Vpisni pogoji

V magistrski študijski program  Forenzične preiskave v financah in računovodstvu se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

  • študijski program prve stopnje (180 ECTS) s področja ekonomije, poslovnih ved  ali managementa;
  • študijski program prve stopnje (180 ECTS) z drugih strokovnih  področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 KT, to je izpit iz dveh predmetov:  Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodstvo in finance, 9 KT) in Osnove gospodarskega prava 1 (program prve stopnje VŠR Računovodstvo in finance, 4 KT).
  • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 s področja ekonomije, poslovnih ved  ali managementa;
  • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 z drugih strokovnih področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov: Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodstvo in finance, 9 ECTS) in Osnove gospodarskega prava 1 (program prve stopnje VŠR Računovodstvo in finance, 4 ECTS).
  • Pogoje za vpis  izpolnjuje tudi, kdor je končal izobraževanje v tujini,  ki je enakovredno  študijskim programom, ki so navedeni v zgornjih alineah.

Prehodi med programi – neposredni vpis v višji letnik:

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na dosedanjem študijskem programu in nadaljevanje študija na programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.

Možen je prehod:

  • iz študijskih programov druge stopnje s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa;
  • iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11.6.2004 s področij ekonomije, poslovnih ved ali managementa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa  se lahko študent vpiše v drugi letnik programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.  Pri prehodu se lahko priznavajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Ta znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. Vloge za prehod med programi obravnava Komisija za študijske zadeve VŠR, ki določi tudi morebitne dodatne izpite.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • Uspešnost na programu prve stopnje – ocena diplome (50%)
  • Povprečna ocena študija na prvi stopnji  (50%)

Predvideno število vpisnih mest je 40.