Cilji programa

Slušatelji programa izpopolnjevanja ob uspešno zaključenem programu pridobijo certifikat in so usposobljeni za praktično uporabo znanj s področja računovodstva in poslovodenja, poznavanje in razumevanje podjetja, poznavanje in razumevanje poslovnega procesa, poznavanje in razumevanje poslovanja, razumevanje profesionalnih dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju računovodstva in poslovnih financ, sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju poslovodnega računovodstva, poslovnih financ in poročanja, sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev, sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil, sposobnost komuniciranja z odločevalnimi ravnmi v podjetju.