E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

DAVČNA ŠOLA ZDSS

certificirani-splet
student

Na davčni šoli ZDSS bodo predstavljena področja, ki jih mora poznati davčni svetovalec. V vseh modulih se bodo odpirale teme s področja pravic in obveznosti plačnikov.

Znanje, ki ga mora imeti oseba, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, je obsežno, saj vpliva na področje vsakodnevnega svetovanja strankam in zaposlenim v računovodskih oddelkih in servisih.

Po uspešno opravljenemu izpitu, slušatelj pridobi naziv Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in je za svoje svetovanje zavarovan. Davčni svetovalec ZDSS mora dokazovati kontinuirano izobraževanje na področju davčnega prava.

Program je nastal v sodelovanju z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), ki pripravljajo vsebinski del programa in v sodelovanju z davčnimi strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi davčnega svetovanja.

 

Postanite davčni strokovnjak ZDSS

Pridružite se nam!

Začnemo oktobra 2023

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM DAVČNE ŠOLE?

Ker bodo predstavljene vsebine, ki jih potrebuje računovodja, davčni svetovalec in odvetnik pri vsakodnevnem svojem delu, ko izvaja dejavnost davčnega svetovanja.

Program davčne šole zagotavlja celovit vpogled v davčno pravo v teoriji in praksi.

Ker mora davčni svetovalec upoštevati zaupnost med stranko in svetovalcem, hkrati pa mora podati nasvet, ki je ustavno-pravno pravilen in zagotavlja plačilo zgolj toliko davka, kot to določa zakon.

Program se izvaja ONLINE in po dogovoru s slušatelji tudi v predavalnici.

Davčna šola ZDSS je namenjena širšemu krogu oseb:

osebam, ki želijo oziroma že izvajajo dejavnost davčnega svetovanja,

osebam, ki si same vodijo poslovne knjige,

osebam, ki delajo v računovodskih servisih ali v finančno računovodskih oddelkih,

pravnikom, ki delajo na področju davčnega prava in/ali zastopajo stranke v davčnih postopkih

vsem, ki jih ta tematika zanima.

INFORMACIJE O PROGRAMU

MODUL 1:

POKLIC DAVČNEGA SVETOVALCA,IZVAJANJE DAVČNEGA SVETOVANJA V R SLOVENIJI TER VLOGA IN POMEN VARUHA PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV

Predava: Mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS, davčni svetovalec ZDSS  

Poklic davčnega svetovalca in opr. dej. davčnega svetovanja:

 • s pogoji ZDSS-ja za opravljanje poklica davčnega svetovalca v RS , vlogo in pomen VARUHA PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV
 • s predpisi, ki jih davčni svetovalci uporablja pri svojem delu
 • s področji dela, ki jih davčni svetovalec opravlja
 • s Standardom za izvajanje davčno svetovalnih storitev ZDSS
 • s Kodeksom pravic davkoplačevalcev ZDSS
 • s Kodeksom poklicne etike davčnih svetovalcev ZDSS

USTAVNO PROCESNO PRAVO POMEMBNO ZA DAVČNI POSTOPEK v RS POSTOPEK

Predava: Odvetnik Aleksander Pevec

 • Ustavno-procesna jamstva in človekove pravice v davčnih postopkih

MODUL 2:

DELOVNO PRAVO

Predava: Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS

 • Delovno pravo in Ustava RS:
 • hierarhija predpisov, razlaga zakonov, načelo
 • socialne države, pravica do socialne varnosti, pravica do svobode dela, pravica do zdravstvenega varstva,
  delovno razmerje, plačilo za delo, plača, dodatki, minimalna plača,
 • podjemna pogodb, pogodba o naročilu (poslovodna pogodba / prokura), začasno in občasno delo upokojencev, avtorska pogodba.

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB

Predava: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

 • Obdavčitev prejemkov fizičnih oseb kot so: plača, dohodek iz podjemne pogodbe, dohodek iz poslovodne pogodbe/ prokure, dohodke iz avtorske pogodbe, dohodke iz pogodba o začasnem občasnem delu upokojencem.

MODUL 03

OBDAVČITEV CIVILNOPRAVNIH RAZMERIJ

Predava: Odvetnica Tamara Kek

 • Pravica do zasebne lastnine
 • Obdavčitev civilno pravnega razmerja: kaj je pravno razmerje / pravni posel, vrste pravnih poslov in njegova obličnost.
 • Obligacijsko pravna razmerja:
  *darilna pogodba in obdavčitev daril,
  *posojilna pogodba in davčna obravnava posojil med povezanimi osebami,
  * pogodba o dosmrtnem preživljanju,
  * pogodba o preužitku,
  * izročilna pogodba,
  * dedovanje premoženje,
  * služnostna pogodba,
  * prodajna pogodba nepremičnin,
  * obdavčitev gradnje in prodaje nepremičnin,
  * stavbna pravica,
  * davčni vidik delitve skupnega premoženja.

DAVČNO NAČRTOVANJE in DAVČNO OPTIMIRANJE, DAVČNO UTAJEVANJE, DAVČNI ZAOBID, DAVČNO IZOGIBANJE

Predava: Odvetnik Aleksander Pevec  

 • agresivno davčno svetovanje – navidezni pravni posli subjektivni in objektivni element
 • sodna praksa doma in v tujini

MODUL 04:

Predavata: Mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS in mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS 

POSREDNI DAVKI

 • predmet obdavčitve z DDV-jem, kraj obdavčitve, obdavčljiv dogodek, stopnje obdavčitve, davčna osnova, davčne obveznosti, pravice do odbitka vstopnega davka, vračilo davka.
 • Sodna praksa.

DDV OBRAČUN

 • roki za oddajo poročil in hranjenje,
 • popravljanje napak
 • obvezna dokumentacija in evidence,
 • primeri poslovanja doma in s tujino *primeri izpolnjevanja DDV-O, RP
 • sodna praksa.

MODUL 05:

DAVČNO RAČUNOVODSTVO NEPOSREDNIH DAVKOV (Splošni del)

Predava: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

 • davčna bilanca in pravila vodenja poslovnih knjig,
 • verodostojna knjigovodska listina, nalog za izvajanje,
 • računovodska poročila (bilanca stanja, izkaz uspeha),
 • gospodarske kategorije (osnovna sredstva, stroški, zaloge, odhodki, izdatki, prihodki, prejemki)
 • arhiviranje (fizična oblika / e –oblika)
 • sodna praksa.

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJ. in OBDAVČITEV DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Predava: Ida Kavčič, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

 • Ak. Doh. iz davka iz dejavnosti in davek od dohodka
  pravnih oseb:
 • davčna bilanca – Praktični primeri davčne bilance,davka, roki davčno priznani prihodki / odhodki, davčna osnova, davčne olajšave, davek, akontacija za oddajo davčnega obračuna, popravki obračuna, samoprijava, odlogi oz. obročno odplačevanje, davčni odtegljaj
 • sodna praksa.

MODUL 06:

Predavatelji: izr. prof. dr. Aleš Kobal in mag. Dean Petkovič, davčni svetovalec

 

STATUSTNA PREOBLIKOVANJA

 • Statusna preoblikovanja – vidik ZGD-1, ZDDPO-2 in ZDOH- 2:
 • gospodarski in davčni vidik združitev, delitev, prenehanja, prenosi premoženja, zamenjava kapitalskih deležev ,
  – skrite rezerve in
  – davčna nevtralnost
  – sodna praksa.
 • Računovodski vidik statusnih preoblikovanj

MODUL 07

Predavata: red. prof. dr. Bojan Škof in Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS 

DAVČNI POSTOPEK

 • načela ZDAV in ZUP,
 • pričetek davčnega postopka,
 • izredna pravna sredstva – obnovo postopka, odprava odločbe po nadzorstveni pravici
 • odločba, odmera, zapisnik, pritožba, zastaranje.
  Sodna praksa
 • Potek davčnega postopka v praksi
 • Podati znanja, ki bodo zagotovila uporabnikom storitev davčnega svetovanja (podjetja, posamezniki), da s pomočjo davčnega nasveta plačajo zgolj toliko davkov, kot to določa zakon in niti evra več.
 • Plačnikom davka pomagajo uveljavljati pravice, ki jim pripadajo po davčnih predpisih.
 • Ozaveščanje plačnikov davkov o njihovih pravicah in obveznosti in odgovoriti na vprašanja zakaj plačujemo davke ter s tem prispevati kamenček v mozaiku za dvig davčne kulture v Republiki Slovenije.

Po uspešno opravljenemu izpitu, slušatelj pridobi naziv: 

Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in je tudi vpisan v katalog pri ZDSS. 

Davčni svetovalec ZDSS mora dokazovati kontinuirano izobraževanje na področju davčnega prava.

Udeleženci morajo imeti pridobljeno najmanj srednješolska izobrazba, zaželena pa je višješolska ali visokošolska izobrazba. Izkušnje iz področja davkov ali davčnega svetovanja  drugih oblik dela niso potrebne, razen za kandidate s srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušanje na področju davčnega svetovanja.

Cena izobraževanja znaša 1.800,00 EUR (DDV ni vključen) na udeleženca in vključuje:

 1. izvedbo predavanj in vaj,
 2. pisno gradivo k vsakemu predavanju,
 3. priprave pred izpitom 
 4. izvedbo preizkusa znanja (izpit)
OPCIJE:

slušatelji se lahko prijavijo tudi samo na:

  • posamezne module – brez opravljanja izpita – 1200 € + DDV
  • modul 1 – 160 € + DDV
  • modul 2 -160 € + DDV
  • modul 3 – 320 € + DDV
  • modul 4 – 320 € + DDV
  • modul 5 – 320 € + DDV
  • modul 6 – 160 € + DDV
  • modul 7 – 160 € + DDV
  • pripravo na izpit  – 200 € + DDV
  • izpit 400 € + DDV

POPUSTI

 • Za člane ZDSS – 10 % popusta (Če želite uveljaviti popust, nam pišite na prijava@vsr.si in nam sporočite, da ste člani Zbornice davčnih svetovalcev. Na zbornici bomo preverili vaše članstvo in v primeru, da ste član, vam bomo na mail poslali kodo za popust.)

PRIJAVE

ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
tel.: 02 229 80 83

URNIK 2023

Predavanje

Termin in lokacija

Predavatelj

MODUL 1 

5. oktober 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS, davčni svetovalec ZDSS  
 2. Odvetnik Aleksander Pevec 
   
   

MODUL 2 

12. oktober 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS 
 2. Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

MODUL 4
(1. DEL)

19. oktober 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS

MODUL 4
(2. DEL)

26. oktober 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS

MODUL 3
(1. DEL)

8. november 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Odvetnica Tamara Kek 

MODUL 3
(2. DEL)

16. november 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Odvetnik Aleksander Pevec 

MODUL 5
(1. DEL)

24. november 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS 

MODUL 5
(2. DEL)

30. november 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. Ida Kavčič , univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS

MODUL 6

7. december 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. izr. prof. dr. Aleš Kobal
 2. mag. Dean Petkovič, davčni svetovalec

MODUL 7

 

14. december 2023,
od 9:00 do 12:15 

 1. red. prof. dr. Bojan Škof 
 2. Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDS

Priprava na izpit

3. januar  2024,
ob 10:00 uri (predvideno 4 šolske ure)

Priprave na izpit bodo potekale v živo v veliki predavalnici na lokaciji Stegne 21c, 1000 Ljubljana

3. Izpitni rok

8. maj  2024 ob 10 uri

Izpit bo v pisni obliki v prostorih VŠR, Stegne 21c, Ljubljana

Scroll to Top