E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Kdo smo?

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od leta 2007 ustvarjamo okolje, ki nudi našim študentom strokovni razvoj in pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga kasneje uporabljajo pri svojem delu.

Visoka šola za računovodstvo in finance je zasebni visokošolski zavod. Njegovi ustanovitelji so:

 • Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana,
 • Dr. Živko Bergant, Pod topoli 63, Ljubljana
 • Mag. Darinka Kamenšek, Metelkova ul. 53, Maribor

Kaj delamo?

Študij VŠR zaključite kot diplomiran ekonomist ali kot magister računovodstva in financ. Toda s študijem na naši zasebni šoli vam zagotavljamo več kot zgolj pridobitev visoke in podiplomske izobrazbe… Usposobimo vas za finančnega strokovnjaka, nepogrešljivega svetovalca direktorjem, iskanega sodelavca v računovodskih podjetjih in poskrbimo, da s pridobljenim teoretičnim znanjem in prenosom bogatih praktičnih izkušenj naših predavateljev, prepoznate vse izzive in pasti, ki jih skrivajo v sebi na prvi pogled nezanimive in suhoparne številke iz sveta računovodstva in financ.

VŠR INFORMACIJE 

“Sem eden tistih, ki so vztrajno trdili, da računovodstvo ne bo nikoli del njihovega življenja. Pa vendar, kot pravi slovenski rek, zarečenega kruha se največ poje in danes si skoraj ne predstavljam dneva, ki ne bi bil povezan z računovodskim ali revizijskim delom.

Prepričan sem, da ima računovodstvo svetlo prihodnost. Poklic računovodje je v razvitih ekonomijah zalo cenjen (računovodja je v hierarhiji podjetja v samem vrhu). Tudi v Sloveniji postaja vedno bolj cenjen in iskan. Dozorelo je spoznanje, da je znanje računovodstva nujen pogoj uspešnosti in poslovne odličnosti. Mogoče prav od tukaj izvira rek »računovodstvo je jezik poslovnežev«. 
Prav to pa je tudi eden izmed ključnih razlogov, da smo se odločili oblikovati specializirano visoko šolo za računovodstvo, ki si prizadeva postati ena vodilnih računovodsko finančnih šol ameriško-evropskega tipa v centralni in vzhodni Evropi.

Diplomanti naše šole razpolagajo z bogatim znanjem računovodstva, poslovnih financ in davkov. Njihove strokovne in osebnostne vrline jim omogočajo, da postanejo najtesnejši sodelavci poslovodstva, ki kreativno sodelujejo pri oblikovanju kakovostnih predlogov poslovnih odločitev.

Če ste radovedni, ustvarjalni in vztrajni, smo prava izbira. Naši profesorji, praktiki, ki vsakodnevno opravljajo naloge revizorjev, davčnih svetovalcev, računovodij itd., vam bodo pomagali nadgraditi potrebna teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami. Od tod izvira tudi naš slogan »iz prakse za prakso«”.

doc. dr. Branko Mayr
prodekan za kakovost in študijske zadeve

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo VŠR je podajati profesionalna znanja in prakse, ki gradijo racunovodske in financne strokovnjake, delujoce znotraj informacijske in financne funkcije poslovnega sistema. Prispevati želi k višji ravni racunovodskega in financnega znanja ter prakticnih izkušenj med razlicnimi ciljnimi skupinami že uveljavljenih in prihodnjih podjetnikov, direktorjev, financnikov, racunovodij ter drugih, ki se neposredno ali posredno vkljucujejo tako na domace kot tudi na mednarodne trge. Prepricani smo, da je to prava pot za še vecjo uporabnost in prispevek racunovodstva v procesu poslovnega odlocanja.

VIZIJA

VŠR želi postati ena uglednejših racunovodsko-financnih šol ameriško-evropskega tipa v centralni in vzhodni Evropi.

CILJI

Cilji visokošolskega programa Računovodstvo in magistrskega programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu ter vseh programov izpopolnjevanja je študentom omogočiti pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju in vodenju. Študenti bodo svoja znanja nadgradili s praktičnim izobraževanjem v delovnem okolju.

Diplomanti bodo torej:

 • usposobljeni s poslovodstvom sodelovati in mu z zanesljivimi in pravočasnimi informacijami pomagati pri sprejemanju čim boljših poslovnih
  odločitev;
 • usposobljeni poročati o poslovanju poslovnega sistema na način, da bodo prikazana računovodska poročila izražala resnično in pošteno sliko poslovanja poslovnega sistema;
 • znali organizirati in voditi računovodstvo kot osrednjo informacijsko dejavnost v poslovnem sistemu;
 • sposobni delovati v forenzičnih preiskavah.

Spoštujemo temeljni princip dela, ki je: V ustvarjalnem okolju kolegialnega odnosa med profesorji in študenti posredovati teoretična znanja in jih prenašali v prakso.
Poudarjen je neposreden odnos in dialog med profesorji in študenti, ki je motivirani za reševanje konkretnih problemskih situacij. V takem ustvarjalnem okolju bodo učitelji poleg znanj posredovali tudi svoje praktične izkušnje. Cilj dialoga je, da se študente nauči reševati probleme in jih zato oboroži z vsemi potrebnimi znanji za učinkovito delovanje v poslovnem okolju.

Diploma je pisni dokaz pridobljenega znanja na VŠR. Zato želimo ta temeljni cilj študija nekoliko osvetliti.

Če za izhodišče vzamemo izrek “znanje je moč”, je to načeloma zelo privlačen cilj. Vendar lahko znanje tudi zlorabimo (za manipulacije in goljufije), nasprotno, njegova koristna uporaba pa pomeni modrost.

Modrost je torej pravi cilj pridobivanja znanja. S koristno uporabo znanja pridobimo zlasti:

 1. več samostojnosti pri delu, saj nismo prisiljeni vedno posnemati drugih;
 2. neodvisnost od drugih, kar se kaže zlasti v večji socialni varnosti in svobodnem izražanju svojega mišljenja;
 3. na moči pri ohranjanju osebnega ravnovesja;
 4. v pridobivanju zaupanja in osebne karizme.

Našteto ima za diplomanta zlasti naslednje koristne posledice:

 1. pomembno lahko vpliva na svojo kariero;
 2. z večjo zanesljivostjo in objektivnostjo uporablja svojo sposobnost kritičnega razmišljanja;
 3. pomembno se dvigne njegova samozavest kljub spoznanju, da je znanje sicer neskončna kategorija.

Menimo, da je pridobljena osebna samozavest preoblikovani končni cilj študija na VŠR. Temelji na diplomantovi sposobnosti:

 • razumevanja poslovanja;
 • jasne opredelitve ter pojasnjevanja stanj in gibanj v poslovanju;
 • poenostavljanja;
 • reševanja problemov.

Pri doseganju tega cilja je študentu VŠR na razpolago:

 • razumevajoč učiteljski zbor, ki je pripravljen pomagati na vseh področjih študija;
 • podpora sodelavcev šole (referat, knjižnica),
 • Inštitut za poslovodno računovodstvo s svojimi publikacijami, z dodatnim usposabljanjem in s sekcijami.

STRATEGIJA

Strateški načrt razumemo kot splet aktivnosti, ki jih je treba uresničiti za dosego načrtovane vizije. Zavedamo se omejitev, ki lahko onemogočijo uresničevanje ciljev in dejavnikov, ki lahko pospešijo njihovo uresničevanje.
Načrtovanje razumemo v pomenu dinamičnega načrtovanja, kar pomeni, da bomo vsako leto preverjali uresničljivost zastavljenih ciljev in jih v primeru bistvenih odmikov korigirali.
Strateški nacrt se razdela v letnih delovnih nacrtih (letni plan VŠR).

Strateški načrt:
Strateški načrt VŠR za obdobje od 2018 – 2024

1. DEKAN

mag. Darinka Kamenšek, dekanja

2. AKADEMSKI ZBOR

Predsednik akademskega zbora : doc. dr. Živko Bergant

Akademski zbor šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2019/20 so: 

 • Gregor Gorenc
 • Mehmedić Sanja
 • Carmen Kobal Slokar

Zapisnik akademskega zbora

3. SENAT

Člani:

 • dr. Branko Mayr
 • dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik
 • dr. Mateja Gorenc

Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2019/20 sta:

 • Maja Dragić
 • Bor Lenarčič

Zapisnik senata


4. UPRAVNI ODBOR

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Sanja Mehmedić

Drugi člani upravnega odbora:

5. ŠTUDENTSKI SVET

IZVOLJENI ŠTUDENTJE V ŠTUDENTSKI SVET – 2019/20

1. Letnik: Carmen Kobal Slokar

2. Letnik: Katarina Cimperman

3. Letnik: Bukač Sanj, Bor Lenarčič

4. Letnik:Gregor Gorenc

5. Letnik:Dragić Maja, Mehmedić Sanja

Predsenik študentskega sveta: Sanja Bukač
Podpredsednik študentskega sveta: Katarina Cimperman
Predstavnik študentov za upravni odbor: Sanja Mehmedić
Predstavnika študentov za senat: Maja Dragić, Bor Lenarčič
Predstavniki študentov za akademski zbor: Gregor Gorenc, Mehmedić Sanja, Carmen Kobal Slokar
Predstavnik študentov za člana Komisije za kakovost: Sanja Bukač

Predstavnik Komisije za študijske zadeve: Barbara Zupančič
Predstavnik Komisije za izvolitve in imenovanja: Jernej Volf

Prodekan študent: Bor Lenarčič

Zapisnik študentskega sveta


6. KOMISIJE

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Člani:

 • Predsednik: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: mag. Dejan Petkovič
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Rezultate predstavljamo v letnem samovevlavacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za študijske zadeve in kakovost.

Poslovnik kakovosti VŠR


KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Člani:

 • Predsednik: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: doc.dr. Živko Bergant
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Poslovnik komisije za študijske zadeve


KOMISIJA ZA IMENOVANJA

 • Predsednik: doc.dr. Živko Bergant
 • Član: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in viskošolskih sodelavcev.
Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na VŠR.


KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV

Komisijo imenuje senat šole za vsak primer posebej. V komisiji so:

 • Predsednik: član senata
 • Član: visokošolski učitelj
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Zapisniki komisij


KATEDRE

KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji računovodskih predmetov

KATEDRA ZA FINANCE

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji finančnih predmetov, ekonomike in ekonomije

KATEDRA ZA OSTALA PODROČJA

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji predmetov, ki niso zajeti v ostalih katedrah

DEKAN
mag. Darinka Kamenšek, dekanja


AKADEMSKI ZBOR

Predsednik akademskega zbora : doc. dr. Živko Bergant

Akademski zbor šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2019/20 so: 
 • Gregor Gorenc
 • Mehmedić Sanja
 • Carmen Kobal Slokar

Zapisnik akademskega zbora


SENAT

Člani:
 • dr. Branko Mayr
 • dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik
 • dr. Mateja Gorenc
Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2019/20 sta:
 • Maja Dragić
 • Bor Lenarčič

Zapisnik senata


UPRAVNI ODBOR

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Sanja Mehmedić

Drugi člani upravnega odbora:
 • Marjana Berghaus (predstavnica zaposlenih na VŠR)
 • mag. Darinka Kamenšek
 • dr. Živko Bergant

NAČRTI IN POROČIČA

strateški načrt VŠR 2018-2024
poslovni načrt za poslovno leto 2019-2020
samoevalvacijsko poročilo VŠR 2018-2019
poročilo za poslovno leto 2018-2019

ŠTUDENTSKI SVET

KOMISIJE

KATEDRE

V šoli delujejo inštituti, na katerih naši profesorji in drugi vrhunski strokovnjaki (skupaj več kot 50 strokovnjakov) izvajajo strokovne. Med našimi strokovnjaki so računovodje, revizorji, davčni svetovalci, preiskovalci prevar v računovodstvu in financah, odvetniki, organizatorji, računalniški strokovnjaki in še veliko drugih). Seznam naših strokovnjakov je razviden v registru strokovnjakov.

Širša področja delovanja so:

 • pravo,
 • računovodstvo,
 • finance,
 • management in
 • organiziranje poslovanja.

Najpogosteje smo izvajali naloge s področja knjigovodstva, načrtovanja, analiziranja, notranje revizije, forenzičnih preiskav na področju računovodstva in financ, gospodarskega prava, delovnega prava, prekrškovnega prava, kazenskega prava, kontrolinga, managementa in vzpostavitve organiziranja celovitega informacijskega sistema ali njegovih delov.

Potrebujete našo pomoč?

Naša neodvisna strokovna mnenja so uporabna tudi v sodnih postopkih (spori, kazniva dejanja, izračuni škode, ocenjevanje vrednosti podjetij, ocena pravilnosti računovodenja, presoja verodostojnosti listin itd.). Naročajo jih stranke, ki so v sodnih postopkih, ali njihovi odvetniki, managerji in drugi. Velikokrat se z našo pomočjo pojasnijo navedbe strank, odpravijo napake v izvedenskih mnenjih sodnih izvedencev itd.

Uporabnost naših izdelkov v sodnem postopku izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije I Ips 1321/2011, kjer je v jedru med drugim zapisano:

»Pravica obdolženega je, da se izjavi o vsem dokaznem gradivu, še posebej če je izvedensko mnenje zanj obremenilno, da se izjavi tako o izvedenskih mnenjih in da seveda z nasprotnimi argumenti tudi s strokovnim pomočnikom, to je strokovnjakom, izpodbija pravilnost in logičnost ter strokovnost mnenja odrejenega izvedenca oziroma odrejenih izvedencev.«

Naša mnenja se pogosto uporabljajo tudi pri oblikovanju poslovnih odločitev. Pogosto pomagamo tudi pri vzpostavitvi optimalne organiziranosti poslovanja ali njegovih delov.

Na naših inštitutih:

 • Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu
 • Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR

razpolagamo z vrhunskimi strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo.

Diplomanti se organizirajo v okviru Alumni kluba. V klubu si lahko izmenjujejo ideje in priložnosti za zaposlovanje ter sodelujejo pri aktualnih strokovnih vsebinah.

Študenti, ki so pravkar diplomirali, imajo pri iskanju zaposlitve na razpolago dodatne informacije o trgu, delodajalci pa so že seznanjeni s kakovostjo izobraževanja svojih kandidatov.

Člani Alumni kluba se lahko pod posebnimi ugodnostmi udeležijo raznih izpopolnjevalnih programov VŠR, seminarjev in delavnic, ki jih organizira VŠR in sodelujejo pri oblikovanju novih vsebin VŠR.

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Stegne 21c, II/nadstropje, 1000 Ljubljana

Samostojni visokošolski zavod Visoka šola za računovodstvo in finance je na podlagi sklepa št. 1/24-2006 z dne 12.12.2006 Sveta RS za visoko šolstvo akreditiran za študijsko področje (34) poslovne in upravne vede. Zavod je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pod št. 23.

Zavod deluje na sedežu šole in na dislocirani enoti v Mariboru

Telefon: (00386) 059 090 960
Faks: (00386) 059 090 962

Elektronski naslov: info@vsr.si

Številka vpisa v sodni register: 1/46906/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Srg številka: Srg 2007/03704 z dne 10.5.2007
Davčna številka (DDV): SI 62679198
Transakcijska računa:

10100-0052573219 odprt v Banki Intesa Sanpaolo d.d.

6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.


Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Dekanja: mag. Darinka KAMENŠEK

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance vam nudimo najem naših predavalnic in pa z računalniki opremljeno računalnico.

Vse naše predavalnice so opremljene z interaktivno tablo, projektorjem in računalniško mrežo z dostopom do interneta. Dimenzije miz (ki niso fiksne) vam omogočajo različne postavitve in se tako prilagodijo željam in potrebam naročnika.

Z veliko naravne svetlobe in v prijetnem ambientu bodo vaša predavanja dobila povsem nove dimenzije ter velik užitek pri izobraževanju tako udeležencev kot predavateljev.

Zakaj bi se odločili za najem naše predavalnice?

 • Predavalnice so klimatizirane ter opremljene z sodobno in uporabniku prijazno tehnično opremo;
 • Ker imajo vsi prostori dnevno svetlobo;
 • Ker nudimo osebni pristop k željam naročnika;
 • Ker imamo preddverje, primerno za druženje, pogostitve, razstave in spremljajoče dogodke;
 • Ker so v preddverju na voljo avtomati za tople in hladne napitke;
 • Ker imajo predavalnice enostaven dostop iz obvoznice (Lj. Stegne – indust. Cona), dovolj parkirnih prostorov okoli poslovne stavbe, hkrati pa je omogočen dostop tudi z javnim prevozom (avtobus ustavi pri Mercator centru v Šiški – proga 8-Gameljne – Brnčičeva)
 • Predavalnice lahko najamete tudi med vikendi.

CENIK

Cena najema vključuje naslednjo tehnično opremo:

 • LCD projektor
 • Interaktivno tablo
 • Flip chart tablo
 • Dostop do interneta

Predavalnica Cena/uro (60min)

 • Velika predavalnica do 50 oseb 40 eur
 • Mala predavalnica do 28 oseb 25 eur
 • Računalnica do 12 oseb 30 eur
 • Za najeme po več dni nudimo popust. Predavalnico lahko najamete tudi med vikendi.

MALA PREDAVALNICA

VELIKA PREDAVALNICA

RAČUNALNIŠKA PREDAVALNICA

Scroll to Top