POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Redni študij:

Študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral 40 ECTS vpisanega letnika in vsaj 52 ECTS prejšnjega letnika.

Izredni študij:

Študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral vsaj 30 ECTS (za napredovanje iz 1. v 2. letnik) ali vsaj 75 ECTS (za napredovanje iz 2. v 3. letnik).

Študent lahko enkrat ponavlja vsak letnik, s tem študent ohrani status in s tem pravice, določene z zakonom.

Pogojno napredovanje:

Pogojno napredovanje v višji letnik lahko na podlagi individualne vloge odobri Komisija za študijske zadeve. Pri obravnavi vloge upošteva upravičene razloge in določi rok, v katerem mora študent izpolniti manjkajoče obveznosti.

Ponavljanje letnika:

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine, plača le vpisnino v skladu z veljavnim cenikom. Nadaljnja ponavljanja plača v skladu z veljavnim cenikom šole.

Podaljšanje statusa študenta:

Študent lahko zaprosi za podaljšanje statusa največ za eno leto, če :

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
  • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po poteku zadnjega semestra.

Študentke matere lahko za vsakega živorojenega otroka v času študija zaprosijo za podaljšanje študentskega statusa za 12 mesecev.