GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno

GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Aleksij Mužina

Vsebina:

I. del: STATUSNO PRAVO

1. SAMOSTOJNI PODJETNIK

2. GOSPODARSKE DRUŽBE

 • Splošno
 • Pravna sposobnost in dejavnost
 • Premoženje in odgovornost za obveznosti
 • Firma
 • Sedež
 • Zastopanje
 • Sodni register
 • Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved
 • Prenehanje družbe:
  • (Redna) likvidacija
  • Stečaj
  • Prisilna poravnava

3. POSAMEZNE DRUŽBE

 • Družba z omejeno odgovornostjo:
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Razmerja med družbeniki
  • Odgovornost za obveznosti
 • Delniška družba:
  • Pojem
  • Ustanovitev
  • Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice

4. DRUGE ORGANIZACIJE NA PODROČJU GOSPODARSTVA

 • Banke in druge finančne organizacije
 • Zavarovalnice
 • Zadruge
 • Zavodi

II. del: EVROPSKO PRAVO

1. ZGODOVINA IN RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI

 • Razmejitev pojmov
 • Pravo EU
 • Pravo Evropske skupnosti
 • Pravo Unije

2. RAZMERJE MED PRAVOM SKUPNOSTI IN PRAVNIMI REDI DRŽAV ČLANIC

 • Avtonomnost prava EU
 • Primarnost prava EU
 • Neposredna uporabnost prava EU
 • Delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in državami članicami

3. ŠTIRI TEMELJNE EKONOMSKE SVOBOŠČINE

 • Prost promet blaga
 • Prosto gibanje delavcev
 • Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja storitev
 • Prost pretok kapitala in plačil

III. del: POGODBENO PRAVO – osnove

1. UVOD V POGODBENO PRAVO

 • vrste pogodb
 • značilnosti gospodarskih pogodb

2. PRODAJNA POGODBA

 • uvod
 • sestavine
 • trgovinske klavzule
 • dunajska konvencija

3. POGODBE O STORITVAH

 • podjemniška pogodba
 • gradbena pogodba
 • mandat

4. POGODBE AVTONOMNEGA GOSPODARSKEGA PRAVA

5. POTROŠNIŠKO PRAVO

 • pravna ureditev varstva potrošnikov
 • pravni viri
 • potrošnik kot družbena in pravna kategorija
 • gibanje za varstvo potrošnikov
 • potrošniško pravo v nekaterih tujih državah
 • posamezni pravni instituti
  • odgovornost za produkt in za storitve
  • nepošteni pogodbeni pogoji
  • posebno varstvo potrošnika pri kupni pogodbi
  • varstvo turista

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na področju pravne ureditve gospodarskega prava in mednarodnega gospodarskega prava. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in zajema materialnopravne in procesnopravne vidike. Na praktični ravni se predvideva osvojitev poglobljene analitične zmožnosti interpretacije različnih področij, kot so kontrakti, konkurenca, korporacije, javna naročila, pravo intelektualne lastnine ipd in zahtevnejših procesnih opravil v praksi. 

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ