Ste si želeli, da bi imeli SRS-je enostavno predstavljene na enem mestu?

Če je tako, vas vabimo, da se vključite v Malo šolo SRS. Presenečeni boste, na kako preprost način se lahko naučite razumeti Slovenske računovodske standarde. S tem boste dosegli varnost in zanesljivost svojih poslovnih odločitev, saj boste znali vnaprej predvideti učinke poslovnih odločitev.  

ZAKAJ SE VKLJUČITI V MALO ŠOLO SRS?

Videoposnetki

Na razpolago je že več kot 20 video posnetkov, v katerih so razloženi SRS in specifična vprašanja v povezavi z njihovo uporabo.

Prosojnice in druga gradiva

S pomočjo priloženih gradiv lahko spremljate in samostojno rešujte primere. Že več kot 20 pojasnjevalnih gradiv

Ponazoritve knjiženj

Na razpolago je že več kot 150 ponazoritev knjiženj, ki jih lahko takoj prenesete za svojo vsakdanjo uporabo.

Excel pripomočki

Priloženi so že trije Excel pripomočki, ki vam pomagajo pri konkretnih izračunih in takojšnji uporabi predstavljenih določil standardov.

Enoletno članstvo

Članstvo vam omogoča neomejen dostop do vseh gradiv in novosti, ki jih bomo mesečno dodajali. Obveščali pa vas bomo tudi o morebitnih spremembah.

Vsak mesec nove vsebine

Vsak mesec dodamo najmanj tri nove vsebine. Obveščali pa vas bomo tudi o vseh novostih in spremembah,

SE TO DOGAJA TUDI VAM?

 Tudi vi sprejemate poslovne odločitve brez predhodne simulacije poslovnega dogodka? 

Ne veste, kako bo to vplivalo na računovodske izkaze? 

Ne veste točno, kje istati rešitve za vaš specifičen poslovni dogodek?

Ste potem, ko je bila pogodba sklenjena, stresno gledali učinke vaše poslovne odločitve in se spraševali kako je to mogoče? 

NAUČITE SE, KAKO POSLOVNI DOGODKI VPLIVAJO NA VAŠE RAČUNOVODSKE IZKAZE!

In ravno to vam z Malo šolo SRS ponujamo. Naj le-ta postane desna roka pri razumevanju posameznih določil standarda na praktičnih primerih.

KAKO SO SRS-ji SESTAVLJENI?

 1. Uvod v SRS in Okvir v SRS 
 2. Posamezni SRS-ji, ki urejajo:

a) Gospodarske kategorije (Standard I) – sestavljeni so iz 17 standardov, ki obravnavajo posamezne postavke v računovodskih izkazih, torej gredo po vrsti od opredmetenih osnovnih sredstev pa vse do prihodkov in ugotavljanja poštene vrednosti in oslabitve osnovnih sredstev.

b) Standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standardi II) – standardi 20 do 23, ki se nanašajo na računovodske izkaze, ki jih pripravljate za zunanje računovodsko poročanje; bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.

c) Standardi posebnosti za organizacije posameznih dejavnosti (Standardi III) – standardi od 30 do 39, ki so namenjenim drugim uporabnikom kot so samostojni podjetniki, zadruge, izvajalci javnih služb, društva in invalidske organizacije, nepridobitne organizacije, socialna podjetja in organizacije v stečaju in likvidaciji

Poglejmo kratek primer, kaj se je Jana naučila v Mali Šoli SRS.

V podjetju so se odločali, da bi kupili nepremičnino kot naložbo. Jana se je naučila, da so lahko učinki na računovodske izkaze različni.
Poglejmo, kako je to predstavila direktorju.
Kako boste s pomočjo Male šole SRS razumeli standarde?

Za gospodarske kategorije (Standardi I) so pripravljeni video posnetki in primeri knjiženj, kjer vam vsebino standarda predstavimo na slikovit in razumljiv način.

 • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja vaše naročnine. 
 • Izpišete si lahko prosojnice, da boste lažje sledili vsebini video posnetka in si tudi oblikovali lastne zapiske.
 • V pdf obliki imate na razpolago primere knjiženj poslovnih dogodkov, ki se povezuje na posamezna določila SRS; te primere knjiženj si lahko izpišete in jih neposredno uporabite za lastne poslovne dogodke.
 • Pripomočki v Excelu, ki vam služijo za pripravo poslovnih dogodkov za knjiženje, kot nap. pripomoče za izračun Parvice do uporabe, kadar morate svoj poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah.

Za standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standard II) so pripravljeni video posnetki, pojasnjevalna gradiva in pripomočke v Excelu »Bilance«.

 • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja vaše naročnine. 
 • Pripomoček v Excelu »Bilance« je zalo enostavno orodje za pripravo vseh štirih računovodskih izkazov: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Datoteka »Bilance« vam omogoča na podlagi vnosa tri-mestnih kontov pripravo teh izkazov, ki so v taki obliki, da jih lahko enostavno kopirate v vaše letno poročilo ali druga računovodska poročila, ki jih potrebujete.
 • Pisna navodila za uporabo datoteke »Bilance«, kakor tudi prikaz praktične uporabe v video posnetku, kjer lahko sledite posameznim fazam vnosa in uporabe.
 • Datoteko »Bilance« si prenesete na svoj računalnik in jo nato uporabljate za lastne potrebe.

Vse zgoraj naštete vsebine bomo mesečno dopolnjevali z novimi primeri in aktualnimi vprašanji, ki jih bomo prejeli tudi v vaše strani.

 1. O novo dodanih vsebinah vas bomo po maili enkrat na mesec obvestili.
 2. Lahko jih pa spremljajte tudi sami v okviru svoji pravic, ki jih pridobite s članstvom.

IZ VSEBINE:
Kako so predstavljene vsebine v Mali šoli SRS?

V kratkem videoposnetku smo zbrali izseke iz različnih video predstavitev. Gre zgolj za kratke odlomke iz že obstoječih video posnetkov.  

Imate vprašanja? Pišite nam.

Pridobite enoletno članstvo

247 Cena je brez DDV
 • Video vsebine in enostavna pojasnila SRS-jev
 • Vsak mesec nove vsebine in novosti
 • Neomejen dostop do vseh posnetkov
 • Gradivo v pdf obliki, ki si ga lahko prenesete in natisnete.
 • Konkretne in praktične ponazoritve knjiženj
 • Pojasnjevalne vsebine
 • Excelovi pripomočki za izračune
 • En mesec brezplačnega članstva
 • Enoletno članstvo (12 mesecev)

in pridobite enoleten dostop do vseh vsebin​.

Scroll to Top