E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Forenzične preiskave v financah in računovodstvu

Kdo je študent forenzičnih preiskav?

Vsi, ki jih zanima magistrski študijski program v financah in računovodstvu, so po svoji naravi detektivi in imajo odličen občutek za odkrivanje napak. Želijo poglobiti svoje znanje, in razumeti,  kako in na kakšen način lahko do prevar prihaja in kje leži razlog zanje. So vedno radoveden in znajo iskati smiselne vzorce in povezave.

Po končanem študijo boste znali prevaro poiskati in jo tudi pravilno nasloviti oziroma znali boste vzpostaviti takšno organizacijo v podjetju, da do prevar sploh ne more priti.

ZAKAJ MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVOSTVU NA VŠR?

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizije, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno.

Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozkih strokovnih vsebin in veliko interdisciplinarnega znanja, ki jim bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva. Na primer temeljito presojo o resničnem in poštenem obravnavanju gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe.

Povezujemo različna znanja.
Pridobili boste Interdisciplinarna znanja.
Postali boste samostojni strokovnjaki in svetovalci.
Predavali vam bodo najboljši strokovnjaki  s področja kriminalistike.

INFORMATIVNI DAN

Če niste prepričani, kateri je pravi študij za vas ali želite spoznati način študija na naši šoli, vas vabimo, da se nam pridružite na informativnih dneh. 

 • Dobili boste vpogled v celovitost poslovanja

Pomemben del študija Forenzične preiskave v financah in računovodstvu je interdisciplinarnost. S študijem boste nadgradili in povezali znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizije, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno.

 • Pridobili boste najnovejša znanja na področju prevar

Ker sodelujemo z najboljšimi predavatelji s področja kriminalistike, boste dobili vpogled v razmišljanje »kriminalcev« in trende pri prevarah. Razumeli boste tudi, kjer sploh začeti iskati prevarante. Znali pa boste presoditi, ali so podatki v poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe resnični in pošteni.

 • Naučili se boste na primerih iz prakse

Študentje lahko strokovno usposabljanje izvajajo tudi pri enem izmed naših partnerskih podjetij.

 • Pridobili boste široko znanje in si odprli vrata v mnoge organizacije

Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljavskih funkcij za širše področje financ.

 • Forenzični računovodja lahko deluje samostojno ali v okviru podjetja

Po končanem študiju Forenzične preiskave v financah in računovodstvu boste postali forenzični računovodja. Vaše karierne možnosti bodo zelo široke, saj boste lahko delovali samostojno, ali pa postali del večje korporacije..

 • Vključujemo se druge projekte

VŠR je pobudnik konference o Forenzičnih preiskavah, saj sta se prvi dve konferenci zgodili na pobudo naše šole. Sedaj konferenco izvajamo v sodelovanju s Tax – Fin – Lex. Poleg tega pa smo od leta 2020 vključeni tudi v projekt Teden osveščanja o prevarah, katerega nosilec je podjetje Delloite.

Freonzične prevare v financah in računovodstvu

PREDSTAVITVENA BROŠURA

V brošuri boste našli predstavitev magistrskega programa, predmetnik, trajanje in število pridobljeni ETCS točk.  Predstavljen pa je tudi predmetnik za akreditiran izpopolnjevalni program Certificiran Preiskovalec prevar.

INFORMACIJE MAGISTRSKI PROGRAM
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preisave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)

Trajanje študija:
Dve leti.

Število kreditnih točk

 (KT) in študijske obveznosti:
120 KT (13 obveznih predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)

Način študija:

izredni

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana, Maribor

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana. In bila hkrati neposredno prenašana v prostore naše dislocirane enote v Mariboru na Partizanski cesti 26

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizije, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno

Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozkih strokovnih vsebin in veliko interdisciplinarnega znanja, ki jim bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva. Na primer temeljito presojo o resničnem in poštenem obravnavanju gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe.

Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

V magistrski študijski program  Forenzične preiskave v financah in računovodstvu se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

 • študijski program prve stopnje (180 ECTS) s področja ekonomije, poslovnih ved  ali managementa,
 • študijski program prve stopnje (180 ECTS) z drugih strokovnih  področij: v tem primeru mora študent med študijskem letom opraviti študijske obveznosti (diferencialni izpit), ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov:  Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodja, 9 ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje VŠR Računovodja, 4 ECTS),
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ekonomije, poslovnih ved ali managementa;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij; v tem primeru mora študent med študijskem letom opraviti študijske obveznosti (diferencialni izpit), ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov: Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodja, 9 ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje VŠR Računovodja, 4 ECTS),
 • izobraževanje v tujini,  ki je enakovredno  študijskim programom, ki so navedeni v zgornjih alineah

Prehodi med programi – neposredni vpis v višji letnik:

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na dosedanjem študijskem programu in nadaljevanje študija na programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.

Možen je prehod:

 • iz študijskih programov druge stopnje s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa;
 • iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa  se lahko študent vpiše v drugi letnik programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.  Pri prehodu se lahko priznavajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Ta znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. Vloge za prehod med programi obravnava Komisija za študijske zadeve VŠR, ki določi tudi morebitne dodatne izpite.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • Uspešnost na programu prve stopnje – ocena diplome (50%)
 • Povprečna ocena študija na prvi stopnji  (50%)

Predvideno število vpisnih mest je 40.

Študent lahko napreduje v višji (2.) letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral najmanj 37 ECTS vpisanega programa.

Ponavljanje letnika:

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Študent plača ponavljanje letnika v skladu z veljavnim cenikom
šole.

Študent lahko enkrat ponavlja letnik in s tem ohrani status in pravice določene z zakonom.

Pogojno napredovanje:

Pogojno napredovanje v višji letnik lahko na podlagi individualne vloge odobri Komisija za študijske zadeve. Pri obravnavi vloge upošteva upravičene razloge in določi rok, v katerem mora študent izpolniti manjkajoče obveznosti.

Podaljšanje statusa študenta:

Študent lahko zaprosi za podaljšanje statusa največ za eno leto, če :

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po poteku zadnjega semestra.

Študentke matere lahko za vsakega živorojenega otroka v času študija zaprosijo za podaljšanje študentskega statusa za 12 mesecev.

Za dokončanje magistrskega študija Forenzične preiskave v financah in računovodstvu mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (15 izpitov oz. 108 ECTS) in izdelati ter zagovarjati magistrsko delo (12 ECTS).

Po uspešno opravljenih vseh obveznostih  bo študent pridobil strokovni naslov:  magister financ in računovodstva oz. magistrica financ in računovodstva.

Možnost priznavanja že pridobljenega znanja:

VŠR  kandidatom prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom.

Upoštevajo se tudi predhodno pridobljena znanja in spretnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ali v programih za izpopolnjevanje.

Glede na sestavo študijskega programa je možno priznati kompetence, pridobljene izven študijskega programa, v obsegu največ 20 ECTS. Prizna se lahko:

 • Obvezne predmete programa se lahko delno ali v celoti prizna na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu ali na podlagi referenc na ustreznem strokovnem področju. Če so predmeti po vsebini enakovredni predmetom na programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, se te kreditne točke ne vštevajo v obseg dovoljenih 20 ECTS.

 • Študentom, ki so objavili članek v znanstveni reviji, se članek lahko prizna namesto seminarskega dela. O tem odloča nosilec predmeta.
 • Na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja (projekt, izum, patent, elaborat, druga avtorska dela) se študentom lahko prizna do 20 ECTS.

Individualne vloge študentov za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, sprejema in obravnava Komisija za študentske in študijske zadeve v skladu z določbami Statuta VŠR.

Šolnina za en letnik zajema:

Navadna oblika študija

Cena letnika 3.350,00 EUR

Šolnina zajema:

 • Vpisnino
 • Predavanja, vaje in konzultacije
 • Posnetki predavanj in gradiv v spletni učilnici do tretjega izpitnega roka
 • Dostop do revije Poslovodno računovodstvo
 • Opravljene izpitov v živo (vključeni 3 izpitni roki)
 • Članstvo v knjižnici VŠR za študijsko leto

Kombiniran študij

Cena letnik 3.550,00 EUR

Šolnina zajema

 • Vpisnino                             
 • Predavanja, vaje in konzultacije
 • Posnetki predavanj in gradiv v spletni učilnici do tretjega izpitnega roka
 • Dostop do revije Poslovodno računovodstvo
 • Opravljene izpitov v živo (vključeni 3 izpitni roki)
 • Članstvo v knjižnici VŠR za študijsko leto
 • Komunikacija z izvajalcem predmeta preko foruma v spletni učilnici
 • Izvedba izpita na daljavo

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnina se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno.

V primeru plačila v 1. obroku se obračuna 50 EUR popusta.

Razpis za vpis v podiplomski študijski program II. stopnje v šolskem letu 2024/2025

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih dnevih, ki se pričnejo ob 16:00:

 • 19. 2.2024 
 • 18. 3.2024 
 • 15. 4. 2024 
 • 20. 5. 2024 
 • 17. 6. 2024 
 • 2. 9. 2024  

Informacije o študijskem programu lahko dobite po telefonu, elektronski pošti in na spletnih straneh šole ali pa se oglasite v referatu v času uradnih ur v ponedeljek in torek od 14.00 do 16.30 ure

Takrat vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, da boste našli najboljšo različico študija za vas.

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga nato natisniti, podpisati in s prilogami po pošti priporočeno poslati visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. 

3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Kot pravočasna se upošteva
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Prijavni roki:
20. 2.  2024 – 24. 7. 2024
21. 8.  2024 – 30. 9. 2024

Kontakti za tehnično pomoč:

 • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590
 • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si

PREDMETNIK MAGISTRSKI PROGRAM

Magistrski študijski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« se izvaja v dveh letnikih oziroma štirih semestrih. V prvem letniku je osem obveznih predmetov, v drugem letniku pa pet obveznih in dva izbirna predmeta ter magistrsko delo. Študij se praviloma zaključi v dveh letih.

1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)

PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA | ECTS: 7 | Opis predmeta
KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA
| ECTS: 7 | Opis predmeta
PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE
| ECTS: 8 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU
| ECTS: 8 | Opis predmeta
DAVČNI SISTEM IN DAVČNE PREVARE
| ECTS: 7 | Opis predmeta
KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE
| ECTS: 8 | Opis predmeta
KAZENSKO PROCESNO PRAVO
| ECTS: 8 | Opis predmeta
EKONOMIKA PODJETIJ
| ECTS: 7 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo (12ECTS))

GOSPODARSKA KRIMINALITETA | ECTS: 7 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | ECTS: 8 | Opis predmeta
METODE FORENZIČNE REVIZIJE | ECTS: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV | ECTS: 8 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO – POGODBENO IN STATUSNO | ECTS: 7 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60 (36+12+12)

2. LETNIK – IZBIRNI PREDMETI predmeti z izvajalci predmetov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu, so razvidni iz urnika)

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo (12 ECTS))

MODERNE GOSPODARSKE POGODBE | ECTS: 6 | Opis predmeta
NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV | ECTS: 6 | Opis predmeta
UPRAVNO PRAVO IN POSTOPEK | ECTS: 6 | Opis predmeta
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO IN JAVNA NAROČILA | ECTS: 6 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V INFORMATIKI | ECTS: 6 | Opis predmeta
STATISTIKA ZA PREISKOVALCE PREVAR | ECTS: 6 | Opis predmeta
FORENZIKA UPRAVLJANJA IN MANAGEMENTA RAZVOJNIH PROJEKTOV | ECTS: 6 | Opis predmeta
PRAVNA UREDITEV PREKRŠKOV | ECTS: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60 (36+12+12)

Scroll to Top