E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

dr. Erna Štefe: Zakaj izbrati študij Računovodstva in financ v javnem sektorju

VŠR -web- bannerji (8)

Visoka šola za računovodstvo in finance prvič v študijskem letu 2023-2023 izvaja študij, ki je namenjen zaposlenim v javnem sektorju. Gre za smer študija na prvi bolonjski stopnji Računovodstvo in finance v javnem sektorju.

V nadaljevanju smo se pogovarjali z dr. Erno Štefe, ki je aktivno sodelovala pri nastajanju nove študijske smeri.
Dr. Erna Štefe ima več kot 30 let delovnih izkušenj v zasebnem in javnem sektorju. Svojo poslovno pot je začela v zasebnem sektorju na področju financ in računovodstva.

Nato je delo nadaljevala na področju lokalne samouprave, kjer je bila med drugim odgovorna za področja predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, športa in drugih družbenih dejavnosti, vodenje postopkov za podeljevanje koncesij izvajalcem gospodarskih javnih služb, sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov in občinskega proračuna. Od leta 2004 deluje na področju notranje revizije, najprej kot notranja revizorka, več kot 10 let pa že kot vodja službe za notranjo revizijo pri neposrednem proračunskem uporabniku. Je dobra poznavalka poslovanja proračunskih uporabnikov ter nadzora nad porabo javnih sredstev.


Zaradi bogatih izkušenj s področja javnega sektorja bo sodelovala kot predavateljica pri nekaterih predmetih. Eden izmed predmetov, ki ga pokriva je tudi POSLOVANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV, v katerem bodo študentje spoznali, kako je poslovanje proračunskih uporabnikov urejeno.

Ga. Štefe, zakaj je smiselno, da se študenti seznanijo z vrstami proračunskih uporabnikov in razumejo, kako deluje javni sektor?

Študenti, ki se nameravajo zaposliti v javnem sektorju ali so tam že zaposleni, morajo pridobiti specializirano znanje o poslovanju proračunskih uporabnikov. To jim bo omogočalo boljše razumevanje specifičnih izzivov, pravil in postopkov, ki veljajo za javni sektor. Zaradi tega bodo imeli prednost pred drugimi, ki tega znanja nimajo. Razumevanje poslovanja proračunskih uporabnikov in proračunskega financiranja jim bo pomagalo pri učinkovitem upravljanju z javnimi sredstvi, usposobljeni bodo za optimalnejše izvajanje projektov v javnem sektorju, s svojim znanjem bodo prispevali k oblikovanju boljših politik in rešitev za državljane, razumeli bodo vpliv sprejetih odločitev na družbo in še bi lahko našteval

Ali je to znanje primerno le za zaposlene v javnem sektorju, ali mogoče tudi druge, ki tako ali drugače z javnim sektorjem sodelujejo?

Zagotovo. Menim, da je poznavanje delovanja javnega sektorja, pomembno za vse državljane, pa tudi podjetja, ki že ali še bodo sodelovala z javnim sektorjem. Z njim smo povezani praktično celotno življenjsko obdobje, saj na eni strani omogočamo delovanje javnega sektorja s plačevanjem davkov in prispevkov, na drugi strani pa koristimo javne storitve, ki jih zagotavljajo različni proračunski uporabniki, na primer vrtci, šole, bolnice, občine, upravne enote, ministrstva, sodišča itd. Zato je pomembno, da razumemo delovanje proračunskih uporabnikov na področjih, ki jih koristimo, in pravice ter obveznosti, ki jih imamo kot državljani. Ne smemo pozabiti tudi na podjetja, ki sodelujejo z javnim sektorjem. Tudi njihovi zaposleni bi morali poznati pravila poslovanja proračunskih uporabnikov, če želijo uspešno sodelovati z njimi. Na  razpolago je ogromno evropskih sredstev, ki jih podjetja lahko pridobijo preko javnih razpisov za različne vrste projektov in ta sredstva so dosegljiva, če poznamo pravila črpanja. Zato ima poznavanje delovanja proračunskih uporabnikov številne koristi tako za družbo kot posameznike in podjetja, saj državljani lahko bolj aktivno sodelujemo v demokratičnih procesih, zahtevamo transparentnost in odgovornost za porabo javnih sredstev, lažje razumemo, kako se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na naša življenja, lahko bolj konstruktivno sodelujemo pri oblikovanju politik, lahko aktivno sodelujemo v procesih odločanja na lokalni in nacionalni ravni, lažje pridobivamo posle in črpamo evropska sredstva in še bi lahko naštevali.

Kaj so, po vašem mnenju, največje napake, ki jih opažate v računovodstvu in financah v javnem sektorju?

Največje in najpogostejše napake lahko razberemo iz revizijskih poročil Računskega sodišča RS, ki revidira poslovanje proračunskih uporabnikov. Najpogosteje gre za kršitve predpisov o javnih financah, računovodskega poročanja, javnih naročilih, razpolaganja s premoženjem, izplačilih plač itd. Poleg nezakonitih izplačil so pogosto problem tudi nenamenska, netransparentna, negospodarna in  neučinkovita poraba javnih sredstev.  Pri obravnavi teh problemov je ključno, da se v proračunskih uporabnikih vzpostavi učinkovite mehanizme notranjega nadzora, sledljivosti in transparentnosti. Prav tako je potrebno redno izobraževanje glede veljavnih predpisov, pravilnega financiranja in računovodskega evidentiranja ter poročanja o porabi sredstev.

Procesi dela v proračunskih uporabnikih morajo biti v s kladu s predpisi, tudi na področju financ in računovodstva. Bodo študentje pridobljeno znanje lahko takoj aplicirali v praksi?

Seveda, študenti tekom študija spoznajo različne vidike poslovanja proračunskih uporabnikov, ki jih lahko takoj uporabijo v praksi. Dejstvo pa je, da se predpisi in postopki dela hitro spreminjajo, zato je še bolj pomembno, da se študente pripravi na to, kako hitro in učinkovito priti do aktualnih informacij in jih koristno uporabiti pri svojem delu. 

Kako cilji in kompetence, ki jih razvijajo študenti s poznavanjem poslovanja proračunskih uporabnikov, krepijo njihovo pripravljenost za delo v javnem sektorju?

Študenti pridobijo specializirano znanje o najpomembnejših vidikih poslovanja proračunskih uporabnikov oziroma delovanja javnega sektorja, ki jim pomaga obvladovati številne izzive pri delu. To znanje jim omogoča, da bolje razumejo specifične potrebe, izzive in postopke, ki značilno vplivajo na finančno upravljanje v javnem sektorju. Omogoča jim razumevanje, kaj je potrebno zagotoviti za učinkovito upravljanje javnih sredstev, s katerimi se zadovoljujejo različne družbene potrebe. Ti študenti so seveda bolj usposobljeni in tudi bolj primerni za delo v javnem sektorju, saj poleg boljšega poznavanja poslovanja proračunskih uporabnikov prispevajo tudi k bolj transparentnemu in odgovornemu javnemu sektorju. Študenti razvijajo zmožnost razumevanja javnih politik in učinkovitega izvajanja procesov tako, da so skladni z zakonskimi določbami, kar je ena od ključnih potreb za delo v javnem sektorju.

Študenti pridobijo specializirano znanje o najpomembnejših vidikih poslovanja proračunskih uporabnikov oziroma delovanja javnega sektorja, ki jim pomaga obvladovati številne izzive pri delu.

V svojem programu ste omenili tudi, da bodo študentje usposobljeni za učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na različnih področjih delovanja javnega sektorja. Kako pomembno je to znanje?

Javni sektor pokriva ogromno področij. Z vidika delitve oblasti, imamo organe zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, z vidika državne ureditve, imamo različne organe na državni in lokalni ravni, če gledamo po vsebini, pa imamo proračunske uporabnike, ki pokrivajo posamezno področje, na primer različna ministrstva, osnovne in srednje šole, univerze, bolnice, muzeje itd. V vseh proračunskih uporabnikih pa so poleg vsebinskih področij pomembni tudi finančni, računovodski, pravni, upravni in še kak vidik. 

Že iz navedenega je jasno, da morajo zaposleni v javnem sektorju, če želijo učinkovito komunicirati, poznati različna strokovna področja in postopke, saj je to ključno za razumevanje potreb, pričakovanj in omejitev na različnih področjih ter za oblikovanje celovitih rešitev in politik v javnem sektorju. Poleg tega je za posamezna področja značilna specifična terminologija, kot na primer velja pri proračunskem financiranju, črpanju evropskih kohezijskih sredstev ipd. Študenti spoznajo to specifično terminologijo, kar jim omogoča, da razumejo in uporabljajo strokovne izraze, to pa izboljša in olajša medsebojno razumevanje med različnimi strokovnjaki. V celoti gledano pa učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na različnih področjih javnega sektorja pripomore k boljšemu upravljanju, izvajanju politik ter zagotavljanju kakovostnih in pravičnih javnih storitev.

Katero je tisto znanje, ki najbolj primanjkuje zaposlenim v javnem sektorju?

Odgovor na to vprašanje je odvisen od nivoja znanja zaposlenih v posameznem proračunskem uporabniku. Če osebe imajo ustrezno znanje, ki vključuje tudi poznavanje poslovanja proračunskih uporabnikov, potem proračunski uporabnik praviloma ne bi smel imeti težav. V nasprotnem primeru pa neznanje privede do nezakonitosti, neučinkovite in nepregledne porabe javnih sredstev, nepravilnega izvajanja javnih naročil, neučinkovitega črpanja sredstev ipd. Vse to pa slabša že tako načet ugled javnega sektorja v javnosti. Splošno gledano pa bi rekla, da v javnem sektorju najbolj primanjkuje znanja na področjih upravljanja in vodenja proračunskih uporabnikov, upravljanja tveganj, učinkovitega notranjega nadzora javnih financ, financiranja, učinkovitega vodenja projektov ipd. Predvsem pa je premalo zavedanja, da je z javnimi sredstvi treba ravnati gospodarno, učinkovito in uspešno, tako da se z njihovo porabo doseže čim večji pozitivni učinek za življenje ljudi.

Predvsem pa je premalo zavedanja, da je z javnimi sredstvi treba ravnati gospodarno, učinkovito in uspešno, tako da se z njihovo porabo doseže čim večji pozitivni učinek za življenje ljudi.

Koga bi povabili k študiju - tiste, ki so že zaposleni v javnem sektorju, ali tiste, ki šele razmišljajo, ali se odločajo za delo v javnem sektorju?

Študij je primeren za obe omenjeni skupini. Kot že povedano, študenti, ki se nameravajo zaposliti v javnem sektorju ali so tam že zaposleni, bodo tekom študija pridobili specializirano znanje o poslovanju proračunskih uporabnikov, ki jim bo omogočalo boljše razumevanje specifičnih izzivov, pravil in postopkov, ki veljajo za javni sektor. Zaradi tega bodo imeli prednost pred drugimi, ki tega znanja nimajo.

Če se dotaknemo interdisciplinarnosti, saj je vse pogostejše povezovanje javnega in gospodarskega sektorja – bodo študentje pridobili spretnosti in s tem podlago za boljše sodelovanje med gospodarskim in javnim sektorjem?

Seveda, študij je zanimiv tudi za osebe, ki niso zaposleni v javnem sektorju oziroma o tem ne razmišljajo, vendar pa so zaposleni v zasebnem sektorju, v podjetjih, ki sodelujejo z javnim sektorjem. Javni sektor je namreč pomemben poslovni partner zasebnega sektorja, saj so npr. proračunski uporabniki v letu 2022 oddali več kot 1 mio naročil v skupni vrednosti več kakor osem mrd €. Poleg tega so za zasebni sektor na voljo tudi različne vrste subvencij, pomoči ali sredstva za izvajanje usmerjenih investicij, projektov in programov, financiranih tako z evropskimi kot domačimi proračunskimi sredstvi. V vseh navedenih primerih je za uspešnost pridobitve poslov ali sredstev za izvedbo projektov izjemnega pomena, da zaposleni v teh podjetjih poznajo pravila kandidiranja in kasneje črpanja sredstev, saj za to veljajo specifična pravila in postopki. Če podjetje ta pravila in postopke pozna, ima nedvomno prednost pred ostalimi in seveda večjo možnost, da pripravi kakovostno ponudbo ali vlogo in projektno dokumentacijo, ki poveča njegovo možnost uspeha.

Ali je pridobljeno znanje zanimivo samo za računovodje in finančnike v javnem sektorju, ali bi k tem vsebinam lahko povabili tudi zaposlene v drugih službah v javnem sektorju – kot so npr. vodje

Menim, da je poznavanje financiranja in delovanja javnega sektorja koristno za zaposlene v različnih službah v javnem sektorju. Mednje prav gotovo sodijo vodje različnih služb v proračunskih uporabnikih, ki morajo imeti širše poznavanje področja, da lahko sprejemajo odločitve v korist širše družbe. Znanje, pridobljeno tekom študija, omogoča boljše razumevanje celotnega delovanja javnega sektorja, kar pripomore k temu, da zaposleni bolje razumejo, kako njihovo delo in poraba javnih sredstev prispeva k skupnim ciljem. To znanje omogoča vodjem boljše načrtovanje in upravljanje s sredstvi na njihovih področjih odgovornosti. To med drugim vključuje boljše razumevanje proračunskega procesa, optimizacijo porabe sredstev in večjo odgovornost pri ravnanju z javnimi sredstvi. Transparentnost pri upravljanju sredstev je ključna za gradnjo zaupanja znotraj proračunskega uporabnika in tudi v javnosti. Če imajo vsi zaposleni ustrezno znanje o poslovanju proračunskih uporabnikov, to prispeva k boljšemu celovitemu delovanju proračunskega uporabnika in povečuje sodelovanje ter usklajenost med različnimi službami in doseganje skupnih ciljev. .

Mogoče še sporočilo za konec?

Ugled javnega sektorja v javnosti se zmanjšuje, zaupanje v javne institucije pa je v Sloveniji pod povprečjem EU. Da bi obrnili ta trend navzgor, bi po mojem mnenju morali veliko napora vložiti v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v javnem sektorju, pa tudi oseb, ki se tam nameravajo zaposliti. Če bodo v javnem sektorju zaposlene osebe, ki bodo dobro poznale in razumele pravila ter postopke delovanja javnega sektorja in ki bodo razumele, da so dejansko v službi državljanov in da se morajo javna sredstva porabljati zakonito in smotrno, potem se bo učinkovitost delovanja in zaupanje v javni sektor počasi izboljšala. Prav na tem področju pa lahko veliko ponudi Visoka šola za računovodstvo in finance na novi smeri, specializirani za javni sektor.

Ugled javnega sektorja v javnosti se zmanjšuje, zaupanje v javne institucije pa je v Sloveniji pod povprečjem EU.

Scroll to Top