Forenzične preiskave v računovodstvu

MAGISTRSKI
PROGRAM

magistrski-splet
magistrski-splet
Kdo je študent forenzičnih preiskav?

Je detektiv po svoji naravi in ima odličen občutek za odkrivanje napak. Želi poglobiti svoje znanje, da bo razumel kako in na kakšen način lahko do prevar prihaja in kje leži razlog zanje. Je vedno radoveden in zna iskati smiselne vzorce.

Po študiju bo znal prevaro poiskati in jo tudi pravilno nasloviti oz. vzpostaviti takšno organizacijo v podjetju, da do prevar sploh ne more priti.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

>> Povezujemo razlicna znanja
>> Interdisciplinarna znanja
>> Samostojni strokovnjaki in svetovalci

TUKAJ SE PRIČNE VAŠA NOVA KARIERA

Prenesite si brošuro o študiju in študijskih programih.

INFORMACIJE MAGISTRSKI PROGRAM

 • Dobili boste vpogled v celovitost poslovanja

Pomemben del študija je interdisciplinarnost.S študijem boste nadgradili in povezali znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno.

 • Pridobili boste najnovejša znanja na področju prevar

Ker sodelujemo z najboljšimi predavatelji s področja kriminalistike, boste dobili vpogled v razmišljanje »kriminalcev« in kakšni so trendi pri prevarah. Razumeli boste tudi, kjer sploh začeti iskati prevarante. Znali pa boste presojati ali so podatki v poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe, resnični in pošteni.

 • Naučili se boste na primerih iz prakse

Praksa je ena izmed ključnih sestavin študija. Študentje lahko tudi strokovno usposabljanje izvajajo pri enem izmed naših partnerskih podjetij.

 • Pridobili boste široko znanje in si odprli vrata v mnoge organizacije

Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljavskih funkcij za širše področje financ.

 • Forenzični računovodja lahko deluje samostojni ali v okviru podjetja

Postali boste forenzični računovodja. Vaše karierne možnosti so zelo široke, saj lahko delujete samostojno, ali pa postane te del večje korporacije.

 • Vključujemo se druge projekte

VŠR je pobudnik konference o Forenzičnih preiskavah, saj sta se prvi dve konferenci zgodili na pobudo naše šole. Sedaj konferenco izvajamo v sodelovanju s Tax – Fin – Lex. Poleg tega pa smo od leta 2020 vključeni tudi v projekt Teden osveščanja o prevarah, katerega nosilec je podjetje Delloite.

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preisave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)

Trajanje študija:
Dve leti.

Število kreditnih točk

 (KT) in študijske obveznosti:
120 KT (13 obveznih predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)

Način študija:

izredni

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno.

Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe.

Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

V magistrski študijski program  Forenzične preiskave v financah in računovodstvu se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

 • študijski program prve stopnje (180 ECTS) s področja ekonomije, poslovnih ved  ali managementa;
 • študijski program prve stopnje (180 ECTS) z drugih strokovnih  področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov:  Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodja, 9 ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje VŠR Računovodja, 4 ECTS).
 • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 s področja ekonomije, poslovnih ved  ali managementa;
 • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 z drugih strokovnih področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov: Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodja, 9 ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje VŠR Računovodja, 4 ECTS).
 • Pogoje za vpis  izpolnjuje tudi, kdor je končal izobraževanje v tujini,  ki je enakovredno  študijskim programom, ki so navedeni v zgornjih alineah.

Prehodi med programi – neposredni vpis v višji letnik:

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na dosedanjem študijskem programu in nadaljevanje študija na programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.

Možen je prehod:

 • iz študijskih programov druge stopnje s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa;
 • iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11.6.2004 s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa  se lahko študent vpiše v drugi letnik programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.  Pri prehodu se lahko priznavajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Ta znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. Vloge za prehod med programi obravnava Komisija za študijske zadeve VŠR, ki določi tudi morebitne dodatne izpite.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • Uspešnost na programu prve stopnje – ocena diplome (50%)
 • Povprečna ocena študija na prvi stopnji  (50%)

Predvideno število vpisnih mest je 40.

Študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral najmanj 37 ECTS vpisanega letnika.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, s tem študent ohrani status in s tem pravice, določene z zakonom.

Za dokončanje magistrskega študija  Forenzične preiskave v financah in računovodstvu mora študent opraviti vse študijske obveznosti  določene v programu ( 15 izpitov oz. 108 ECTS) in izdelati ter zagovarjati magistrsko delo (12 ECTS).

Po uspešno opravljenih vseh obveznostih  bo študent pridobil strokovni naslov:  magister financ in računovodstva oz. magistrica financ in računovodstva.

Možnost priznavanja že pridobljenega znanja:

VŠR  kandidatom prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnost, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom.

Upoštevajo se tudi znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe, programih za izpopolnjevanje in v neformalnem izobraževanju.

Glede na sestavo  študijskega programa je možno priznati kompetence pridobljene izven študijskega programa v obsegu  največ 20 ECTS. Prizna se lahko:

 • Obvezne predmete programa se lahko delno ali v celoti prizna na osnovo pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu ali na podlagi referenc na ustreznem strokovnem področju, če so predmeti po vsebini enakovredni kot v programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, se te kreditne točke  ne vštevajo v obseg dovoljenih 20  ECTS.
 • Študentom, ki so objavili članek v znanstveni reviji, se članek lahko prizna namesto seminarskega dela. O tem odloča nosilec predmeta.
 • Na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja (projekt, izum, patent, elaborat, druga avtorska dela ) se študentom lahko prizna do 20 ECTS.

Individualne vloge študentov za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom obravnava in sprejme Komisija za študijske zadeve, ki obravnava  vloge  kandidatov v skladu z določbami Statuta VŠR

Šolnina za en letnik znaša 1.950 EUR in zajema:

 • vpisnino;
 • predavanja, vaje in konzultacije
 • opravljanje izpitov (največ trikratno opravljanje izpita);
 • enkratno ponavljanje letnika v celotnem obdobju študija (Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine in plača le vpisnino.).

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca.

Možnosti plačila: Šolnino se lahko poravna v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno. V primeru plačila v 1. obroku se obračuna 50 EUR popusta.

Razpis za vpis v podiplomski študijski program II. stopnje v šolskem letu 2020/2021

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Prijavni roki:
14.2.2020– 15.7.2020
14.8.2020 – 30.9.2020

Kontakti za tehnično pomoč so:

 • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590
 • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.siPREDMETNIK MAGISTRSKI PROGRAM

Magistrski študijski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« se izvaja v dveh letnikih oziroma štirih semestrih. V prvem letniku je osem obveznih predmetov, v drugem letniku pa pet obveznih predmetov, dva izbirna in magistrsko delo. Študij se praviloma zaključi v dveh letih.

1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2020/21)

PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA | ECTS: 7 | Opis predmeta
KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA |
ECTS: 7 | Opis predmeta
PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE
| ECTS: 8 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU
| ECTS: 8 | Opis predmeta
DAVČNI SISTEM IN DAVČNE PREVARE
| ECTS: 7 | Opis predmeta
KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE
| ECTS: 8 | Opis predmeta
KAZENSKO PROCESNO PRAVO
| ECTS: 8 | Opis predmeta
EKONOMIKA PODJETIJ
| ECTS: 7 | Opis predmeta

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2020/21)

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

GOSPODARSKA KRIMINALITETA | ECTS: 7 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | ECTS: 8 | Opis predmeta
METODE FORENZIČNE REVIZIJE | ECTS: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV | ECTS: 8 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO – POGODBENO IN STATUSNO | ECTS: 7 | Opis predmeta

SKUPAJ: 36

2. LETNIK – IZBIRNI PREDMETI predmeti z izvajalci predmetov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu, so razvidni iz urnika) 

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

MODERNE GOSPODARSKE POGODBE | ECTS: 6 | Opis predmeta
NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV | ECTS: 6 | Opis predmeta
UPRAVNO PRAVO IN POSTOPEK | ECTS: 6 | Opis predmeta
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO IN JAVNA NAROČILA | ECTS: 6 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V INFORMATIKI | ECTS: 6 | Opis predmeta
STATISTIKA ZA PREISKOVALCE PREVAR | ECTS: 6 | Opis predmeta
UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | ECTS: 6 | Opis predmeta
FORENZIKA UPRAVLJANJA IN MANAGEMENTA RAZVOJNIH PROJEKTOV | ECTS: 6 | Opis predmeta
PRAVNA UREDITEV PREKRŠKOV | ECTS: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ: 36

Scroll to Top