Mednarodna in projektna dejavnost

MEDNARODNA &
PROJEKTNA DEJAVNOST

Povečujemo obseg projektnega in
mednarodnega sodelovanja

Uspešno delovanje v današnjem poslovnem svetu je močno odvisno od nenehnega učenja, usposabljanja in prilagajanja na neprestano spreminjajoče se in vse bolj povezano globalno okolje.

Aktivnosti vključujejo naše in tuje študente, osebje, podjetja, visokošolske ustanove, organizacije … partnerje, združene v uresničevanju skupnih dolgoročnih ciljev:

 • neprestano izpopolnjevati znanja in veščine, pridobljene v pedagoškem, akademskem in raziskovalnem procesu v mednarodnem okolju, in s tem spodbuditi modernizacijo in internacionalizacijo učnih procesov ter diseminacijo dobrih praks;
 •  krepiti učinkovit prenos veščin in znanja v poslovno okolje;
 • širiti mednarodno mrežo visokošolskih ustanov, podjetij in drugih poslovno naravnanih institucij s posebnim poudarkom na krepitvi sodelovanja na območju Zahodnega Balkana.

Projektna pisarna je notranja enota VŠR za organizacijsko, vsebinsko in administrativno pripravo, izvedbo in valorizacijo&diseminacijo projektnih in mednarodnih aktivnosti.

Področja delovanja in člani:

Vodja projektne pisarne: 

Vsebinske strategije: mag. Darinka Kamenšek; docent Branko Mayr

Mentorstvo: docent dr. Branko Mayr, mag. Dejan Petkovič, docent dr. Živko Bergant, mag. Nataša Pustotnik.

ERASMUS +

Erasmus+ je aktualen program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine. Več o Erasmus+ programu si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije ali na strani Nacionalne agencije CMEPIUS.

PROGRAM ERASMUS+ NA VŠR

Visoka šola za računovodstvo in finance je pridobila Listino ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) za celotno programsko obdobje Erasmus+ 2014- 2020.

Listina ECHE služi trem namenom in velja za programsko obdobje 2014-2020:

 • Je dejansko ‘potrdilo o upravičenosti’ ali „vstopnica‟ in je pogoj za udeležbo v programu Erasmus+. ECHE je pomemben in potreben dokument.
 • Listina predpisuje osnovno vodenje in kriterije kakovosti za mobilnost študentov in učnega osebja, ki jo mora visokošolska institucija upoštevati in ki predstavlja osnovo za skladnost, ki jo bo spremljala nacionalna agencija in Evropska komisija.
 • Zahteva, da se institucija obveže in vključi sodelovanje v program kot sestavni del svoje strategije internacionalizacije.

Mobilnost osebja v okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča mednarodno mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja. Mobilnosti traja 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Mednarodne mobilnosti se lahko udeleži pedagoško in nepedagoško osebje, saj obstaja več vrst mobilnosti:

TIPI MOBILNOSTI ZA OSEBJE

 • mobilnost za namen poučevanja: ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju / v kateri koli akademski disciplini;
 • mobilnost za namen usposabljanja: ta aktivnost podpira profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja napartnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja.
 • kombinirana mobilnost: vključujejo tako aktivnosti poučevanja kot tudi usposabljanja in so namenjene pedagoškemu osebju
 • mešana mobilnost: kombinacija virtualne in realne mobilnosti

Pri izboru ustrezne institucije gostiteljice lahko interesenti uporabijo našo partnersko mrežo oziroma predlagajo nove partnerske institucije. Za iskanje mobilnosti za namen usposabljanja k novim institucijam v okviru t. i. Erasmus training weeks predlagamo uporabo platforme: Immotion: Erasmus Staff Training (https://staffmobility.eu/).

TRAJANJE MOBILNOSTI ZA OSEBJE

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva. V primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje za mobilnost med državami programa 1 dan. Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna.

Veljajo naslednje izjeme:

 • Ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij.
 • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja, se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure.

SOFINANCIRANJE IN PRIJAVA

Prijave so mogoče za notranje in zunanje sodelavce VŠR. Postopek prijave in višina sofinanciranja, tudi za pot, sta definirana v vsakokratnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+). Imamo stalno odprt razpis (do sprotne porabe sredstev).

Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+

Erasmus+ mobilnost za študente je enkratna priložnost za študente, da v okviru šolanja pridobijo mednarodne kompetence, utrdijo jezik in svojo mrežo poznanstev razširijo preko državnih meja. Mobilnost je namenjena študentom, ki imajo veljaven status študenta (lahko delajo na študentsko napotnico) oziroma diplomantom v obdobju enega leta po diplomi (mobilnost na prakso).

TIPI MOBILNOSTI ZA ŠTUDENTE

 • Mobilnost na študij – Študijska izmenjava v tujini v obdobju od 3 do 12 mesecev
 • Mobilnost na prakso – Usposabljanje (pripravništvo − praksa) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev

Študent je oproščen plačila šolnine, vpisnine ali dostopa do knjižnice pri gostiteljski šoli. Študentu se priznajo dogovorjene opravljene obveznosti (prenos kreditnih točk ECTS) v tujini. Študentu, ki v tujini opravlja prakso, se lahko prizna tudi opravljanje obvezne prakse.

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katere koli kombinacije upravičenih mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Diplomanti se lahko udeležijo mobilnosti na prakso do enega leta po diplomiranju, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani VŠR v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po pridobitvi diplome.

Mobilnost na študij lahko izvedejo študenti na eni izmed naših partnerskih institucij (zavihek: Partnerske institucije). Študenti nam lahko predlagajo tudi drugo institucijo in poskusili bomo vzpostaviti partnerstvo.

Za mobilnost na prakso študenti sami ob podpori projektne pisarne VŠR najdejo primerno podjetje ali organizacijo v tujini. Pri tem si lahko pomagajo s platformo ErasmusIntern.

PODPORA PRI IZVEDBI MOBILNOSTI

Študentje, ki se odločijo za odhod na mobilnost, s strani projektne pisarne VŠR prejmejo osebno, administrativno in medkulturno podporo pred, med in po obdobju mobilnosti.

Pred mobilnostjo:

Na individualnih sestankih prejme študent vse informacije o možnostih izvedbe mobilnosti. Svetujemo glede priprave razpisne dokumentacije za izbor na mobilnost VŠR. Vodimo komunikacijo z gostiteljsko tujo šolo oziroma nudimo podporo pri iskanju gostiteljskega tujega podjetja za opravljanje prakse. Pridobimo sredstva za izvedbo mobilnosti. Študentu dodelimo učnega mentorja, ki celostno spremlja učno-študijski proces izvedbe mobilnosti za čim večjo dodano vrednost na študentov študijski proces. Ob aktivnem sodelovanju študenta prevzamemo glavnino administrativno-pogodbenih in finančnih vidikov organizacije mobilnosti. Pomagamo pri oblikovanju tripartitnega sporazuma – Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies (Navodila/guidelines za izpolnjevanje) , ki določa prenos kreditnih točk (ETCS) v tujini opravljenih obveznosti, ter pripravimo Pogodbo o dotaciji, na podlagi katere študent prejme finančno podporo. Izbor v tujini opravljenih predmetov je obvezno usklajen s Komisijo za študentske in študijske zadeve VŠR. Dokončno se izbor predmetov potrdi s podpisanim obrazcem Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Svetujemo glede organizacije zdravstvenega zavarovanja, potovanja in bivanja v tujini. Skupaj s študentom naslovimo medkulturne vidike dolgotrajnega bivanja v tuji državi. Študenta vključimo v spletno jezikovno podporo v okviru Erasmus+ oziroma mu svetujemo pri drugih oblikah učenja jezika.

Online Linguistic Support (OLS)

Spletna jezikovna podpora je namenjena študentom, ki odhajajo na mobilnosti, in sestoji iz dveh preizkusov znanja jezika (začetnega in končnega) ter vmesnega spletnega tečaja jezika. Vsako leto je v spletno jezikovno podporo vključenih več evropskih jezikov. V kolikor študent odhaja v državo, katere jezik (še) ni vključen v spletno jezikovno podporo, do takšne podpore ni upravičen, mu pa pomagamo pri iskanju drugih oblik učenja jezika.

Med mobilnostjo:

Spremljamo študenta preko rednih stikov (elektronska pošta, Skype razgovori). Spremljanje poteka preko komunikacije s projektno pisarno in po potrebi učnim mentorjem. Sprotno rešujemo morebitne izzive oziroma potrebne prilagoditve glede na potek mobilnosti.

Po mobilnosti:

Sprožimo postopke za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na podlagi Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih in podpisanega Individualnega študijskega programa za študij na tuji visokošolski instituciji. Na podlagi tega se priznajo v tujini opravljene obveznosti s kreditnimi točkami (ECTS), študentu mednarodno mobilnost zabeležimo tudi v Prilogo k diplomi.

Študentu na podlagi poročila o mobilnosti z učnim mentorjem omogočimo oceno obdobja mobilnosti z vidika učnega izkoristka in možnosti uporabe naučenega pri nadaljnjem študiju/delu. Študentom omogočimo predstavitev naučenega ali izkušnje v tujini (objava prispevka, sodelovanje na konferenci, javna predstavitev izkušnje itn.)

Študentu pa omogočimo oceno obdobja v tujini z osebnega vidika in mu nudimo pomoč pri premagovanju izzivov ob vrnitvi v domače okolje.

SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI

Erasmus+ program lahko sofinancira mobilnost v obliki mesečne dotacije, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. S pridobitvijo Erasmus+ statusa študent dobi možnost pridobitve dotacije, vendar mu ta ne pripada avtomatsko. VŠR zaprosi za sredstva za izbrane študente za Erasmus+ mobilnost na letnem nacionalnem razpisu, vendar vnaprej ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh dejavnosti. Okvirne vrednosti so objavljene v aktualnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+)

Erasmus+ študentom ne glede na to, ali jim je bila dodeljena dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni potrebno plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do knjižnice. Prav tako ohranijo pravico do ostalih morebitnih štipendij.

Erasmus+ študenti brez Erasmus dotacije (Zero-grant študenti)

Pridobitev Erasmus+ dotacije ni pogoj za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti. Mobilnosti se lahko študent udeleži tudi brez dotacije, ob čemer pa ga mora VŠR izbrati za Erasmus+ mobilnost na podlagi prijave na razpis. Več informacij o razpoložljivih sredstvih študenti prejmejo pri koordinatorici oziroma v aktualnem razpisu, objavljenem pod zavihkom Erasmus+.

Dodatna finančna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij

Študenti iz socialno šibkejših okolij so upravičeni do dodatka k Erasmus+ mesečni dotaciji. V letu 2016/17 je dodatek znašal 270 EUR/mesec mobilnosti. Do dodatka so bili upravičeni študenti, ki so prejemali sami ali člani njihovega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali bili upravičeni do dodatka za velike družine (veljavna Odločba Centra za socialno delo). Podobni pogoji veljajo tudi v naslednjih letih. Več informacij o tekočih pogojih študenti dobijo pri koordinatorici Erasmus+.

Dodatek je zagotovljen iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, podeljuje ga posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zaradi postopkov pridobitve dodatka mora biti študent z VŠR izbran za mobilnost najkasneje do konca januarja tekočega študijskega leta, da lahko zanj zaprosimo za dodatek k mobilnosti za naslednje študijsko leto.

Dodatna finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnosti v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.

Dodatna sredstva v okviru štipendije Ad futura

Študentje lahko k dotaciji, ki jo prejmejo v okviru Erasmus+, prejmejo tudi dodatek preko štipendije Ad Futura za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus+, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. V razpisnih pogojih iz leta 2016 je ta dodatek znašal 80,00 EUR/ mesec mobilnosti, zanj pa so bili upravičeni študenti, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje (kamor spadajo tudi programi VŠR). Informacije o sprotnih razpisnih pogojih lahko študentje pridobijo pri koordinatorici Erasmus+, potrebno pa je zaradi ločene prijave na razpis biti sprejet na mobilnost s strani VŠR pravočasno za uspešno pridobitev sredstev v okviru štipendije Ad futura.

PRIJAVE

Prijave zbiramo vse leto. Več informacij v aktualnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+) in v projektni pisarni.

Mobilnost na študij:

Hrvaška

Dodiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/preddiplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: RRiF Visoka škola za financijski menadžment; SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE, spletna stran šole: https://rvs.hr/hr/studij/diplomski-studij/o-studiju/

Podiplomski študij: Sveučilišni odjel za forenzične znanosti (Univerza v Splitu), DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FORENZIKE, spletna stran šole: http://forenzika.unist.hr/Nastava/Diplomskisveu%c4%8dili%c5%a1nistudijforenzike/tabid/497/Default.aspxBolgarija

Dodiplomski študij: Varna University of Management (VUM), International Business and Management, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Podiplomski študij: : Varna University of Management (VUM), Master of Business Administration, spletna stran: https://erasmusplus.vum.bg/incoming-students-programme-countries-ka103/

Dodiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/bach_eu_eea_documents-and-criteria/bachelor-programmes-EN

Podiplomski študij; D.A. Tsenov Academy of Economics, Accountancy and Financial Management, spletna stran: https://www.uni-svishtov.bg/en/admission/master-eu-eea-application-documents-and-criteria/master-programmes


Bosna in Hercegovina

Visoka škola „Logos centar“ Mostar: https://www.logos-centar.com/StudijPEKosovo

Dodiplomski študij: Universum College, Business and Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/business-and-management/#1551711103515-68b8e741-af3c

Podiplomski študij: Universum College, Management, Finance and International Business Management, spletna stran: https://www.universum-ks.org/en/postgraduate-studies/


Portugalska

Dodiplomski študij: Polytechnic Institute of Bragança (IPB), International Business Management, spletna stran: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/degree-programmes/bachelor-programmes-licenciado-degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=8487 ; ali predmetnik po dogovoru: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/course-units-in-english

Podiplomski študij: Polytechnic Institute of Bragança (IPB), Management, spletna stran: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/degree-programmes/master-programmes-mestre-degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=5009degree/course?cod_escola=3043&cod_curso=5009 ; ali predmetnik po dogovoru: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/course-units-in-english

Albanija

Dodiplomski in podiplomski študij (po naboru predmetov): University College of Business (UCB), spletna stran: http://kub.edu.al/erasmus/?lang=en

 

VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance se v uresničevanju svojih ciljev odziva na naraščajočo globalno potrebo po večanju števila visoko usposobljenih strokovnjakov poslovodnega računovodstva in poslovnih financ, zmožnih delovanja v raznolikih institucijah (podjetjih, korporacijah in drugih) v interdisciplinarnih in medsektorskih okoljih. Pomembno pri tem nam je zadostiti učinkovit globalni nivo kakovosti, s čimer odgovarjamo potrebi po razvoju strategij za preprečevanje posledic in odgovorov na svetovno ekonomsko krizo. Izvajamo prvostopenjski visokošolski program Računovodstvo (računovodstvo in finance) in certificirani program Certificirani poslovodni računovodja (CMA). Od 2014/2015 izvajamo drugostopenjski (magistrski) visokošolski program Forenzične preiskave v računovodstvu in financah. Omogočamo tudi pridobitev certifikatov in diplom s področja knjigovodstva po britanski licenci IAB. Smo soustanovitelji IPR – Inštituta za poslovno računovodstvo in imamo dobro zgrajeno mrežo podjetij, v kateri so tudi člani mreže JPA. S strategijo modernizacije spremljamo globalni ekonomski in socialni razvoj, s strategijo internacionalizacije pa si prizadevamo še bolj okrepiti mednarodno sodelovanje.

V okviru strategije internacionalizacije in modernizacije smo se priključili programu Erasmus+. Razvijamo mednarodne povezave; jačamo že obstoječa in sklepamo nova partnerstva znotraj programskih držav Erasmus+ kot tudi v drugih partnerskih državah, s posebno interesno sfero v območju Zahodnega Balkana. Verjamemo v številne razloge za sodelovanje v mednarodnih mrežah visokošolskih institucij, podjetij, javnih organizacij, raziskovalnih institucij in drugih teles, kar bo ekonomsko in družbeno povezovalo Zahodni Balkan z izobraževanji in usposabljanji, učenjem, raziskavami in zmanjševanjem brezposelnosti. Prizadevamo pa si vzpostavljati povezave na našem področju dejavnosti tudi med Zahodnim Balkanom in drugimi evropskimi državami.

Cilj našega mednarodnega sodelovanja je pretok znanja, veščin, pedagoških metod, podjetništva in dobre prakse, kar omogočamo z mobilnostmi – izmenjavami (tudi v obliki virtualnih oziroma mešanih mobilnosti). Za študente omogočamo študijske mobilnosti in mednarodna usposabljanja (prakse). Usposabljanja bodo izvedena v okviru naše mreže podjetij. Zagotavljamo veljaven prenos točk (ECTS), certificiranje (Dodatek k diplomi, Europass Mobility) in pomoč pri prepoznavi in uporabi rezultatov.

Za osebje omogočamo izmenjave akademskega in raziskovalnega osebja v obliki mobilnosti in usposabljanj. Z mobilnostjo osebja zvišujemo mednarodno kakovost izobraževanja v računovodstvu, financah, menedžmentu in povezanih področjih znotraj visokošolskih institucij in učinkovit prenos znanja v poslovno sfero. Omogočamo prostor in sredstva za uporabo in razširjanje dobre prakse in rezultatov mobilnosti (odprte diskusije, akademske publikacije, raziskovalne možnosti).

V prihajajočih letih predvidevamo razvoj kompleksnega in najverjetneje časovno odloženega programa skupnih magistrskih študijev. V interesu teh ciljev vzpostavljamo partnerstva v programskih in tudi partnerskih državah Erasmus+ programa.

Z implementacijo teh aktivnosti bomo zagotovili najmanj minimalni standard kvalitete in podpore, predviden s programom Erasmus+. Naša jezikovna strategija je fleksibilna za nova partnerstva z raznolikih jezikovnih okolij. Predavanja imamo v slovenskem jeziku, z možnostjo posameznih predmetov v srbskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Prizadevamo si za čim večjo vključenost mednarodnih udeležencev mobilnosti in dajemo prednost takim jezikovnim rešitvam, ki to kar najbolj omogočajo. Tuji udeleženci mobilnosti niso obvezani k plačilu šolnine, registracije, izpitov in dostopa do knjižnice. Vsem udeležencem mobilnosti nudimo celostno (kulturno, jezikovno, študijsko, logistično, pogodbeno) podporo.

PROJEKTI SODELOVANJ

Z vzpostavitvijo stabilnih partnerstev s kompatibilnimi strateškimi cilji in z nadaljnjo krepitvijo kapacitet se želimo priključiti raznolikim projektom sodelovanj in strateških partnerstev ter koalicij znanj. Pri tem ciljamo k modernizaciji visokošolskega izobraževanja in k stalnemu prilagajanju globalnim ekonomskim, poslovnim in podjetniškim potrebam. Sprva želimo pri teh projektih sodelovati kot partnerji in kasneje tudi kot koordinatorji.

PRIČAKOVAN VPLIV – POLICY REZULTATI

– Z omogočanjem virtualne oziroma mešane mobilnosti in tudi z omogočanjem ICT storitev in komunikacijskih metod bomo omogočili lažjo in bolj prijazno okolje študentom, ki so zaposleni ali družinsko orientirani in sicer ne bi mogli sodelovati pri modernizacijskih in internacionalizacijskih ukrepih naše šole; v sodelovanju s partnerskimi visokimi šolami iz geografsko in ekonomsko depriviligiranih območij želimo povečati število visokošolskih študentov in diplomantov v globalni dimenziji; z omogočanjem facilities za raziskovanje globalnega razvoja in potreb računovodstva in financ akademskemu osebju bomo pozitivno vplivali na izboljšanje kvalitete visokošolskega izobraževanja iz omenjenih področij.
– Z izgradnjo partnerske mreže visokošolskih institucij in podjetij in drugih institucij in scope računovodstvo in finance v Zahodnem Balkanu lahko razvijamo boljše študijske programme za potrebe tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu
– S sodelovanjem v programu Erasmus+ ne bomo le praktično beneficirali s sprejemanjem in pošiljanjem študentov v partnerske in programske države, temveč bomo vplivali tudi na cilj EHEA za podvojitev študentskih mobilnosti do 2020;
– S povezovanjem visokošolskih institucij / podjetij / raziskovalnih institucij bomo že vzpostavljen cilj na lokalni ravni lahko diseminirali v mednarodnem kontekstu; s tem modelom bomo lahko pomembno vplivali na večjo zaposljivost in ekonomsko rast
– Sodelovanje v programu Erasmus+ nam omogoča boljše rezultate v razvoju internacionalizacijske in modernizacijske strategije iz zornega kota financiranja.

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA

Program »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva ‒ Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ‒ Po kreativni poti do znanja 2016–2020« omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom pridobitev praktičnih izkušenj.

V okviru sofinanciranih projektov študenti proučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Projekti se izvajajo v skupinah 6‒8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, dodatno pa se projektu lahko pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti trajajo 3‒6 mesecev.

Skupaj s programom se uveljavlja tudi nova dejavnost, pri kateri gre za spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva ter drugih področij. Cilj tovrstne dejavnosti je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnih pristopov k učenju.

Visoka šola za računovodstvo in finance v projektih PKP prepoznava izjemno priložnost, da študentom omogoči uvid v strokovno, raziskovalno in inovativno delo kot odgovor na realne potrebe stroke. Kot šola, ki jo odlikuje dobra povezanost s stroko in prizadevanje k čim boljši pripravi študentov na potrebe delovnega okolja, stremimo k priložnostim, ki nam tak razvoj omogočajo. Projekti PKP ob tem spodbujajo tudi medsektorsko, multidisciplinarno sodelovanje, ki ga prepoznavamo kot enega temeljnih stebrov današnjega in jutrišnjega gospodarskega okolja.

Oblikovanje orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja

V šolskem letu 2016/2017 je Visoka šola za računovodstvo in finance izvedla projekt »Oblikovanjeorodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardihračunovodskega poročanja (MSRP)«, v katerem je skupina šestih študentov VŠR s pomočjo dveh pedagoških mentorjev in ene delovne mentorice za gospodarsko družbo TAB TovarnaAkumulatorskih Baterij d.d. (Mežica) razvila orodje za poročanje in sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.

Potreba za razvoj takega orodja je nastala z dopolnitvijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) avgusta 2015, ki od leta 2016 vse velike skupine pravnih oseb zavezuje k poročanju po MSRP, ki se razlikujejo od Slovenskih računovodskih standardov. Gospodarska družba TAB d.d. je morala v konsolidirano poročilo vključiti še svoje mednarodne odvisne družbe iz Italije, Španije, Poljske in Makedonije. Jedro projekta je tako predstavljal razvoj orodja, ki bo TAB d.d. z ozirom na njegove mednarodne hčerinske družbe omogočilo potrebno poenotenje na MSRP in učinkovito vsakoletnoporočanje.

Razvoj orodja je vključeval več faz (od priprave praznih poročevalskih paketov do prevajanja orodja, zbiranje testnih izpolnjenih paketov družb, tehnične in vsebinske izboljšave itd.), ki so jih študenti ob zaključku projekta tudi podrobneje javno predstavili in opisali v modulu. Predstavitveni modul je dostopen na naslednji povezavi. Na projektu so sodelovali naslednji študenti in študentke VŠR:Andreja Židan, Bogdan Živić, Nik Murn, Nina Demšar, Petra Kukulj in Tjaša Nakić ter Sabina Zalar.

V okviru projekta sta potekali tudi dve predavanji pedagoške in delovne mentorice, preko katerih so bila pridobljena znanja prenesena tako v sodelujoče podjetje kot med študente VŠR. Kot pedagoška mentorja sta na projektu sodelovala mag. Darinka Kamenšek in mag. Dejan Petkovič, kot delovna mentorica pa Blanka Štumberger.

Prispevek o projektu in njegovih rezultatih pa bo do konca leta 2017 objavljen tudi v reviji Poslovodno računovodstvo.

Projekt sta finančno podprla Republika Slovenija in Evropska unija (Evropski socialni sklad) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2016/2017.

 

Model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo (MDMO)

V okviru projekta PKP 2017/2018 smo izdelali model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo. Model je v prvi vrsti namenjen odločevalcem o investiciji v drago medicinsko opremo v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah. Kot alternativa nakupu drage opreme se na trgu pojavlja možnost odločitve za poslovni najem. Poslovni najem je praviloma enostavnejša izbira, saj v pogodbi pogosto že vključuje stroške vzdrževanja. Za nakup je po drugi strani treba zbrati ustrezno količino denarnih sredstev, vendar je pri zadostni življenjski dobi in učinkovitosti uporabe pogosto bolj ekonomična izbira.

Z modelom, ki je trenutno oblikovan za CT naprave, a ga je moč prilagoditi tudi za drugo opremo, je mogoče presojati med nakupom in najemom ter določiti potrebno življenjsko dobo in učinkovitost opreme za upravičenje investicije. Model je bil razvit na primeru CT naprav Splošne bolnišnice Izola.

Prenosi publikacije:

Priloge k priročniku:

PREDSTAVITVE PROJETKA IN UPORABE MODELA:

 • 28. 11. 2018 OB 15. URI NA VISOKI ŠOLI ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, LJUBLJANA
 • 18. 12. 2018 V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@vsr.si

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ

 

Scroll to Top