E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Učne simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja

Mednarodni strateški projekt Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), podprt s programom Erasmus+, povezuje tri visokošolske institucije s področja računovodstva, financ in managementa ter inštitut za družbeno odgovorno poslovanje pri razvoju digitalnih simulacij na temo trajnostnega mednarodnega poslovanja.

Simulacije se bodo odvijale v digitalnem orodju ter v prilagojeni obliki tudi v mobilni igri. Omogočile bodo (virtualno) mednarodno sodelovanje predavateljev pri razvoju inovativnih pedagoških vsebin in mednarodno sodelovanje študentov pri usvajanju znanj preko praktičnih simuliranih primerov.

Kot da gre zares! Poučevanje in učenje s pomočjo simulacij omogoča inovativno, interaktivno in realistično učno okolje.

PREČNA ZNANJA SO KLJUČNA

Poslovni svet je mednaroden in interdisciplinaren ter vse bolj trajnostno naravnan. Za njegovo obvladovanje so poleg specialnih znanj pogosto potrebna tudi prečna znanja in veščine. Te pa študenti pri klasičnem poučevanju le stežka pridobijo.

SIMULACIJA SOS

RAZVOJ DIGITALNIH SIMULACIJ

Zato v mednarodnem partnerstvu razvijamo digitalne simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja, ki omogočajo mednarodno sodelovanje pedagogov različnih disciplin in mednarodno interdisciplinarno sodelovanje študentov. V njih bomo simulirali delovanje mednarodnih podjetij z različnimi poslovnimi izzivi na področju trajnosti, računovodstva, managementa, financ, medkulturne komunikacije ipd. Pedagogi bodo izzive sestavili, študenti različnih strok pa jih bodo skupno reševali. V kasnejši širitveni fazi projekta bomo z novimi partnerji simulacijske izzive širili še na druga področja mednarodnega poslovanja ali pa obstoječe simulacije nadgrajevali oziroma prilagajali.

Sestanek partnerjev v Zagrebu

Partnerji projekta Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB) smo se po dolgem času ponovno srečali v živo in sicer v Zagrebu, kjer smo bili prisotni vsi ključni udeleženci projekta. Na dvodnevnem srečanju smo se ozrli na dosedanje dosežke, izvedli drugo interno evalvacijo projekta, naredili načrte za prihodnje diseminacijske dejavnosti in prihajajoče dejavnosti za izkoriščanje rezultatov projekta.

Preberi več »

Projekt S.O.S. International Business

Krepiti kakovost učnih praks in mednarodno ter interdisciplinarno povezanost predavateljev in študentov z vpeljavo inovativnih pedagoških metod in orodij.

Namen projekta je vzpostaviti učne prakse, ki temeljijo na principih inovativne pedagogike in ki jih podpira digitalna tehnologija. Z njimi bomo olajšali medvrstniško, mednarodno in interdisciplinarno sodelovanje študentov in pedagogov pri učenju trajnostno naravnanega mednarodnega poslovanja.

BISTVENI CILJI PROJEKTA

  • razviti brezplačno digitalno orodje za simuliranje trajnostnega mednarodnega poslovanja v visokošolskem in poslovnem poučevanju / usposabljanju;
  • usposobiti pedagoško osebje za uporabo digitalnih simulacij in povezanih metod inovativne pedagogike v učnih procesih ter za integracijo trajnostnih vidikov v učne vsebine mednarodnega poslovanja;
  • razviti in testirati digitalne simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja;
  • razviti in izvesti usposabljanja za uporabo digitalnega orodja v visokem šolstvu in gospodarstvu;
  • razviti brezplačno mobilno igro o trajnostnem mednarodnem poslovanju
  • izvesti študijo primera krepitve internacionalizacije s pomočjo digitalizacije učnih praks v manjših visokošolskih institucijah – projektnih partnericah.

Projekt traja tri leta, in sicer od 15. 12. 2021 do 14. 12. 2024.

Uporabo projektnih rezultatov načrtujemo tudi po uradnem izteku projekta.

S projektom razvijamo štiri osrednje rezultate: digitalno orodje, simulacije, mobilno igro in študijo primerov. Vsi rezultati bodo prosto dostopni, nudili pa bomo tudi usposabljanja!

Osrednji rezultati projekta:

  1. Digitalno orodje za razvoj in izvedbo digitalnih simulacij trajnostnega mednarodnega poslovanja, ki bo uporabno tako v visokošolskem kot v podjetniškem okolju. Vsebine simulacij bo namreč lahko izdelal kdor koli. Vodnik za uporabo orodja (z nekaj primeri simulacij) bo vključen v samo orodje, nudili pa bomo tudi usposabljanja.
  2. Simulirani učni primeri trajnostnega mednarodnega poslovanja, ki jih bomo tekom projekta preizkusili v učnih procesih visokošolskih partneric in nadalje širili med druge zainteresirane visokošolske zavode in druge deležnike.
  3. Mobilna igra o trajnostnem mednarodnem poslovanju za individualno učenje. Temeljila bo na metodah igrifikacije (ang. gamification), vendar brez interaktivnosti simulacij.
  4. Študija o učinkih uvajanja digitalnega orodja z inovativno pedagogiko na internacionalizacijo v malih visokošolskih zavodih. Študija primerov partnerskih visokošolskih zavodov bo potekala tekom celotnega projekta na podlagi mešanih metod družboslovnega raziskovanja. Ob zaključku projekta bomo njene rezultate javno predstavili in pripravili spletno publikacijo, ki bo prosto dostopna.

V septembru 2024. bomo izvedli naslednja izobraževanja in dogodke, na katere ste lepo vabljeni (prijava je obvezna):

– 11. 9. 2024
USPOSABLJANJE ZA VISOKOŠOLSKE INSTITUCIJE
:
DIGITALNE UČNE SIMULACIJE V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU

Usposobili vas bomo za rabo digitalnega orodja in učnih simulacij v visokošolskem poučevanju.

– 18. 9. 2024
USPOSABLJANJE ZA PODJETJA IN ZAVODE:
TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN PRIPRAVA TRAJNOSTNIH POROČIL – Reševanje poslovnih izzivov s pomočjo simulacije

Usposobili vas bomo za rabo digitalnega orodja za reševanje poslovnih izzivov in pripravo trajnostnih poročil.

11. 9. 2024
PREDSTAVITVENI DOGODEK REZULTATOV PROJEKTA S.O.S. INTERNATIONAL BUSINESS
Skupaj s sodelujočimi na projektu vam bomo predstavili prve tri rezultate projekta (digitalno orodje, učne simulacije, mobilna igra).

 

Za morebitne dodatne informacije nas kontaktirajte!

 

 

 

 

Mednarodno projektno partnerstvo združuje tri šole in en inštitut ter številne druge povezane partnerje.

Jedrno projektno partnerstvo poleg VŠR kot nosilke projekta vključuje še dve visokošolski instituciji iz Hrvaške in Bolgarije (Veleučilište RRiF in VUM – Varna University of Management) ter hrvaški inštitut IDOP (Institut za društveno odgovorno poslovanje).

Zanimanje za projekt in uporabo rezultatov pa je pokazalo že več kot 30 pridruženih partnerjev (šol, javnih institucij, podjetij in nevladnih organizacij) iz vseh treh držav. Vabimo vas, da se nam pri uporabi in razširjanju rezultatov pridružite tudi vi!

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KU2: sodelovalna partnerstva v terciarnem izobraževanju.  Več o programu Erasmus+ .

Projekt za VŠR koordinirata Barbara Drole in Mojca Mayr (stik: international@vsr.si). 

Zakaj se 
pridružiti 
projektu?

Inovativno, interaktivno in realistično digitalno učno okolje

Mednarodno sodelovanje pri razvoju učnih vsebin brez potrebe po fizični mobilnosti

Interdisciplinarno poučevanje in učenje trajnostnega mednarodnega poslovanja

Mobilna igra – učni pripomoček za učeče se posameznike

Za vas izvedemo 
usposabljanja

Za vas lahko tekom 2024. izvedemo usposabljanje za uporabo digitalnega orodja v vaših (internih) izobraževalnih procesih. Z visokošolskimi zavodi pa lahko skupaj razvijemo tudi nove primere simulacij trajnostnega mednarodnega poslovanja za vaše in naše študente ter s tem okrepimo sodelovanje znotraj visokošolskega sektorja. Vabimo vas tudi k uporabi mobilne igre in branju rezultatov študije!

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: international@vsr.si.

Stopite v stik z nami

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Scroll to Top