POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Redni študij:

študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral 40 ECTS vpisanega letnika in vsaj 52 ECTS prejšnjega letnika.

Izredni študij:

študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral 30 ECTS vpisanega letnika in vsaj 45 ECTS prejšnjega letnika.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, s tem študent ohrani status in s tem pravice, določene z zakonom.

Pogojno napredovanje:

Pogojno napredovanje v višji letnik lahko na podlagi individualne vloge odobri Komisija za študijske zadeve. Pri obravnavi vloge upošteva upravičene razloge in določi rok, v katerem mora študent izpolniti manjkajoče obveznosti.

Ponavljanje letnika:

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine, plača le vpisnino v skladu z veljavnim cenikom. Nadaljnja ponavljanja plača v skladu z veljavnim cenikom šole.

Podaljšanje statusa študenta:

Študent lahko zaprosi za podaljšanje statusa največ za eno leto, če :

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
  • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po poteku zadnjega semestra.

Študentke matere lahko za vsakega živorojenega otroka v času študija zaprosijo za podaljšanje študentskega statusa za 12 mesecev.