Pravila CPR

Pravilnik o pridobitvi certifikata poslovodnega računovodje je 1. 10. 2011 sprejel Strokovni svet Inštituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR. Ljubljana, Stegne 21c.

PRAVILNIK O PRIDOBITVI CERTIFIKATA POSLOVODNEGA RAČUNOVODJE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev certifikata poslovodnega računovodje (v nadaljevanju: CPR). Program poteka v slovenskem jeziku, izjemoma pa tudi v kakšnem drugem svetovnem jeziku.

2. Člen

Direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR (v nadaljevanju: IPR) imenuje Komisijo za podeljevanje certifikata poslovodnega računovodje.

Komisijo sestavljajo najmanj 3-je člani.

Član komisije je lahko oseba, ki:

  • Ima najmanj VII. Stopnjo izobrazbe
  • Je nosilec certifikata CPR
  • Ima več kot 5 letne izkušnje na področju računovodstva.

Po položaju komisijo vodi in koordinira njeno delo vodja programa iz 3. Člena tega pravilnika.

3. Člen

Izvajanje programa vodi in koordinira vodja programa CPR (v nadaljevanju: vodja programa), ki ga imenuje direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR. Za vodjo je lahko imenovana oseba, ki:

  • Ima VIII. Stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti)
  • Je nosilec certifikata CPR
  • Ima več kot 10 let delovnih izkušenj na področju računovodstva.

4. člen

Nosilce predmetov izobraževanja določi komisija iz 2. člena tega pravilnika.

Nosilci so hkrati člani izpitne komisije.

Za nosilca predmeta je lahko imenovana oseba, ki:

  • Ima najmanj VII. Stopnjo izobrazbe
  • Je nosilec naziva CPR ali sorodnega drugega naziva (CIMA, IMA ….)
  • Ima več kot 5 letne izkušnje na področju predmeta, ki ga izvaja.

5. člen

K izobraževanju za pridobitev certifikata poslovodnega računovodje se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Zaključen najmanj visokošolski študijski program (VI/1 stopnja izobrazbe);

2. Aktivno znanje slovenščine;

3. Najmanj dve leti delovnih izkušenj.

Preverjanje izpolnjevanja zgornjih pogojev opravi referat pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo.

Če ima kandidat srednješolsko izobrazbo, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. srednja šola ekonomske smeri,

2. najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja,

3. izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanje teh pogojev ocenjuje komisija za podeljevanje certifikata CPR.

6. člen

Število udeležencev posameznega izobraževanja je omejeno na najmanj 10 in največ 20 slušateljev. Izjeme odobri vodja programa.

7. člen

Izobraževanje zajema naslednje učne predmete:

1. Podjetje in poslovanje (15 kontaktnih ur); 50 CPR-CT

2. Načrtovanje (15 kontaktnih ur); 40 CPR-CT

3. Analiza (20 kontaktnih ur); 50 CPR-CT

4. Računovodstvo (15 kontaktnih ur); 60 CPR-CT

5. Poslovne finance (20 kontaktnih ur); 60 CPR-CT

6. Proces oblikovanja odločitev (30 kontaktnih ur); 130 CPR-CT

7. Gospodarsko pravo in poslovna etika (10 kontaktnih ur); 10 CPR-CT

Skupaj 125 kontaktnih ur (400 CPR-CT).

Uteži posameznih predmetov se merijo v kreditnih točkah CPR-CT (v nadaljevanju: CT), ki so prikazane pri posameznem predmetu v zgornjem odstavku.

Kreditne točke (CT) se pridobijo z:

a) Opravljenim izpitom iz posameznega predmeta;

b) Opravljenim skupinskim izpitom:

Program je sestavljen iz dveh skupinskih izpitov, in sicer:

Prvi del izpita zajema predmete:

1. Podjetje in poslovanje;

2. Načrtovanje;

3. Analiza;

4. Računovodstvo.

Drugi del izpita zajema predmete:

1. Poslovne finance;

2. Proces oblikovanja odločitev;

3. Gospodarsko pravo in poslovna etika.

Vsaki del se piše 4 ure. Med obema deloma je časovni razmik najmanj 7 dni.

c) Priznanjem kompetenc predmeta, ki jih je kandidat pridobil s formalnimi ali neformalnimi oblikami izobraževanja.

Če kandidat razpolaga s kompetencami se mu na podlagi vloge lahko priznajo kompetence s katerimi razpolaga. Obseg priznanja se meri v CT-jih. O priznanju predmetnih kompetenc odloča vodja programa na podlagi predloga nosilca predmeta. O priznanju se izda potrdilo o pridobljenih CT pri predmetu.

Na podlagi prošnje lahko vodja programa določi obseg CT znotraj posameznega predmeta, ki se lahko pridobijo z drugimi oblikami izobraževanj (opravljeni študiji sorodnih vsebin, obiski strokovnih izobraževanj ipd.). Pri obsegu je vezan na predlog nosilca predmeta.

Vsebina posameznega predmeta je določena v predmetniku, ki je priloga tega pravilnika in je objavljen na spletnih straneh programa CPR.

8. člen

Kandidat pridobi certifikat Certificirani poslovodni računovodja (CPR), ko predloži potrdila o pridobljenih CT-jih pri posameznih predmetih, ki jih sestavlja progam CPR (po strukturi in obsegu, določenem v 7. členu tega pravilnika).

9. člen

Kandidat mora z vseh področij doseči vsaj 75-odstotni uspeh, razen v primeru posebnih pogojev izpita (npr. negativno točkovanje, dodatne obveznosti kandidatov kot so projektne naloge, seminarske naloge ipd.), kjer odstotek uspeha in udeležbo posameznih sestavin ocene določi nosilec predmeta.

Iz področij, kjer je bil neuspešen, lahko ponovno opravlja izpit, vendar ne prej kot v enem mesecu. Kandidat lahko pristopi k ponovitvi izpita največ dvakrat v dvanajstih mesecih.

10. člen

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita in pridobi certifikat poslovodnega računovodje, če izpolnjuje naslednje pogoje (kumulativno):

1. Zaključen študij znanstvenega magisterija oziroma magistrskega študija II. stopnje (VII stopnja izobrazbe) ali pridobljen strokovni naziv pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca podjetij ali preizkušenega notranjega revizorja;

2. Vsaj 10 let delovnih izkušenj;

3. Ustrezna bibliografija ali drugače izkazano strokovno udejstvovanje na področja poslovodnega računovodstva.

O izpolnjevanju zgornjih pogojev odloča komisija iz 2. Člena tega pravilnika.

11. člen

Kandidat je lahko oproščen opravljanja posameznega področja izpita na podlagi:

1. Izkazanih predhodnih izobraževanj;

2. Bibliografije ali drugače izkazanega strokovnega udejstvovanja na posameznem področju.

O izpolnjevanju zgornjih pogojev odloča komisija iz prejšnjega člena na podlagi mnenja nosilca posameznega predmeta, ki se izvaja v okviru programa CPR in pisne vloge kandidata.

12. člen

Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred dnevom izpita.

Kandidatu se za vsako ponavljanje izpita zaračuna pristojbina za opravljanje izpita po veljavnem ceniku Inštituta za poslovodno računovodstvo.

Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svojega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred tem dnevom, se zaračuna pristojbina za opravljanje izpita.

13. člen

Kandidat mora izpit opraviti najkasneje v dveh letih po vpisu v izobraževanje. Pogoje kasnejšega opravljanja izpita v posameznem primeru določi komisija iz 7. člena pravilnika.

14. člen

Certifikat in s tem strokovni naziv certificirani poslovodni računovodja s sklepom podeljuje komisija iz 2. člena tega pravilnika.

15. člen

Nosilci certifikata se vpišejo v register nosilcev certifikata CPR, ki se vodi pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo pri VŠR.

Seznam nosilcev CPR se objavlja v reviji Poslovodno računovodstvo.

16. člen

Nosilstvo certifikata CPR je časovno neomejeno.

17. člen

Cene izobraževanja določi komisija iz 2. Člena tega pravilnika.

18. člen

Pritožbe v zvezi z izobraževanjem rešuje Komisija iz 2. Člena.

Pritožbe v zvezi s podeljevanjem certifikata rešuje Poslovodni odbor IPR.

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Ljubljana, 1. 10. 2011

Direktor IPR

Mag. Dejan Petkovič, CPR