Mobilnost študentov

Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+

Erasmus+ mobilnost za študente je enkratna priložnost za študente, da v okviru šolanja pridobijo mednarodne kompetence, utrdijo jezik in svojo mrežo poznanstev razširijo preko državnih meja. Mobilnost je namenjena študentom, ki imajo veljaven status študenta (lahko delajo na študentsko napotnico) oziroma diplomantom v obdobju enega leta po diplomi (mobilnost na prakso).

TIPI MOBILNOSTI ZA ŠTUDENTE

  • Mobilnost na študij – Študijska izmenjava v tujini v obdobju od 3 do 12 mesecev
  • Mobilnost na prakso – Usposabljanje (pripravništvo − praksa) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev

Študent je oproščen plačila šolnine, vpisnine ali dostopa do knjižnice pri gostiteljski šoli. Študentu se priznajo dogovorjene opravljene obveznosti (prenos kreditnih točk ECTS) v tujini. Študentu, ki v tujini opravlja prakso, se lahko prizna tudi opravljanje obvezne prakse.

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katere koli kombinacije upravičenih mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Diplomanti se lahko udeležijo mobilnosti na prakso do enega leta po diplomiranju, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani VŠR v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po pridobitvi diplome.

Mobilnost na študij lahko izvedejo študenti na eni izmed naših partnerskih institucij (zavihek: Partnerske institucije). Študenti nam lahko predlagajo tudi drugo institucijo in poskusili bomo vzpostaviti partnerstvo.

Za mobilnost na prakso študenti sami ob podpori projektne pisarne VŠR najdejo primerno podjetje ali organizacijo v tujini. Pri tem si lahko pomagajo s platformo ErasmusIntern.

PODPORA PRI IZVEDBI MOBILNOSTI

Študentje, ki se odločijo za odhod na mobilnost, s strani projektne pisarne VŠR prejmejo osebno, administrativno in medkulturno podporo pred, med in po obdobju mobilnosti.

Pred mobilnostjo:

Na individualnih sestankih prejme študent vse informacije o možnostih izvedbe mobilnosti. Svetujemo glede priprave razpisne dokumentacije za izbor na mobilnost VŠR. Vodimo komunikacijo z gostiteljsko tujo šolo oziroma nudimo podporo pri iskanju gostiteljskega tujega podjetja za opravljanje prakse. Pridobimo sredstva za izvedbo mobilnosti. Študentu dodelimo učnega mentorja, ki celostno spremlja učno-študijski proces izvedbe mobilnosti za čim večjo dodano vrednost na študentov študijski proces. Ob aktivnem sodelovanju študenta prevzamemo glavnino administrativno-pogodbenih in finančnih vidikov organizacije mobilnosti. Pomagamo pri oblikovanju tripartitnega sporazuma – Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies (Navodila/guidelines za izpolnjevanje) , ki določa prenos kreditnih točk (ETCS) v tujini opravljenih obveznosti, ter pripravimo Pogodbo o dotaciji, na podlagi katere študent prejme finančno podporo. Izbor v tujini opravljenih predmetov je obvezno usklajen s Komisijo za študentske in študijske zadeve VŠR. Dokončno se izbor predmetov potrdi s podpisanim obrazcem Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Svetujemo glede organizacije zdravstvenega zavarovanja, potovanja in bivanja v tujini. Skupaj s študentom naslovimo medkulturne vidike dolgotrajnega bivanja v tuji državi. Študenta vključimo v spletno jezikovno podporo v okviru Erasmus+ oziroma mu svetujemo pri drugih oblikah učenja jezika.

Online Linguistic Support (OLS)

Spletna jezikovna podpora je namenjena študentom, ki odhajajo na mobilnosti, in sestoji iz dveh preizkusov znanja jezika (začetnega in končnega) ter vmesnega spletnega tečaja jezika. Vsako leto je v spletno jezikovno podporo vključenih več evropskih jezikov. V kolikor študent odhaja v državo, katere jezik (še) ni vključen v spletno jezikovno podporo, do takšne podpore ni upravičen, mu pa pomagamo pri iskanju drugih oblik učenja jezika.

Med mobilnostjo:

Spremljamo študenta preko rednih stikov (elektronska pošta, Skype razgovori). Spremljanje poteka preko komunikacije s projektno pisarno in po potrebi učnim mentorjem. Sprotno rešujemo morebitne izzive oziroma potrebne prilagoditve glede na potek mobilnosti.

Po mobilnosti:

Sprožimo postopke za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na podlagi Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih in podpisanega Individualnega študijskega programa za študij na tuji visokošolski instituciji. Na podlagi tega se priznajo v tujini opravljene obveznosti s kreditnimi točkami (ECTS), študentu mednarodno mobilnost zabeležimo tudi v Prilogo k diplomi.

Študentu na podlagi poročila o mobilnosti z učnim mentorjem omogočimo oceno obdobja mobilnosti z vidika učnega izkoristka in možnosti uporabe naučenega pri nadaljnjem študiju/delu. Študentom omogočimo predstavitev naučenega ali izkušnje v tujini (objava prispevka, sodelovanje na konferenci, javna predstavitev izkušnje itn.)

Študentu pa omogočimo oceno obdobja v tujini z osebnega vidika in mu nudimo pomoč pri premagovanju izzivov ob vrnitvi v domače okolje.

SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI

Erasmus+ program lahko sofinancira mobilnost v obliki mesečne dotacije, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. S pridobitvijo Erasmus+ statusa študent dobi možnost pridobitve dotacije, vendar mu ta ne pripada avtomatsko. VŠR zaprosi za sredstva za izbrane študente za Erasmus+ mobilnost na letnem nacionalnem razpisu, vendar vnaprej ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh dejavnosti. Okvirne vrednosti so objavljene v aktualnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+)

Erasmus+ študentom ne glede na to, ali jim je bila dodeljena dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni potrebno plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do knjižnice. Prav tako ohranijo pravico do ostalih morebitnih štipendij.

Erasmus+ študenti brez Erasmus dotacije (Zero-grant študenti)

Pridobitev Erasmus+ dotacije ni pogoj za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti. Mobilnosti se lahko študent udeleži tudi brez dotacije, ob čemer pa ga mora VŠR izbrati za Erasmus+ mobilnost na podlagi prijave na razpis. Več informacij o razpoložljivih sredstvih študenti prejmejo pri koordinatorici oziroma v aktualnem razpisu, objavljenem pod zavihkom Erasmus+.

Dodatna finančna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij

Študenti iz socialno šibkejših okolij so upravičeni do dodatka k Erasmus+ mesečni dotaciji. V letu 2016/17 je dodatek znašal 270 EUR/mesec mobilnosti. Do dodatka so bili upravičeni študenti, ki so prejemali sami ali člani njihovega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali bili upravičeni do dodatka za velike družine (veljavna Odločba Centra za socialno delo). Podobni pogoji veljajo tudi v naslednjih letih. Več informacij o tekočih pogojih študenti dobijo pri koordinatorici Erasmus+.

Dodatek je zagotovljen iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, podeljuje ga posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zaradi postopkov pridobitve dodatka mora biti študent z VŠR izbran za mobilnost najkasneje do konca januarja tekočega študijskega leta, da lahko zanj zaprosimo za dodatek k mobilnosti za naslednje študijsko leto.

Dodatna finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnosti v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.

Dodatna sredstva v okviru štipendije Ad futura

Študentje lahko k dotaciji, ki jo prejmejo v okviru Erasmus+, prejmejo tudi dodatek preko štipendije Ad Futura za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus+, ki ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. V razpisnih pogojih iz leta 2016 je ta dodatek znašal 80,00 EUR/ mesec mobilnosti, zanj pa so bili upravičeni študenti, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje (kamor spadajo tudi programi VŠR). Informacije o sprotnih razpisnih pogojih lahko študentje pridobijo pri koordinatorici Erasmus+, potrebno pa je zaradi ločene prijave na razpis biti sprejet na mobilnost s strani VŠR pravočasno za uspešno pridobitev sredstev v okviru štipendije Ad futura.

PRIJAVE

Prijave zbiramo vse leto. Več informacij v aktualnem razpisu (pod zavihkom Erasmus+) in v projektni pisarni.