GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr Bojan Tičar, dr. Nevenka Ribič

Vsebina:

Pravni pojmi gospodarskega prava in etika v organizacijski kulturi:

 • Pojem korporacijskega upravljanja pravnih oseb.
 • Pojem pravne osebe (statusna oblika, firma, dejavnost, sedež ipd.).
 • Razmejitev pravnih oseb skozi sektorsko organizacijsko shemo.
 • Opredelitev javnega, zasebnega in tretjega sektorja.
 • Statusna opredelitev teritorialnih in funkcionalnih pravnih oseb javnega sektorja, ki skrbijo za javni interes (non- for-profit organizations)
 • Statusna opredelitev funkcionalnih pravnih oseb zasebnega sektorja, ki zasledujejo zasebni ekonomski interes ustanoviteljev po dobičku (profit organizations).
 • Statusna opredelitev asociativnih pravnih oseb tretjega sektorja, ki zasledujejo interes zasebnega voluntarizma (non-profit organizations
 • Nekateri temeljni pojmi (etika, morala, olika, moralna dilema, moralne norme)
 • Temeljne smeri v etiki
 • Utilitarizem-etika koristnosti
 • Deontologija-etika dolžnosti
 • Etika vrline
 • Temeljne človekove pravice
 • Postmodernistična etika
 • Poslovna etika in vzroki za njen nastanek
 • Odnos med podjetništvom in etiko
 • Nekatere vrste družbene odgovornosti podjetij
 • Značilnosti ravnanj etičnih podjetij
 • Etika v vodenju
 • Pomen etičnih kodeksov
 • Etični kodeksi nekaterih poklicev (poklic računovodje, poslovnega finančnika, zunanjega revizorja)
 • Prednosti družbeno odgovornih podjetij
 • Znanje in ravnanje za udejanjanje etičnosti

Vsebine organizacijske kulture:

 • Kaj je organizacijska kultura (opredelitev različnih avtorjev Edgar Schein, Geert Hofstede, Steven J. Ott)
 • Učinki organizacijske kulture
 • Značilne lastnosti in viri oblikovanja organizacijske kulture
 • Nekatere pomembne vsebine organizacijske kulture (temeljne predpostavke, vrednote, norme, stališča, značilni obrazci vedenja)

Kultura in subkulture:

 • Dejavniki oblikovanja subkultur v podjetju
 • Odnosi med kulturo podjetja in subkulturami

Raziskovanje organizacijske kulture:

 • Metode raziskovanja
 • Raziskava Geerta Hofstede

Nekateri vidiki povezanosti organizacijske kulture in uspešnosti podjetja:

 • Močna kultura in uspešnost podjetja
 • Strateška ustreznost organizacijske kulture
 • Okoljsko prilagodljiva organizacijska kultura
 • Participativna kultura
 • Kultura, ki pospešuje ustvarjalnost in kreativnost v podjetju

Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture:

 • Vzdrževanje organizacijske kulture
 • Spreminjanje organizacijske kulture
 • Nekateri modeli spreminjanja organizacijske kulture (Lewinov model, Scheinov model)

Korporacijsko upravljanje v javnem (non for profit) sektorju:

 • Poslovodni organi in organi nadzora v javnem sektorju.
 • Pravna razmerja med poslovodnimi in nadzornimi organi v javnem sektorju.
 • Nadzor nad delom poslovodnih organov in vrste nadzora v javnem sektorju.

Korporacijsko upravljanje v zasebnem (profitnem) sektorju:

 • Statusna ureditev gospodarskih družb po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
 • Pravna struktura gospodarskih družb.

Osebne in kapitalske družbe:

 • Statusne značilnosti posamezne družbe.
 • Korporacijsko upravljanje kapitalskih družb.
 • Dvotirni sistem upravljanja in pravna ureditev nadzornega sveta v delniških družbah.
 • Enotirni sistem upravljanja in pravna ureditev upravnega odbora v delniških družbah.
 • Pravni položaj poslovodnih organov pri statusnih spremembah in prenehanju gospodarskih družb.

Pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov v vseh treh sektorjih:

 • Pojem in vrste odgovornosti v pravu.
 • Osebna in korporacijska odgovornost vseh subjektov pri poslovanju pravnih oseb.
 • Civilno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Delavno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.
 • Uslužbensko-pravna odgovornost poslovodnih oseb v javnem sektorju.
 • Kaznovalno-pravna odgovornost članov poslovodnih in nadzornih organov.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • spoznavanje slovenskega pravnega upravljanja organizacij,
 • razumevanje in pomen primerjalnega in EU prava upravljanja organizacij,
 • osvojitev bistvenih institutov pravno-ekonomskega vidika upravljanja korporacij,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč študijskih kolegov,
 • sposobnost uporabe znanj s področja prava v praksi.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pravnega položaja poslovodnih oseb pri upravljanju korporacij in pomen etike in morale
 • sposobnost razumevanja temeljev statusnega prava,
 • poznavanje in razumevanje specifične vloge prava v poslovnem življenju,
 • razumevanje funkcioniranja poslovnega pravnega sistema,
 • razumevanje pomena in implementacije posebnih pravnih pojmov ter institutov v specializiranih pravnih področjih (tako v nadaljevanju študija kot v praksi),
 • sposobnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih (tako zakonskih kot znanstvenih),
 • uporaba informacijskih sistemov in baz podatkov,
 • predmet bo prav tako omogočil bodočemu diplomantu praktično uporabo pravnega znanja v njegovem profesionalnem delu

 Učna enota s področja etike prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih ciljev in kompetenc:

 • splošni cilj je prikazati študentom načela, ki jih je treba upoštevati pri poslovnih odločitvah, pripravljanju informacij za poslovno odločanje ter pri analiziranju poslovanja z etičnega vidika;
 • seznaniti študente z vsebino organizacijske kulture in njenimi možnimi vplivi na poslovanje organizacije z upoštevanjem organizacijske kulture poslovnih partnerjev (kar je posebej pomembno pri poslovanju s tujimi organizacijami);
 • sposobnost presoje, kako vpliva etično ravnanje posameznikov na uspešnost organizacije;
 • sposobnost presoje vpliva (ne)etičnega ravnanja na prevare pri predstavljanju uspešnosti organizacije;
 • sposobnost presoje koristi, ki jih prinaša etični vidik pri odločanju za organizacijo in
 • posameznika;
 • poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju podjetja in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
 • sposobnost odkrivanja ravnanj neskladnih z etičnimi normami;
 • avtonomnost, samokritičnost, samorefleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost v medsebojnih odnosih v podjetju;
 • etična refleksija in zavezanost k profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v podjetju in njegovem okolju;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi deležniki;
 • razumevanje splošne strukture družboslovnih ved in povezanost z njenimi poddisciplinami, (predvsem z ekonomijo, poslovodenjem, poslovnimi, organizacijskimi) z vidika etičnih norm, ki veljajo v družbenem okolju.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ