POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Dodiplomski študij računovodstva in financ je uspešno zaključil, kdor je opravil vse predpisane obveznosti iz posameznih obveznih in izbranih izbirnih predmetov, opravil strokovno prakso ter uspešno javno zagovarjal diplomsko delo. V tem primeru je študent zbral 180 ECTS in si pridobil naziv diplomirani ekonomist (VS).

Če se študent vpiše v program računovodstvo v drugem letniku po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem po 1.1.1994, mora na šoli opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 ECTS.

Če se študent vpiše v program računovodstvo v tretjem letniku po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 1.1.1994, mora na šoli opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 ECTS.

Študij se zaključi s pripravo in zagovorom diplomske naloge.