Splošne informacije

Svet nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je Visoki šoli za računovodstvo in finance podelil akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje »Certificirani poslovodni računovodja«.

Študijski program izpopolnjevanja »Certificirani poslovodni računovodja« je program izpopolnjevanja, ki omogoča diplomantom programov s področja ekonomije, financ, prava, organizacije dela ter diplomantom drugih sorodnih področij pridobiti kvalifikacije s področja računovodstva in poslovodenja.

Vse več ekonomistov, pravnikov, organizatorjev dela, družboslovcev in drugih mora svoje delovne obveznosti opravljati tudi izven svoje osrednje stroke. Veliko je tudi takih, ki bi pri svojem delu na vodstvenem položaju nujno potrebovali dodatna znanja s področja računovodstva, ker bi jim to omogočilo realnejši in kritičen pogled na podatke , ki jih dobivajo od svojih sodelavcev z računovodstva. Študijski program za izpopolnjevanje s področja poslovodnega računovodstva je namenjen tako strokovnjakom, ki že imajo potrebno izobrazbo in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence za opravljanje dela na širšem področju in s tem večjo možnost zaposlitve, kot tudi tistim, ki jim bi to znanje omogočilo kvalitetnejše odločanje in boljši nadzor nad financami v poslovnih subjektih.

Program izpopolnjevanja za poslovodnega računovodjo zagotavlja poslovna znanja , ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Dosedanje izkušnje in ugotovitve posameznih primerjalnih analiz sorodnih evropskih in tudi ameriških programov izpopolnjevanja s področja računovodstva in poslovodenja so pokazale, da obstaja vrzel na področju izpopolnjevanja, ki bi pokrival področje znanj in veščin za razumevanje pravilnega delovanja računovodstva. Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni računovodja je povsem primerljiv s podobnimi programi v Evropi in v ZDA, ker so taki programi že povsem uveljavljeni.

Certifikat je jamstvo, da zna nosilec certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja. Pri razvoju novega programa izpopolnjevanja je VŠR sledila osnovnemu vodilu odprtosti v slovenski in mednarodni izobraževalni prostor in omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva kakovostno široko izobrazbo.