STROKOVNA PRAKSA

Namen strokovne prakse v podjetju je študente seznaniti s prakticnim izvajanjem razlicnih aktivnosti v racunovodstvu podjetja. Zajela bo vse racunovodske aktivnosti (v knjigovodstvu, racunovodskem nadzoru, racunovodskem nacrtovanju in racunovodskem proucevanju). Izvajala se bo pod mentorstvom mentorja, ki je visokošolski ucitelj in strokovnjaka iz prakse, praviloma iz revizijske hiše, podjetja za racunovodske storitve in racunovodstev podjetja.

Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati porocilo o praksi referati šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje obvezne strokovne prakse so v celoti oprošceni le tisti študentje, ki so bili v casu študija (ali prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoce) podjetje. Za oprostitev opravljanja obvezne strokovne prakse mora študent vložiti ustrezno prošnjo in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O rešitvi prošnje odloca dekan.

VŠR ima sklenjen pisne dogovore o zagotavljanju prakticnega usposabljanja z:

  1. svetovalno družbo ABECEDA svetovanje, d.o.o. – 3 mest
  2. svetovano družbo SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE MAYR, d.o.o. – 5 mest
  3. vizija računovodstvo d.d., Tržaška cesta 297, Ljubljana – 3 mesta