Vpisni pogoji

1. letnik:
V 1. letnik se lahko vpiše kdor je:

 • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • poklicno maturo
 • ali maturo.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi 60% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

2. letnik:

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih študijskih programov sprejetih po letu 1994 (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmetov:

 • Ekonomika podjetja in
 • Uvod v računovodstvo

skupaj 18 ECTS, ki ju opravijo pred vpisom v 3. letnik.

b) diplomanti iz nesorodnih študijskih področij med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov:

 • Ekonomika Podjetja,
 • Uvod v računovodstvo,
 • Upravljalno računovodstvo I

skupaj 27 ECTS, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

3. letnik:

Vpis v 3. letnik

Prehod v tretji letnik visokošolskega strokovnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih programov sprejetih pred letom 1994. Glede na smer študija morajo:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij sprejetih pred letom 1994 : družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) med študijem opraviti diferencialna izpita iz predmetov:

 • Stroškovno računovodstvo in
 • Uvod v računovodstvo

skupaj 15 ECTS.

Študentje, ki imajo tri leta delovnih izkušenj imajo priznano strokovno prakso.

b) diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, sprejetih pred letom 1994, morajo med študijem opraviti še diferencialne izpite iz predmetov

 • Ekonomika podjetja,
 • Uvod v računovodstvo in
 • Upravljalno računovodstvo I,

skupaj 27 ECTS.

Študentom, ki imajo pet let delovnih izkušenj se prizna strokovna praksa.

c) študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (pred ZViS 2004), ki imajo opravljene obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT;

Prehodi med študijskimi programi:

1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje

Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje

Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.