E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo VŠR je
podajati profesionalna znanja in prakse

ki gradijo računovodske in finančne strokovnjake, delujoče znotraj informacijske in finančne funkcije poslovnega sistema. Prispevati želi k višji ravni računovodskega in finančnega znanja ter praktičnih izkušenj med različnimi ciljnimi skupinami že uveljavljenih in prihodnjih podjetnikov, direktorjev, finančnikov, računovodij ter drugih, ki se neposredno ali posredno vključujejo tako na domače kot tudi na mednarodne trge. Prepričani smo, da je to prava pot za še večjo uporabnost in prispevek računovodstva v procesu poslovnega odločanja.

VIZIJA IN CILJI

VŠR želi postati ena uglednejših računovodsko-finančnih šol ameriško-evropskega tipa v centralni in vzhodni Evropi.

Cilji visokošolskega programa Računovodstvo in magistrskega programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu ter vseh programov izpopolnjevanja je študentom omogočiti pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju in vodenju. Študenti bodo svoja znanja nadgradili s praktičnim izobraževanjem v delovnem okolju.

Diplomanti bodo torej:

 • usposobljeni s poslovodstvom sodelovati in mu z zanesljivimi in pravočasnimi informacijami pomagati pri sprejemanju čim boljših poslovnih
  odločitev;
 • usposobljeni poročati o poslovanju poslovnega sistema na način, da bodo prikazana računovodska poročila izražala resnično in pošteno sliko poslovanja poslovnega sistema;
 • znali organizirati in voditi računovodstvo kot osrednjo informacijsko dejavnost v poslovnem sistemu;
 • sposobni delovati v forenzičnih preiskavah.

Spoštujemo temeljni princip dela, ki je: V ustvarjalnem okolju kolegialnega odnosa med profesorji in študenti posredovati teoretična znanja in jih prenašali v prakso.
Poudarjen je neposreden odnos in dialog med profesorji in študenti, ki je motivirani za reševanje konkretnih problemskih situacij. V takem ustvarjalnem okolju bodo učitelji poleg znanj posredovali tudi svoje praktične izkušnje. Cilj dialoga je, da se študente nauči reševati probleme in jih zato oboroži z vsemi potrebnimi znanji za učinkovito delovanje v poslovnem okolju.

Diploma je pisni dokaz pridobljenega znanja na VŠR. Zato želimo ta temeljni cilj študija nekoliko osvetliti.

Če za izhodišče vzamemo izrek “znanje je moč”, je to načeloma zelo privlačen cilj. Vendar lahko znanje tudi zlorabimo (za manipulacije in goljufije), nasprotno, njegova koristna uporaba pa pomeni modrost.

Modrost je torej pravi cilj pridobivanja znanja. S koristno uporabo znanja pridobimo zlasti:

 1. več samostojnosti pri delu, saj nismo prisiljeni vedno posnemati drugih;
 2. neodvisnost od drugih, kar se kaže zlasti v večji socialni varnosti in svobodnem izražanju svojega mišljenja;
 3. na moči pri ohranjanju osebnega ravnovesja;
 4. v pridobivanju zaupanja in osebne karizme.

Našteto ima za diplomanta zlasti naslednje koristne posledice:

 1. pomembno lahko vpliva na svojo kariero;
 2. z večjo zanesljivostjo in objektivnostjo uporablja svojo sposobnost kritičnega razmišljanja;
 3. pomembno se dvigne njegova samozavest kljub spoznanju, da je znanje sicer neskončna kategorija.

Menimo, da je pridobljena osebna samozavest preoblikovani končni cilj študija na VŠR. Temelji na diplomantovi sposobnosti:

 • razumevanja poslovanja;
 • jasne opredelitve ter pojasnjevanja stanj in gibanj v poslovanju;
 • poenostavljanja;
 • reševanja problemov.

Pri doseganju tega cilja je študentu VŠR na razpolago:

 • razumevajoč učiteljski zbor, ki je pripravljen pomagati na vseh področjih študija;
 • podpora sodelavcev šole (referat, knjižnica),
 • Inštitut za poslovodno računovodstvo s svojimi publikacijami, z dodatnim usposabljanjem in s sekcijami.

STRATEGIJA

Strateški načrt razumemo kot splet aktivnosti, ki jih je treba uresničiti za dosego načrtovane vizije. Zavedamo se omejitev, ki lahko onemogočijo uresničevanje ciljev in dejavnikov, ki lahko pospešijo njihovo uresničevanje.
Načrtovanje razumemo v pomenu dinamičnega načrtovanja, kar pomeni, da bomo vsako leto preverjali uresničljivost zastavljenih ciljev in jih v primeru bistvenih odmikov korigirali.
Strateški načrt se razdela v letnih delovnih načrtih (letni plan VŠR).

Strateški načrt:
Strateški načrt VŠR za obdobje od 2018 – 2024

Scroll to Top