E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

MEDNARODNA PISARNA

Povečujemo obseg projektnega in
mednarodnega sodelovanja

Uspešno delovanje v današnjem poslovnem svetu je močno odvisno od nenehnega učenja, usposabljanja in prilagajanja na neprestano spreminjajoče se in vse bolj povezano globalno okolje.

Aktivnosti vključujejo naše in tuje študente, osebje, podjetja, visokošolske ustanove, organizacije … partnerje, združene v uresničevanju skupnih dolgoročnih ciljev:

 • neprestano izpopolnjevati znanja in veščine, pridobljene v pedagoškem, akademskem in raziskovalnem procesu v mednarodnem okolju, in s tem spodbuditi modernizacijo in internacionalizacijo učnih procesov ter diseminacijo dobrih praks;
 •  krepiti učinkovit prenos veščin in znanja v poslovno okolje;
 • širiti mednarodno mrežo visokošolskih ustanov, podjetij in drugih poslovno naravnanih institucij s posebnim poudarkom na krepitvi sodelovanja na območju Zahodnega Balkana.

Projektna pisarna je notranja enota VŠR za organizacijsko, vsebinsko in administrativno pripravo, izvedbo in valorizacijo&diseminacijo projektnih in mednarodnih aktivnosti.

Področja delovanja in člani:

Vodstvo projektne pisarne: 

Vsebinske strategije: mag. Darinka Kamenšek; docent Branko Mayr

Mentorstvo: docent dr. Branko Mayr, mag. Dejan Petkovič, docent dr. Živko Bergant, mag. Nataša Pustotnik.

ERASMUS +

Preverite aktualne razpise:

Erasmus+ je aktualen program EU za mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021-2027. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Poseben poudarek je namenjen aktivnostim vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 26,2 milijarde evrov.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2021-2027 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine. Več o Erasmus+ programu si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije ali na strani Nacionalne agencije CMEPIUS.

PROGRAM ERASMUS+ NA VŠR

Visoka šola za računovodstvo in finance je prvič pridobila listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION – ECHE) za celotno programsko obdobje Erasmus+ 2014- 2020. Po uspešnem izvajanju programa pa je listino ECHE pridobila tudi za trenutno programsko obdobje 2021-2027.

Listina ECHE služi trem namenom in velja za programsko obdobje 2021-2027:

 • Je dejansko ‘potrdilo o upravičenosti’ ali „vstopnica‟ in je pogoj za udeležbo v programu Erasmus+. ECHE je pomemben in potreben dokument.
 • Listina predpisuje osnovno vodenje in kriterije kakovosti za mobilnost študentov in učnega osebja, ki jo mora visokošolska institucija upoštevati in ki predstavlja osnovo za skladnost, ki jo bo spremljala nacionalna agencija in Evropska komisija.
 • Zahteva, da se institucija obveže in vključi sodelovanje v program kot sestavni del svoje strategije internacionalizacije.

 

Mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča mednarodno mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja. Mobilnosti traja 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Mednarodne mobilnosti se lahko udeleži pedagoško in nepedagoško osebje, saj obstaja več vrst mobilnosti:

MOBILNOSTI ZA OSEBJE GLEDE NA TIP MOBILNOSTI:

 • mobilnost za namen poučevanja: ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju / v kateri koli akademski disciplini;
 • mobilnost za namen usposabljanja: ta aktivnost podpira profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja.
 • “mešana” mobilnost: vključujejo tako aktivnosti poučevanja kot tudi usposabljanja in je namenjena pedagoškemu osebju.

MOBILNOSTI GLEDE NA OBLIKO MOBILNOSTI:

 • fizična mobilnost
 • kombinirana mobilnost: kombinacija virtualne in fizične mobilnosti, pri čemer fizični del zajema med 5 in 30 zaporednih dni.
  V to obliko mobilnosti spadajo tudi t.i. kombinirani intevnzivni programi (več spodaj).

Pri izboru ustrezne institucije gostiteljice lahko interesenti uporabijo našo partnersko mrežo oziroma predlagajo nove partnerske institucije. Za iskanje mobilnosti za namen usposabljanja k novim institucijam v okviru t. i. Erasmus training weeks predlagamo uporabo platforme: Imotion: Erasmus Staff Training.

! NOVOST !
Erasmus+ kombinirani intenzivni programi (KIP)
oziroma v angleščini Blended Intensive Programmes (BIP) so kratki, intenzivni programi, ki uporabljajo inovativne načine učenja in poučevanja, vključno z uporabo virtualnega sodelovanja. Pri organizaciji posameznega KIP-a sodelujejo najmanj tri univerze ali visokšolske institucije iz držav EU oz. držav, ki so povezane v program. KIP vključuje obvezen virtualni del in fizični del, ki traja med 5 in 30 zaporendih dni. Osebje VŠR se lahko udeleži KIP-ov, ki jih soorganizira VŠR, ali katerega koli drugega KIP-a, ki je odprt za zunanje udeležence.
Neformalen seznam tovrtsnih KIP-ov/BIP-ov je dostopen na sledeči povezavi. (Za filtriranje KIP-ov, ki so namenjeni osebju ali študentom in osebju hkrati, v iskalno okence ob povečevalnem steklu (desno zgoraj) vtipkajte “staff”.)

TRAJANJE MOBILNOSTI ZA OSEBJE

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva. V primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje za mobilnost med državami programa 1 dan. Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna.

Veljajo naslednje izjeme:

 • Ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij.
 • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja (t. i. “mešana” mobilnost), se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure.

SOFINANCIRANJE IN PRIJAVA

Prijave so mogoče za notranje in zunanje sodelavce VŠR. Postopek prijave in višina sofinanciranja, tudi za pot, sta definirana v vsakokratnem razpisu. Pod zavihkom Aktualni razpisi imamo stalno odprt razpis (do sprotne porabe sredstev).

Zeleno potovanje: Erasmus+ Rail Pass

Z namenom spodbujanja uporabe zelenih prevoznih sredstev je bila oblikovana povsem nova in skladno s potrebami Erasmus+ udeležencev vozovnica: Interrail Global Pass for Erasmus+. Vozovnica za vlak je namenjena vsem udeležencem mobilnosti, ne glede na tip in je na voljo v dveh različicah: 4 ali 6 dni uporabe v razponu 6 mesecev.
Več informacij o vozovnici je dostopnih še tukaj in tukaj.

Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+

Erasmus+ mobilnost za študente je enkratna priložnost za študente, da v okviru šolanja pridobijo mednarodne kompetence, utrdijo jezik in svojo mrežo poznanstev razširijo preko državnih meja. Mobilnost je namenjena študentkam in študentom z veljevnim študentskim statusom (lahko delajo na študentsko napotnico) oziroma diplomantom v obdobju enega leta po diplomi oziroma magisteriju. Slednji se lahko odpravijo na mobilnost na prakso.

MOBILNOSTI ZA ŠTUDENTE GLEDE NA TIP MOBILNOSTI:

 • Mobilnost na študij – Študijska izmenjava v tujini
 • Mobilnost na prakso – Usposabljanje (pripravništvo − praksa) v tujini
 • “Mešana” mobilnost: kombinacija obeh zg. aktivnosti v primeru dolgotrajne mobilnosti za študij.

MOBILNOSTI GLEDE NA OBLIKO MOBILNOSTI:

 • Dolgotrajna fizična mobilnost: med 2 in 12 mesecev
 • Dolgotrajna kombinirana mobilnost: min. 2 meseca fizične mobilnosti, preostanek (do skupaj 12 mesecev) obvezna virtualna mobilnost  
 • Kratkotrajna kombinirana mobilnost: fizična mobilnost v trajanju med 5 in 30 zaporednimi dnevi z obveznim virtualnim delom, ki sledi fizičnemu delu. zbrati je potrebno vsaj 3 kreditne točke (ECTS). V to obliko mobilnosti spadajo tudi t. i. kombinirani intenzivni programi (več spodaj).

Erasmus študentka oziroma študent je oproščen plačila šolnine, vpisnine ali dostopa do knjižnice pri gostiteljski šoli. Študentu se priznajo dogovorjene opravljene obveznosti (prenos kreditnih točk ECTS) v tujini. Študentu, ki v tujini opravlja prakso, se lahko prizna tudi opravljanje obvezne prakse.

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katere koli kombinacije upravičenih mobilnosti z namenom študija ali/in prakse, in je lahko organizirano v več delih (npr. 5 mesečne mobilnosti za študij v 2. letniku, 7 mesečne mobilnosti na prakso po diplomiranju ipd.), vendar so prijave na vsak del izvedene posebej.
Diplomanti se lahko udeležijo mobilnosti na prakso do enega leta po diplomiranju, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani VŠR v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje zaključeno v 12 mesecih po zagovoru diplome oziroma magisterija.

Mobilnost na študij lahko izvedejo študenti na eni izmed naših partnerskih institucij (zavihek: Partnerske institucije). Študenti nam lahko predlagajo tudi drugo institucijo in poskusili bomo vzpostaviti partnerstvo.

Za mobilnost na prakso študenti sami ob podpori projektne pisarne VŠR najdejo primerno podjetje ali organizacijo v tujini. Pri tem si lahko pomagajo s platformo ErasmusIntern.

Virtualni del kombiniranih mobilnosti zajema opravljanje dela študijskih obveznosti ali dela prakse na daljavo (preko spleta). V primeru kratkotrajne kombinirane mobilnosti za študij (5-30 dni fizične mobilnosti) mora študent zbrati vsaj 3 ETCS.

! NOVOST !
Erasmus+ kombinirani intenzivni programi (KIP)
oziroma v angleščini Blended Intensive Programmes (BIP) so kratki, intenzivni programi, ki uporabljajo inovativne načine učenja in poučevanja, vključno z uporabo virtualnega sodelovanja. Pri organizaciji posameznega KIP-a sodelujejo najmanj tri univerze oziroma visokošolske institucije iz držav EU oz. držav, ki so povezane v program. Program vključuje obvezen virtualni del in fizični del (med 5 in 30 zaporednimi dnevi). Uspešno zaključen KIP program se ovrednoti z najmanj 3 ECTS. Študenti VŠR se lahko udeležijo KIP-ov, ki jih soorganizira VŠR, ali drugih odprtih KIP-ov za študente, pri čemer je potrebna določena vsbeinska ustreznost študiju.
Neformalen seznam KIP-ov, odprtih za zunanje študente, je dosegljiv na sledeči povezavi. (Za filtriranje KIP-ov, ki so namenjeni študentom ali študentom in predavateljem hkrati, v iskalno okence ob povečevalnem steklu (desno zgoraj) vtipkajte “students”.) 

PODPORA PRI IZVEDBI MOBILNOSTI

Študentje, ki se odločijo za odhod na mobilnost, s strani projektne pisarne VŠR prejmejo osebno, administrativno in medkulturno podporo pred, med in po obdobju mobilnosti.

Pred mobilnostjo:

Na individualnih sestankih prejme študent vse informacije o možnostih izvedbe mobilnosti. Svetujemo glede priprave razpisne dokumentacije za izbor na mobilnost VŠR. Vodimo komunikacijo z gostiteljsko tujo šolo oziroma nudimo podporo pri iskanju gostiteljskega tujega podjetja za opravljanje prakse. Pridobimo sredstva za izvedbo mobilnosti. Študentu dodelimo učnega mentorja, ki celostno spremlja učno-študijski proces izvedbe mobilnosti za čim večjo dodano vrednost na študentov študijski proces. Ob aktivnem sodelovanju študenta prevzamemo glavnino administrativno-pogodbenih in finančnih vidikov organizacije mobilnosti. Pomagamo pri oblikovanju tripartitnega sporazuma – Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies (Navodila/guidelines za izpolnjevanje) , ki določa prenos kreditnih točk (ETCS) v tujini opravljenih obveznosti, ter pripravimo Pogodbo o dotaciji, na podlagi katere študent prejme finančno podporo. Izbor v tujini opravljenih predmetov je obvezno usklajen s Komisijo za študentske in študijske zadeve VŠR. Dokončno se izbor predmetov potrdi s podpisanim obrazcem Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Svetujemo glede organizacije zdravstvenega zavarovanja, potovanja in bivanja v tujini. Skupaj s študentom naslovimo medkulturne vidike dolgotrajnega bivanja v tuji državi. Študenta vključimo v spletno jezikovno podporo v okviru Erasmus+ oziroma mu svetujemo pri drugih oblikah učenja jezika.

Online Linguistic Support (OLS)

Spletna jezikovna podpora je namenjena študentom, ki odhajajo na mobilnosti, in sestoji iz dveh preizkusov znanja jezika (začetnega in končnega) ter vmesnega spletnega tečaja jezika. Vsako leto je v spletno jezikovno podporo vključenih več evropskih jezikov. V kolikor študent odhaja v državo, katere jezik (še) ni vključen v spletno jezikovno podporo, do takšne podpore ni upravičen, mu pa pomagamo pri iskanju drugih oblik učenja jezika.

Med mobilnostjo:

Spremljamo študenta preko rednih stikov (elektronska pošta, Skype razgovori). Spremljanje poteka preko komunikacije s projektno pisarno in po potrebi učnim mentorjem. Sprotno rešujemo morebitne izzive oziroma potrebne prilagoditve glede na potek mobilnosti.

Po mobilnosti:

Sprožimo postopke za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na podlagi Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih in podpisanega Individualnega študijskega programa za študij na tuji visokošolski instituciji. Na podlagi tega se priznajo v tujini opravljene obveznosti s kreditnimi točkami (ECTS), študentu mednarodno mobilnost zabeležimo tudi v Prilogo k diplomi.

Študentu na podlagi poročila o mobilnosti z učnim mentorjem omogočimo oceno obdobja mobilnosti z vidika učnega izkoristka in možnosti uporabe naučenega pri nadaljnjem študiju/delu. Študentom omogočimo predstavitev naučenega ali izkušnje v tujini (objava prispevka, sodelovanje na konferenci, javna predstavitev izkušnje itn.)

Študentu pa omogočimo oceno obdobja v tujini z osebnega vidika in mu nudimo pomoč pri premagovanju izzivov ob vrnitvi v domače okolje.

Erasmus+ študenti se lahko registrirajo tudi v platformi Erasmusjobs, kjer se lahko povežejo z zaposlovalci, ki cenijo mednarodne izkušnje.

Pravice in obveznosti udeležencev in udeleženk mobilnosti pred, med in po mobilnosti opredeljuje in navaja tudi Študentska listina Erasmus.

SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI

Erasmus+ program lahko sofinancira mobilnost v obliki mesečne dotacije, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. S pridobitvijo Erasmus+ statusa študent dobi možnost pridobitve dotacije, vendar mu ta ne pripada avtomatsko. VŠR zaprosi za sredstva za izbrane študente za Erasmus+ mobilnost na letnem nacionalnem razpisu, vendar vnaprej ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh dejavnosti. Okvirne vrednosti so objavljene v aktualnem razpisu (pod zavihkom Aktualni razpisi).

Erasmus+ študentom ne glede na to, ali jim je bila dodeljena dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni potrebno plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do knjižnice. Prav tako ohranijo pravico do ostalih morebitnih štipendij.

Erasmus+ študenti brez Erasmus dotacije (Zero-grant študenti)

Pridobitev Erasmus+ dotacije ni pogoj za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti. Mobilnosti se lahko študent udeleži tudi brez dotacije, ob čemer pa ga mora VŠR izbrati za Erasmus+ mobilnost na podlagi prijave na razpis. Več informacij o razpoložljivih sredstvih študenti prejmejo pri koordinatorici oziroma v aktualnem razpisu, objavljenem pod zavihkom Aktualni razpisi.

Dodatna finančna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij

Študenti iz socialno šibkejših okolij so upravičeni do dodatka k Erasmus+ mesečni dotaciji. V letu 2016/17 je dodatek znašal 270 EUR/mesec mobilnosti. Do dodatka so bili upravičeni študenti, ki so prejemali sami ali člani njihovega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali bili upravičeni do dodatka za velike družine (veljavna Odločba Centra za socialno delo). Podobni pogoji veljajo tudi v naslednjih letih. Več informacij o tekočih pogojih študenti dobijo pri koordinatorici Erasmus+.

Dodatek je zagotovljen iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, podeljuje ga posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zaradi postopkov pridobitve dodatka mora biti študent z VŠR izbran za mobilnost najkasneje do konca januarja tekočega študijskega leta, da lahko zanj zaprosimo za dodatek k mobilnosti za naslednje študijsko leto.

Dodatna finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnosti v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.

Dodatna sredstva v okviru štipendije Ad futura

Študentje lahko k dotaciji, ki jo prejmejo v okviru Erasmus+, prejmejo tudi dodatek preko štipendije Ad Futura za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus+, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. V razpisnih pogojih iz leta 2016 je ta dodatek znašal 80,00 EUR/ mesec mobilnosti, zanj pa so bili upravičeni študenti, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje (kamor spadajo tudi programi VŠR). Informacije o sprotnih razpisnih pogojih lahko študentje pridobijo pri koordinatorici Erasmus+, potrebno pa je zaradi ločene prijave na razpis biti sprejet na mobilnost s strani VŠR pravočasno za uspešno pridobitev sredstev v okviru štipendije Ad futura.

Zeleno potovanje: Erasmus+ Rail Pass

Z namenom spodbujanja uporabe zelenih prevoznih sredstev je bila oblikovana povsem nova in skladno s potrebami Erasmus+ udeležencev vozovnica: Interrail Global Pass for Erasmus+. Vozovnica za vlak je namenjena vsem udeležencem mobilnosti, ne glede na tip in je na voljo v dveh različicah: 4 ali 6 dni uporabe v razponu 6 mesecev.
Več informacij o vozovnici je dostopnih še tukaj in tukaj.

PRIJAVE

Prijave zbiramo vse leto. Več informacij v aktualnem razpisu (pod zavihkom Aktualni razpisi) in v projektni pisarni.

Mobilnost za študij:

Hrvaška

Dodiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/preddiplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment; specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/diplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: Sveučilišni odjel za forenzične znanosti (Univerza v Splitu), diplomski sveučilišni studij Forenzike, spletna stran šole: http://forenzika.unist.hr/Nastava/Diplomskisveu%c4%8dili%c5%a1nistudijforenzike/tabid/497/Default.aspx


Italija

Dodiplomski in podiplomski študij (po naboru predmetov): University of Foggia, spletna stran: https://unifg.coursecatalogue.cineca.it/


Bolgarija

Dodiplomski študij: Varna University of Management (VUM), International Business and Management, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Podiplomski študij: : Varna University of Management (VUM), Master of Business Administration, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Dodiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/bach_eu_eea_documents-and-criteria/bachelor-programmes-EN

Podiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, Accountancy and Financial Management, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/master-eu-eea-application-documents-and-criteria/master-programmes


Srbija
Dodiplomski in podiplomski študij: Visoka poslovna škola strukovnih studija, spletna stran: https://www.vps.ns.ac.rs/en/course-catalogue/ (nabor predmetov v angleščini), https://www.vps.ns.ac.rs/studije/ (študijski programi v srbščini)


Bosna in Hercegovina

Visoka škola „Logos centar“ Mostar : https://en.logos-centar.com/Medunarodna_suradnja (za predmete v ang; po dogovoru se nabor lahko razširi), https://www.logos-centar.com/StudijPE (za predmetnik v bosanskem jeziku, še posebej smer Finance in računovodstvo)


Slovaška

Dodiplomski in podiplomski študij (po naboru predmetov): Bratislava University of Economics and Management (BUEM), spletna stran: http://www.vsemba.sk/en/International-relations/ERASMUS/Incoming-students


Poljska

Dodiplomski in podiplomski študij (po naboru predmetov): Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok, spletna stran: https://www.weif.uwb.edu.pl/courses-for-incoming-students

Dodiplomski študij (po naboru predmetov): Academy of Economics, Radom, Predstavitev s spletnimi povezavami


Albanija

Dodiplomski in podiplomski študij (po naboru predmetov): University College of Business (UCB), spletna stran: http://kub.edu.al/erasmus/?lang=en


Kosovo

Dodiplomski študij: Universum College, Business and Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/business-and-management/#1551711103515-68b8e741-af3c

Podiplomski študij: Universum College, Management, Finance and International Business Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/postgradPodiplomski študij:uate-studies/


Makedonija

Dodiplomski študij (po naboru predmetov): Faculty of Economics – Prilep, spletna stran: https://eccfp.uklo.edu.mk/studies/first-cycle/?lang=en  

Podiplomski študij (po naboru predmetov): Faculty of Economics – Prilep, spletna stran: https://eccfp.uklo.edu.mk/studies/second-cycle/?lang=en

Aktualni razpisi:

 • Odprti razpis za mobilnost osebja Erasmus+ v novem programskem obdobju (več o razpisu)
 • Odprti razpis za mobilnost študentov Erasmus+ v novem programskem obdobju (več o razpisu)

Globalna potreba po kakovosti v poslovnem računovodstvu in financah ter forenzičnem računovodstvu zahteva visoko usposobljene strokovnjake v poslovnih in izobraževalnih organih v mednarodnem in večdisclplinarnem okolju. Jedro vizije Visoke šole za računovodsko in finance je prispevati k temu razvoju. Mednarodno sodelovanje, učenje in raziskave v primernem kakovostnem okviru pozitivno vplivajo na uresničevanje naših strateških ciljev. Z mednarodnim sodelovanjem želi VSR povečati in pomnožiti pretoke znanj, veščin, učnih metod, podjetništva in dobrih praks. Pri tem se povezujemo s partnerskimi institucijami in gradimo mrežo, ki se razprostira preko zahodnega Balkana in Evrope.

 

Naši cilji za posodobitev in internacionalizacijo so vključeni v strateško načrtovanje in konkretizirani s ključnimi orodji, kot je program Erasmus+. VŠR sodeluje v programu Erasmus+ z namenom kvalitetnega dostopa do priložnosti, prepoznavanja in financiranja mednarodnih dejavnosti. Program nam omogoča izvajanje mednarodnih individualnih mobilnosti za povečanje razvoja posameznikov (študentov, osebja), izgradnjo in vzdrževanje mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodni izmenjavi znanja in Izkušenj.

 

Sodelujemo v naslednjih akcijah in možnostih programa Erasmus+:

 

Grajenje mednarodne partnerske mreže visokošolskih zavodov in podjetij

Prizadevamo si večati kakovost mednarodnega sodelovanja in širiti mednarodno mrežo. Zlasti nas zanima sodelovanje z institucijami in podjetji s podobnimi in/ali komplementarnimi interesnimi področji.

 

Individualna mobilnost študentov, zaposlenih in pedagoškega osebja

Naši študenti lahko sodelujejo v do enoletni mednarodni mobilnosti za študij ali prakso, s katero pridobijo znanje in izkušnje v izbrani tuji visokošolski ustanovi ali podjetju. Neakademsko osebje se lahko udeleži usposabljanja na tuji partnerski instituciji ali sodeluje na mednarodnih tednih Erasmus+ z namenom izmenjave veščin in dobrih praks ter vzpostavljanja partnerstev. Akademsko osebje se lahko udeleži mednarodne mobilnosti za poučevanje ali usposabljanje (in tudi kombinirane) mobilnosti za krepitev mednarodnih akademskih dejavnosti in prenosa znanja.Vabimo tudi akademsko in neakademsko osebje iz tujih Institucij v okviru dohodnih mobilnosti in razvijamo gostiteljstvo tujih študentov.

 

Projekti sodelovanja

Zanimajo nas projekti sodelovanja, strateška partnerstva in zavezništva znanja, ki ciljajo k posodobitvi

visokošolskega izobraževanja in nagovarjajo globalne gospodarske in poslovne potrebe; sodelovanje vidimo kot partnerji in v kasnejšem obdobju naše vključenosti v program Easmus+ kot nosilci projekta.

Predvidevamo zapleten in verjetno dolgoročen cilj razvoja skupnih magistrskih programov, za kar si

prizadevamo k vzpostavljanju učinkovitih partnerstev.

 

Pri dostopu do programa Erasmus+ VŠR zagotavlja v Listini Erasmus+ za visoko šolstvo dogovorjeno raven kakovosti. Naše dejavnosti v okviru programa Erasmus+ se izvajajo z nediskriminatornimi in vključujočimi praksami v podpornem okolju, ob čemer v celoti spoštujemo pravila financiranja in sodelovanja v programu Erasmus+.

 

 

Spremljanje izvajanja programa

VŠR spremlja svoje izvajanje programa Erasmus+ z evalvacljskim postopkom za nadzor kakovosti in kvantitete izvajanja dejavnosti programa Erasmus+ in njihovega prispevka k uresničevanju letnih načrtov, usklajenih z institucionalnimi strateškimi cilji.

 

Kvantitativni kazalniki na letni ravni:

 • Vsaj ena mobilnost akademskega in neakademskega osebja,
 • vsaj ena odhodna mobilnost akademskega in neakademskega osebja,
 • povečanje mednarodnih partnerstev.

 

Kvalitativni kazalniki (sprotna ocena):

 • Zadovoljstvo osebja in študentov, vključenih v mednarodne dejavnosti,
 • kakovost administracijske, finančne in podporne infrastrukture za izvajanje dejavnosti programa Erasmus+,
 • izboljšanje delovnih procesov, institucionalnega okolja, mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti kot posledice izvajanja dejavnosti programa Erasmus+.
Scroll to Top