Priznavanje znanj

Možnost priznavanja že pridobljenega znanja:

VŠR  kandidatom prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnost, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom.

Upoštevajo se tudi znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe, programih za izpopolnjevanje in v neformalnem izobraževanju.

Glede na sestavo  študijskega programa je možno priznati kompetence pridobljene izven študijskega programa v obsegu  največ 20 ECTS. Prizna se lahko:

  • Obvezne predmete programa se lahko delno ali v celoti prizna na osnovo pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu ali na podlagi referenc na ustreznem strokovnem področju, če so predmeti po vsebini enakovredni kot v programu Forenzične preiskave v financah in računovodstvu, se te kreditne točke  ne vštevajo v obseg dovoljenih 20  ECTS.
  • Študentom, ki so objavili članek v znanstveni reviji, se članek lahko prizna namesto seminarskega dela. O tem odloča nosilec predmeta.
  • Na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja (projekt, izum, patent, elaborat, druga avtorska dela ) se študentom lahko prizna do 20 ECTS.

Individualne vloge študentov za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom obravnava in sprejme Komisija za študijske zadeve, ki obravnava  vloge  kandidatov v skladu z določbami Statuta VŠR.