E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja s finančnega vidika
DVODNEVNI SPLETNI SEMINAR

Ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja s finančnega vidika

finance
termin

Termin

18. 02. 2021
potrdilo

Potrdilo

Potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

8 ur

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja s finančnega vidika

Naučite se ocenjevati in meriti uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja s finančnega vidika

Seminar bomo izvedli v obliki dveh 4-urnih srečanj, ki bosta potekali:

  • četrtek, 18. 2. od 9:00 do 12:00
  • petek, 19. 2. od 9:00 do 12:00

Ali znate v poslovne odločitve vpeti finančno logiko?

Recimo, kako se  poslovna odločitev odrazi na likvidnost podjetja (ali podjetju/organizaciji prinaša ali odnaša denar), na uspešnost poslovanja (ali vpliva na povečanje ali na zmanjšanje dobička, na zmanjšanje ali povečanje izgube) in na premoženje podjetja/organizacije (mu/ji povečuje ali zmanjšuje kapital).

Odločevalci, tako vrhnji kot srednji menedžment, običajno ne razmišljajo tako.

Katere so najpogostejše napake?

Nerazumevanje, kaj je proti denarni tok
Nerazumevanje, kaj je EBITDA in premajhno poznavanje vloge kazalnika NFD/EBITDA
Nepoznavanje različnih finančnih politik v podjetju in zanemarjanje pomena kapitalske ustreznosti (prekomerno povečevanje finančnega vzvoda)
Nerazumevanje finančne prožnosti podjetja (kaj je sploh finančna prožnost in kako jo merimo)
Premajhno razumevanje vloge AM v financah
Nepoznavanje kazalnikov, ki merijo insolventnost podjetja/organizacije
Slabo obvladovanje poslovnih procesov z vidika neizkoriščenih notranjih prihrankov (sproščanje notranjih virov financiranja; kje ima podjetje/organizacija vezana denarna sredstva, ki mu/ji ničesar ne prinašajo)
Zanemarjanje pomembnosti finančnih tveganj in slabo obvladovanje teh tveganj (cenovnih, valutnih, investicijskih, obrestnih, …)
Odsotnost ključnih orientirjev za učinkovito menedžiranje s financami (kaj je finančno ravnotežje, kaj je finančna stabilnost in kaj finančna prožnost)

Povečajte finančno osveščenost!

Znanja, ki jih bodo udeleženci usvojili na tej delavnici, jim bodo »dala misliti«, ali pri svojem delu ravnajo v skladu z načeli in smernicami poslovnih financ, ali razmišljajo s finančno logiko, ali s svojim ravnanjem delujejo v smeri trajnostnega razvoja svojega podjetja/organizacije in ne nazadnje povečala se bo njihova »finančna osveščenost«, »finančna pismenost« in finančna funkcionalnost«, s čimer bo dosežen tudi namen te delavnice.

Učili se bomo na podlagi praktičnih primerov

Izbrano bo podjetje X, za katero bo izvajalec s pomočjo programskega orodja FINPLAN demonstriral izdelavo finančne analize in razložil vrednost posameznih kazalnikov in modelov.

Na osnovi razprave, ki jo bo moderiral izvajalec, bo podana ocena podjetja z vidika njegove finančne trdnosti in podane usmeritve za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

VSEBINA SREČANJA

Za spremljanje delavnice priporočamo osnovno znanje računovodstva in poslovnih financ.

Zakaj na delavnico?

  • Računovodje

si bodo razširili horizont računovodskega načina razmišljanja s finančno logiko (računovodstvo se ukvarja s preteklostjo, finance s sedanjostjo in predvsem s prihodnostjo; računovodstvo je jezik poslovnih financ; gre za dve disciplini, ki sta tesno povezani ena z drugo).

  • Revizorji

danes je potrebno gledati na podjetje/organizacijo tudi z vidika njihovega trajnostnega razvoja (ni dovolj, da je bilo podjetje uspešno v preteklem obdobju, pomembno je, da si bo zagotovilo svoj trajnostni uspešen razvoj poslovanja in prav na to ga usmerjajo vsebine tega seminarja.

  • Finančniki, analitiki in planerji

se bodo usposobili, da bodo lahko pri svojem delu uporabljali nove in učinkovitejše pristope in metode ter tehnike; bolj bodo analitični in njihova poročila bodo imela večjo indikativno vrednost in pripravili bodo lahko pravočasno kvalitetne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev.

  • Prodajniki in direktorji

bodo spoznali, kako potrebno in koristno je razumeti finančno logiko in kako jim lahko poznavanje nekaterih tem, kot so, na primer življenjski finančni cikel, obratni kapital podjetja, plačilna sposobnost, obvladovanje finančnih tveganj, pomaga pri sklepanju poslov, v pogajanjih s poslovnimi partnerji. Na konkretnih primerih bodo spoznali, da se posel še ne konča z odlično sklenjeno pogodbo, ki podjetju prinaša lep dobiček, ampak šele takrat ko kupci plačajo in da depreciacija tuje valute (tečajne razlike) ne poslabšajo čistega poslovnega izida.

 

1. dan (18. 2.)

Upravljanje z obratnimi sredstvi – upravljanje z denarjem (sodi v podmerilo 5.5 Obvladovanje sredstev in virov EFQM modela; management financ za zagotavljanje trajnega uspeha)

usmerjanje denarnega toka v podjetju (denarni tok, prosti denarni tok)
poslovni cikel in potrebe po obratnih sredstvih (izračun trajnih obratnih sredstev)
finančne politike v organizaciji
vzvodi (poslovni, finančni, celotni)
donosnost in likvidnost (obravnava krajše študije primera)
finančni življenjski cikel organizacije (načini in viri financiranja posamezne faze življenjskega cikla podjetja/organizacije)

2. dan (19. 2.)

Finančni kazalniki in modeli ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja (sodi v merilo 7 Rezultati EFQM modela; gre za upoštevanje atributov po RADAR matriki, kot so obseg in relevantnost, uporabnost, trendi, cilji, primerjave in osredotočenost)

obratni kapital (zaloge, terjatve, denar in obveznosti do dobaviteljev) in finančni vidiki krajšanja poslovnih procesov (obravnava krajše študije primera)
kapitalska ustreznost
 kazalniki likvidnosti, kazalniki donosnosti, kazalniki produktivnosti in aktivnostni kazalniki
Du Pontova shema kazalnikov
  bonitetna ocena (z vidika tveganja)
ocenjevanje in obvladovanje finančnih tveganj s poudarkom na insolventnosti podjetja (Altmanov model, Weinrichov model idr.) in
obvladovanje valutnih tveganj s pomočjo nekaterih najbolj razširjenih izvedenih finančnih instrumentov (forward, opcija, …)

Kaj je vključeno v kotizacijo?

  • Prosojnice
  • Predloga(v Excelu) za izdelavo finančne analize podjetja/organizacije;
  • predstavitev orodja FINPLAN in konkretno delo z orodjem.

Priporočena literatura (ni vključno v kotizacijo): Brošura Nov model EQM (se lahko kupi pri Agenciji SPIRIT)

PREDAVATELJI

Vladimir Bukvič
dr. Vladimir Bukvič

Vladimir Bukvič je doktor ekonomskih in poslovnih ved, smer Management in organizacija, magister poslovno-organizacijskih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist (vse tri nazive si je pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani), preizkušeni poslovni finančnik (licenco mu je podelil Slovenski inštitut za revizijo), certificirani poslovodni računovodja (licenco mu je podelil Inštitut za poslovodno računovodstvo, Ljubljana). 17 let je bil CFO v velikem slovenskem podjetju v avtomobilski industriji.

Je habilitirani višji predavatelj posebej za ekonomiko in posebej za finance na GEA College Fakulteti za podjetništvo Ljubljana (četrta izvolitev), višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo in finance, Ljubljana in na Visokošolskem središču ERUDIO, Ljubljana. Je direktor svetovalne firme MILIEU d.o.o., Celje. Je svetovalec za management consulting (licenca CEGOS Paris), svetovalec za podjetništvo (licenca Ministrstva za gospodarstvo), vodilni ocenjevalec za poslovno odličnost (licenca Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in certifikat ECAT za model EFQM), višji raziskovalec, avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Vladimir Bukvič je generalni sekretar Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje.

Objavljena dela na Cobissu si preberite tukaj.

INFORMACIJE

cena2

Cena

Redna prijava
264  € brez DDV
(322 € z DDV)

Zgodnja prijava
do 10. februar 184,80 brez DDV

popust

Popust

Študenti VŠR 30%
Člani ZRS  10%

termin

Termin

18. 02. 2021
ura

Trajanje

9:00 -12:00
lokacija

Lokacija

na spletu

PRIJAVA

Redna cena: 322 z DDV (dva dni)

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top