Visoka šola za računovodstvo in finance
Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Februar 2019

1. Uvod

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Visoke šole za računovodstvo in finance (VŠR) določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta VŠR. Spletno mesto vključuje vse spletne strani in podstrani VŠR.

Z obiskom spletnega mesta VŠR potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vsa določila splošnih pogojev. Če se z njimi ne strinjate, spletno mesto VŠR zapustite.

2. Pomen izrazov

a) Lastnik in upravljavec

Lastnik in upravljavec spletnega mesta Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c , 1000 Ljubljana Telefon: +386 059 090 960, E-naslov: info@vsr.si kontaktna oseba: vodja referata Visoke šole za računovodstvo in finance.

b) Obiskovalec in uporabnikObiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto VŠR. Uporabnik spletnega mesta je oseba, ki se na spletni strani registrira z navedbo osebnih podatkov.

c) Osebni podatek

Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

d) Posameznik

Posameznik je oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

e) Obdelava podatkov

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilaganje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilaganje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

f) Privolitev posameznika

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izjavo ali jasnim pritrdilnim ravnanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

3. Piškotki

Na spletnem mestu VŠR se uporabljamo piškotke. Piškotki našim obiskovalcem spletnih strani omogočajo prijaznejšo in lažjo uporabo spletne strani.
Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletnega mesta, ker to delo prevzame spletno mesto oziroma piškotek, ki je shranjen v uporabniški računalniški sistem.
Na naši spletni strani lahko posameznik kadarkoli onemogoči nastavitev piškotkov s pomočjo ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih sistemskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih.
V primeru, da se posameznik odloči odstraniti nastavitve piškotkov v izbranem internetnem brskalniku, možnosti spletnega mesta ne bodo uporabne v celoti.

4. Registracija na spletni strani

Posameznik se lahko na spletni strani VŠR registrira z navedbo osebnih podatkov: ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska št., status (študent VŠR, zaposlen …). Ti se zbirajo in shranjujejo izključno za interno uporabo in za lastne namene, kot so nakup storitev VŠR (seminarji, konference, dogodki,..) ter ob nakupu VŠR izdelkov (gradiva,knjig, publikacij,…).
Z registracijo na spletni strani se shranijo: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, davčna številka in/ali delodajalec posameznika, pa tudi IP-naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga subjekt uporablja – prav tako se shranjujeta datum in čas registracije subjekta. Shranjevanje teh podatkov poteka v ozadju, kar je edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in, če je potrebno, omogoči preiskavo storjenih kaznivih dejanj.
Registrirane osebe lahko kadarkoli spremenijo osebne podatke, ki so jih navedle med registracijo, ali pa jih popolnoma izbrišejo iz podatkovnega strežnika upravljavca.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca pridobiti dostop do osebnih podatkov in do informacij po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. Prav tako lahko posameznik zahteva popravek osebnih podatkov ter pravico do izbrisa osebnih podatkov.

5. Prijava na e-obveščanje

VŠR s pomočjo e-obvestil redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje o izdelkih, dogodkih in storitvah ter o novostih in spremembah na področju financ, računovodstva, davkov,… Obvestila prejme oseba, na katero se podatki nanašajo, če:
• ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven e-poštni naslov
Naročnik e-obvestil lahko kadarkoli prekliče naročilo, na katerega se podatki nanašajo. Privolitev za prijavo na obveščanje in osebne podatke, ki jih je posameznik za pošiljanje e-obvestil potrdil, lahko kadarkoli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakem e-obvestilu na voljo ustrezna povezava. Prav tako lahko posameznik odjavo sporoči neposredno upravljavcu podatkov tudi na drugačen način (pisni, elektronski ali ustni).

6. Kontaktna možnost na spletni strani

Spletna stran VŠR vsebuje kontaktne obrazce, ki omogočajo hiter elektronski stik z zavodom. Če se posameznik odloči za kontakt preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke upravljavec podatkov shrani za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

7. Udeležba na dogodkih

a) Splošne določbe
Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi bodo potekali: seminarji, izobraževanja, dogodki, ki jih organizira VŠR. Med splošne pogoje uvrščamo: način prijave na dogodke, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave od posameznega dogodka pred njegovo izvedbo. Dogodke (seminarje, konference, izobraževanja) organizira VŠR.
Splošni pogoji so sestavni del prijave na vsak dogodek. Posameznik, ki se prijavi na katerikoli dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani VŠR
b) Prijava na dogodek
Prijava na dogodek se izvede, ko posameznik izpolni obrazec-prijavo na spletni strani VŠR. Posameznik mora obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje z davčno številko; e-naslov in telefonsko številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno.
S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi.
c) Udeležba na dogodku
Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
Vsako izobraževanje (razen nekaterih kratkih seminarjev) ima vsaj en odmor. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju z ustreznim gradivom ter morebitno pogostitvijo med odmorom(a).
Po zaključku izobraževanja slušatelji dobijo potrdilo o udeležbi (pri kratkih seminarjih na izrecno željo slušatelja).
d) Odpoved dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje dan pred dogodkom, in sicer preko elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek ali s klicem na navedeno telefonsko številko.
e) Uporaba osebnih podatkov
Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru dogodka, je organizator, ki se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi podatkov in prostem pretoku podatkov ter veljavnimi zakonskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani.

8. Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena obdelave, ali če ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih, ki zadevajo upravljavca. Če namen obdelave ni določen ali ni primeren ali če poteče rok za obdelavo, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami. Izbris je seveda možen tudi na zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

9. Uporabniške pravice

a) Pravica do potrditve
Vsak posameznik ima pravico, da od upravljavca pridobi informacijo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik izkoristiti to pravico, se lahko kadarkoli obrne na kontaktne osebe (zaposlene) pri upravljavcu.
b) Pravica do dostopa
Posameznika se na njegovo zahtevo seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če je temu tako, ima pravico dostopa do osebnih podatkov in do naslednjih informacij:
• namen obdelave,
• vrste zadevnih osebnih podatkov,
• uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
• predvideni roki hrambe ali merila za določitev roka hrambe,
• obstoja pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z osebami, na katere se osebni podatki nanašajo, ali obstoj pravice do ugovora,
• pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take posledice za posameznika..
Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
c) Pravica do popravka
Posameznik ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ali dopolni nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
d) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v naslednjih primerih:
• če osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
• preklica privolitve, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
• če ugovarja obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih upravljavca ali tretje osebe ali ko ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja,
• če so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
• če je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom RS.

e) Pravica do omejitve obdelave podatkov

Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec omeji uporabo, kadar:
• oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, ki temeljijo na zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali zakoniti interesi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval VŠR. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do ugovora

Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov.
VŠR ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokaže utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomeščajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.
Če VŠR obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za takšno trženje. Če posameznik ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, bo VŠR upošteval njegove želje.

h) Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem
VŠR ne uporablja profiliranja na podlagi pridobljenih osebnih podatkov.

10. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

VŠR tretjim osebam osebnih podatkov svojih uporabnikov ne posreduje

11. Obdobje hranjenja osebnih podatkov

Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hranjenja osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Posamezniki, katerih osebne podatke hrani in obdeluje VŠR, lahko kadarkoli zaprosijo za izbris njihovih osebnih podatkov.

Februar 2019
Visoka šola za računovodstvo in finance
Stegne 21c, 1000 Ljubljana