1. letnik:

V 1. letnik se lahko vpiše kdor je:

• opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
• poklicno maturo
• ali maturo.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

• splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi 60% točk
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih študijskih programov sprejetih po letu 1994 (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmetov:

 • Ekonomika podjetja in
 • Uvod v računovodstvo

skupaj 18 ECTS, ki ju opravijo pred vpisom v 3. letnik.

b) diplomanti iz nesorodnih študijskih področij med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov:

 • Ekonomika Podjetja,
 • Uvod v računovodstvo,
 • Upravljalno računovodstvo I

skupaj 27 ECTS, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

3. letnik:

Vpis v 3. letnik

Prehod v tretji letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih programov sprejetih pred letom 1994. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij sprejetih pred letom 1994 (družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) med študijem opraviti diferencialna izpita iz predmetov

 • Stroškovno računovodstvo in
 • Finančno računovodstvo
 • skupaj 12 ECTS.

Študentje, ki imajo tri leta delovnih izkušenj se prizna strokovna praksa v obsegu 10 KT.

b) diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, morajo med študijem opraviti še diferencialne izpite iz predmetov

 • Ekonomika podjetja,
 • Uvod v računovodstvo in
 • Upravljalno računovodstvo I,

skupaj 27 ECTS.

Študentje, ki imajo pet let delovnih izkušenj se prizna strokovna praksa v obsegu 10 KT.

c) študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (pred ZViS 2004), ki imajo opravljene obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT;

 

Prehodi med študijskimi programi:

1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje

Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje

Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.