PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: doc. dr. Branko Mayr

Vsebina:

1. Pojmovanje poslovodnega računovodstva (povezava računovodstva z načrtovanjem, pripravljenem izvajanja):

 • povezava računovodstva z načrtovanjem,
 • povezava računovodstva s pripravljanjem izvajanja in nadziranjem procesov,
 • oblikovanja računovodskih informacij za odločanje;

2. Računovodske informacije in metode za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovodnega računovodstva:

 • računovodske in neračunovodske informacije,
 • odločevalne funkcije, pri katerih so potrebne računovodske informacije,
 • gospodarske kategorije pomembne za odločanje,
 • kalkulacijske metode: delitvene in z dodatki, kalkulacije na podlagi sestavin dejavnosti;

3. Računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje:

 • računovodsko predračunavanje in obračunavanje po SRS,
 • metodika računovodskega predračunavanja,
 • primerjava predračunov in obračunov,
 • celosten predračun podjetja;

4. Sestavljanje računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti:

 • merila za merjenje dosežkov posameznih mest odgovornosti,
 • izračuni odmikov uresničenih ekonomskih kategorij od načrtovanih in standardnih po področjih in mestih odgovornosti;

5. Viri računovodskih informacij:

 • vrste, načini in metode pridobitve računovodskih informacij za potrebe upravljavskega odločanja,
 • poslovne knjige, poslovne listine, računovodska poročila, drugo;

6. Odločanje v podjetju.

II.

1. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s kadrovsko funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z zaposlovanjem,
 • učinkovitostjo dela zaposlenih in obračunavanjem plač,
 • merjenje uspešnosti kadrovske funkcije;

2. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z naložbami v delovna sredstva,
 • prodaja in uporaba delovnih sredstev,
 • merjenje uspešnosti tehnične funkcije

3. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s tehnično funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z nakupovanjem in držanjem zalog,
 • merjenje uspešnosti nabavne funkcije;

4. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s proizvodno funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo proizvodnje,
 • raziskavami in razvojem proizvodnih inovacij,
 • merjenje uspešnosti proizvodne funkcije;

5. Oblikovanje v zvezi s prodajno funkcijo in odločanje o njej:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi z obsegom in strukturo prodaje, prodajnimi cenami,
 • dnevne informacije o prodajni funkciji,
 • merjenje uspešnosti prodajne funkcije;

6. Oblikovanje računovodskih informacij v zvezi s financiranjem in odločanjem o njem:

 • predračuni, obračuni in analize v zvezi s kapitalom, dolgovi in naložbami sredstev,
 • dobičkonosnost in plačilna sposobnost,
 • dnevne informacije o finančni funkciji,
 • merjenje uspešnosti finančne funkcije.

III.

Pri oblikovanju poslovnih odločitev so v pomoč tehnike oblikovanja predlogov poslovnih odločitev, predvsem:

 • CVP analiza (stroški, obseg delovanja, dobiček),
 • ABC metoda obvladovanja stroškov
 • analiza poslovnega in finančnega vzvoda,
 • metoda kalkuliranja cen,
 • analiza finančnega položaja,
 • uporaba metod diskontiranja,
 • analiza občutljivosti naložbenih projektov,
 • analiza kapitalske ustreznosti,
 • metode oblikovanja bilančno-davčne politike
 • analiza računovodskih poročil za zunanje uporabnike in na njeni podlagi oblikovanje odločitev o odloženem plačilu, odloženem nakupu, o smotrnosti vlaganja v različne naložbe itd.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je kandidata usposobiti za praktično oblikovanje predlogov poslovnih odločitev na različnih ravneh poslovanja. V ta namen uporablja različne tehnike oblikovanja poslovnih odločitev.

Študent bo:

 • uporabljal različne tehnike oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
 • razumel informacijsko dimenzijo računovodskih poročil in jih uporabljal pri svojem delu,
 • znal oblikovati predloge poslovnih odločitev po posameznih poslovnih funkcija in za podjetje kot celoto,
 • poznal in razumel procese v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihove posledice s predmetnega področja,
 • usposabljal za raziskovanje na področju računovodstva ter razvoj kritične in samokritične presoje.
 • fleksibilno uporabljal pridobljeno znanja v praksi,
 • razumel vsebinske razlike posameznih sestavin računovodstva v povezavi z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju,
 • razumel medsebojne odvisnosti sestavin računovodstva z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju,
 • obvladoval kalkulacijske metode in sposoben bo sestavljati kalkulacije,
 • sposoben bo oblikovati računovodske predračune in obračune za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti,
 • poznal informacijske dimenzije posameznih ekonomskih kategorij,
 • poznal in razumel sistem oblikovanja poslovnih odločitev v podjetju,
 • poznal in razumel procese v poslovnem okolju organizacije in jih znal analizirati.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ