RAČNOVODSTVO

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: viš. pred. mag. Darinka Kamenšek

Vsebina:

Študenti bodo s področja finančnega računovodstva spoznali:

1. Pojmovanje finančnega računovodstva:

 • finančno računovodstvo kot del celotnega računovodstva,
 • računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega področja poslovanja;

2. Načelni okvir finančnega računovodstva: računovodska načela in računovodski standardi;

3. Ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje:

 • sredstva – stalna sredstva in gibljiva sredstva – pridobivanje osnovnih sredstev, vrednotenje osnovnih sredstev – metode vrednotenja zalog končnih izdelkov,
 • obveznosti do virov sredstev – kapital in obveznosti: – dolgoročne rezervacije – poslovni in finančni najem – pripojitev podjetja: dobro in slabo ime,
 • stroški in odhodki,
 • vrste prihodkov – Bilančna načela in bilančna politika

4. Knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v knjigah finančnega računovodstva z uporabo različnih metod evidentiranja (T konto, tabelarna oblika, računalniška orodja evidentiranja, itd.);

5. Metode in tehnike sestave računovodskih poročil za zunanje poslovno poročanje:

 • Bruto bilanca,
 • Zaključni list,
 • Bilanca stanja,
 • Izkaz poslovnega izida,
 • Izkaz finančnega izida,
 • Izkaz gibanja kapitala;

6. Osnove sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov:

 • pogoji za sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov,
 • namen sestavljanja skupinskih izkazov,
 • metodika izločevanja oziroma uskupinjevanja.

Cilji in kompetence:

 • Usposabljanje za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi
 • Poznavanje zakonskih in drugih podlag kot podlage za računovodenje
 • Poznavanje posameznih ekonomskih kategorij in vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike
 • Sposobnost sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov in pomen skupinskih računovodskih izkazov
 • Poznavanje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige finančnega knjigovodstva.

 Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ