fbpx

OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA 1

Nosilka predmeta v tekočem študijskem letu: dr. Vida Mayr 

Vsebina:

 1. TEMELJNI POJMI O PRAVU: pravne norme, pravne panoge, pravno razmerje, pravni subjekti, pravica, pravni posel, pravni viri, varstvo pravic.
 2. OSNOVE PRAVA EU: pravni viri EU, razmerje med pravom EU in pravom držav članic, temeljne svoboščine, osnovno o institucijah EU.
 3. OSNOVE OBLIGACIJSKEGA PRAVA: temeljna načela, nastanek obveznosti, utrditev in zavarovanje obveznosti, sprememba upnika ali dolžnika. prenehanje obveznosti.
 4. OSNOVE TRŽNEGA PRAVA IN PRAVA VARSTVA POTROŠNIKOV: varstvo konkurence, preprečevanje omejevanja konkurence, varstvo potrošnikov.
 5. OSNOVE STVARNEGA PRAVA: pojem in viri stvarnega prava. temeljni pojmi in načela stvarnega prava, stvarne pravice, posest.
 6. ZAVAROVANJE TERJATEV: stvarna in osebna zavarovanja.
 7. OSNOVE PRAVA O PREKRŠKIH: kazenska odgovornost pravnih oseb in kazenske sankcije, materialno pravo, postopek o prekrških
 8. OSNOVE DELOVNEGA PRAVA: delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, disciplinska odgovornost, uveljavljanje in varstvo pravic, delovna razmerja javnih uslužbencev.
 9. JAVNE KNJIGE: pojem, zemljiška knjiga, sodni register, register neposestnih zastavnih pravic.

Cilj predmeta:

 • Seznaniti študenta s temeljnimi gospodarsko pravnimi pojmi in razmerji.
 • Študent pozna in razume osnovne pravne pojme, vključujoč osnove prava EU, osnove obligacijskega in gospodarskega prava, stvarnega prava, delovnega prava, zavarovanje terjatev in varstvo pravic, osnovne pojme varstva konkurence in varstva potrošnikov, osnovne pojme prava o prekrških.
 • Študent pozna pomen podatkov iz javnih knjig in zna te podatke pridobiti.

Kompetence:

 • študent razume pojme s področja predmeta,
 • študent pri svojem delu uporablja pridobljena predmetna znanja,
 • fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ