E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ RAČUNOVODSTVA IN FINANC

Pridružite se nam na visokošolskem dodiplomskem študiju računovodstva in financ. Izberete lahko eno od treh smeri. 

Če ste polni želje po novem znanju in se zavedate, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodja, je dodiplomski študij računovodstva in financ prava izbira. 

Strokovnjaki s področja računovodstva in financ so tudi odlični direktorji, saj razumejo ustroj poslovanja podjetja in financ, znajo zahtevati prava in smiselna poročila od računovodsko-finančnih služb. Postanejo lahko vodje finančne ali računovodske službe ali svetovalci poslovodstvu.

TRI ŠTUDIJSKE SMERI

Dodiplomski študij Računovodstva in financ na VŠR obsega tri študijske smeri in sicer smer računovodstvo, smer finance, smer računovodstvo in finance v javnem sektorju.

Smer 1: Računovodstvo

Smer 2: Finance

Smer 3: Računovodstvo in finance v javnem sektorju

Kakšne so razlike predmetnikov študijskih programov?

PRVI LETNIK: Predmetnik prvega letnika je za vse smeri enak, ne glede na smer.

DRUGI LETNIK: V drugem letniku pa se vsebine razdelijo.

 • Če izberete smer računovodstvo, boste poglobili znanja s področja računovodstva s poudarkom na upravljalnem – poslovodnem računovodstvu.
 • Če  izberete smer finance, boste poglobili znanja s področja financ in osebnih financ.
 • Z izborom smeri računovodstva in financ v javnem sektorju boste pridobili znanja s področja računovodstva v javnem sektorju in področja javnih financ.

TRETJI LETNIK:  V tretjem letniku je še več usmerjenih predmetov glede na smer študija, kar pripomore k temu, da postanete strokovnjak s področja računovodstva, ali strokovnjak s področja financ ali pa strokovnjak s področja računovodstva in financ v javnem sektorju. Z velikim naborom izbirnih predmetov pa boste imeli hkrati možnost spoznati tudi nekatera področja na smereh, ki niso vaša primarna študijska smer.

INFORMATIVNI DAN

Če niste prepričani, kateri je pravi študij za vas ali želite spoznati način študija na naši šoli, vas vabimo, da se nam pridružite na informativnih dneh. 

Visokošolski dodiplomski študij računovodstva in financ vam bo prinesel znanja, ki vam bodo pomagala, da boste postali strokovnjaki na svojem področju. Pridobili boste sposobnost kritične presoje dogajanja v organizaciji, se uspešno soočili z izzivi v praksi in bili sposobni prevzeti odgovornost za svoje predloge in odločitve.

Računovodstva in financ vas ne bo naučil nihče drug na način, kot to počnemo pri nas.

Postali boste strokovnjak s področja računovodstva in financ v javnem ali zasebnem sektorju,
razumeli boste ustroj poslovanja podjetja ali proračunskega uporabnika s poslovodnega vidika,
razumeli boste, zakaj organizacija zapade v krizo in kako lahko
pomagate,
znali boste organizirati in voditi računovodstvo kot osrednjo informacijsko dejavnost v podjetju ali proračunskemu uporabniku,
postali boste nepogrešljiv strokovnjak v procesu odločanja.

PREDSTAVITVENA BROŠURA

V brošuri boste našli predstavitev dodiplomskega programa, predmetnik za vse tri smeri študija, trajanje in število pridobljeni ETCS točk. Predstavljen pa je tudi predmetnik za akreditiran izpopolnjevalni program Certificiran poslovodni računovodja.

INFORMACIJE
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ RAČUNOVODSTVA IN FINANC

Visokošolski strokovni študijski program Računovodstvo in finance  

Strokovni naslov:
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Smeri:

 • Smer 1: Računovodstvo
 • Smer 2: Finance
 • Smer 3: Računovodstvo in finance v javnem sektorju

Smer študentje izberejo v drugem letniku.

Trajanje študija: 
Tri leta.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (24 obveznih predmetov; 4 izbirni predmeti; praktično usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomska naloga)

Način študija:
izredni
 

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana, Maribor

 • Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoke šole za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.
 • Od študijskega leta 2018/19 dalje je možno spremljati predavanja na daljavo iz lokacije Maribor – Partizanska cesta 26, Maribor
 • Vsa predavanja se tudi posnamejo in so študentom na razpolago v spletni učilnici.

1. letnik:

V 1. letnik se lahko vpiše kdor je:

 • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • poklicno maturo
 • ali maturo.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi 60% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih študijskih programov sprejetih po letu 1994 (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmetov:

 • Ekonomika podjetja in
 • Uvod v računovodstvo

skupaj 18 ECTS, ki ju opravijo pred vpisom v 3. letnik.

b) diplomanti iz nesorodnih študijskih področij med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov:

 • Ekonomika Podjetja,
 • Uvod v računovodstvo,
 • Upravljalno računovodstvo I

skupaj 27 ECTS, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

3. letnik:

Vpis v 3. letnik

Prehod v tretji letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih programov sprejetih pred letom 1994. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij sprejetih pred letom 1994 : družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) med študijem opraviti diferencialna izpita iz predmetov:

 • Uvod v računovodstvo
 • Finančno računovodstvo

skupaj 15 ECTS.

Študentje, ki imajo tri leta delovnih izkušenj imajo priznano strokovno prakso.

b) diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, morajo med študijem opraviti še diferencialne izpite iz predmetov

 • Ekonomika podjetja,
 • Uvod v računovodstvo in
 • Upravljalno računovodstvo I,

skupaj 27 ECTS.

Študentom, ki imajo pet let delovnih izkušenj se prizna strokovna praksa.

c) študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (pred ZViS 2004), ki imajo opravljene obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT;

Prehodi med študijskimi programi:

1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje

Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje

Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Redni dodiplomski študij Računovodstva in financ:

študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral 40 ECTS vpisanega letnika in vsaj 52 ECTS prejšnjega letnika.

Izredni dodiplomski študij Računovodstva in financ:

Za prehod iz 1. v 2. letnik na programu Računovodstvo in Finance morajo študenti zbrati 30 KT iz študijskih obveznosti katerega koli letnika.

Za prehod iz 2. v 3. letnik na programu Računovodstvo in Finance morajo študenti zbrati 75 KT iz študijskih obveznosti katerega koli letnika.

Ponavljanje letnika:

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Študent plača ponavljanje letnika v skladu z veljavnim cenikom šole.

Študent lahko enkrat ponavlja letnik in s tem ohrani status in pravice določene z zakonom.

Pogojno napredovanje:

Pogojno napredovanje v višji letnik lahko na podlagi individualne vloge odobri Komisija za študijske zadeve. Pri obravnavi vloge upošteva upravičene razloge in določi rok, v katerem mora študent izpolniti manjkajoče obveznosti.

 

Podaljšanje statusa študenta:

Študent lahko zaprosi za podaljšanje statusa največ za eno leto, če :

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po poteku zadnjega semestra.

Študentke matere lahko za vsakega živorojenega otroka v času študija zaprosijo za podaljšanje študentskega statusa za 12 mesecev.

Dodiplomski študij računovodstva in financ je uspešno zaključil, kdor je opravil vse predpisane obveznosti iz posameznih obveznih in izbranih izbirnih predmetov, opravil strokovno prakso ter uspešno javno zagovarjal diplomsko delo. V tem primeru je študent zbral 180 ECTS in si pridobil naziv diplomirani ekonomist (VS).

Če se študent vpiše v program računovodstvo v drugem letniku po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem po 1.1.1994, mora na šoli opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 15 ECTS.

Če se študent vpiše v program računovodstvo v tretjem letniku po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 1.1.1994, mora na šoli opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 27 ECTS.

Študij se zaključi s pripravo in zagovorom diplomske naloge.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja z več organizacijami. Podatki o možnostih so na razpolago v referatu VŠR.

Strokovna praksa

Namen strokovne prakse v podjetju je študente seznaniti s praktičnim izvajanjem različnih aktivnosti v računovodstvu in financah posameznega podjetja. Zajela bo vse računovodske in finančne aktivnosti (v knjigovodstvu, financah, računovodskem nadzoru, računovodskem načrtovanju in računovodskem in finančnem proučevanju). Izvajala se bo pod mentorstvom mentorja, ki je visokošolski učitelj in strokovnjaka iz prakse, praviloma iz revizijske hiše, večjih podjetij, finančnih ustanov in računovodstev podjetja.

Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati poročilo o praksi referatu šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje obvezne strokovne prakse so v celoti oproščeni le tisti študentje, ki so bili v času študija (ali prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoče) podjetje. Za oprostitev opravljanja obvezne strokovne prakse mora študent vložiti ustrezno prošnjo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O rešitvi prošnje odloča dekan.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja z:

 1. Svetovalno družbo ABECEDA svetovanje, d.o.o. – 10 mest
 2. Svetovano družbo SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE MAYR, d.o.o. – 5 mest
 3. Vizija računovodstvo d.d., Tržaška cesta 297, Ljubljana – 3 mesta.

Šolnina za en letnik zajema:

Normalna oblika študija

Cena letnika 2.850,00 EUR

Šolnina zajema:

 • Vpisnino                            
 • Predavanja, vaje in konzultacije
 • Posnetki predavanj in gradiv v spletni učilnici do tretjega izpitnega roka
 • Dostop do revije Poslovodno računovodstvo
 • Opravljene izpitov v živo (vključeni 3 izpitni roki)
 • Članstvo v knjižnici VŠR za študijsko leto.

Kombiniran študij

Cena letnik 3.050,00 EUR

Šolnina zajema:

 • Vpisnino                            
 • Predavanja, vaje in konzultacije
 • Posnetki predavanj in gradiv v spletni učilnici do tretjega izpitnega roka
 • Dostop do revije Poslovodno računovodstvo
 • Opravljene izpitov v živo (vključeni 3 izpitni roki)
 • Članstvo v knjižnici VŠR za študijsko leto
 • Komunikacija z izvajalcem predmeta preko foruma v spletni učilnici
 • Izvedba izpita na daljavo

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnina se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno.

V primeru plačila v 1. obroku se obračuna 50 EUR popusta.

Cenik

Razpis za vpis 2024/2025

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih dnevih, ki se pričnejo ob 16:00:

 • 19. 2.2024 
 • 18.3.2024 
 • 15. 4. 2024 
 • 20. 5. 2024
 • 17. 6. 2024 
 • 2. 9. 2024 

Informacije o študijskem programu lahko dobite po telefonu, elektronski pošti in na spletnih straneh šole ali pa se oglasite v referatu v času uradnih ur v ponedeljek in torek od 14.00 do 16.30 ure

Takrat vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, da boste našli najboljšo različico študija za vas.

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga nato natisniti, podpisati in s prilogami po pošti priporočeno poslati visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Kot pravočasna se upošteva
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Prijavni roki:
20. 2.  2024 – 24. 7. 2024
21. 8.  2024 – 30. 9. 2024

Kontakti za tehnično pomoč:

 • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590
 • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si

PREDMETNIK
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ RAČUNOVODSTVA IN FINANC

1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)

Obe usmeritvi enako

 • za usmeritev Računovodstvo
 • za usmeritev Finance

OSNOVE EKONOMIJE | ECTS: 6 | Opis predmeta
UVOD V RAČUNOVODSTVO | ECTS: 9 | Opis predmeta
OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
MATEMATIKA | ECTS: 6 | Opis predmeta
ANGLEŠČINA 1 / NEMŠČINA 1 | ECTS: 4 | Opis predmeta
POSLOVNE FINANCE 1 | ECTS: 8 | Opis predmeta
TEORIJA ORGANIZACIJE | ECTS: 4 | Opis predmeta
UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO I | ECTS: 9 | Opis predmeta
EKONOMIKA PODJETJA | ECTS: 9 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO 

FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6 | Opis predmeta
POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7 | Opis predmeta
DAVKI I | ECTS: 5 | Opis predmeta
OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4 | Opis predmeta
OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4 | Opis predmeta
ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4 | Opis predmeta
UPRAVLJALNO ( POSLOVODNO ) RAČUNOVODSTVO 2 | ECTS: 5 | Opis predmeta
PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev FINANCE

FINANČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6 | Opis predmeta

POSLOVNE FINANCE 2 | ECTS: 7 | Opis predmeta
DAVKI I | ECTS: 5 | Opis predmeta
OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1 | ECTS: 4 | Opis predmeta
OSEBNE FINANCE | ECTS: 5 | Opis predmeta
OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4 | Opis predmeta
ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4 | Opis predmeta
PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20 

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU

DAVKI I | ECTS: 5 | Opis predmeta
OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
GOSPODARSKA IN FINANČNA MATEMATIKA | ECTS: 4 | Opis predmeta
ANGLEŠČINA 2, NEMŠČINA 2 | ECTS: 4 | Opis predmeta
PRAKSA V PODJETJU | ECTS: 20
RAČUNOVODSTVO V JAVNEM SEKTORJU | ECTS: 9 | Opis predmeta
JAVNI SEKTOR | ECTS: 7 | Opis predmeta
UPRAVNO PRAVO IN POSTOPEK | ECTS: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60

3. LETNIK (obvezni predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO

REDNI PREDMETI

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5 | Opis predmeta
DAVKI 2 | ECTS: 5 | Opis predmeta
ZAHTEVNA PODROČJA S FINANČNEGA RAČUNOVODSTVA | ECTS: 6 | Opis predmeta
ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU | ECTS: 5 | Opis predmeta
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 6 | Opis predmeta
RAČUNOVODSKO POROČANJE | ECTS: 6 | Opis predmeta
IZBIRNI 1 | ECTS: 5
IZBIRNI 2 | ECTS: 5
IZBIRNI 3 | ECTS: 5
IZBIRNI 4 | ECTS: 5

////////////////////////////////////

IZBIRNI PREDMETI – študent v vsakem sklopu izbere po 1 predmet

IZBIRNI PREDMET 1

RF PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF EVROPSKA SREDSTVA V SLOVENIJI | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 2

RF OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF MEDNARODNO POSLOVANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE KNJIGOVODSTVA
PROIZVODNJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 3

RF UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NOTRANJE REVIDIRANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF ZUNANJE REVIDIRANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF POSLOVANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF DRŽAVNI PRORAČUN, OBČINSKI PRORAČUN IN PRORAČUN EU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NADZOR JAVNIH FINANC | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 4

RF ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF FINANCIRANJE RASTI PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

3. LETNIK (obvezni predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev FINANCE

REDNI PREDMETI

ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
FINANČNI INŠTRUMENTI IN BORZNO POSLOVANJE | ECTS: 7 | Opis predmeta
OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 2 | ECTS: 5 | Opis predmeta
DAVKI 2 | ECTS: 5 | Opis predmeta
OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ | ECTS: 6 | Opis predmeta
FINANCIRANJE RASTI PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
IZBIRNI 1 | ECTS: 5
IZBIRNI 2 | ECTS: 5
IZBIRNI 3 | ECTS: 5
IZBIRNI 4 | ECTS: 5

////////////////////////////////////

IZBIRNI PREDMETI – študent v vsakem sklopu izbere po 1 predmet

IZBIRNI PREDMET 1

RF PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF EVROPSKA SREDSTVA V SLOVENIJI | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 2

RF OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF MEDNARODNE FINANCE | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 3

RF FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NOTRANJE REVIDIRANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF POSLOVANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF DRŽAVNI PRORAČUN, OBČINSKI PRORAČUN IN PRORAČUN EU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NADZOR JAVNIH FINANC| ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 4

 RF UPRAVLJALNO (POSLOVODNO) RAČUNOVODSTVO 2| ECTS: 5 | Opis predmeta
RF ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA IN FINANC V PODJETJU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF KVANTITATIVNE METODE V FINANCAH | ECTS: 5 | Opis predmeta

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

3. LETNIK (obvezni predmet in izvajalec predmeta)
za usmeritev RAČUNOVODSTVO IN FINANCE V JAVNEM SEKTORJU 

REDNI PREDMETI

DRŽAVNI PRORAČUN, OBČINSKI PRORAČUN IN PRORAČUN EU | ECTS: 8 | Opis predmeta
POSLOVANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | ECTS: 8 | Opis predmeta
EVROPSKA SREDSTVA V SLOVENIJI | ECTS: 5 | Opis predmeta
NADZOR JAVNIH FINANC | ECTS: 7 | Opis predmeta
JAVNO NAROČANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
IZBIRNI 1 | ECTS: 5
IZBIRNI 2 | ECTS: 5
IZBIRNI 3 | ECTS: 5
IZBIRNI 4 | ECTS: 5

////////////////////////////////////

IZBIRNI PREDMETI – študent v vsakem sklopu izbere po 1 predmet

IZBIRNI PREDMET 1

RF PROCESI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM OKOLJU | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF KRIZA IN KRIZNO VODENJE PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF VODENJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 2

RF OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI DEJAVNIKI | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF MEDNARODNO POSLOVANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE KNJIGOVODSTVA
PROIZVODNJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF MANAGEMENT V RAČUNOVODSTVU | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 3

RF UVOD V FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF NOTRANJE REVIDIRANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF ZUNANJE REVIDIRANJE | ECTS: 5 | Opis predmeta

IZBIRNI PREDMET 4

RF ZAHTEVNA POGLAVJA IZ ANALIZE POSLOVANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF FINANCIRANJE RASTI PODJETJA | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI DRUGIH ZAVEZANCIH ZA RAČUNOVODENJE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF OSNOVE MEDNARODNE OBDAVČITVE | ECTS: 5 | Opis predmeta
RF RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA | ECTS: 5 | Opis predmeta

Diplomsko delo | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

Scroll to Top