E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

[INTERVJU] Mala Šola SRS je plod znanja in izkušenj

mailingi VŠR

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance so pristopili k pripravi novega produkta, ki so ga poimenovali Mala šola SRS. Gre za portal, kjer lahko uporabniki pridobijo znanje in odgovore na vprašanja, kako netipične poslovne dogodke evidentirati skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

Avtorica je mag. Darinka Kamenšek, ki je skozi dolgoletno prakso na terenu odkrivala vprašanja in dileme, ki jih imajo podjetniki. Skozi pogovor z njo vam predstavljamo, zakaj je Mala šola SRS sploh nastala.

Ga. Kamenšek, pozdravljeni. V februarju 2021 ste predstavili nov produkt, ki ste ga poimenovali sicer Mala šola SRS, preko katere boste podajali znanja o SRS. Kaj je botrovalo tej ideji in zakaj ste se odločili za tak produkt?

 

25 let sem delala kot pooblaščena revizorka, in to v revizijski družbi, ki je revidirala pretežno srednje velike družbe, v katerih je bil računovodja deklica za vse. Posledično je to pomenilo, da je temu računovodju zmanjkovalo časa za poglobljeno prebiranje Slovenskih računovodskih standardov. Revizorja je dojemal kot bazo znanja za SRS-je in zelo dobro se spominjam, ko so me računovodje v podjetjih spraševali po razlagi SRS-jev. Veliko je bilo treba prebrati in povezovati posamezna določila standardov.

Računovodje so me seveda spraševali po rešitvah, pri katerih ni bilo enoznačnih ali jasnih odgovorov. Na enostavna vprašanja so si znali odgovoriti sami. Ker so bila vprašanja specifična in težka, je bilo treba stakniti glave skupaj in razmisliti ter upoštevati specifike posameznega podjetja. Dodatna znanja sem pridobila kot predavateljica računovodskih vsebin na Visoki šoli za računovodstvo in finance. S kolegi pogosto razpravljamo o vprašanjih naših strank. Tako se nabor odgovorov na vprašanja povečuje. Prav tako se z razpravo zagotavlja višjo kakovost odgovorov.

V vseh teh letih se je torej nabralo veliko izkušenj in zdelo se mi je, da lahko pomagam pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v podjetjih. In razlaga s pomočjo videoposnetkov se mi je zdela zelo primerna rešitev

V vseh teh letih se je torej nabralo veliko izkušenj in zdelo se mi je, da lahko pomagam pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v podjetjih. In razlaga s pomočjo videoposnetkov se mi je zdela zelo primerna rešitev.

Kaj je glavna dodana vrednost Male šole SRS? Jo lahko na kratko predstavite?

 

Znano je, da je pridobivanje znanja s poslušanjem veliko bolj učinkovito kot s poglobljenim prebiranjem. Ravno to prednost poslušanja sem želela izkoristiti. Zato sem posamezne SRS-je predstavila v obliki videoposnetkov, kjer na slikovit način razlagam njihovo vsebino. Poleg tega predstavim rešitve na vprašanja, na katera sem najpogosteje naletela pri revidiranju in zagatah v podjetjih.

Slovenski računovodski standardi dajejo rešitve, kako morajo biti določene stvari urejene. V praksi pa se velikokrat dogodi, da se poslovni dogodki ne zgodijo tako, da bi lahko neposredno uporabili določilo standarda. Kaj zdaj? Kako si pomagati, da ne bomo v nasprotju s standardi?

Pogost primer, ki se pojavi v praksi, je nakup nepremičnine. Računovodja dobi na mizo sklenjeno pogodbo za nakup nepremičnine, kjer je vrednost te nepremičnine zapisana v enem znesku. Nepremičnina pa je sestavljena iz zemljišča in zgradbe. Po računovodskih pravilih moramo prikazati ločeno zemljišče in zgradbo, ker zemljišča ne amortiziramo, zgradbo pa. Kako rešiti ta problem? Tega odgovora ne najdemo v standardih. Odgovore na takšna vprašanja podajamo v Mali šoli SRS.

Kaj sploh so SRS-ji? Kdo jih mora poznati? So to računovodje, direktorji, revizorji?

SRS-ji so Slovenski računovodski standardi, ki so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. Zelo poglobljeno jih morajo poznati računovodje, ki jih pri svojem delu tudi uporabljajo. Pri nas na Visoki šoli za računovodstvo in finance rečemo, da je računovodstvo jezik poslovnežev. Iz tega izhaja, da jih morajo poznati tudi direktorji, da razumejo posledice poslovnih dogodkov, ki jih sklepajo. Revizorji pa jih morajo poznati zelo poglobljeno, saj nadzirajo delo računovodij.

Pogost primer, ki se pojavi v praksi, je nakup nepremičnine. Računovodja dobi na mizo sklenjeno pogodbo za nakup nepremičnine, kjer je vrednost te nepremičnine zapisana v enem znesku. Nepremičnina pa je sestavljena iz zemljišča in zgradbe. Po računovodskih pravilih moramo prikazati ločeno zemljišče in zgradbo, ker zemljišča ne amortiziramo, zgradbo pa. Kako rešiti ta problem? Tega odgovora ne najdemo v standardih. Odgovore na takšna vprašanja podajamo v Mali šoli SRS.

Komu pa je Mala šola SRS namenjena? Kdo bo imel največ koristi z vključitvijo?

V prvi vrsti je Mala šola SRS namenjena računovodjem, ki morajo SRS-je uporabljati vsakodnevno v praksi in iščejo odgovore tudi na vprašanja, ki niso neposredno napisana v SRS-jih. Direktorjem manjših podjetij razumevanje vsebin koristi zaradi komuniciranja z računovodjem in pri sklepanju poslovnih dogodkov, ki jih bo računovodja moral evidentirati v poslovne knjige.

Ali menite, da računovodje in direktorji premalo razumejo SRS-je?

Kot sem že omenila, so SRS-ji pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. Vsak računovodja podrobneje prouči tisti del standardov, ki pridejo v poštev za njegov obseg poslovanja. Z ostalimi vsebinami se toliko ne ukvarja. Morebiti se ob pojavu novih poslovnih dogodkov pokaže potreba po razumevanju novih vsebin, zapisanih v SRS-jih. In ravno na tem mestu vidim veliko prednost Male šole SRS, kjer bo uporabnik lahko našel odgovore na svoja specifična vprašanja, ker so, kot sem že omenila, poleg osnovne razlage standardov obdelana tudi specifična vprašanja.

 Ali se študentje v okviru študija spoprijemajo s SRS-ji in ali ta Mala šola služi tudi njim?

Vsekakor se študentje Visoke šole za računovodstvo in finance spoprimejo z vsebino SRS-jev, saj je slogan naše šole: »Računovodstvo je jezik poslovnežev«. Mala šola SRS obravnava tudi zelo specifične primere iz prakse, ki jih ni mogoče obdelati pri rednih predmetih. Tako je lahko seveda koristna tudi študentom kot uporaben pripomoček pri njihovem vsakdanjem delu in tudi kot priprava na izpite.

Še na kratko, kako se lahko uporabniki vključijo v Malo šolo SRS?

Seveda ne gre za pravo šolo, ampak nabor vsebin na enem mestu. Vanjo se lahko kadar koli vključi vsak. Na spletni strani Male šole SRS zakupi letno naročnino in s tem dobi neomenjen dostop do vseh vsebin, razlag in pripomočkov.

Scroll to Top