E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 in COVID-19

Ali veste kako boste pripravili zaključni račun za leto 2019 v razmerah COVID-a?

Pridobite si ustrezne informacije in osvežite znanje

Kdo bo z vami

Leto 2020 je zagotovo drugačno leto od predhodnih, zaradi tega, ker nas COVID-19 spremlja na vsakem koraku. Učinke je imel na naše poslovanje, kar se bo posledično odrazilo tudi pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2020. Letos bodo računovodje, še bolj kot pretekla leta, morali razmisliti o pripravi letnega poročila drugi iz drugačnih zornih kotov.

mag. Darinka Kamenšek

revizorka

mag. Dejan Petković

davčni svetovalec

Vsebina

Darinka Kamenšek (od 9:00 - 10:00)

Predpostavka delujočega podjetja

V normalnih razmerah poslovanja sploh ne razmišljamo o teh osnovnih predpostavkah, ki so predstavljene v uvodu v SRS. Letos pa niso normalne razmere. Zato bomo na praktičnem primeru prikazali, kakšna je razlika pri vrednotenju postavk, če predpostavka delujočega podjetja ni več izpolnjena. Vprašali se bomo, ali v takem primeru smete uporabljati nabavne ali poštene vrednosti kot metode vrednotenja?

Predpostavka temeljnega poslovnega dogodka

Uporaba predpostavke temeljnega poslovnega dogodka zelo vpliva na realno izkazan poslovni izid. Kdaj boste letos pripoznali prihodke iz naslova državne pomoči, če še ne veste, ali izpolnjujete kriterije za njihovo črpanje? 

Računovodske ocene

Po seminarju boste jasno znali razločiti, kaj vse so računovodske ocene in kako jih ocenjevati in vsako leto prilagoditi na trenutno situacijo. Na praktičnih primerih bomo pokazali, kaj pomeni realna ocena življenjske dobe osnovnega sredstva in kako to vpliva na rezultat.

Oslabitev sredstev

Je pri osnovnih sredstvih res potrebna slabitev, ali mogoče ni pravilno ocenjena življenjska doba? Kaj pomeni eni in drugi v računovodskih izkazih? Tudi davčno je drugače obravnavano.

Državne podpore

Zaradi epidemije so podjetja koristila sredstva, ki sodijo v sklop državne pomoči. Kako jih pravilno evidentirati in kdaj jih smemo pripoznati?

Pripoznava prihodkov (Pojasnilo 1 k SRS 15)

Pojasnilo 1 k SRS 15 Prihodki je bilo oblikovano ravno zaradi dilem in vprašanj, kako pripoznati državne pomoči. 

Najemi

V letu 2019 smo prvič najeme pripoznali kot pravico do uporabe. V letu 2020 ste morebiti uspeli z svojimi najemodajalci dogovoriti spremembo najemnih pogodbe v zaradi izrednih razmer, ki so vladale v času epidemije. Kako evidentirati spremenjene najeme? 

Rezervacije

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi smo že vajeni oblikovati. Če ste se zaradi epidemiološke slike morali reorganizirati, kako je v tem primeru z rezervacijami? 

Scroll to Top