Izjava o razvojni strategiji Erasmus+ (Erasmus+ Policy Statement)

Izjava o razvojni strategiji Erasmus+ (Erasmus+ Policy Statement)

VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance se v uresničevanju svojih ciljev odziva na naraščajočo globalno potrebo po večanju števila visoko usposobljenih strokovnjakov poslovodnega računovodstva in poslovnih financ, zmožnih delovanja v raznolikih institucijah (podjetjih, korporacijah in drugih) v interdisciplinarnih in medsektorskih okoljih. Pomembno pri tem nam je zadostiti učinkovit globalni nivo kakovosti, s čimer odgovarjamo potrebi po razvoju strategij za preprečevanje posledic in odgovorov na svetovno ekonomsko krizo. Izvajamo prvostopenjski visokošolski program Računovodstvo (računovodstvo in finance) in certificirani program Certificirani poslovodni računovodja (CMA). Od 2014/2015 izvajamo drugostopenjski (magistrski) visokošolski program Forenzične preiskave v računovodstvu in financah. Omogočamo tudi pridobitev certifikatov in diplom s področja knjigovodstva po britanski licenci IAB. Smo soustanovitelji IPR – Inštituta za poslovno računovodstvo in imamo dobro zgrajeno mrežo podjetij, v kateri so tudi člani mreže JPA. S strategijo modernizacije spremljamo globalni ekonomski in socialni razvoj, s strategijo internacionalizacije pa si prizadevamo še bolj okrepiti mednarodno sodelovanje.

V okviru strategije internacionalizacije in modernizacije smo se priključili programu Erasmus+. Razvijamo mednarodne povezave; jačamo že obstoječa in sklepamo nova partnerstva znotraj programskih držav Erasmus+ kot tudi v drugih partnerskih državah, s posebno interesno sfero v območju Zahodnega Balkana. Verjamemo v številne razloge za sodelovanje v mednarodnih mrežah visokošolskih institucij, podjetij, javnih organizacij, raziskovalnih institucij in drugih teles, kar bo ekonomsko in družbeno povezovalo Zahodni Balkan z izobraževanji in usposabljanji, učenjem, raziskavami in zmanjševanjem brezposelnosti. Prizadevamo pa si vzpostavljati povezave na našem področju dejavnosti tudi med Zahodnim Balkanom in drugimi evropskimi državami.

Cilj našega mednarodnega sodelovanja je pretok znanja, veščin, pedagoških metod, podjetništva in dobre prakse, kar omogočamo z mobilnostmi – izmenjavami (tudi v obliki virtualnih oziroma mešanih mobilnosti). Za študente omogočamo študijske mobilnosti in mednarodna usposabljanja (prakse). Usposabljanja bodo izvedena v okviru naše mreže podjetij. Zagotavljamo veljaven prenos točk (ECTS), certificiranje (Dodatek k diplomi, Europass Mobility) in pomoč pri prepoznavi in uporabi rezultatov.

Za osebje omogočamo izmenjave akademskega in raziskovalnega osebja v obliki mobilnosti in usposabljanj. Z mobilnostjo osebja zvišujemo mednarodno kakovost izobraževanja v računovodstvu, financah, menedžmentu in povezanih področjih znotraj visokošolskih institucij in učinkovit prenos znanja v poslovno sfero. Omogočamo prostor in sredstva za uporabo in razširjanje dobre prakse in rezultatov mobilnosti (odprte diskusije, akademske publikacije, raziskovalne možnosti).

V prihajajočih letih predvidevamo razvoj kompleksnega in najverjetneje časovno odloženega programa skupnih magistrskih študijev. V interesu teh ciljev vzpostavljamo partnerstva v programskih in tudi partnerskih državah Erasmus+ programa.

Z implementacijo teh aktivnosti bomo zagotovili najmanj minimalni standard kvalitete in podpore, predviden s programom Erasmus+. Naša jezikovna strategija je fleksibilna za nova partnerstva z raznolikih jezikovnih okolij. Predavanja imamo v slovenskem jeziku, z možnostjo posameznih predmetov v srbskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Prizadevamo si za čim večjo vključenost mednarodnih udeležencev mobilnosti in dajemo prednost takim jezikovnim rešitvam, ki to kar najbolj omogočajo. Tuji udeleženci mobilnosti niso obvezani k plačilu šolnine, registracije, izpitov in dostopa do knjižnice. Vsem udeležencem mobilnosti nudimo celostno (kulturno, jezikovno, študijsko, logistično, pogodbeno) podporo.

PROJEKTI SODELOVANJ

Z vzpostavitvijo stabilnih partnerstev s kompatibilnimi strateškimi cilji in z nadaljnjo krepitvijo kapacitet se želimo priključiti raznolikim projektom sodelovanj in strateških partnerstev ter koalicij znanj. Pri tem ciljamo k modernizaciji visokošolskega izobraževanja in k stalnemu prilagajanju globalnim ekonomskim, poslovnim in podjetniškim potrebam. Sprva želimo pri teh projektih sodelovati kot partnerji in kasneje tudi kot koordinatorji.

PRIČAKOVAN VPLIV – POLICY REZULTATI

– Z omogočanjem virtualne oziroma mešane mobilnosti in tudi z omogočanjem ICT storitev in komunikacijskih metod bomo omogočili lažjo in bolj prijazno okolje študentom, ki so zaposleni ali družinsko orientirani in sicer ne bi mogli sodelovati pri modernizacijskih in internacionalizacijskih ukrepih naše šole; v sodelovanju s partnerskimi visokimi šolami iz geografsko in ekonomsko depriviligiranih območij želimo povečati število visokošolskih študentov in diplomantov v globalni dimenziji; z omogočanjem facilities za raziskovanje globalnega razvoja in potreb računovodstva in financ akademskemu osebju bomo pozitivno vplivali na izboljšanje kvalitete visokošolskega izobraževanja iz omenjenih področij.
– Z izgradnjo partnerske mreže visokošolskih institucij in podjetij in drugih institucij in scope računovodstvo in finance v Zahodnem Balkanu lahko razvijamo boljše študijske programme za potrebe tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu
– S sodelovanjem v programu Erasmus+ ne bomo le praktično beneficirali s sprejemanjem in pošiljanjem študentov v partnerske in programske države, temveč bomo vplivali tudi na cilj EHEA za podvojitev študentskih mobilnosti do 2020;
– S povezovanjem visokošolskih institucij / podjetij / raziskovalnih institucij bomo že vzpostavljen cilj na lokalni ravni lahko diseminirali v mednarodnem kontekstu; s tem modelom bomo lahko pomembno vplivali na večjo zaposljivost in ekonomsko rast
– Sodelovanje v programu Erasmus+ nam omogoča boljše rezultate v razvoju internacionalizacijske in modernizacijske strategije iz zornega kota financiranja.