fbpx

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

 1. Pojmovanje finančnega računovodstva:
  • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
  • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;
 2. Načelni okvir finančnega računovodstva:
  • računovodska načela in računovodski standardi;
 3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje:
  • Sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov,
  • Obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem – pripojitev podjetja: dobro in slabo ime,
  • Stroški in odhodki,
  • Vrste prihodkov – Bilančna načela in bilančna politika
 4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja (T konto, tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);
 5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:
  • Bruto bilanca,
  • Zaključni list,
  • Bilanca stanja,
  • Izkaz poslovnega izida,
  • Izkaz finančnega izida,
  • Izkaz gibanja kapitala;
 6. Osnove sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov:
  • pogoji za sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov,
  • namen sestavljanja skupinskih izkazov,
  • metodika izločevanja oziroma uskupinjevanja.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov in pomen skupinskih računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ