodnjega razvoja v širši skupnosti z namenom bodočega aktivnega sodelovanja in prispevka k skupnemu razvoju;
 •  Poznavanje sistemov, preko katerih se dodeljuje evropska sredstva v Sloveniji, in usposabljanje za kritično presojo;
 • Poznavanje osnovnih pravil in načinov dodeljevanja evropskih sredstev Sloveniji ter usposabljanje za aktivno delovanje;
 • Poznavanje in razumevanje vloge različnih inštitucij nadzora nad porabo evropskih sredstev;
 •  Razvoj in sposobnost kritične presoje tako na področju delovanja evropskega proračuna in definiranju potreb na nivoju Evropske unije kot tudi na področju vzpostavljenih sistemov in financiranih vsebin v Sloveniji;
 • Spodbujanje poglobljenega poznavanja zgoraj navedenih vsebin z namenom usposabljanja za raziskovanje tako na področju vzpostavljenih sistemov kot tudi na področju financiranih vsebin.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Izpopolnjevalni program

DAVČNI SVETOVALEC

REDNI PREDMETI

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Nataša Pustotnik 

Vsebina:

 1. Zgodovinski razvoj računovodstva,
 2. Zakonski in drugi predpisi kot podlaga za računovodenje,
 3. Računovodska načela,
 4. Poslovni sistem in mesto računovodstva v poslovnem sistemu ;
 5. Sestavine računovodstva;
 6. Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo;
 7. Knjigovodstvo in tehnike knjigovodskega evidentiranja; – knjigovodski tok, konto, kontni načrt, enostavne knjižbe, sestavljene knjižbe;
 8. Metode računovodenja: – enostavno računovodstvo, – dvostavno računovodstvo;
 9. Vrste računovodstva: – finančno računovodstvo, -stroškovno računovodstvo, – poslovodno računovodstvo;
 10. Poslovni dogodek, – knjigovodske listine, – poslovne knjige, računovodsko poročanje. 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Poznavanje osnov knjigovodenja (tehnike knjiženja na T kontih, dogodek, listina, poslovne knjige, bilanca) in znanja, ki so potrebna za sestavitev računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskih listin, njihov nastanek in izvor, krogotok knjigovodskih listin za potrebe računovodenja
 • Poznavanje oblik nadzora, ki se pojavljajo v sistemu računovodenja in krogotoka listin
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Razumevanje poslovnih funkcij in mesto računovodstva v njem
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Mojca Gorjak

Vsebina:

 1. Poslovni proces in poslovni sistem (smoter in cilj delovanja poslovnega sistema, vrste poslovnih sistemov glede na naravo poslovnih učinkov, lastništvo itd.)
 2. Gospodarjenje s prvinami poslovnega procesa (delovna sredstva, predmeti dela, storitve, delavci)
 3. Obvladovanje stroškov (vrste, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, stroški in obseg poslovanja, vrednotenje poslovnih učinkov po spremenljivih stroških)
 4. Oblikovanje prodajnih cen
 5. Poslovni izid (pojmovanje posameznih kategorij)
 6. Osnove merjenja uspešnosti poslovanja (kazalniki učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, proizvodnost, gospodarnost, donosnost)
 7. Analiziranje poslovnih sredstev in obveznosti do njihovih virov (osnovni kazalniki)
 8. Osnove odločanja o poslovanju (vrste odločitev, nosilci odločanja, stopnje odločanja).

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
 • Poznavanje temeljnih ekonomskih vprašanj, načel, pojmov in razmišljanje ekonomista s predmetnega področja.
 • Poznavanje uporabnikov računovodskih informacij.
 • Poznavanje sredstev in obveznosti, razumeti razliko med stroški, odhodki in izdatki in razliko med prejemki in prihodki.
 • Poznavanje virov financiranja in poznavanje kriterijev za njihovo uporabo, seznanitev z naložbami in možnostmi njihovega upravljanja.
 • Oblikovanje prodajne cene.
 • Gospodarjenje s prvinami poslovnega procesa in viri sredstev.
 • Poznavanje vsebine uspeha in osnovne tehnike merjenja poslovanja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Simona Štravs

Spozna naslednje vsebine:

 1. Poklic davčnega svetovalca in opravljanje dejavnosti davčnega svetovanja:
 • pogoji ZDSS-ja za opravljanje poklica davčnega svetovalca v RS , vlogo in pomen VARUHA PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV
 • predpisi, ki jih davčni svetovalci uporablja pri svojem delu
 • področja dela, ki jih davčni svetovalec opravlja
 • Standardom za izvajanje davčno svetovalnih storitev ZDSS
 • Kodeksom pravic davkoplačevalcev ZDSS
 • Kodeksom poklicne etike davčnih svetovalcev ZDSS

 

2. Davčni postopek:

 • načela ZDAV in ZUP
 • pričetek davčnega postopka,
 • izredna pravna sredstva –  obnovo postopka, odprava odločbe po nadzorstveni pravici
 • odločba, odmera, zapisnik, pritožba
 • zastaranje
 • sodna praksa

3. Potek davčnega postopka v praksi

4. Ustavno-procesna jamstva in človekove pravice v davčnih postopkih

5. Agresivno davčno svetovanje – navidezni pravni posli subjektivni in objektivni element

 6. Sodna praksa doma in v tujini

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Simona Štravs

Študent pozna naslednje vsebine:

 1. Delovno pravo in Ustava RS:
 • hierarhija predpisov, razlaga zakonov, načelo socialne države, pravica do socialne varnosti, pravica do svobode dela, pravica do zdravstvenega varstva,
 • delovno razmerje, plačilo za delo, plača, dodatki, minimalna plača
 • podjemna pogodb, pogodba o naročilu (poslovodna pogodba / prokura), začasno in občasno delo upokojencev, avtorska pogodba.

2. Pravica do zasebne lastnine

3. Obdavčitev civilno pravnega razmerja:  kaj je pravno razmerje / pravni posel, vrste pravnih poslov in njegova obličnost.

4. Obligacijsko pravna razmerja:

 • darilna pogodba in obdavčitev daril,
 • posojilna pogodba in davčna obravnava posojil med povezanimi osebami
 • pogodba o dosmrtnem preživljanju
 • pogodba o preužitku
 • izročilna pogodba
 • dedovanje premoženja
 • služnostna pogodba
 • prodajna pogodba nepremičnin
 • obdavčitev gradnje in prodaja nepremičnin
 • stavbna pravica
 • davčni vidik delitve skupnega premoženja

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Ida Kavčič 

Študent spozna naslednje vsebine:

 1. Verodostojna knjigovodska listina, kot podlaga obdavčitve

2. Arhiviranje za davčne namene (fizična oblika / e –oblika)

3. Davčna bilanca

 1. Praktični primeri davčne bilance,
 2. roki za davka,
 3. davčno priznani prihodki / odhodki,
 4. davčna osnova,
 5. davčne olajšave,
 6. davek,
 7. akontacija za oddajo davčnega obračuna,
 8. popravki obračuna,
 9. samoprijava,
 10. odlogi oz. obročno odplačevanje,
 11. davčni odtegljaj

4. Sodna praksa na področju neposrednih davkov.

5. Obdavčitev prejemkov fizičnih oseb, kot so:

 1. plača,
 2. dohodek iz podjemne pogodbe,
 3. dohodek iz poslovodne pogodbe/ prokure,
 4. dohodke iz avtorske pogodbe, dohodke iz
 5. pogodba o začasnem občasnem delu upokojencem
 6. in drugi davki.

6. Statusna preoblikovanja – vidik ZGD-1, ZDDPO-2 in ZDOH-2:

 1. gospodarski in davčni vidik združitev, delitev, prenehanja, prenosi premoženja, zamenjava kapitalskih deležev,
 2. skrite rezerve
 3. davčna nevtralnost

7. Računovodski vidik statusnih preoblikovanj

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: mag. Dejan Petkovič

Študent s pozna naslednje vsebine:

 1. Kakšen davek je DDV?
 • Kaj je njegov osnovni namen?
 • Kdaj obveznost postaneš zavezanec za DDV?
 • Se je smiselno prostovoljno vključiti v sistem DDV-ja?

2. Predmet obdavčitve z DDV-jem; ko postanemo DDV zavezanec, kaj vse je predmet obdavčitve in kaj je oproščeno DDV-ja

3. Kraj obdavčitve z DDV-jem, za vsako obliko predmeta obdavčitve posebej

4. Obdavčljivi dogodek, Obdavčljivi dogodek« pomeni dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV.

5. Stopnje obdavčitve (DDV se obračunava in plačuje po stopnji 22 %, 9,5 % ali 5 %); kdaj lahko uporabimo posamezno stopnjo.

6. Davčna osnova;  Osnova za DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je ali ga bo davčni zavezanec prejel od kupca, naročnika ali tretje osebe za opravljen promet blaga oziroma storitev, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takega prometa, razen DDV, če ni s tem zakonom drugače določeno.

7. Davčne obveznosti – kdaj nastane in kdaj jo je potrebno poravnati

8. Pravica do odbitka vstopnega davka; katere pravice mora izpolnjevati davčni zavezanec

9. Vračilo davka; Vračilo DDV se lahko glede na vrsto upravičencev izvrši na podlagi obračuna DDV

10. DDV obračun:

 1. Roki za oddajo poročil in hranjenje
 2. Popravljanje napak,
 3. Obvezna dokumentacija in evidence
 4. Primeri poslovanja doma in s tujino
 5. Primeri izpolnjevanja DDV-O, RP

11. Sodna praksa

 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ

Scroll to Top