E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Odprti razpis za mobilnost osebja Erasmus+

Erasmus

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA VŠR V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

VŠR objavlja razpis do porabe sredstev za zainteresirano pedagoško in nepedagoško osebje za udeležbo na mobilnosti Erasmus+.

Primarna interna usmeritev omogočanja mobilnosti osebja je spodbujanje procesov internacionalizacije šole.

Vrste mobilnosti v okviru razpisa:

 • Mobilnost osebja za namen poučevanja: pedagoško osebje ali osebje iz podjetij, vsebinsko in drugače povezanih z VŠR, se lahko udeleži mobilnosti z namenom poučevanja na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine. Organizacija gostiteljica se mora strinjati/podpisati Program mobilnosti za namen poučevanja/usposabljanja (Mobility agreement) pred začetkom mobilnosti. Zainteresiranemu osebju lahko predlagamo partnersko institucijo oziroma smo odprti za nove predloge partnerskih institucij, v kolikor ima osebje že vzpostavljene stike v tujini.
 • Mobilnost osebja za namen usposabljanja: strokovno nepedagoško osebje in tudi pedagoško osebje se lahko udeleži mobilnosti z namenom usposabljanja, izobraževanja ali t. i. job shadowing mobilnosti v tujini. Organizacija gostiteljica je lahko visokošolska institucija z listino ECHE oziroma druga ustrezna organizacija (javne ali zasebne organizacije iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine). Tudi tovrstna mobilnost mora imeti pred začetkom definirane cilje in namen v okviru Sporazuma za mobilnost osebja z namenom poučevanja (Mobility Agreement).
 • Mešana mobilnost (poučevanje in usposabljanje)

Zainteresiranemu osebju predlagamo partnersko institucijo oziroma smo odprti za nove predloge partnerskih institucij, v kolikor ima osebje že vzpostavljene stike v tujini.

Zainteresirani kandidati lahko priložnosti za mobilnosti (predvsem za namen usposabljanja, t. i. staff training weeks) najdejo na spletnem portalu Immotion: Erasmus Staff Training (https://staffmobility.eu/).

Minimalne zahteve za prijavo na razpis:

 • Udeleženci morajo biti zaposleni na Visoki šoli za računovodstvo (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali delati na VŠR na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe. Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
 • Za mobilnost zaposlenih iz podjetij (samo za namen poučevanja) velja, da mora biti oseba zaposlena v podjetju. Zaposleni mora biti državljan sodelujočih držav v programu Erasmus+ ali državljan druge države, ki je zaposlen ali živi v sodelujoči državi.
 • Mobilnost lahko poteka le med nosilkama univerzitetne listine Erasmus+ (to ne velja za mobilnost v organizacijo, ki ni visokošolska institucija) in mora vedno imeti podlago v vnaprej podpisanem medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+, izjema so vabljeni predavatelji iz podjetij v tujini.

Kriteriji izbora kandidatov

Prednostna usmeritev pri izbiri kandidatov ob morebitnem presežku prijav je (a) ocena izraženega interesa za spodbujanje procesov internacionalizacije VŠR (vzpostavljanje novih partnerstev, iskanje novih projektnih idej, izražena želja po utrjevanju internacionalizacije v okviru rednih dejavnosti VŠR) in (b) kandidat se mobilnosti v okviru Erasmus+ še ni udeležil.

Postopek prijave

Predlagamo, da se kandidati za mobilnost oglasijo na informativnem sestanku v mednarodni pisarni VŠR (ali v spletni poštni predal mojca.mayr@vsr.si). Z izbranimi udeleženci sodelujemo pri pripravi dokumentacije.

Obvezna dokumentacija (priloženi LE vzorčni dokumenti):

 1. izražen interes za opravljanje mobilnosti (v obliki krajšega pisma o nameri); osnova za izbiro kandidata/-tke za mobilnost;
 2. izpolnjen in podpisan obrazec Prijava na razpis za mobilnost
 3. original izpolnjenega programa mobilnosti za namen poučevanja/usposabljanja, ki sta ga potrdili matična šola in partnerska institucija v tujini: Vzorec Sporazuma o mobilnosti;
 4. Obrazec za predračun stroškov z navedenim natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira, ki ga mora potrditi odgovorna oseba na matični šoli.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom na mobilnost.

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.

Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU. Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička prejemnika.

Po realizaciji mobilnosti:

 1. Udeleženci mobilnosti o svojem pridobljenem znanju in izkušnjah na mobilnosti, pripravi na mobilnost ter o nadaljnjem delovanju poročajo preko spletnega vprašalnika v orodju »Mobility Tool«, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko institucija pošiljateljica zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto dotacijo EU.
 2. Najkasneje v roku 45 dni po opravljeni/realizirani mobilnosti posameznega udeleženca, kateremu je bilo sofinanciranje na podlagi razpisa odobreno, na naslov Visoka šola za računovodstvo, Stegne 21c, 1000 Ljubljana predloži naslednje dokumente:
 • obračun vseh stroškov mobilnosti na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa. Obračun mora potrditi odgovorna oseba šole, priložiti pa je potrebno kopije dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo. Originalna dokazila se morajo na šoli hraniti še 5 let po prejemu končnega nakazila.
 • originalno potrdilo institucije gostiteljice izključno na predpisanem obrazcu Letter_of_confirmation_for_Staff_Mobility_2018 z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani institucije gostiteljice ter uradnim žigom.

Skupna višina sofinanciranja za posamezno mobilnost ne sme presegati:

 1. določil Vodnika za prijavitelje po Erasmus+ in nacionalne agencije;
 2. višine sredstev, za katere je prijavitelj zaprosil v predračunu stroškov;
 3. stroškov, ki jih udeleženec mobilnosti upraviči na podlagi obračuna vseh stroškov mobilnosti (z originalnimi računi oziroma preko zakonsko določenih podlag glede na njegovo obliko sodelovanja z VŠR (dnevnice, potni stroški)). Preostanek pred mobilnostjo določenega pavšala se obdavči v skladu s slovensko zakonodajo, ob čemer davek bremeni udeleženca mobilnosti.
 4. naslednjih limitov:
  4.1. maksimalna višina dnevnic Erasmus+ (pavšal stroškov za bivanje in nočitev) za mobilnost v posamezno skupino držav:
Države gostiteljiceDotacija (EUR/dan)
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo150 EUR
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija130 EUR
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija110 EUR

Pri mobilnostih, ki trajajo nad 14 dni, se upošteva 70 % zneska, ki ga organizacija določi za mobilnost do 14 dni.

4.2. maksimalna višina sofinanciranja potnih stroškov (odvisna od št. km do namembne      institucije)

Razdalja (po kalkulatorju)Najvišji znesek dotacije za pot
100-499 KM180 EUR
500-1999 KM275 EUR
2000-2999 KM360 EUR
3000-3999 KM530 EUR
4000-7999 KM820 EUR
8000 KM1100 EUR

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi računalo razdalj (zračna linija), ki je dostopen na povezavi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Razdalja se računa od sedeža matične institucije (šole ali fakultete / odvisno od obračunanih stroškov v potnem nalogu) do sedeža namembne institucije. Za izračun maksimalnega sofinanciranja potnih stroškov se šteje razdalja v eno smer. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska. V primeru poti iz kraja, ki ni enak kraju pošiljajoče organizacije, do kraja, ki ni enak kraju sprejemne organizacije, je treba dejansko pot dokazati z vozovnicami ali drugimi računi, ki vsebujejo kraj odhoda in prihoda.

Za pot se lahko upošteva, če je to zaradi narave poti potrebno, največ en dan neposredno pred prvim dnem aktivnosti v tujini in en dan neposredno po zadnjem dnevu aktivnosti.

Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.

Več informacij:

Mojca Mayr, mednarodna pisarna VŠR (mojca.mayr@vsr.si)

Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, stran 49 in 50. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf

Scroll to Top